BİSMİllahir-rəhmanir-rəHİM 1-ci və 5-ci cildlərYüklə 4,07 Mb.
səhifə29/29
tarix20.01.2017
ölçüsü4,07 Mb.
#827
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
4 “Mizanul-hikmə”, 1-ci cild, səh. 490.

5 “Mizanul-hikmə”, 1-ci cild, səh. 481, hədis: 1895.

6 Yenə orada, hədis: 1897.

1 “Ənfal” surəsi, ayə: 27-28; “Təğabun” surəsi, ayə: 14-15.

2 “Mizanul-hikmə”, 1-ci cild, səh. 487, hədis: 1928.

3 Yenə orada, səh. 488, hədis: 1932.

4 “Bəqərə” surəsi, ayə: 35-38; “Əraf” surəsi, ayə: 19-25; “Taha” surəsi, ayə: 115-123.

5 “Bəqərə” surəsi, ayə: 124; “Saffat” surəsi, ayə: 99-113.

6 “Ənbiya” surəsi, ayə: 87-88; “Saffat”, 139-148.

7 “Ənbiya” surəsi, ayə: 83-84.

8 “Hicr” surəsi, ayə: 6-8; “İsra” surəsi, ayə: 90-93; “Təkvir” surəsi, ayə: 22-25.

9 “Əl-ibtila”, Məhəmməd Saleh Abdullah Mirğəni, 2-ci bölüm.

7 “Bəqərə” surəsi, ayə: 214; “Ali-İmran” surəsi, ayə: 142; “Nisa” surəsi, ayə: 95-96.

8 “Mizanul-hikmə”, 1-ci cild, səh.485-486.

1 “Şəms” surəsi, ayə: 7-8.

2 “Yusuf” surəsi, ayə: 18.

3 “Yusuf” surəsi, ayə: 18.

4 “Qiyamət” surəsi, ayə: 2.

5 “Fəcr” surəsi, ayə: 27-28.

6 “Təfsiri mövzuiyi Quran (Surət və sirəti insan dər Quran)”, 13-cü cild, səh .94-96.

1 “Fürqan” surəsi, ayə: 2; “Qəmər” surəsi, ayə: 49; “Yasin” surəsi, ayə: 38; “Muminun” surəsi, ayə: 18; “Əla” surəsi, ayə: 3.

1 Bax: “Sual və cavablar”, Məhəmməd Rza Kaşifi, 1-ci cild, səh.61-63.

1 Ba məsələ ilə əlaqədar bax: “Təliqətun əla nihayətul-hikmə”, Misbah Yəzdi, səh. 462-463; “Əl-məbdə vəl-məad”, Sədruddin Şirazi, səh. 245-247.

2 Bax: “Amuzeşi-fəlsəfə”, 2-ci cild, səh. 392; “Əl-məbdə vəl-məad”, səh. 193-222.

3 “Səcdə” surəsi, ayə: 7.

1 “Nəml” surəsi, ayə: 88.

1 Bax: “Tovhid”, Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, səh. 287-288.

2 Bax: “Üruci-ruh”, səh. 42-44.

1 “Bəqərə” surəsi, ayə: 157; bax: “Tovhid”, səh.290-292.

2 Bu mövzu ilə əlaqədar bax: “Tovhid”, səh. 293 və 303-316; “Amuzeşi-fəlsəfə”, səh. 424-425.

1 “Tovhid”, səh. 294-295.

1 “Tovhid”, səh. 312; “Ədli İlahi”, səh. 163-165.

1 “Süluki irfani dər sireyi Əhli-beyt (ə)” kitabından nəqlən, səh. 34.

2 Yenə orada, səh. 35.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada.

1 “Taha” surəsi, ayə: 50.

1 “Ləyl” surəsi, ayə: 7.

2 “Mühəmməd” surəsi, ayə: 17.

3 “Tövbə” surəsi, ayə: 115.

1 “İsra” surəsi, ayə: 8.

1 Bu bəhsin cavabı cənab Həmid Hadəvinin köməyilə hazırlanmışdır.

1 “Sad” surəsi, ayə: 26.

2 Bax: “Əxlaq dər Quran”, 1-ci cild, səh. 65-132.

1 Bax: “Məarifi-Quran”, 1-ci cild, səh.47-54; “Məarifi-İslami”, Məhəmməd Cavad Bahunər, səh. 8-10 və 27-31.

1 “Üsuli fəlsəfə və rəvişi realizm”, müqəddimə: Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, 5-ci cild, səh. 51-70.

1 Bu məsələ ilə əlaqədar “Süruş” nəşriyyatının üç cilddə çap etdiyi Ustad Məhəmməd Şücainin “Məqalat” adlı kitabını diqqətlə və təkrar-təkrar oxumağınızı tövsiyə edirik.

1 “Təliqə bər şərhi-hikmət”, səh. 488-497.

2 “Əl-işaratu vət-tənbihat”, İbni Sina, 3-cü cild, səh. 66.

3 “Şərhül-işarat”, Nəsirəddin Tusi, səh. 214.

1 “Şərhi qurərul-hikəm və durərul-kəlim”, Əbdül-Vahid ibni Məhəmməd Təmimi, səh. 232.

1 “Rum” surəsi, ayə: 30.

2 “Əraf” surəsi, ayə: 172-173.

1 “Qiyamət” surəsi, ayə: 22-23.

2 “Ənam” surəsi, ayə: 75.

1 Bu barədə əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər Əli Şirvaninin “Sereşti insan” adlı kitabına müraciət edə bilərlər.

1 Əlavə məlumat üçün bax: “Dürusu mərifəti-nəfs”, Əllamə Həsənzadə Amuli; “Məqalat”, Ustad Məhəmməd Şücai, 1-ci cild.

1 “Əl-mizan”, 6-cı cild, səh. 163-169.

1 Bax: “Məqalat”, 2-ci və 3-cü cild.

2 “Həşr” surəsi, ayə: 19; “Tövbə” surəsi, ayə: 67.

1 “Ənkəbut” surəsi, ayə: 65.

2 “Ənam” surəsi, ayə: 40; bax: 41-42-ci ayələr.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 119.

2 “Əl-mizan”, 5-ci cild, səh. 85.

1 “Fussilət” surəsi, ayə: 53.

1 “Qürər və dürər”, Amudi.

2 “Qürər və dürər”, Amüdi.

1 “Nəcm” surəsi, ayə: 23.

1 “Qisəs” surəsi, ayə: 88.

2 “Tovhid”, “tovhid və nəfyut-təşbih” bölümü, səh. 47.

1 “Fussilət” surəsi, ayə: 54.

1 “Maidə” surəsi, ayə: 105.

1 Hədid” surəsi, ayə: 4.

1 “Bəqərə” surəsi, ayə: 107.

2 “Furqan” surəsi, ayə: 55.

3 “Yusif” surəsi, ayə: 40.

1 “Qaf” surəsi, ayə: 16.

2 “Ənfal” surəsi, ayə: 24.

1 “Qürər və Dürəri Amudi.”

1 “İlahiyyat”, Ayətullah Cəfər Sübhani, (Həsən Məhəmməd Məkki Amilinin qələmi ilə), 1-ci cild, səh. 287-288.

1 “Əl-mizan”, Əllamə Təbattəbai, 2-ci cild, səh.148.

2 “Fellərdə tovhid” məsələsi ilə əlaqədar bax: “Məarifi-Quran”, Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi, 1-ci cild, səh. 80-88.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 126.

2 “Taha” surəsi, ayə: 111.

3 “Ənam” surəsi, ayə: 102.

4 “Hud” surəsi, ayə: 57.

5 “Ənam” surəsi, ayə: 64.

6 “Bəqərə” surəsi, ayə: 255.

1 Bax: “Amuzeşi-əqaid”, Ayətullah Misbah Yəzdi, 1-ci cild, səh. 99-100.

1 “Ali-İmran” surəsi, ayə: 96.

2 “Bəqərə” surəsi, ayə: 125.

3 “İbrahim” surəsi, ayə: 37.

4 “Əl-mizan”, 1-ci cild, səh. 298.

1 Yenə orada, 3-cü cild, səh. 354.

2 Yenə orada, 6-cı cild, səh. 142.

1 “Muminun” surəsi, ayə: 14; “Tin” surəsi, ayə: 4.

1 Bu üç aləm və onlara hakim kəsilən qayda-qanunlar, hökmlər barəsində əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər ustad Məhəmməd Şücainin “Məad, ya bazgəşt be-suye Xuda” kitabının 1-ci cildininin 212-241-ci səhifələrinə müraciət edə bilərlər.

1 “Ədl-İlahi”, Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, səh. 169-172.

1 Bax: “Təfsirul-Quranil-Kərim”, Məhəmməd ibni İbrahim Sədruddin Şirazi, səh.399.

1 “Bəqərə” surəsi, ayə: 155.

1 Bax: “Əraf” surəsi, ayə: 136; “Hud” surəsi, ayə: 82; “Fil” surəsi, ayə: 4.

2 “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh. 71.

3 “Səvabul-əmal və iqabul-əmal”, Məhəmməd ibni Əli Səduq, tərcümə və təshih: Əli Əkbər Qəffari, səh. 429.

1 Allahın əzəli elmi, qabaqgörənliyi və insanın ixtiyarı barəsində əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər Məhəmməd Səidimehrin “Elmi pişini-İlahi və ixtiyari-insan” adlı kitabına müraciə edə bilərlər.

2 “Furqan” surəsi, ayə: 2; “Qəmər” surəsi, ayə: 49; “Yasin” surəsi, ayə: 38; “Muminun” surəsi, ayə: 18; “Əla” surəsi, ayə: 3.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 78; “Şüəra” surəsi, ayə: 79-81.

1 “Fürui-kafi”, 3-cü cild, səh. 357.

2 “Furqan” surəsi, ayə: 77.

1 “Misbahuş-şəriət”, 24-cü bölüm.

2 “Mücadələ” surəsi, ayə: 19.

3 “Zuxruf” surəsi, ayə: 36-37.


Yüklə 4,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin