Buca belediyesiNİN

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 98.27 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü98.27 Kb.

BUCA BELEDİYESİNİN 03/02/2016 TARİHİNDE SAAT :17.00’DE YAPMIŞ OLDUĞU MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN

MECLİS KARAR ÖZETLERİDİR.
2016 Yılı Toplantı Döneminin

2. Birleşimin 1.Oturumu

KARAR TARİHİ

KARAR SAYISI

TEKLİFİN ÖZETİ

ALINAN KARAR


03.02.2016

18

Buca, Kocatepe Mahallesi 22 N IV c pafta, 7614 ada, 14 parsel no.lu 95,96m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 767/9596(7,67)m2’lik hissenin, diğer tapu malikine 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.
OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Aydoğan HEPDEMİRGİL Emrullah DURAN Canan AYDEMİR ÖZKARA Özgür KOÇ

Meclis I. Başkan Vekili KATİP KATİP KATİP

( Katılmadı )03.02.2016

19

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih ve 185 sayılı yazısı ile; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve İmar Durumu Belgesine göre kısmen yolda, kısmen konut sahasında kalan 40542 ada, 1 parselin yolda kalan (a) parçasının Buca Belediyesi İmar Programına alındığı ancak parsel malikinin 19.03.2013 tarih ve 2013/ 807 sayılı dilekçesi ile kalan( b) parçasının da kamulaştırılması talep edildiğinden bahisle 40542 ada, 1 parselin (b) parçasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 12. maddesine göre Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.

1/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.03.02.2016


20

Buca Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 2015/117 karar sayılı kararı ile kabul edilen Buca Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 12/2 maddesinde yer alan; “(Ek:RG-27/11/2011-28125) Bu Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar” hükmü gereğince uygun görüş alınması için İçişleri Bakanlığına gönderilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih ve 71188846-010.03-89 sayılı kararı ile Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak iade edilmiştir. Buca Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bakanlık görüşü doğrultusunda yapılan değişiklikleri ile birlikte kabulü konusunda karar alınması istemine dair önerge.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
03.02.201621

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde, “Belediye Meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde toplanır.” denildiğinden, Meclisin bir aylık tatil hakkını kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ilgili ayın tespiti istemine dair önerge.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Buca Belediye Meclisinin, 2016 yılında bir aylık tatil ayı olarak, TEMMUZ ayının belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.
03.02.2016

22

İzmir, Buca, Dumlupınar Mahallesi 21 N IV b pafta, 45127 ada, 25 parsel no.lu 428,69m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1169/42869(11,69)m2’lik hissenin, diğer tapu maliklerine eşit oranda 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.

2/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
03.02.201623


Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarih ve 274 sayılı yazısı ile; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.04.2015 tarih ve 2863 sayılı yazısında İnkılap Mahallesi, 578 sokak No.18 ( 40519 ada, 6 parsel) de yapılan inşaatın önündeki yolun açılması talebi ile ilgili bahse konu alan üzerindeki mülkiyeti şahıslara ait 4027 ada, 5 parsel ve 557 ada, 30 parsel ile ilgili mülkiyet sorununun çözülmesi istenildiğinden bahisle, 21 M-II a imar paftasında 26.11.2015 tarih ve 2015/ 156 sayılı Kitle Tespit Komisyon Kararı ve 4027 ada, 5 parsel ve 557 ada, 30 parsele ait 17.12.2015 tarih ve 4628 sayılı imar durumu belgesine göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. Maddesine istinaden Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
03.02.201624


Belediyemizde mevcut olan kadrolardan iptal ihdasına ihtiyaç duyulan kadroları gösterir (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik”’e uygun düzenlenerek sunulmuş olup; karara bağlanması istemine dair önerge.OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
03.02.201625


Kurumumuzca, 2016 yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya “Buca Yenilenebilir Enerji Projesi” başlıklı proje teklifi sunulması, proje teklifinin başarılı olması durumunda uygulanması ve Belediye Başkanlığı görevini yürüten Levent PİRİŞTİNA’nın Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınması istemine dair önerge.

3/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ03.02.2016


26

Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokağında bulunan Belediyemiz sorumluluğunda bulunan park alanımız için, Park Gönüllüsü olarak başvuran Adem POLAT, mevcut parkımızın “POLAT PARKI” olarak adlandırılması istemi incelenmiş olup;

Menderes Mahallesi 146/3-4-5 ve 6 sokakların başlangıç kısımlarında bulunan alana isim verilmesi istenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasası 18/n bendi gereği isim verme Belediye Meclisinde olmakla beraber istemin; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.

Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokak adresinde bulunan ve Belediyemiz sorumluluğunda olan mevcut parkımızın “Polat Parkı” olarak adlandırılmasına yönelik önergenin; Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.

Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokakların başlangıç kısımlarında bulunan alana “POLAT PARKI” adının verilmesinin, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.
OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ03.02.2016


27


Buca’da ikamet eden ve 2015 yılı Mart ayında babasını kaybeden Sündüz ÇAL’ın talebi üzerine Belediyemiz bakım alanlarından olan 1009 Sokaktaki parka “DEDE PARKI” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;
Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi No:6 önünde bulunan alana isim verilmesi istenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasası 18/n bendi gereği isim verme Belediye Meclisinde olmakla beraber istemin Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.

Belediyemiz bakım alanlarında olan 1009 Sokaktaki parka “Dede Parkı” olarak isim verilmesine yönelik önergenin, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.

“DEDE PARKI’’ adı verilmesi düşünülen alanda Belediyemizin bakım çalışmaları yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle önergenin, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.

4/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

03.02.2016


28

Buca İzkent Mahallesi 1314 Sk. No:2 adresinde oturan Deniz DURAN ve 1307 Sk. No:6 adresinde oturan Oktay KÖSE adlı vatandaşlarımızın 05.07.2015 tarihinde gerçekleşen kazada vefat etmeleri sonucu, mahalle sakinlerinin imzalı dilekçe taleplerine istinaden, evlerinin önünde bulunan yeşil alanın “Deniz Duran ve Oktay Köse” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;

Söz konusu alan imar planında park alanı kullanımında olmadığından istemin; Kültür, Sanat, Spor, Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarınca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.03.02.2016


29

Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka vatandaşımızın talebi üzerine “RAMAZAN AKBULUT PARKI” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;

Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokakta 7234 ada 1 parsel önünde bulunan alan planda park kullanım kararında bulunduğundan önerge ile istenen mevcut parka “RAMAZAN AKBULUT PARKI” isminin verilebileceğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.

Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka; parkı yapan kişi olan “Ramazan Akbulut Parkı” olarak isim verilmesine yönelik önergenin, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.

Adı geçen kişinin belirtilen park alanına kişisel olarak katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Parkların isim verilmesinde kişi adına bizzat kendisi ya da yakınları tarafından düzenleme çalışmalarında bulunması, biz Komisyon üyeleri tarafından etik olmakla birlikte olumlu olduğu düşünülmektedir. Bu gibi katkıların kente vatandaş olarak ayniyet duygularını geliştirmekle birlikte yöre halkına örnek bir davranış olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle Komisyonumuzca; Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka, vatandaşımız “Ramazan Akbulut”’un isminin konulmasının, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.


5/13

Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Çeliker GÖKÇİN‘in red oyuna karşın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesinin kabul oylarıyla, Komisyon Raporlarının aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
03.02.2016


30


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nün 30.11.2015 tarih ve 7139-145518 sayılı yazısında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, 5216 ve 5594 Sayılı Kanunlar ve Belediyemiz ile Buca Belediyesi arasında 10.09.2007 tarihinde imzalanan protokol gereği, Belediyeniz sınırları içinde bulunan ve fiilen Kaynaklar Mahallesi, Mezarlık Alanı olarak kullanılan 1969 no.lu parsel ve eski 592 yeni 3134 nolu parselin ilgili Tapu Müdürlüğü'nden Belediyemiz adına tescil işleminin sağlanması talep edilmiştir. Plan Proje Müdürlüğü'nün 24.12.2015 tarih ve 4757 sayılı yazısında; Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 04.09.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu taşınmazların “MEZARLIK” alanı içerisinde kaldığı bildirilmiştir. İlçemiz Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mezarlık alanında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili sayılı yazısında söz konusu parsellerin fiilen Mezarlık Alanı olarak

6/13

kullanıldığı bildirilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendi ve 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2. madde gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesi istemi incelenmiş olup;


Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parseller İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.09.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘’MEZARLIK’’ alanı içerisinde kalmakta olup fiilen mezarlık alanı olarak da kullanılmaktadır.


  1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde (s) bendi Mezarlık alanları ile ilgili görev, sorumluluk ve yetkiyi Büyükşehir Belediyesine verdiğinden,

  2. 5594 Sayılı kanunun 1. maddesi ‘’mezarlık alanlarının’’ Büyükşehir Belediyelerine devredileceğini öngördüğünden,

  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesine bağlanan Kaynaklar Belediyesi arasında imzalanan 10.09.2007 tarihli protokol gereği mezarlık alanlarının Büyükşehir’e devredileceği kabul edildiğinden,

Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 7. maddesi (s) bendi gereğince ‘’Birleştirme, katılma veya geçici 2. Madde gereğince’’ İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesinin; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
1969 no.lu parsel ve 3134 (eski 592 no.lu) parsellerin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda Mezarlık Alanı

7/13


kullanım kararında kaldığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 07.01.2016 tarihinde onaylanan ve 18.01.2016 tarihinde Belediyemizce askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Mezarlık Alanı kullanım kararında

kaldığı, fiilen mezarlık alanı olarak da kullanıldığı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlendiği, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir” hükmü bulunduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesine bağlanan Kaynaklar Belediyesi arasında imzalanan 10.09.2007 tarihli protokol gereği mezarlık alanlarının Büyükşehir Belediyesine devredileceğinin kabul edildiği hususları göz önüne alınarak, Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 7. maddesi (s) bendi ve 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.

8/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.03.02.2016


31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 04.05.2012 tarih ve 5067/28854 sayılı yazıları ile; Mülga Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygulanmasından doğan sorunların giderilmesi ve planların 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı kararları ve plan uygulama hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2011 tarih ve 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 14.10.2011 tarihinde onanmış olup 24.10.2011-24.11.2011 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazların İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değerlendirilip itiraz sonrası düzenlenen Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2012 tarih ve 05.166 sayılı kararı ile uygun görülerek 03.05.2012 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. 03.05.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi ile ilgili; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin incelenmesi sonucunda; 03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, alınan Kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlandığı, Bölgenin bitki örtüsü, ağaçlık karakteri, doğal-ekolojik yapısı ve yerinde yapılan tespitler göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinde “gelişme konut alanı” olarak belirlenen alanların (yaklaşık 30.346 m²) “ağaçlandırılacak alan” olarak belirlenmesi koşuluyla, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.


9/13

10/13
Meclis Üyeleri Yusuf Kenan ÇAKAR’ın “Evet Sayın Başkan, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım; şimdi öncelikle komisyonların ve de Meclisin plan ana kararlarını değiştirmek gibi bir yetkisi yok. 5000’lik planlarda bölgeyle ilgili 2013 yılında verilmiş ve kesinleşmiş bir plan kararı ve plan var. Yürürlükte olan bir plan var. Plan ana kararlarını değiştirmek yetkisi olmayan bir Meclisin düşük yoğunluklu konut alanlarını ağaçlandırılacak alana çevirmesi hukuken doğru olmayan bir yolu takip etmek olur. Ancak düşük yoğunluk dediğimiz Planlı Alanlar Yönetmeliğine baktığımızda düşük yoğunlukların 10000 m2’de 50 kişi ila 120 kişi arasında bir nüfusa ihtiyacını karşılayacak yapılaşmaya müsaade ettiğini görürüz. Bu plandaki 0.30 ve 0.60 emsalleri orta yoğunluk kararlarını içeren bir yoğunluğu öngörmekte. Bu alanda mevcut alan dokusunu da koruyabilmek için bu yoğunluğun düşük yoğunluğun 50 ila 120 kişi arasındaki mevzuatın müsaade ettiği yoğunluğun 50-60 kişi sınırında tutulması oradaki mevcut ağaçlık alanın da korunmasını bir beraberinde sağlayacaktır. Dolayısıyla 1. madde olarak plan ana kararlarını değiştirmeye yönelik bir karar alamayacağımızdan yola çıkarsak, 2. madde olarak da yoğunluğun fazla olduğu ve buradaki

ağaç dokusunu da tahrip edeceğini dikkate alacak olursak yoğunluğu fazla olması gerekçesiyle bu plan reddedilebilir ve bu plan reddedildikten sonra Büyükşehre falan gidecek bir plan değildir. Bu planı yapan Buca Belediyesi’dir. Buca Belediyesi’ndeki bürokrat arkadaşlarımızdır, çalışanlardır. Dolayısıyla Büyükşehrin bunu istediği gibi yapıp geri göndermesi gibi bir husus da yoktur. Dolayısıyla bu Meclisin yoğunluğu fazla olduğu gerekçesiyle iptali sonucunda ilgili birimler yoğunluğu düşürerek yeni bir çalışma yapıp oradaki ağaç dokusunu da koruyacak yeni bir planı bu Meclise getirme imkânına sahip olacaktır. Dolayısıyla da yoğunluğu farklı fazlalığı gerekçesiyle reddedilmesi doğru bir yöntem olacaktır.” açıklamaları ve


Kasım AKDAĞ’ın ”Her ne kadar İmar Komisyonunun önergenin değişiklik kabulü yönünde raporlanmışsa da İlçe

Belediye Meclisimizin plan esaslı değişiklik yaparak kabul etme yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca planlı alanların özellikleri dikkate alındığında, öneri planda emsal yoğunluğu yüksek olması nedeniyle önergenin reddinin oylanmasını öneriyorum.“ açıklamaları doğrultusunda,


Komisyon Raporu uygun görülmediğinden, önergenin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03.02.2016


32


02.11.2015 tarih ve 3883 sayıyla kayıtlı dilekçe ekinde sunulan İzmir İli, Buca İlçesi, Göksu Mahallesi, 186 ada, 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Raporunun değerlendirilmesi istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;

186 ada 45 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 4 kat, kısmen TM koşullu konut (zemin ticaret üst katlar tercihli ticaret veya konut) alanı kullanım kararında kaldığı, 186 ada 45 no.lu parsele tecavüzlü yapıların bulunması, mülkiyet yapısının ıslah imar planından gelmiş olması ve 18.madde uygulamasının gerçekleştirilememesi nedeniyle bu durumun çözümü için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesinin talep edildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile A-4 5/3 yapılaşma nizamı ve TM plan kararı bulunan imar adasının doğusunda yeşil alan ayrıldığı, mevcut plandaki otoparkın kaldırılarak bu alanın altında zemin altı otopark kararı önerilerek bir teklif sunulduğu, Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddenin 1, 2, ve 3. bentlerine göre sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği ve eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümünün  ve konum özelliklerinin korunacağı da hüküm altına alınmış olduğu, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Önerisi ile azaltılan yol ve otopark alanlarına eşdeğer alanların ayrılmadığı, zemin altı otopark alanı D.O.P (düzenleme ortaklık payı) olarak gösterilmiş olduğu, bu tür alanların zeminin kamulaştırılması suretiyle elde edilmesi gerektiği, Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan konut adasının yapılaşma nizamı, kat adedi ve TM koşulunun aynı kaldığı, ancak biçiminin değiştirildiği ve konut alanı m²’sinin zeminde yaklaşık 498 m² arttırıldığı, parselin batısındaki yaya yolunun ve kuzeyindeki yaya yolunun konut adasına dahil edildiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3.
11/13

Fıkrasında ‘‘İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz’’denilmekte olup, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 5/a bendinde belirtildiği üzere “imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır” hükmü uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanlarının karşılanması koşulu ile yapılabileceği, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile 498 m²’lik konut alanının artırılmasına karşın artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının artırılmadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olduğu, İmar planına göre parselin doğusunda yer alan otopark alanının yer altına alındığı, zemin altı otoparkın konut adasının çekme mesafesine kadar geldiği, yer altı otoparkının üzerine yeşil alan ayrıldığı, yaya yollarının kaldırılması ile 42207 ada, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 parsellerin arka cephelerinin kapandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3/b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur.’’ hükmü bulunmakta olup, plan değişikliği ile yaklaşık 500 m²’lik yaya yolunun da kaldırıldığı, buna karşın eşdeğer yeni yol ayrılmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi ile şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı hususları tespit edildiğinden, İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu Mahallesi 20M-IIb imar paftasında 186 ada 45 no.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
12/13

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
03.02.201633


Meclis Üyesi Nehir FIRTINA tarafından verilen yazılı önergeyle; Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren; el becerisi, sağlayan, meslek kazandıran, psikolojik destek veren üretime yönelik kursların kadınlarımızın gerek ev ekonomisine katkı sağlaması gerek sosyalleşmesi gerekse yarınlara daha güvenle bakabilen kadınlarımızın artması amacıyla ürettikleri ürünleri satışa sunabilecekleri bir yerin tespitinin yapılması ve çalışma kriterlerinin belirlenmesi ve bu konuda destek veren AB fonlarının araştırılarak, projenin hayata geçirilmesi istemi incelenmiş olup;Ürünlerin satışa sunulacağı yer olarak Dumlupınar Mahallesi 102 Sokağın uygun olacağı, İZKA’nın son başvuru tarihi 26 Şubat 2016 olan Mali Destek Programına başvurulmasına, semt evlerinde kurs gören kadınlara yönelik oluşturulan anket formunun değerlendirilmesine BEGOS yönetiminden kurslarda değerlendirilmek üzere atık tekstil parçalarının temin edilerek önergenin; Kadın Erkek Eşitliği, Kültür, Sanat, Spor ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarınca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Aydoğan HEPDEMİRGİL

Emrullah DURAN

Canan AYDEMİR ÖZKARA

Özgür KOÇ

Meclis I.Başkan Vekili

KATİP

KATİP

KATİP13/13

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə