Boşluk Doldurma Soruları

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 24.7 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü24.7 Kb.

Boşluk Doldurma Soruları

1.Plazmodium insanlarda ………………hastalığına neden olur ve …………………………sivrisinekleri tarafından bulaştırılır.

2.Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya……………………………………. denir.

3.Canlıların köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri, sahip oldukları homolog yapılara bakarak yapılan sınıflandırmaya ………………………………………………………………….. denir.

4.Aynı ………………………. olan sağlıklı tüm bireylerin kromozom sayısı aynıdır.

5. Trypanosoma insanlarda ………………..……………….hastalığına neden olur ve ………………………sivrisinekleri tarafından bulaştırılır.

6. Bakteriler kötü ortam koşullarında ………………………………………………… oluşturarak konular.

7. Tek hücreli ve ökaryot canlılar …………………………………………………………..alemi içerisinde yer alır.

8.……………………………………………..en çok türü olan omurgasız hayvan grubudur.

9.Omurgalılarda boşaltım organı ……………………………………………..dir.

10.Balıklar ………………………solunumu yapar.

11.Kuşlarda akciğerlere bağlı ……………………………………………..uçmaya yardımcı olur ve ihtiyaç duyulan oksijeni elde etmeye yarar.

12.Memeliler, akciğerini ve kalbini karın boşluğundan ayıran …………………………………..adındaki kaslara sahip tek canlı grubudur.

13.Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırma ………………… ………………… denir.

14.Aynı hücre gruplarından farklılaşan organlar aynı kökene sahiptirler ve bunlara ………………………………………. denir.

15. …………………………, bireyler arasında ortak özelliklerin, benzerliklerin en fazla olduğu sınıflandırma birimidir.

16.Türden, âleme doğru gidildikçe ortak özellik …………………….

17.Türden, âleme doğru gidildikçe birey sayısı ……………………..

18.Dünyanın en büyük oksijen kaynakları denizlerde ve okyanuslarda bulunan ………….………………………..dir.

19.Memeliler sadece ……………………………….. solunumu yapar.

20.Vücutlarının kıllarla kaplı olması ………………………………. grubunun karakteristik özelliğidir.


Doğru / Yanlış Soruları

1.Sistematik canlı arasındaki akrabalıkları araştırır ve canlılar isimlendirir.

2.Suni sınıflandırmada kökendeş organlar kullanılır.

3.Aynı türden olan canlılar kendi aralarında çiftleşerek üreme yeteneğinde yavrular oluştururlar.

4. Bakterilerin ribozom dışında organelleri yoktur.

5. İki isimle adlandırılan sınıflandırma birimi cinstir.

6.Farklı iki familyada incelenen türler aynı sınıf içinde yer alabilirler.

7.Türden, âleme doğru gidildikçe çeşitlilik azalır.

8.Türden, âleme doğru gidildikçe benzerlik azalır.

11.Kuşun kanadı ile balinanın yüzgeci homolog organlardır.

12.Bakteriler ve arkeler zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel bulundururlar.

13. Oksijenli solunum yapan bakterilerde, solunum işini yapan mezozom adı verilen bir yapı bulunur.

14.Bakteriler kendi aralarında gen aktarımı yaparak farklı ortamlara daha iyi uyum sağlayabilirler.

15. Bakteriler Ökaryot hücre yapısına sahiptir.

16. Ksilem (odun borusu)kökten alınan su ve mineralleri yapraklara ve bitkinin diğer dokularına taşır.

17.Saprofit (çürükçül) bakteriler dışarıdan aldıkları besinlerini hücre içinde sindirirler.

18.Kıkırdaklı balıklarda iç döllenme, iç gelişme görülür.

19.Protista âlemindeki canlılar, prokaryot özellikteki tek hücreli canlılardır.

20. Floem (soymuk borusu) üretilen organik maddeleri bitkinin her yanına dağıtır.

21.Ökaryot canlılarda olan alglerin bazıları tek hücreli, bazıları çok hücrelidir.

22.Mantarlarda eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği bir üreme şekli görülür.

23.Kara yosunları damarlı tohumsuz bitkilerdendir.

24.Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir.

29.Bitki hücrelerinde polisakkarit olarak glikojen depolanır.

30.Bakterilerin bütün türleri mutlaka oksijenli solunum yapar.

32.Ahtapot, midye ve salyangoz yumuşakçalar grubundandır.

33. Kemikli balıklar yüzme keseleri sayesinde su içindeki konumlarını ayarlayabilirler.

34. Memelilerin hepsinde eşeyli üreme görülür.

35. Diyafram kası sadece memelilerde bulunur.

36.Mantarlar heterotrof beslenmeleri yönüyle hayvanlara, hücre çeperleri taşımaları yönüyle bitkilere benzerler.

37.Omurgalı hayvanları içinde sadece böceklerde kanat bulunur.

38.Derisidikenliler kalker plaklardan oluşan iç iskelete sahiptir.

39.Omurgalılarda kapalı dolaşım sistemi vardır.

40.Kuşlar akciğer solunumu yapar.

41.Sürüngenler hem iç iskelete hem de keratinleşmiş pullardan oluşan dış iskelete sahiptirler.

42.Sürüngenler soğukkanlıdırlar.

43.Kuşlar sıcakkanlıdırlar.

Klasik Sorular

1.Mantarların biyolojik sürece ve ekonomiye katkılarını yazınız.

2.Arkebakterilerin biyolojik sürece ve ekonomiye katkılarını yazınız.

3.Bitkilerin biyolojik sürece ve ekonomiye katkılarını yazınız.

4.Hayvanların biyolojik sürece ve ekonomiye katkılarını yazınız.

5.Taksonomi ve sistematik terimlerini kısaca açıklayınız.

6.Sınıflandırma nedir? Sınıflandırma çeşitlerini yazınız.

7.Sınıflandırma basamaklarını sırasıyla yazınız.

8.Yapay sınıflandırma nedir? Tanımlayınız.

9.Doğal sınıflandırma nedir? Tanımlayınız.

10.Derisidikenlilerin en karakteristik özelliği nedir?

11.Omurgalılar ile omurgasızların iskelet yapısı bakımından karşılaştırınız.


Test Soruları
1. Canis lupus ve Canis familiaris canlıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı cinse aittirler.

B) Türleri aynı, cinsleri farklıdır.

C) Farklı sınıflarda yer alırlar.

D) Kromozom sayıları aynıdır.

E) Çiftleştiklerinde verimli bireyler oluştururlar.


2.Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisindeki beslenme çeşitliliği en fazladır?

A) Tür B) Aile C) Takım D) Sınıf E) Alem


3.Aynı şubede yer alan canlılar aşağıda verilen sistematik birimlerden hangisinde kesinlikle birlikte bulunurlar?

A) Tür B) Takım C) Aile D) Sınıf E) Alem


4.Sınıflandırmada kullanılan basamaklarla ilgili olarak

I. Alemden türe doğru birey sayısı azalır.

II. Aynı takımda yer alan canlılar kesinlikle aynı sınıftadırlar.

III. Türden aleme doğru ortak gen sayısı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


5.Genetik benzerlik bakımından sırasıyla A > B > C şeklinde olan üç sistematik birim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Canlı çeşitliliği C > B > A’ dır.

B) Homolog organ sayısı A > B > C’ dir.

C) A’daki canlıların protein benzerliği B’ deki canlılara göre daha fazladır.

D) Birey sayısı en fazla olan A’ dır.

E) A takım ise C şubedir.


6. I. Aynı sayıda kromozoma sahip olma

II. Ortak protein çeşitlerine sahip olma

III. Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilme

IV. Benzer ekolojik şartlara ihtiyaç duyma

V. Aynı boşaltım ürününü oluşturma

Özelliklerinden hangileri iki canlının aynı cinsten olduğunu kesin olarak kanıtlamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) I, III ve V E) I, II, IV ve V
7. I. Proteinlerin hücrede sentezlendiği organel

II. Nükleik asit çeşidi

III. Kalıtım maddesinin bulunduğu hücre bölümü

Yukarıda verilen yapı ve moleküllerden hangileri, tüm bakterilerde ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8. – Bazıları çürükçül ve parazit olarak yaşar.

– Ribozomları ve enzim sistemleri vardır.

– Zarlı organelleri yoktur.

– Hücre duvarına sahiptirler.

Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öglena B) Mantar C) Mavi-yeşil alg D) Amip E) Bakteri


9.Bir bakteri ile öglena arasında;

I. Fotosentez yapma

II. Kamçı taşıma

III. Nişasta depolama

IV. Çekirdeğe sahip olma

özelliklerinden hangileri ortak olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III
10.Eklembacaklılar ile ilgili olarak;

I. Trake solunumu yaparlar.

II. Bazı türleri suda yaşar.

III. Bazı türlerinde iç iskelet bulunur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


11.Hayvanlar alemi, omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki şubeye; omurgalı canlılar ise balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş sınıfa ayrılırlar.

Omurgalılar şubesindeki canlılar için;

I. Solunum organları

II. Kalp yapıları

III. İç iskeletin varlığı

verilerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
12. Hayvanlar aleminde yer alan iki farklı tür canlıda;

– İç döllenme, dış gelişim gösterme

– Sıcakkanlı olma

özellikleri ortak olarak gözlenmektedir.

Buna göre;

I. İki canlı da kuşlar sınıfında yer almaktadır.

II. Çiftleştiklerinde verimli döller oluştururlar.

III. Akciğer solunumu yaparlar.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

13. Bazı antibiyotikler bakteride ATP üretimini bozarak çalışır. ATP üretimi bozulduğunda bakteride aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A. Üreme için genetik materyal

B. Hayatsal olaylar için enerji

C. Protein üretmek için nükleik asit

D. Oksijen difüzyonu için sitoplazma

E. Sindirim için enzim


14. Aşağıdakilerden hangisi mantarlar ile hayvanların ortak özellikleri arasında değildir?

A) Kendi besinini kendisi üretememe

B) Solunum yapma

C) İnsanlar tarafından besin maddesi olarak kullanılma

D) Hücre duvarı bulundurma

E) Hücrelerinde glikojen depolayabilme


15. Antibiyotiklere karşı direnç Streptococcus pneumoniae bakterisindeki genetik çeşitlilikten kaynaklanır. Bakterideki hangi molekül genetik bilgiyi taşır?

A. Karbohidrat

B. Yağ asidi

C. Nükleik asit

D. Protein

E. Enzim


16. Bir grup öğrenci, içerisinde antibiyotik bulunan besi ortamına bakteri ekimi yapmış ve sadece bir bakteri kolonisinin ürediğini gözlemlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklar?

A. Farklı kolonilerdeki bakteriler hayatta kalmak için yarışmışlardır.

B. Kapta sadece bazı bakterilere yetecek kadar besin vardır.

C. Kapta bütün bakterileri öldürecek kadar antibiyotik yoktur.

D. Bir kolonideki bakterilerde onların hayatta kalmasını sağlayan genetik çeşitlilik mevcuttur.E. Antibiyotiklerin bakteriler üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə