Cadrul normativYüklə 97.95 Kb.
tarix11.01.2018
ölçüsü97.95 Kb.

Ministerul Educației

Direcția Învățământ superior și dezvoltare a științei

RAPORT

PRIVIND IMPLEMENTAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016


 1. CADRUL NORMATIV

Admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III s-a realizat în conformitate cu:

Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014;

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014;

Metodologia de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale și a programelor de doctorat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 241-246, art. 681);

Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art. 909);Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015 – 2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 24 iulie 2015;

Metodologia de organizare a Competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 936 din 29 septembrie 2015;

Planul de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1100 din 19 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare; 1. PARTICULARITĂȚILE PLANULUI DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT, PENTRU ANUL DE STUDII 2015-2016
 1. Considerații generale

Ministerul Educației, prin consultare cu ministerele interesate, a propus Guvernului Planul de admitere la doctorat cu finanțare bugetară.

Guvernul a aprobat un număr de 320 de granturi doctorale multianuale pe o durată de minimum 3 ani, pentru studiile superioare de doctorat științific și de doctorat profesional în domeniul artelor și al sportului.

Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în instituțiile de învățămînt superior a fost elaborat în temeiul:

propunerilor înaintate de către instituții,

analizei Planului de admitere pentru anul de studii 2014-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.731 din 8 septembrie 2014,

rapoartelor și sondajelor privind doctoratul, monitorizate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare.
 1. Numărul de granturi prevăzut în Planul de admitere

Planului de admitere prevede un total de 320 de granturi (303 locuri în 2014) pentru studiile superioare de doctorat finanțate de la bugetul de stat. Dintre acestea:

307 granturi pentru doctoratul științific;

13 granturi pentru doctoratul profesional.

La propunerea Direcției Relații internaționale și integrare europeană a Ministerului Educației, proiectul Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, prevede 10 locuri cu finanțare de la buget pentru străini, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.


Tabel 1. Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016

ANUL DE STUDII 2015-2016


Nr. crt.


Domenii de studii


Total buget

Inclusiv

Doctorat științific

Doctorat profesional

1.

Științe ale naturii

63

63

-

2.

Științe inginerești și tehnologii

54

54

-

3.

Științe medicale

57

57

-

4.

Științe agricole

32

32

-

5.

Științe sociale și economice

64

64

-

6.

Științe umaniste

50

37

13

Total


320


307


13


7.

Locuri pentru străini, în baza tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte.

10 1. Aspecte noi privind Planul de admitere la studii superioare de doctorat

Planul de admitere a fost reconceptualizat și presupune repartizarea cotelor de înmatriculare pe domenii de studii, și nu pe specialități și instituții. Astfel, distribuirea numărului de granturi pentru studii superioare de doctorat a vizat 6 domenii științifice, în conformitate cu Nomenclatorul specialităților științifice, anexat la Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013:

1. Științe ale naturii;

2. Științe inginerești și tehnologii;

3 Științe medicale;

4. Științe agricole;

5. Științe sociale și economice;

6. Științe umaniste.
D. Factori determinanți ai Planului de admitere la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat

Cifra de 320 de granturi destinate studiilor superioare de doctorat a fost determinată de mai mulți factori: 1. Necesarul de cadre de pe piața muncii din Republica Moldova, raportat la situația economică a țării, dar și la condiția actuală a învățământului superior, aceasta vizând:

- rezultatele și relevanța studiilor;

- ponderea cadrelor cu titluri științifico-didactice în fiecare domeniu științific;- capacitatea instituțională a Școlilor doctorale etc.

 1. Asigurarea instituțiilor de învățământ superior cu cadre calificate. Stabilirea unor noi criterii de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în instituțiile de învățământ superior va duce, inevitabil, la sporirea cererii de cadre cu titlu de doctor în științe. Astfel, în urma analizelor au fost delimitate domeniile în care se atestă un deficit de specialiști cu titlu științific, acestea fiind prioritare la repartizarea locurilor bugetare;

 2. Necesitatea intensificării cercetărilor în domeniile științifice necesare dezvoltării socio-economice a țării;

 3. Creșterea numărului de instituții de învățământ superior acreditate de către autoritatea națională responsabilă de evaluarea și acreditarea organizațiilor din sfera științei și inovării (Universitatea de Stat din Comrat și Academia Militară A Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”).

Astfel:

 1. În Planul de admitere la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2015-2016 au fost avantajate domeniile:

    1. 4 Științe agricole (32 de granturi în 2015-2016 / 26 de locuri în 2014-2015), din considerente de fortificare a sistemului de cercetare-inovare în domeniul agricol, în conformitate cu Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020.

    2. 6 Științe umaniste, ramura științifică 65. Studiul artelor și culturologie (15 granturi în 2015-2016 / 5 locuri în 2014-2015), al cărei centru de studiu, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, devine vulnerabilă în condițiile noi de ocupare a posturilor științifico-didactice în învățămîntul superior, prevăzute de Codul Educației, și, respectiv, necesită o susținere serioasă în procesul de pregătire a cadrelor.

    3. 2. Științe inginerești și tehnologii (54 de granturi în 2015-2016 / 40 de locuri în 2014-2015), ca rezultat al analizei solicitărilor pe piața internațională, dar și națională a muncii și a importanței domeniului pentru sporirea calității vieții în Republica Moldova.
 1. În Planul de admitere la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2015-2016 a fost redus considerabil numărul de granturi oferite pentru unele ramuri științifice de la domeniul 5. Științe sociale și economice, deoarece solicitările de granturi la aceste ramuri științifice sunt exagerate și nu corespund realităților economice și ofertelor de pe piața muncii.

Astfel, dintr-un total de 299 de solicitări la domeniul 5. Științe sociale și economice:

63 de solicitări (de la 5 Școli doctorale) sunt la ramura științifică 55 științe juridice;

95 de solicitări (de la 6 Școli doctorale) sunt la ramura științifică 52 științe economice.
Nu este justificată nici cifra de înmatriculare la forma de finanțare prin contract la acest domeniu. Astfel, din numărul total de 215 studenți-doctoranzi înmatriculați:

83 de studenți-doctoranzi sunt la ramura științifică 55 științe juridice;

37 de studenți-doctoranzi sunt la ramura științifică 52 științe economice.


 1. Numărul de granturi de la bugetul de stat oferit prin Planul de admitere la domeniul 6 Științe umaniste (50 de granturi) s-a majorat comparativ cu anul de studii 2014-2015 (38 de locuri) din contul numărului de granturi (15 total) oferite Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Cu referire însă la numărul de 106 solicitări de granturi de la bugetul de stat pentru acest domeniu, s-a constatat, ca și în cazul domeniului 5 Științe sociale și economice, că acestea nu sunt argumentate.


 1. Cu referire la numărul de granturi științifice acordate domeniilor 1. Științe ale naturii și 3. Științe medicale, diferențele nu sunt semnificative comparativ cu Planul de admitere (cu finanţare bugetară) pentru anul de studii 2014 –2015.
 1. CONDIȚII DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

 1. Prevederi privind organizarea și admiterea la studii superioare de doctorat

Admiterea la programele de studii superioare de doctorat s-a desfășurat în Școli doctorale (organizate în cadrul instituțiilor de învăţămînt superior, precum și în cadrul consorțiilor sau parteneriatelor naționale și internaționale, constituite inclusiv cu participarea organizațiilor din sfera științei și inovării), investite cu drept de organizare a studiilor superioare de doctorat prin Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale.

Procedura de autorizare de funcționare provizorie a Școlilor doctorale a fost realizată de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale și a programelor de doctorat, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24 august 2015.Astfel, admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, a fost realizată la programele oferite de:

43 de Școli doctorale (din 46 de dosare depuse), organizate în cadrul a:

11 instituții de învățămînt superior;

10 consorții naționale;

1 consorțiu internațional;

3 parteneriate.


 1. Admiterea la studii de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat

Admiterea la studii superioare de doctorat se organizează la forma cu frecvență și cu frecvență redusă; cu finanțare de la bugetul de stat și prin contract.
Admiterea la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat la formele cu frecvență și frecvență redusă s-a realizat în baza rezultatelor competiției proiectelor științifice între Școlile doctorale în vederea repartizării granturilor doctorale.

În procesul de evaluare a aplicațiilor pentru granturi doctorale, Ministerul Educației a utilizat criterii conforme cu bunele practici internaționale și a recurs la experți independenți.Pentru sesiunea de admitere la studii superioare de doctorat 2015-2016 au fost aprobate 595 de proiecte științifice din 663, depuse în vederea participării la competiția granturilor doctorale.

Granturile oferite Școlilor doctorale au fost distribuite între conducătorii de doctorat care au participat cu dosare valide la competiția națională a proiectelor științifice. Lista proiectelor științifice validate a fost prezentată fiecărei instituții de învățămînt superior, consorțiu sau parteneriat.

Din numărul total de 663 de proiecte științifice depuse în vederea participării la competiția granturilor doctorale, doar 595 au fost validate, 68 nu au întrunit condițiile de participare, prevăzute în Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Metodologia de organizare a Competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016

Procesul de validare a dosarelor s-a axat pe cîteva criterii importante: 1. Numărul de doctoranzi activi per conducător, raportat la numărul de proiecte depuse, astfel încât să nu fie depășit numărul maxim de 5 studenți-doctoranzi pentru un conducător de doctorat;

 2. Actualitatea temei de doctorat;

 3. Gradul de corespundere a proiectelor științifice rigorilor înaintate;

 4. Corespondența dintre tema de doctorat – programele de doctorat ale Școlilor doctorale – domeniul de abilitare a conducătorului de doctorat.

 1. Admiterea la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru străini

Admiterea la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru străini în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova a fost realizată în conformitate cu protocoalele de colaborare bilaterală în domeniul educaţiei, anul academic 2015/2016
Tabel 2. Lista studenților străini înmatriculați la studii superioare de doctorat în Republica Moldova

Nr.crt

Nume, prenume

Ţara

Specialitatea

Perioada de studii

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

1

Isac Daniel

România

Finanțe

11.01.2016 – 11.01.2019

2

Isac Liliana

România

Finanțe

11.01.2016 – 11.01.2019

3

Grumeza Diana

România

Drept penal și execuțional

11.01.2016 – 11.01.2019

4

Ciachir Lilian

România

Istoria românilor

11.01.2016 – 11.01.2019

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

5

Urichianu Bogdan - Andrei

România

Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație

08.12.2015 – 07.12.2018
 1. Admiterea la studii de doctorat cu finanțare prin contract

Decizia privind admiterea la studii superioare de doctorat cu finanțare prin contract la formele cu frecvență și frecvență redusă aparține instituției organizatoare de studii superioare de doctorat, la solicitarea Școlii/lor doctorală/e autorizată/e provizoriu, cu informarea Ministerului Educației.

Tabelul 3. Rezultatele înmatriculării la studii superioare de doctorat prin contract, anul de studii 2015-2016

ANUL DE STUDII 2015-2016


Nr. crt.


Domenii de studii

Total contract

Inclusiv

Cu frecvență

Cu frecvență redusă

1.

Științe ale naturii

3
3

2.

Științe inginerești și tehnologii

1
1

3.

Științe medicale

27
27

4.

Științe agricole

05.

Științe sociale și economice

215

50

165

6.

Științe umaniste

25

2

23

Total


271


52


219 1. Conținutul, forma concursului și perioada de organizare a procesului de admitere

Conținutul, forma concursului, perioada de organizare a procesului de admitere, dar și de demarare a anului universitar la studii superioare de doctorat, ciclul III, sunt stabilite prin metodologia proprie, publicată pe pagina WEB, a instituției organizatoare de studii superioare de doctorat.

Procesul de admitere la studiile superioare de doctorat pentru anul de studii 2015-2016 s-a desfășurat în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016 la toate instituțiile de învățămînt ofertante de programe doctorale, asigurîndu-se transparența condițiilor de admitere.
IV. REPARTIZAREA GRANTURILOR:

Repartizarea granturilor s-a realizat în limita numărului de proiecte științifice validate și a Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016 (în continuare Plan de admitere).

În rezultatul contabilizării proiectelor științifice pentru obținerea granturilor doctorale s-a constatat un interes mai mic pentru domeniile 1. Științe ale naturii; 2. Științe inginerești și tehnologii și 4. Științe agricole, unde numărul proiectelor științifice s-a menținut în limita Planului de admitere (149), și un interes sporit pentru domeniul 5 Științe sociale și economice – unde s-au înregistrat 299 de proiecte științifice la 64 de granturi disponibile, dar și pentru domeniul 6 Științe umaniste – cu 106 proiecte științifice la 50 de granturi oferite prin Planul de admitere.


 1. OBSERVAȚII FINALE

REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE ADMITERE

În urma analizei rezultatelor înmatriculării la studii superioare de doctorat s-a constatat că numărul studenților-doctoranzi admiși la studii la forma cu frecvență redusă (atît cu finanțare de la bugetul de stat, cît și prin contract) depășește numărul studenților la forma de studii cu frecvență. Raportul este de:

55% frecvență redusă și 45% la frecvență (la studii cu finanțare de la bugetul de stat);

80% frecvență redusă și 20% la frecvență (la studii cu finanțare la contract).


Tabel 4. Raportul dintre cifra de admitere la studii de doctorat finanțate de la bugetul de stat și cele finanțate prin contract

Nr. crt

Domeniul general de studiu

Total buget

Total contract

1

Științe ale naturii

63

3

2

Științe inginerești și tehnologii

54

1

3

Științe medicale

57

27

4

Științe agricole

32

0

5

Științe sociale și economice

64

215

6

Științe umaniste

50

25

În rezultatul monitorizării procesului de admitere la studii superioare de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 și a rapoartelor privind admiterea s-au constatat unele abateri la capitolele:Plasare a informației privind admiterea pe pagina WEB a instituției:

    1. regăsirea pe pagină a cadrului normativ vechi pentru studiile superioare de doctorat și lipsa celui nou;

    2. informații diferite și condiții de admitere diferite în cazul consorțiilor;

    3. lipsa datelor privind Școala doctorală (programe autorizate, membrii parteneriatului, consorțiului (dacă e cazul), conducători și teme de doctorat etc.);

    4. în lista actelor necesare a fi prezentate la admitere nu este specificată condiția prezentării carnetului de muncă în original pentru studenții doctoranzi cu finanțare de la bugetul de stat;

    5. solicitarea neargumentată de la candidații din Republica Moldova a copiilor legalizate ale actelor de studii, ale carnetelor de muncă etc;

    6. ar fi necesară solicitarea unei Declarații de responsabilitate precum că studentul candidat la studii de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat nu a mai beneficiat de o astfel de formă de studii;


Competiție națională a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale. S-au depistat:

    1. dosare incomplete;

    2. proiecte științifice cu tematică depășită;

    3. lipsa proiectelor științifice, fiind anunțat doar titlul;

    4. neconcordanță dintre tema de doctorat – programele de doctorat ale Școlilor doctorale – domeniul de abilitare a conducătorului de doctorat


Repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat:

    1. conducătorilor de doctorat care nu au participat la competiția granturilor doctorale;

    2. conducătorilor care au depășit limita de 5 studenți-doctoranzi admiși pentru coordonare (această problemă se menține și în cazul studiilor superioare de doctorat cu finanțare prin contract);

    3. conducătorilor de doctorat care au participat cu alte teme la competiția națională a proiectelor științifice, decît cele pentru care li s-a oferit ulterior grantul în cadrul Școlii doctorale;

    4. unui singur conducător de doctorat, în condițiile în care la competiția națională proiectul științific a fost anunțat în cotutelă
 1. RECOMANĂRI:

Pentru Planul de admitere:

 1. A aproba în termeni utili Planul de admitere pentru studii doctorale 2016-2017.

 2. A stabili în continuare cifra Planului de admitere pe domenii prin raportare la:

 1. realitățile social-economice ale țării;

 2. strategiile și programele naționale;

 3. necesarul de cadre calificate pe domenii;

 4. solicitările Școlilor doctorale;

 5. rezultatele admiterii anterioare etc.

 1. A revizui numărul de granturi oferite pentru studiile doctorale la forma cu frecvență și cu frecvență redusă.


Pentru transparența informației privind admiterea pe pagina WEB a instituției

 1. A plasa informația completă privind admiterea și Școala/Școlile doctorală/e pe pagina WEB a instituției;

 2. A revizui setul de acte solicitat candidaților;

 3. A stabili în cadrul Școlii doctorale o perioadă de depunere a cererilor de înmatriculare la studii superioare de doctorat, anterioară competiției instituționale, respectiv, celei naționale de repartizare a granturilor, în vederea desemnării conducătorului de doctorat și deciderii temei de cercetare.

Pentru competiția națională a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale

 1. A organiza competiția națională a proiectelor științifice în termeni optimi pentru demararea anului de studii doctorale;

 2. A nu admite la competiția națională a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale dosarele conducătorilor de doctorat care nu întrunesc condițiile de participare, prevăzute în Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat.

 3. A limita numărul proiectelor științifice cu care un conducător de doctorat poate participa la competiția națională a proiectelor prin strictă raportare la numărul de doctoranzi aflați în coordonare, pentru a nu depăși limita de 5 studenți-doctoranzi admiși pentru coordonare.

 4. A solicita în cadrul Școlilor doctorale informații privind activitatea conducătorilor de doctorat în alte Școli doctorale, inclusiv numărul și denumirea proiectelor științifice înaintate pentru competiția națională a proiectelor științifice de pe listele Școlilor doctorale în care activează ș.a.

Pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul Școlilor doctorale

 1. A repartiza granturile obținute de la bugetul de stat exclusiv între proiectele științifice și, respectiv, între conducătorii de doctorat care au participat la competiția granturilor doctorale.

 2. A respecta limita de 5 studenți-doctoranzi permiși pentru coordonare atît la studiile de doctorat finanțate de la bugetul de stat, cît și prin contract.Каталог: sites -> default -> files


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə