Contract de prestari serviciiYüklə 21,61 Kb.
tarix24.12.2017
ölçüsü21,61 Kb.
#35817

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

VULCANIZARE AUTO”Nr._______din____________

1. Părţile contractante

Autoritatea contractantă Municipiul Satu Mare cu adresa/sediul în Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 Jud.Satu Mare tel.0261807569 fax 0261710915 cod fiscal 4038806 cont RO88TREZ54624510220XXXXX,deschis la Trezoreria Satu Mare,reprezentată prin primar ing.Iuliu Ilyes.


Prestator S.C.ESEDRA SRL cu adresa/sediu în Satu Mare,Str.Lucian Blaga,nr.77 Jud.Satu Mare,tel/fax 0261-768914, număr de înmatriculare J30/0/03.01.1996,CUI 8024439,cont RO034TREZ5465069XXXX000565, deschis la Trezoreria Satu Mare,reprezentată prin dl.Pop Vasile,administrator al societăţii,în calitate de prestator,a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul contractului,valoare, preţuri
2.1.Prestatorul se obligă să presteze lucrari de vulcanizare la autovehiculele instituţiei municipiului Satu Mare,în perioada convenită şi în conformitate cu oferta de preţ nr.34/28.01.2008 şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.2.Valoarea maximă a contractului va fi de 2000 lei cu TVA.

2.3.Preţurile convenite sunt urmatoarele:

-reparat anvelopă cu fir 6,00 lei

-reparat anvelopă cu petic la rece 10,00 lei

-înlocuit valvă 5,00 lei

-lipit anvelopă pe jantă 5,00 lei

-înlocuit anvelopă 5,00 lei

-centrat roată de tablă 5,00 lei

-centrat roată aliaj 8,00 lei

-demontat/montat roată pe maşină 2,50 lei

-vulcanizat cameră 2,00 lei


3. Durata contractului


    1. Prezentul contract este valabil pe o perioadă de un an de zile;

    2. Denunţarea îşi va produce efectele juridice în termen de 15 zile de la data comunicarii către cealaltă parte a intenţiei de denunţare.În înţelesul prezentului contract,orice notificare,comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil împlinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezenta.

4. Aplicabilitate


4.1. Contractul intra în vigoare la data semnarii lui de ambele parţi şi se aplică pe o perioadă de un an de zile de la acea dată.

5. Documentele contractului
5.1. Documentele contractului sunt:

  1. Cererea de ofertă

  2. Oferta de preţ nr.34/28.01.2008


6. Drepturi de proprietate intelectuală
6.1. Prestatorul are obligaţia de a despagubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie,ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala brevete,nume, mărci înregistrate etc. legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu lucrările efectuate.
7. Responsabilităţile prestatorului
7.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevazute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenită angajamentul si în conformitate cu propunerea sa tehnică.

7.2. Prestatorul este responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7.3. Valoarea fiecărei prestaţii se va stabili conform devizului anexat facturii.
8. Responsabilitatea achizitorului
8.1. Achizitorul are obligaţia să efectueze plata facturilor in maxim 30 zile de la emiterea acestora;

8.2. Să conlucreze cu şeful atelierului pe durata execuţiei lucrărilor, stabilind, de comun acord, măsurile şi soluţiile tehnice ce se impun în situatii neprevăzute;


9. Începere, finalizare, întarziere, sistare
9.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

9.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi;


10. Perioada de garanţie
10.1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că reparaţia a fost efectuată cu piese noi, nefolosite, de ultimă generaţie si încorporează toate îmbunatăţirile recente în proiectare si structura materialelor, în afara cazului în care este prevazut altfel în contract..

10.2. Perioada de garanţie a reparaţiei efectuate începe cu data recepţiei finale.

10.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
11. Amendamente
11.1. Parţile contractante au dreptul, pe perioada îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului.

11.2. În situaţii excepţionale, temeinic justificate, părţile pot proceda la revizuirea acelor elemente ale preţului care au suferit modificari.


12. Rezilierea contractului
12.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii.

12.2. Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.


13. Cesiunea
13.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
14. Forţa majoră
14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi imediat şi în mod complet producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14.6. Părţile admit ca eveniment imprevizibil deschiderea cu întârziere a creditelor bugetare în favoarea achizitorului sau rectificarea bugetară, în sensul diminuării fondurilor alocate achiziţiei.


15. Soluţionarea litigiilor

15.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neânţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instanţele judecatoreşti din România.
16. Limba care guvernează contractul

16.1. Limba care guvernează contractul este limba română.


17. Comunicări

17.1. Orice comunicare înter părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

17.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.


18. Legea aplicabilă contractului
18.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prestator

Pop Vasile

…………………………

(semnatura autorizată )


Achizitor

Primar ing.Iuliu Ilyes


………………………

Director economic

Ec. Ursu Lucia
………………………….
Aviz Compartiment financiar preventiv

Ec. Pop Horea


……………………….
Serviciul juridic

Şef serviciu Racolţa Mihaela

…………………………
Bir. Adm.deservire,protocol,prot.muncii,PSI

Şef birou Faur P.Vasile


………………………….

Red./dac./Spătariu C.Yüklə 21,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin