Buca belediye başkanliği zabita müDÜRLÜĞÜYüklə 58.31 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü58.31 Kb.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BÖLÜM 1


GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
MADDE 1- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
KAPSAM:
MADDE 2- Bu yönetmelik, Buca Belediyesi sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.
HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1608 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.


MADDE 4- Kamuya açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı söylemek, gösteri sergilemek veya bunları hayvanlara yaptırmak yasaktır.
MADDE 5- Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta bulundurmak, taşımak yasaktır.
MADDE 6- Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan oturma ve ve oyun gruplarını amacı dışında kullanmak, kırmak, tahrip etmek ve kirletmek yasaktır.
MADDE 7- Park bahçelerden, çeşmelerden, havuzlardan ve yangın musluklarından su almak ve buralarda eşya, taşıt ve hayvan yıkamak, kirletmek, kırmak, tahrip etmek yasaktır.
MADDE 8- Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak yasaktır.

MADDE 9- Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak yasaktır.


MADDE 10- Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat 22:00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak yasaktır.
MADDE 11- Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.
MADDE 12- Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10:00’ dan önce akşam hava karardıktan sonra yapmak yasaktır. (İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)
MADDE 13- Belde hudutları dahilinde halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapmak.
MADDE 14- İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha etmek yasaktır.
MADDE 15- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak.
MADDE 16- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak ve fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
MADDE 17- Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vb. biriktirmek, dökmek, sermek ve kurutmak yasaktır.
MADDE 18- Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek, kirletmek ve tahrip etmek.
MADDE 19- Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.
MADDE 20- Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.
MADDE 21- Hayvanların yerleri kirletmemeleri için sahipleri tarafından gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
MADDE 22- Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kağıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek yasaktır.
MADDE 23- Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kağıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması.
MADDE 24- Yolları ve tretuvarları her ne suretle olursa olsun tahrip edecek, kirletecek fiilerde bulunmak, yollara paspas atmak , araç yıkamak yasaktır.
MADDE 25- İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurulması zorunludur.
MADDE 26- Çöp kapsamına girmeyen maddeleri çöp kaplarına atmak yasaktır.
MADDE 27- Özel olarak imal edilmiş çöp kabı bulunan yerlerde, çöp ve atıkların ayrıştırılarak niteliklerine uygun bölümlere atılması zorunludur.
MADDE 28- Belediyelerce belirlenen saatler haricinde kaldırıma, sokağa vb. dışarıya çöp çıkarılamaz. Belediyece belirlenmiş yerlerin dışına konteynırların taşınması yasaktır.
MADDE 29- Cadde, sokak, meydan, kaldırım vb. yerlerde motorlu, motorsuz araç ve halı, kilim vb. her türlü eşya yıkamak yasaktır. Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek. Ev ve işyerlerinin yıkama sularının yollara akıtılması yasaktır.
MADDE 30- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, foseptik ve her türlü sanayi ve çirkef suların akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerin alınması zorunludur. Apartman, işyeri vb. pimaş borularının kanala bağlı olması.
MADDE 31 - Ev işyerlerinde dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almak zorunludur.
MADDE 32- Bina ve dükkanlar temizlenirken veya inşaat aşamasında oluşan kirli, çamurlu ve çirkef suların yola ve kaldırıma akıtılması yasaktır.
MADDE 33- Yol, meydan, tretuvar vb. yerleri herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak.
MADDE 34- Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek yasaktır.
MADDE 35- Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli duba, bariyer vb. alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.
MADDE 36- İşhanı, pasaj ve kapalı çarşılarda ortak kullanım alanları, koridor, merdiven ve geliş geçişe ait yollar işgal edilemez, kapatılamaz.
MADDE 37- Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek yasaktır.
MADDE 38- Umumi park, yol, meydan gibi alanlardaki her çeşit süs havuzlarına girmek, yüzmek, kirletmek yasaktır.
MADDE 39- Umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek, kirletmek yasaktır.
MADDE 40- Belediyeden izin almadan işyerlerinin önüne hareketli/hareketsiz tente, siperlik ve benzeri yapmak yasaktır. Eski, kirli ve yırtık tente, siperlik kullanmak yasaktır.
MADDE 41-Tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları vs. dikmek yasaktır. Kaldırımlar, duvarlara, direklere vb. yağlı boya, sprey vs. malzemeler ile reklam yazıları yazmak yasaktır.
MADDE 42- Ağaç dallarının çevreyi ve yaya geliş geçişini geçişi engelleyecek şekilde aşağıya sarkmasına meydan vermek.
MADDE 43- Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, tadilat ve yıkımlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, alanın etrafını moloz düşmesini ve toz çıkmasını önleyici toz tutucu malzeme ile kapatmak zorundadır.
MADDE 44- İnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın teknik ve fenni vasfını ve ruhsat tarihi gösteren levha bulundurulması zorunludur.
MADDE 45- Toprak, moloz, mıcır, talaş vb. malzeme taşıyan araçlar malzemenin yola, sokağa, caddeye, meydana dökülmemesi ve uçuşmaması için gerekli tedbiri almak zorundadır.
MADDE 46- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için tente olarak hasır, çuval, bez, naylon vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
MADDE 47- Şehir içerisindeki boş arsaların sahipleri tarafından etrafının kapatılması, temiz tutulması ve buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda vb. malzeme biriktirilmemesi gerekmektedir.
MADDE 48- Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, yolun ve kaldırım efsafını bozmak yasaktır.
MADDE 49- Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak. İşyerlerinin güneşten, yağmurdan korunmak için bez, naylon vb. asmak.
MADDE 50- Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır.
MADDE 51- Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu araçları ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.
MADDE 52- Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçları ile ticari faaliyette bulunan diğer araçların, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu veya yük alması, indirme, bindirme yapması, bekleme yapması, park etmesi yasaktır.
MADDE 53- UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.
MADDE 54- Tüm kamu kuruluşlarına ait direk, lamba, levha, duba, bariyer vb. araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
MADDE 55- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde fiziki engel oluşturulması, sabit veya seyyar rampa yapmak, özel giriş tertip etmek, zincir çekmek, demir kazık, beton bloklar konulması, park yasağı levhası, çiçeklik, duba vb. şeyler koymak.
MADDE 56- Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak.
MADDE 57- Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)
MADDE 58- Belediyeden izin almadan Menşe Şahadetnamesi (Hayvan Sağlık Belgesi) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden hayvanların şehre sokulması yasaktır.
MADDE 59- Kamunun yararlandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar, yol kenarları ve açık alanlarda yatmak, (WC) ihtiyaç gidermek, kirletmek ve buralarda oyuncak, lunapark kurma, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak yasaktır.
MADDE 60- Veteriner karnesi olmayan, aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde, bahçede vb. yerlerde beslenemez, bulundurulamaz. Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanmamış veya süresi geçmiş, tasmasız, ağızlıksız, yularsız, yuları etrafı rahatsız edecek şekilde uzun hayvan gezdirilemez.
MADDE 61- Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.
MADDE 62- 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’ nun ilgili maddesi gereği Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları koşumda kullanmak yasaktır.
MADDE 63- Yol üzerindeki binaların duvarlarına, balkon, pencere ve teraslarına etrafı rahatsız edecek tehlike oluşturulacak şekilde bayrak, flama, levha, afiş, çiçek, testi vb. malzemenin asılması, takılması yasaktır.
MADDE 64- Arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.
MADDE 65- Kalorifer yakma saati belirlenmesi durumunda belirlenen saatlere uyulması zorunludur.
MADDE 66- Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan alım/satımı yapmak, hayvan beslemek.

MADDE 67- Her türlü binalarda herhangi bir şekilde su, baca vb. sızıntıya meydan vermek.


MADDE 68- Yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenilip içilebilen gıda maddeleri açıkta bulundurulamaz, satılamaz.
MADDE 69- Gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak.
MADDE 70- Her türlü bina, apartman ve işyerlerinden baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa rahatsızlık vermek yasaktır.
MADDE 71- İşyeri, ev ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak.
MADDE 72- Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıkları ve bilumum eşyaları merdiven boşluklarına bırakmak.
MADDE 73- Kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar, yol kenarlarında ateş, lastik ve mangal yakmak yasaktır. Evlerde, bahçelerde bacasız mangal yakımı yasaktır.
MADDE 74- Yeşil alanlara, parklara, motorlu, motorsuz araçlarla girmek, park etmek, zarar vermek yasaktır.
MADDE 75- Araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış cadde ve sokaklara izin verilen saatler dışında motorlu/motorsuz araçla girmek, park etmek yasaktır.
MADDE 76- Belediye çalışmaları sırasında çalışma alanı içerisine çalışmalara mani olacak şekilde araçla girmek, park etmek yasaktır.
MADDE 77- Engelli yollarına, rampalarına ve otoparklarına araç park etmek ve belirlenen bu alanları her ne surette olursa olsun herhangi bir şekilde işgal etmek veya kapatmak yasaktır.
MADDE 78- Hazır beton taşıyan mikserler yola, sokağa vb. yerlere beton dökülmemesi için gerekli tedbiri almak zorundadır.
MADDE 79- Hazır beton taşıyan mikser araçlarının mikser içinde kalan betonu çevreye boşaltması yasaktır.
MADDE 80- Hafriyat ve benzeri malzeme nakli yapan araçlar ile inşaat alanından çıkan araçların lastikleri çamurlu bir şekilde trafiğe çıkması, güzergahı kirletmesi yasaktır.
MADDE 81- Mahiyetleri gereği ve zorunlu ihtiyaçlar için devamlı çalışması gereken işyerleri hariç olmak üzere 2429 Sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim günü işyerlerinin açılması yasaktır.
MADDE 82- Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere, yaya yolu ve kaldırımlara bisiklet, motosiklet, elle veya hayvanlar tarafından çekilen araçlarla girilmesi, park edilmesi yasaktır.

MADDE 83- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.


MADDE 84- Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde kanatlı veya kanatsız hayvan ahırı, ağılı yapılamaz ve hayvan beslenemez.
MADDE 85- İzin verilen yerler dışında hayvan alımı/satışı yapmak yasaktır.
MADDE 86- Kanatlı, kanatsız her türlü hayvan ölülerini umuma mahsus yerlere atmak, her nerede olursa olsun açıkta bırakmak yasaktır.
MADDE 87- Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısının sahibi tarafından bir torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.
MADDE 88- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık, kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.
MADDE 89- Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm işyerleri, ilgili belediyesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri Belediye Encümeni Kararı ile mühürlenir. Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak durumlarda, kapatma kararında belirtilen eksikliklerin giderilmesi veya ruhsat başvurusunda bulunmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğünce 45 güne kadar ek süre verilebilir.
MADDE 90- Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, pazar günleri açık kalıyor ise pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılı olması mecburidir.
MADDE 91- Gıda üretimi, satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin ilgili kurumlara muayenelerini yaptırarak sağlık raporu almaları zorunludur.
MADDE 92- İşyeri ve Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında başka bir iş yapılamaz.
MADDE 93- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri belediyece belirlenen açma ve kapatma saatine uymak zorundadır.
MADDE 94- Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde müşteriden tuvalet ücreti alınamaz.
MADDE 95- Belediye, Vakıflar ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne ait olupta kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır. Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kağıdı bulundurulması zorunludur.
MADDE 96- Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat, izin almaksızın her türlü tesis ve tamirat yapmak, yaptırmak yasaktır.
MADDE 97- Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak yasaktır.
MADDE 98- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır. Yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
MADDE 99- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, belediyeden gerekli izni alacaktır.
MADDE 100- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri (394 Sayılı Kanundaki istisnalar hariç) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre haftada bir gün (Pazar günleri) tatil olmak zorundadır.
MADDE 101-Hafta Tatil Kanunu’ndan istisna olmak isteyen işyerleri belediyeye müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini alıştıranların işyerleri Belediye Zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarına İdari para cezası uygulanır.
MADDE 102- Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır.
MADDE 103- Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalatılacaktır.

MADDE 104- Satışa arz edilen fiyatı ve ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin satışa sunumundan kaçınılamaz.


MADDE 105- İşyerleri ruhsatlandırılmış alanı dışında, ticari faaliyette bulunamaz, teşhir amaçlı da olsa hiç bir şekilde mal ve malzeme bulunduramaz.
MADDE 106- Lokanta, gazino, bar, pavyon, kokteyl salonlar vb. müesseselerde hesap pusulasının olması (pusulada; müessesenin ünvanı, sınıfı, adresi, adı soyadı, sahifelerin cilt-yaprak no.ları, muhteviyatında yenilen içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları, toplamı gösterir şekilde tanzim edilmiş o günkü tarih atılmış sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüsha düzenlenecek. Bir nüsha müşteriye verilecektir.). Hesap pusulası servis boyunca müşterinin gözü önünde bulunacak. Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak gram taksimatlı terazi bulundurulması zorunludur.
MADDE 107- Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir içerisinde kısa mesafeler dahil istenilen yere gitmemek, yolcu istemediği müddetçe normal güzergah dışından götürmek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık yapmak yasaktır.
MADDE 108- Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde fiyat tarifesi bulunması ve görülebilecek yerde asılı olması zorunludur. Bu hükme aykırı hareket eden işyerleri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketici Kanunu’nun 54. maddesine istinaden, yine aynı kanunun 77.maddesinin (1) fıkrasınca zikredilen cezai işlemin uygulanabilmesi için tutanak tutularak ilgili makama bildirilir.
MADDE 109- Her ne suretle olursa olsun, belediyenin ruhsatına tabi iken ruhsat almadan faaliyet gösterilmesinin tespiti durumunda bu işyeri ilgilisi hakkında tutanak tutulur ve belediye encümenine sevk edilir, alınacak karara istinaden gerekli işlem yapılır.
MADDE 110- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde 18 yaşından küçükleri çalıştıran, Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade eden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
MADDE 111- Şehir içerisinde ve meskun mahallerde açılan odun kömür depoları, odun ve kömürlerini depoladıkları alan kapalı mekan olamaz. Depo etrafı sağlam direkler ile sabitlenmiş tel örgü (içerideki malzemenin dışarı dökülmesine mani olacak şekilde) ile çevrilmiş olmalıdır. Bu depolarda, itfaiye raporu ve rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesi bulunacaktır. Bu depolarda motorlu testere vb. aletler ile kesim yapılamaz. Depolama alanı içerisinde idari işler için kullanılmak üzere hizmet binası bulunabilir. Ruhsatlarında gösterilen miktarlar haricinde yakacak malzemesi bulunamaz. Bu işyerlerine araç giriş çıkış yerleri belediyenin onayı ile düzenlenebilir, belediyeden izin alınmadan özel giriş tertip etmek, yolun ve kaldırımın evsafını bozmak yasaktır.
MADDE 112- Dükkan, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir. Yangın söndürme cihazlarının dolumlarının düzenli olarak yaptırılması.
MADDE 113- Apartman, işhanı, otel, hamam, fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.
MADDE 114- Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel, işhanı ve apartmanlardaki bacalara silikon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır.
MADDE 115- Şehir dahilinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ve akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.
MADDE 116- Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır.
MADDE 117- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam Yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.
MADDE 118- Belediyemizden izin alınmadan süreli veya süresiz tanıtım amaçlı stand koyulamaz, kurulamaz. Broşür, dergi ve el ilanı dağıtmak yasaktır.
MADDE 119- Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyesinden izin alınmadan veya kamuya ödenmesi lazım gelen ücreti ödemeden her türlü ilan, reklam yapmak yasaktır.

Ceza Hükümleri:


MADDE 120- Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde, Belediye Zabıtası sorumlu ve yetkilidir.
Bu yönetmelikte belirtilen Emir ve Yasaklara aykırı hareket edenlere 1608 Sayılı Kanunun 1. maddesi ve 5326 Sayılı Kanunun 32. maddesi 1. fıkrası gereği işlem yapılır.
Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
Yürürlülük
MADDE 121 - Bu yönetmelik hükümlerini Buca Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra uygun araçlarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE –122 Bu yönetmelik hükümlerini Buca Belediye Başkanı yürütür.

Son Hükümler:


MADDE – 123 Buca Belediye Meclisinin 01/12/2006 tarih ve 202 Sayılı kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Каталог: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə