Consultare publică privind revizuirea normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat regionale

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 175.26 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü175.26 Kb.


Consultare publică privind revizuirea
normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat regionale

Ca o derogare de la interdicția generală de a acorda ajutoare, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că ajutoarele de stat pentru promovarea dezvoltării regionale pot, în anumite condiții, să fie considerate compatibile cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) sau (c) din TFUE. Criteriile de compatibilitate care trebuie să fie îndeplinite în ceea ce privește aceste ajutoare sunt definite de Comisia Europeană și stabilite în diverse texte: • Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (denumite în continuare „LAR”)1, care stabilesc dispozițiile pe baza cărora ajutoarele de stat notificate și acordate în scopul promovării dezvoltării economice a unor zone defavorizate din Uniunea Europeană pot fi considerate compatibile cu piața internă;

 • Comunicarea privind criteriile pentru o evaluare aprofundată a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investiții (denumită în continuare „comunicarea privind evaluarea aprofundată”)23;

 • dispozițiile relevante4 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare, RGEC)5, care stabilesc, printre altele, condițiile în care ajutoarele de stat regionale sunt considerate a fi compatibile cu piața internă, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Comisiei.

LAR și de RGEC vor expira la 31 decembrie 2013. În acest context, prezenta consultare publică oferă părților interesate posibilitatea de a transmite informații Comisiei într-o primă etapă de elaborare a politicilor. Statele membre și alte părți interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere cu privire la normele UE care se aplică în prezent ajutoarelor de stat regionale și să propună eventuale modificări ale respectivelor norme (care sunt descrise pe scurt în anexă).

Comisia va analiza cu atenție rezultatul acestei consultări înainte de a decide în ce măsură modificările normelor actuale privind ajutoarele de stat regionale sunt necesare și, dacă va fi cazul, va înainta o propunere pentru revizuirea respectivelor norme.

Prezenta consultare se limitează, în principiu, la cele trei texte sus-menționate (în cazul RGEC, se au în vedere numai părțile relevante pentru ajutoarele regionale). Cu toate acestea, serviciile Comisiei sunt pregătite să examineze orice altă problemă care ar putea fi relevantă pentru ajutoarele de stat în vederea promovării dezvoltării anumitor zone defavorizate din cadrul UE. Observațiile și informațiile cu privire la alte chestiuni legate de ajutoarele de stat regionale, cum ar fi rapoartele, studiile sau alte documente care ar putea fi relevante, sunt binevenite.

Răspunsurile pot fi prezentate în toate limbile oficiale ale UE. Având în vedere eventualele întârzieri legate de traducerea observațiilor transmise în anumite limbi, traducerea răspunsurilor în engleză, franceză sau germană ar permite Comisiei o procesare mai rapidă a acestora.

Termenul-limită pentru trimiterea răspunsurilor este 26/04/2012.

Răspunsurile dumneavoastră trebuie trimise la adresa:

European Commission
Public consultation regional aid
DG COMP Unit H-1
1049 Brussels
BELGIUM

sau, de preferință, prin e-mail la stateaidgreffe@ec.europa.eu, în ambele cazuri trebuind să se precizeze referința HT.3127 Public consultation regional aid.
Chestionar


NB: Nu sunteți obligat(ă) să răspundă la toate întrebările. În cazul în care o întrebare nu este relevantă, vă rugăm să bifați căsuța marcată „N/A”.
 1. Detalii de contact/confidențialitate


 1. Vă rugăm să furnizați datele dumneavoastră de contact:

Prenume NUME:

     

Societate/organizație:

     

Țară:

     

Adresa de e-mail:

     

Principalele activități:

     

Comisia intenționează să publice răspunsurile la acest chestionar pe site-ul său0. În absența unui răspuns la următoarele întrebări, Comisia va considera că răspunsurile dumneavoastră la acest chestionar nu conțin elemente confidențiale și că pot fi făcute publice în totalitate.

 1. Aveți obiecții cu privire la divulgarea identității dumneavoastră?

 Da Nu


 1. Se aplică răspunsului dumneavoastră vreuna din excepțiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei0?

 Da Nu


În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați în mod clar părțile care nu ar trebui divulgate, să justificați necesitatea tratamentului confidențial și să furnizați, de asemenea, o versiune neconfidențială a răspunsului dumneavoastră pentru publicarea pe site-ul nostru:

     

 1. Întrebări generale


 1. Ați fost implicat în proiecte care au beneficiat de ajutoare de stat regionale (de exemplu, în calitate de autoritate care acordă ajutorul, beneficiar al ajutorului, investitor într-un proiect care a beneficiat de ajutor etc.)?

 Da Nu


În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificați în ce calitate:

 Autoritate care acordă ajutorul Beneficiar al ajutorului

 Investitor într-un proiect care beneficiază de ajutor Altele (vă rugăm să specificați) ……

 Concurent al beneficiarului ajutorului N/A

De asemenea, vă rugăm să precizați care considerați că sunt principalele realizări, provocări și aspecte care ar fi relevante în ceea ce privește revizuirea normelor privind ajutoarele de stat regionale. Dacă este cazul, vă rugăm să precizați, pe baza experienței dumneavoastră în aplicarea normelor privind ajutoarele de stat regionale, care considerați a fi principalele puncte forte și puncte slabe ale dispozițiilor actuale.


     

 1. Care este evaluarea dumneavoastră generală a politicii și activității Comisiei în materie de control al ajutoarelor de stat regionale?

 Insuficientă Medie Bună Excelentă N/A


 1. Abordarea generală a normelor actuale privind ajutoarele de stat regionale este adecvată în ceea ce privește obiectivul privind dezvoltarea regională?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să indicați principalele puncte slabe ale abordării actuale:

     


 1. Normele actuale realizează un echilibru adecvat între promovarea dezvoltării economice a zonelor asistate și limitarea denaturării schimburilor comerciale și a concurenței care ar putea rezulta din acordarea ajutorului de stat?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să indicați principalele puncte slabe ale abordării actuale:

     


 1. Controlul exercitat în prezent de UE în ceea ce privește ajutoarele regionale se concentrează asupra celor mai grave cazuri de denaturare a concurenței?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să indicați principalele puncte slabe ale abordării actuale:

     


 1. Normele actuale oferă un grad suficient de securitate juridică sau de predictabilitate a deciziilor Comisiei?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să precizați în ce domenii și motivele insuficienței respective:

     


 1. Respectarea normelor privind ajutoarele de stat regionale generează o sarcină administrativă mai importantă?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să cuantificați respectiva sarcină administrativă în termeni monetari și să precizați care aspecte ale normelor generează în mod special o creștere a acesteia. Vă rugăm de asemenea să indicați orice aspecte în cazul cărora, în opinia dumneavoastră, ar fi posibilă o simplificare.

     


 1. Obiectivele Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ar trebui să fie reflectate și mai mult în normele privind ajutoarele de stat regionale?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să indicați modul în care acest lucru ar trebui să fie realizat. Vă rugăm să precizați, de asemenea, în ce măsură ar trebui consolidate, în cadrul Strategiei Europa 2020, obiectivele privind eficiența resurselor0, cum ar fi eliminarea progresivă a subvențiilor care dăunează mediului, la nivelul normelor privind ajutoarele de stat regionale:

     


 1. În opinia dumneavoastră, ar trebui vreuna din următoarele categorii de ajutoare regionale să facă obiectul exceptării pe categorii?

Schemele de ajutoare regionale sectoriale pentru investiții:

 Da Nu N/A


Ajutoarele regionale ad hoc pentru investiții:

 Da Nu N/A


Ajutoarele de exploatare în regiunile ultraperiferice:

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să justificați răspunsul dumneavoastră. Vă rugăm, de asemenea, să indicați dacă există orice altă categorie de ajutoare care, în opinia dumneavoastră, ar trebui să facă obiectul exceptării pe categorii:

     

 1. Domeniul de aplicare la nivel sectorial


Normele actuale privind ajutoarele de stat regionale [a se vedea punctul 8 din LAR și articolul 1 alineatul (3) din RGEC] nu se aplică sau se aplică doar parțial sectoarelor0 considerate ca fiind în stare de supracapacitate sau în declin structural ori sectoarelor pentru care există alte norme specifice privind ajutoarele de stat.

 1. Excluderea anumitor sectoare este adecvată în vederea atingerii obiectivului de dezvoltare regională?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să precizați care sectoare nu ar trebui să fie excluse și să justificați de ce:

     


 1. Actuala excludere a sectoarelor este dificil de pus în practică?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Liniile directoare actuale tratează întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul procesării și comercializării produselor agricole la fel ca pe alte întreprinderi. Considerați că acest tratament ar trebui menținut?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Normele actuale garantează faptul că sectoarele în stare de supracapacitate nu pot beneficia de ajutoarele de stat regionale?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate și în ce mod:

     

 1. Zonele eligibile


În prezent, ajutoarele de stat regionale pot fi acordate numai pentru activități economice desfășurate în zonele dezavantajate desemnate (a se vedea secțiunea 3 din LAR). Aceste zone sunt selectate în funcție de criterii obiective (PIB-ul și rata șomajului la nivel de NUTS 2 sau NUTS 3). Pentru un anumit stat membru, suprafețele eligibile pentru ajutoare de stat regionale formează harta ajutoarelor regionale.

 1. Metodele actuale utilizate pentru întocmirea hărților ajutoarelor regionale garantează faptul că ajutoarele de stat regionale sunt direcționate în mod adecvat din punct de vedere geografic către zonele dezavantajate?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Aceste metode lasă suficientă flexibilitate pentru a se lua în considerare în mod corespunzător caracteristicile specifice ale regiunilor? Criteriile utilizate reprezintă indicatori potriviți (PIB-ul și rata șomajului la nivel de NUTS 2 sau NUTS 3)?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Aceste metode oferă suficientă flexibilitate pentru a se lua în considerare evoluția dezvoltării economice a regiunilor?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Plafoanele ajutoarelor


Ar trebui realizat un echilibru între necesitatea de a reduce la minimum denaturările concurenței și cea de a garanta un stimulent suficient pentru a impulsiona dezvoltarea economică a zonelor eligibile. În conformitate cu normele actuale, ajutoarele regionale pentru investiții pot fi acordate numai până la o sumă maximă care depinde de cheltuielile aferente proiectelor de investiții și de plafoanele ajutoarelor aplicabile pentru o anumită regiune (a se vedea punctele 42-49 din LAR).

 1. Plafoanele ajutoarelor asigură faptul că ajutoarele regionale pentru investiții sunt proporționale cu problemele întâmpinate de întreprinderile situate în zonele eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Plafoanele ajutoarelor ar trebui să fie mai mult adaptate în funcție de tipul de întreprindere, dat fiind că întreprinderile mari și IMM-urile nu se confruntă neapărat cu aceleași probleme?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Plafoanele ajutoarelor garantează faptul că ajutoarele regionale sunt proporționale cu respectiva contribuție a proiectului de investiții care beneficiază de ajutor la dezvoltarea economică a suprafeței eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Plafoanele actuale ale ajutorului oferă un stimulent suficient pentru ca întreprinderile să investească și/sau să creeze locuri de muncă în zonele eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Diferențele actuale dintre diferitele regiuni în ceea ce privește plafoanele ajutoarelor duc la denaturarea schimburilor comerciale și a concurenței într-o măsură contrară interesului comun?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Investiția inițială și efectul de stimulare


Pentru a putea fi compatibil cu piața internă, ajutoarele de stat nu ar trebui să confere un avantaj inutil beneficiarului în ceea ce privește obiectivul urmărit. Pentru a se evita o astfel de situație, ajutoarele regionale pentru investiții se pot acorda în mod normal doar pentru investiția inițială (și nu pentru investiții de înlocuire; a se vedea punctele 33-36, 39 și subpunctul 4.2 din LAR și articolele 12 și 13 din RGEC). În plus, proiectul care beneficiază de ajutor nu s-ar fi putut realiza ca atare în regiunea eligibilă în absența ajutorului (efectul de stimulare). Prin urmare, în conformitate cu LAR, ajutorul trebuie să fie aprobat înainte de începerea lucrărilor în cadrul proiectelor și, în plus, în temeiul RGEC, în cazul ajutorului pentru întreprinderile mari, trebuie să se demonstreze că ajutorul influențează natura proiectului sau locul în care acesta este realizat (a se vedea punctul 38 din LAR și articolul 8 din RGEC).

 1. Ajutoarele regionale pentru investiții ar trebui să se limiteze la proiectele de investiții inițiale pentru a se garanta faptul că acestea contribuie la dezvoltarea economică a zonelor eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Dispozițiile formale și/sau cele de fond privind efectul stimulativ garantează faptul că, fără ajutoarele regionale, beneficiarii nu ar fi realizat proiectul în același loc sau nu l-ar fi realizat la aceeași dimensiune/ cu același domeniu de aplicare/ cu aceeași valoare totală/ cu aceeași viteză?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Proiectele mari de investiții


Proiectele mari de investiții sunt considerate a fi mai puțin afectate de handicapurile regionale, și prin urmare, li se aplică norme mai stricte. Se aplică un mecanism de reducere menit să diminueze ajutorul maxim care ar putea fi acordat (pentru informații detaliate, a se vedea punctul 67 din LAR). În plus, au fost stabilite norme detaliate specifice (a se vedea punctele 68-70 din LAR și comunicarea privind evaluarea aprofundată), cum ar fi obligația Comisiei de a iniția o anchetă aprofundată în cazul în care condițiile sunt îndeplinite (a se vedea punctul 68 din LAR).

 1. Normele actuale garantează faptul că ajutoarele regionale pentru proiectele mari de investiții care sunt cele mai susceptibile de a denatura schimburile comerciale și concurența sunt evaluate în mod corespunzător?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Actualii factori care determină acordarea ajutorului0 garantează faptul că atenția Comisiei se îndreaptă către proiectele care beneficiază de ajutor care sunt cele mai susceptibile de a denatura schimburile comerciale și concurența?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Valoarea plafoanelor ajustate ale ajutoarelor regionale garantează faptul că ajutoarele de stat regionale sunt proporționale cu problemele întâmpinate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în zonele eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Normele actuale de reducere sunt ușor de aplicat?

 Da Nu N/A


În cazul în care considerați că acestea ar trebui simplificate, vă rugăm să indicați în ce mod:

     


 1. Reducerea ar trebui completată prin introducerea unui plafon care s-ar aplica proiectelor de investiții de mare anvergură?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Ajutoare de exploatare


În anumite regiuni, ajutoarele de stat care au ca scop reducerea costurilor curente (de exemplu, ajutoarele de exploatare) ar putea fi considerate necesare pentru atingerea obiectivului de coeziune urmărit (a se vedea secțiunea 5 din LAR). Aceste dispoziții sunt deosebit de relevante pentru regiunile afectate de handicapurile structurale, cum ar fi regiunile ultraperiferice sau zonele cu o densitate scăzută a populației. Pentru aceste regiuni, în conformitate cu normele actuale, costurile suplimentare imputabile handicapurilor identificate pot fi compensate prin ajutoare de exploatare.

 1. Ajutoarele de exploatare reprezintă un instrument adecvat pentru a promova o dezvoltare economică durabilă a zonelor eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Considerați că alte instrumente ar permite atingerea aceluiași obiectiv, cauzând mai puține denaturări ale pieței?

 Da Nu N/A


În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați ce instrument alternativ considerați că este mai potrivit pentru atingerea acelorași obiective:

     


 1. Normele actuale garantează faptul că ajutoarele de exploatare nu depășesc ceea ce este necesar pentru promovarea dezvoltării economice a zonelor eligibile?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     


 1. Abordarea actuală privind ajutoarele de exploatare în regiunile ultraperiferice și în zonele cu o densitate scăzută a populației merită o analiză detaliată având în vedere potențialul de denaturare a pieței pe care îl prezintă aceste ajutoare?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Ajutoarele pentru întreprinderile mici nou înființate


Ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici nou înființate sunt menite să compenseze disfuncționalitățile pieței în zonele eligibile și să promoveze dezvoltarea endogenă. Aceste dispoziții (a se vedea secțiunea 6 din LAR și articolul 14 din RGEC) prevăd posibilitatea de a se recurge la ajutoare de stat de exploatare pentru diversele costuri de înființare suportate în cursul primilor 5 ani, precum și la măsuri generale de sprijin în favoarea antreprenoriatului. Ajutorul de stat maxim este distribuit diferențiat în funcție de nivelul de dezvoltare a zonelor asistate.

 1. Dispozițiile privind ajutoarele pentru întreprinderile mici nou înființate garantează faptul că se oferă răspunsuri eficiente în cazul disfuncționalităților pieței în ceea ce privește dezvoltarea inițială a întreprinderilor mici din zonele eligibile și sunt aceste dispoziții elaborate în mod corespunzător?

 Da Nu N/A


Dacă este cazul, vă rugăm să precizați care dintre dispoziții ar trebui să fie modificate, din ce motive și în ce mod:

     

 1. Informații suplimentare


 1. Dacă este cazul, vă rugăm să formulați observații sau sugestii suplimentare:

     

Puteți, de asemenea, să ne furnizați copii ale documentelor, rapoartelor, studiilor etc. care pot fi relevante. 1. Dacă este cazul, serviciile Comisiei pot să vă contacteze pentru a obține mai multe detalii referitoare la informațiile trimise?

 Da Nu


Vă mulțumim.

***


Anexă – Scurtă descriere a normelor existente
 1. Scop și domeniu de aplicare


Ajutoarele regionale au drept obiectiv promovarea dezvoltării regiunilor defavorizate prin sprijinirea investițiilor inițiale și a locurilor de muncă aferente investițiilor inițiale și întreprinderilor mici nou înființate sau, în cazuri excepționale, prin acordarea de ajutoare de exploatare.

Zonele eligibile sunt identificate pe hărțile ajutoarelor regionale pentru fiecare stat membru, care sunt publicate pe site-ul internet al DG Concurență0. Se pot distinge două categorii de regiuni eligibile: • regiunile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a): este vorba de regiunile unde nivelul de trai este anormal de scăzut sau unde gradul de ocupare a forței de muncă este extrem de redus (regiuni NUTS 2 cu un PIB/locuitor mai mic de 75 % din media UE).

 • regiunile prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (c): este vorba de zonele-problemă definite pe baza indicatorilor (naționali) propuși de statele membre, necesitând o acoperire maximă a populației și unele condiții minime pentru prevenirea abuzului.

LAR se referă la ajutoarele pentru investiții, la ajutoarele pentru întreprinderile nou înființate și la ajutoarele de exploatare pentru unitățile din regiunile care sunt eligibile pentru ajutoare regionale. Acestea nu se aplică producției primare de produse agricole menționate în anexa I la tratat. În general, LAR se aplică procesării și comercializării produselor agricole0. Însă acestea nu se aplică sectorului pescuitului sau industriei oțelului și cărbunelui și nici industriei fibrelor sintetice. Transporturilor și construcției de nave li se aplică norme speciale.

Ca să poată fi eligibil pentru ajutoare în temeiul LAR, proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: • ajutoarele regionale generează un efect real de stimulare a efectuării de investiții care altfel nu s-ar fi realizat în zonele asistate;

 • active noi (cu excepția IMM-urilor și dacă se preia o unitate care, în caz contrar, ar fi fost închisă);

 • menținerea investițiilor în regiune pentru o perioadă de minimum 5 ani (3 ani pentru IMM-uri) după încheierea proiectului;

 • contribuția financiară a beneficiarului de cel puțin 25 % din costurile eligibile.
 1. Ajutoare pentru investiția inițială

Costurile eligibile


Ajutorul pentru investiția inițială poate fi calculat ca procent din valoarea investiției sau ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă legate de investiția inițială.

 • Investiție: investiția în active corporale (teren, clădiri, fabrică/ansamblu de mașini) și o investiție în active necorporale (cheltuieli legate de transferul de tehnologie; este vorba, pentru întreprinderile mari, de 50 % din costurile eligibile totale ale proiectului).

 • Costuri salariale: costurile salariale brute preconizate și contribuțiile obligatorii la fondul asigurărilor sociale, calculate pe o perioadă de doi ani, înmulțite cu numărul de locuri de muncă create (crearea netă de locuri de muncă în unitatea respectivă).

Intensitățile ajutoarelor


PIB-ul regional ca % din PIB-ul mediu UE-25

Intensitățile maxime ale ajutoarelor pentru întreprinderile mari

Intensitățile ajutoarelor în regiunile ultraperiferice

> 75 %

15 % - 10 %

40 %

<75 %

30 %

50 %

<60 %

40 %

60 %

<45 %

50 %

n/a

Intensitățile maxime ale ajutoarelor pot fi majorate în toate zonele asistate cu 20 de puncte procentuale, în cazul în care ajutoarele sunt acordate întreprinderilor mici, și cu 10 puncte procentuale în cazul în care acestea sunt acordate întreprinderilor mijlocii, cu condiția ca suma cheltuielilor eligibile să nu depășească 50 de milioane EUR.

Pentru investiții mari, plafonul intensității ajutoarelor regionale se reduce după cum urmează: • pentru partea de costuri eligibile de până la 50 de milioane EUR, 100 % din plafonul aplicabil ajutorului regional;

 • pentru partea de costuri eligibile cuprinsă între 50-100 de milioane EUR, intensitatea se reduce la 50 % din plafonul aplicabil ajutorului regional;

 • pentru partea de costuri eligibile de peste 100 de milioane EUR, intensitatea se reduce la 34 % din plafonul ajutorului regional.

Punctul 65 din LAR conține dispoziții privind monitorizarea ex post a ajutoarelor de stat acordate pentru proiectele mari de investiții care nu se notifică, ajutoare cunoscute și sub numele de „mecanism de transparență”. Proiectele mari de investiții care nu se notifică sunt proiectele în cazul cărora valoarea ajutorului nu depășește pragul de notificare, și anume 75 % din valoarea maximă a ajutorului pe care l-ar putea primi o investiție ale cărei costuri eligibile sunt de 100 de milioane EUR, aplicându-se plafonul standard al ajutorului pentru întreprinderile mari care este în vigoare la data acordării ajutorului, conform hărții ajutoarelor regionale aprobate.

Cumularea


Plafoanele intensității ajutoarelor specificate în tabelul de mai sus se aplică ajutorului total:

 • atunci când asistența este acordată în cadrul mai multor scheme de ajutor regional;

 • fie că ajutorul provine din surse locale, regionale, naționale sau comunitare.

În cazul în care cheltuielile eligibile pentru ajutoare regionale sunt eligibile pentru ajutoare care se acordă în alte scopuri (de exemplu C&D&I), acestea vor face obiectul celui mai favorabil plafon din cadrul schemelor în cauză.

Evaluarea aprofundată


În ciuda reducerii automate, anumite ajutoare regionale cu o valoare ridicată, acordate pentru proiecte mari de investiții, ar putea avea totuși efecte semnificative asupra schimburilor comerciale și ar putea genera denaturări semnificative ale concurenței. Această situație poate apărea în cazul în care:0

(a) beneficiarul ajutorului realizează mai mult de 25 % din vânzările produsului (produselor) în cauză pe piața (piețele) respectivă (respective) înainte de efectuarea investiției sau realizează mai mult de 25 % după efectuarea investiției sau

(b) capacitatea de producție creată de proiect este mai mare decât echivalentul a 5 % din mărimea pieței, măsurată cu ajutorul datelor relative la consumul aparent pentru produsul în cauză, cu excepția cazului în care rata medie anuală de creștere a consumului aparent din ultimii cinci ani depășește rata medie anuală de creștere a PIB-ului din Spațiul Economic European.

În cazul în care aceste praguri sunt depășite, Comisia trebuie să inițieze procedura oficială de investigare, prin care să verifice dacă ajutorul este necesar pentru stimularea investiției și dacă avantajele măsurii de ajutor depășesc denaturările concurenței și efectul asupra schimburilor comerciale dintre statele membre. Înainte de analiza efectului stimulativ, Comisia trebuie să verifice dacă ajutorul de stat este un instrument adecvat pentru realizarea obiectivului de dezvoltare regională (secțiunea 2.2 din comunicarea privind evaluarea aprofundată).

Statul membru trebuie să demonstreze că ajutoarele regionale au un efect stimulativ (secțiunea 2.3 din comunicarea privind evaluarea aprofundată) și contribuie la schimbarea comportamentului beneficiarului, astfel încât acesta să investească (suplimentar) în regiunea asistată în cauză. Ajutorul poate schimba comportamentul beneficiarului în două moduri: ajutorul oferă un stimulent pentru adoptarea unei decizii investiționale pozitive în regiunea asistată, deoarece o investiție care nu ar fi fost altfel profitabilă pentru întreprindere, indiferent de loc, poate fi realizată în regiunea asistată (scenariul 1) sau ajutorul oferă un stimulent pentru a alege ca investiția să fie efectuată în regiunea asistată, mai degrabă decât în altă parte, întrucât ajutorul compensează dezavantajele nete și costurile legate de alegerea locului în regiunea asistată (scenariul 2). Pentru a demonstra acest lucru, statul membru trebuie să prezinte o descriere completă a unui scenariu alternativ, în care nu s-ar acorda niciun ajutor.

În plus, ajutorul trebuie să fie proporțional (secțiunea 2.4 din comunicarea privind evaluarea aprofundată), ceea ce înseamnă că valoarea și intensitatea ajutorului trebuie să se limiteze la minimul necesar pentru realizarea investiției în regiunea asistată. În scenariul 1 (decizia investițională), ajutorul ar fi proporțional în cazul în care rentabilitatea investiției ar fi conformă cu rata normală a rentabilității investiției aplicate de întreprindere în alte proiecte de investiții, cu costul de capital al întreprinderii în ansamblu sau cu rentabilitatea observată în mod obișnuit în sectorul în cauză. În scenariul 2, ajutorul este proporțional în cazul în care acesta nu depășește diferența dintre costurile nete suportate de beneficiarul ajutorului atunci când investește în regiunea asistată și costurile nete (mai scăzute) atunci când investește într-un alt loc, compensând astfel profitabilitatea mai scăzută a proiectului în regiune.

După ce a verificat dacă ajutorul are un efect de stimulare și dacă este proporțional, Comisia analizează comparativ efectele pozitive (secțiunea 2.1 din comunicarea privind evaluarea aprofundată) și efectele negative (secțiunea 3 din comunicarea privind evaluarea aprofundată) ale ajutorului. Principalul efect pozitiv este contribuția ajutorului la dezvoltarea regională (secțiunea 2.1 din comunicarea privind evaluarea aprofundată). Efectele negative ale ajutorului în ceea ce privește denaturarea concurenței se referă la retragerea investitorilor privați/concurenților, creându-se sau menținându-se astfel structuri de piață ineficiente. În ceea ce privește efectele negative asupra schimburilor comerciale, acestea se pot referi la situații în care producția sau investițiile din alte regiuni ale UE ar putea fi influențate negativ, atunci când noua capacitate de producție este generată de ajutorul de stat sau la situații în care ajutorul schimbă amplasarea investiției, rezultând o pierdere substanțială de locuri de muncă în alte regiuni ale UE. În momentul efectuării analizei comparative, Comisia dispune de o marjă discreționară importantă.

 1. Ajutoare de exploatare


Ajutoarele de exploatare pot fi acordate doar regiunilor care fac obiectul articolului 107 alineatul (3) litera (a) și numai dacă: (i) ajutoarele sunt justificate în ceea ce privește contribuția lor la dezvoltarea regională, (ii) nivelul lor este proporțional cu handicapurile pe care încearcă să le reducă și (iii) sunt limitate în timp și se reduc progresiv. Statele membre trebuie să demonstreze existența și importanța acestor handicapuri.

Ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare de transport pot fi acordate doar în regiunile ultraperiferice și în zonele cu o densitate scăzută a populației. Ajutoarele pentru compensarea depopulării pot fi acordate permanent în regiunile cu o densitate a populației sub 8 locuitori/km². Ajutoarele pot fi acordate permanent pentru compensarea handicapurilor regiunilor ultraperiferice (depărtare, insularitate, suprafață redusă, relief și climă dificile, dependență economică de câteva produse).


 1. Ajutoare pentru întreprinderile mici nou înființate


Maximum 3 milioane EUR per întreprindere în regiunile prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (a) și 2 milioane EUR per întreprindere în regiunile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c);
un bonus de 5 % pentru regiunile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) al căror PIB este < 60 % din media UE, pentru regiunile cu o densitate scăzută a populației și insulele mici cu o populație mai mică de 5 000 de locuitori, precum și pentru alte comunități de aceeași dimensiune care suferă de o izolare similară;

Intensitățile maxime ale ajutorului
Ani 1-3

Ani 4-5

Regiuni prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (a)

35 %

25 %

Regiuni prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (c)

25 %

15 %


 1. Exceptarea de la obligația de notificare


În temeiul RGEC, sunt exceptate de la obligația de notificare a Comisiei schemele transparente de ajutor regional pentru investiții și ocuparea forței de muncă ce respectă normele privind cheltuielile eligibile și intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute în harta ajutoarelor regionale pentru statul membru implicat. Cu excepția proiectelor mari de investiții și a ajutoarelor din sectorul transporturilor, aceste intensități ale ajutoarelor pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici și cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.

Schemele de ajutor regional care vizează sectoare specifice nu intră sub incidența RGEC. Cu toate acestea, măsurile în favoarea sectorului turismului sunt reglementate de RGEC.

RGEC nu se aplică ajutoarelor ad hoc acordate întreprinderilor mari, cu excepția celor prevăzute la articolul 13. În conformitate cu această dispoziție, ajutorul ad hoc transparent acordat unei singure întreprinderi (inclusiv unei întreprinderi mari) este de asemenea exceptat de la notificare, cu condiția să fie utilizat pentru a completa ajutorul acordat în cadrul schemelor, iar componenta ad hoc să nu depășească 50 % din valoarea totală a ajutorului.

Ajutoarele regionale pentru întreprinderile mici nou înființate sunt, de asemenea, exceptate automat de la obligația de notificare.

Este necesară notificarea individuală a proiectelor mari de investiții în cazul în care ajutorul depășește 75 % din valoarea maximă a ajutorului pe care o investiție cu costuri eligibile de 100 milioane EUR îl poate primi în regiunea respectivă.

În mod similar, în cazul în care condițiile prevăzute de RGEC nu sunt respectate, ajutoarele trebuie, de asemenea, notificate și vor fi evaluate pe baza LAR.Tipul măsurii

Ajutoare maxime admise pentru investiții în temeiul RGEC

Evaluare standard (linii directoare)

Evaluare detaliată (linii directoare)

Scheme de ajutor (întreprinderi mari, mijlocii și mici)


Articolul 13: numai regiunile asistate: 75 % din plafonul standard al ajutoarelor regionale, înmulțit cu 100 de milioane EUR

Da

Nu a schemei propriu-zise, ci doar a ajutoarelor care pot fi notificate individual:O cotă de piață de peste 25 %;

O creștere a capacității de peste 5 % pe piețele în declinAjutor ad hoc

Articolul 13 – regiunile asistate: numai dacă vizează completarea unei scheme, maximum 50 % din ajutorul total

Da

Numai pentru ajutoarele ad hoc cu notificare obligatorie:Ajutoare pentru întreprinderile mici nou înființate (numai scheme)

2 milioane EUR pe întreprindere în regiunile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera  (a); 1 milion EUR pe întreprindere în regiunile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c);

Valori anuale pe întreprindere – maximum 33 % din valorile menționate mai sus.Da

N/A1 JO C 54, 4.3.2006, p. 13.

2 JO C 223, 16.9.2009, p. 3.

3 În conformitate cu punctul 68 din LAR, evaluarea aprofundată este aplicabilă în cazul în care (a) beneficiarul ajutorului realizează mai mult de 25 % din vânzările produsului (produselor) în cauză pe piața (piețele) respectivă (respective) înainte de efectuarea investiției sau mai mult de 25 % după efectuarea investiției sau (b) capacitatea de producție creată de proiect este mai mare decât echivalentul a 5 % din mărimea pieței, măsurată cu ajutorul datelor relative la consumul aparent pentru produsul în cauză, cu excepția cazului în care rata medie anuală de creștere a consumului aparent din ultimii cinci ani depășește rata medie de creștere anuală a PIB-ului din Spațiul Economic European.

4 Articolele 13 și 14.

5 JO L 214, 9.8.2008, p. 3.

0 În ceea ce privește normele privind protecția datelor cu caracter personal care sunt disponibile pe site-ul web Europa, vă rugăm să consultați:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata

0 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

0 Comunicarea Comisiei „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic” include un punct de referință (2020) până la care subvențiile care dăunează mediului vor fi eliminate (COM [2001] 571).

0 Aceste sectoare sunt: pescuitul și acvacultura, producția primară de produse agricole, cărbune și oțel, construcțiile navale, producția de fibre sintetice și transporturile.

0 A se vedea punctul 68 din LAR.

0 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm

0 A se vedea, de asemenea, Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013 (JO C 319, 27.12.2006).

0 Punctul 68 din LAR.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə