Copertă FaŢă

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.3 Mb.
səhifə1/49
tarix03.04.2018
ölçüsü1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

 

 

 

 ZoomText 11

Ghidul Utilizatorului

 

  

 

  

 

  

 

Drepturi de AutorZoomText Magnifier
Copyright © 2017, Freedom Scientific, Inc. Toate drepturile rezervate.

ZoomText Magnifier/Reader
Copyright © 2017, Freedom Scientific, Inc. Toate drepturile rezervate.

Ghidul Utilizatorului ZoomText 11
Copyright © 2017, Freedom Scientific, Inc. Toate drepturile rezervate.

Copierea, multiplicarea, vânzarea sau distribuirea neautorizată a avestui program sau documente contravine Legii Federale a Drepturilor de Autor. Nici o parte a cestei publicaŢii nu poate fi reprodusă, transmisă, depozitată pentru utilizare ulterioară sau tradusă în orice limbă sub orice formă fără acordul scris al Freedom Scientific, Inc. (d.b.a. VFO™).Mărci Înregistrate

ZoomText Şi xFont sunt mărci înregistrate ale Freedom Scientific, Inc.

ZoomText Magnifier, ZoomText Magnifier/Reader Şi ZoomText Voices sunt mărci înregistrate ale Freedom Scientific, Inc.

NeoSpeech este marcă înregistrată a NeoSpeech, Inc.

Microsoft Şi Windows sunt mărci înregistrate ale CorporaŢiei Microsoft.

Mai 2017
Freedom Scientific, Inc, d.b.a. VFO™


11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 USA

Acord de LicenŢă pentru Utilizator Final, Freedom Scientific – ZoomText®

IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI ÎNŢELES DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESTRICŢIILE DESCRISE ÎN ACORDUL DE LICEŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL („ACORD” SAU „ALUF”).

LICENŢIATORUL (DEFINIT MAI JOS) ESTE DE ACORD CU LICENŢIEREA PROGRAMULUI ZoomText ATAŞAT („PROGRAMUL”) CĂTRE DVS. NUMAI DACĂ ACCEPTAŢI TOŢI TERMENII ALUF. NU AVEŢI DREPTUL DE A FOLOSI PROGRAMUL, ACTUALIZĂRILE SAU ALTE METERIALE CONEXE SAU ASCOAITE CU PROGRAMUL DECÂT ŞI NUAMI DUPĂ ACCEPTUL TERMENILOR ALUF. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, LICENŢIATORUL NU VĂ VA LICENŢIA PROGRAMUL, CAZ ÎN CARE TREBUIE SĂ RETURNAŢI PROGRAMUL IMEDIAT, INCLUSIV PACHETUL, CD-ROMUL ŞI ORICE MATERIALE SCRISE, PENTRU RETURNAREA BANILOR.

ACORDUL DVS. CU TERMENII ACESTUI ALUF, FOLOSIREA, INSTALAREA ŞI DESCĂRCAREA PROGRAMULUI, SEMNIFICĂ ACCEPTAREA ŞI INTENŢIA DE A RESPECTA TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ALUF.Acest ALUF este între Freedom Scientific, Inc. sub numele VFO™, corporaŢie din Delaware, cu adresa 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 ("LicenŢiator") Şi dvs., Şi intră în vigoare din data în care acceptaŢi termenii ALUF prin orice metodă descrisp mai sus („Dată în Vigoare").

Proprietatea Programului Şo Rezervarea Drepturilor

 1. LicenŢiatorul deŢine toate drepturile, titlurile Şi drepturile de autor Şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală în Şi pentru Program. Programul este protejat de legile Şi tratatele pentru drepturi de autor, internaŢionale Şi din SUA. În afara cazurilor menŢionate aici, ALUFul nu conferă către dvs. nici un drept asupra Programului sau documentaŢiei conexe sau de a utiliza documentaŢia în afara Programului. Oricând acest Program sau materialele instructive sunt reproduse, notificare de drepturi de autor trebuie Şi ea reprodusă Şi afiŞată în formatul original.

 2. Toate drepturile Programului care nu sunt conferate dvs. în acest ALUF sunt rezervate LicenŢiatorului. Toate mărcile înregistrate din Program sau folosite de Program, inclusic pe termen nelimitat, ZoomText®, sunt proprietatea Freedom Scientific, Inc. Orice utilizare a acestor mărci se va face în beneficiul LicenŢiatorului.

Acordarea LicenŢei

 1. Drepturile din licenŢă acordate în această secŢiune 3 fac subiectul termenilor Şi condiŢiilor descrise în ALUF:

 1. LicenŢiatorul pune la dispoziŢie Programul descărcat, în pachet cu ALUF sau primit prin alte metode autorizate pentru utilizare proprie în acord cu termenii Şi condiŢiile licenŢei primite de dvs prin acest ALUF. Conform termenilor Şi condiŢiilor din acest ALUF, LicenŢiatorul vă oferă o licenŢă limitată, neexclusivă, netransferabilă, nesublicenŢiabilă pentru a utiliza Programul ca utilizator dinal pentru Durata aplicabilă.

 2. ToŢi termenii de pe pagina web a LicenŢiatorului care explică în detaliu funcŢionabilitatea Şi orice alte limitaŢi sau utilizări aprobate ale ediŢiei sau versiunii specifice ale Programului sunt incorporate prin referinŢă în acest ALUF.

 3. Subiect al SecŢiunii 3(d), puteŢi instala Şi folosi Programul pe un singur computer; SAU instala Şi depozita Programul pe un dispozitiv de stocare, precum un server de reŢea, folosit pentru a instala Programul pe oricare din calculatoarele dintr-o reŢea internă, numai dacă aveŢi o licenŢă pentru fiecare calculator separat pe care Programul este instalat Şi folosit. Exceptând termenii din SecŢiunea 3(d), licenŢa Programului nu poate fi partajată, instalată sau utilizată concomitent pe mai multe calculatoare.

 4. Pentru licenŢa de produs „Utilizator Unic”, Programul poate fi instalat pe maxim trei calculatoare. Chiar dacă Programul poate fi instalat pe maxim trei calculatoare, folosirea instalărilor colective este restricŢionată la un singur utilizator. Utilizarea simultană de mai mult de un utilizator contravine acestui ALUF.

 5. SunteŢi de acord ca LicenŢiatorul, sau un reprezentant legal al LicenŢiatorului, să inspecteze utilizarea Programului pentru a se asigura de respectarea termenilor de utilizare în orice moment, cu o notificare în prealabil. În cazul în care o astfel de inspecŢie dovedeŞte că utilizarea Programului de către dvs. nu este în acord total cu termenii din ALUF, veŢi plăti LicenŢiatorului toate cheltuielile legate de inspecŢie în plus faŢă de orice alte datoii ce rezultă din nerespectarea acordului.

 6. Activarea Obligatorie a Programului. Drepturile de licenŢă garantate de acest ALUF necesită activarea programului înainte de utilizare. Pentru a completa activarea trebuie să furnizaŢi informaŢii necesare pentru activarea copiei licenŢiate în modul descris în secvenŢa de activare a Programului. Este posibil să fie nevoie să activaŢi Programul prin Internet sau telefon; caz în care pot interveni taxe adiacente. Există măsuri tehnice în acest Program, proiectate pentru a preveni utilizarea ilegală sau fără licenŢă a Programului. SunteŢi de acord ca LicenŢiatorul să folosească aceste măsuri Şi să respectaŢi orice cerinŢă legată de aceste măsuri tehnologice. Este posibil să fie nevoie să reactivaŢi Programul dacă modificaŢi componentele computerului sau Programul. Activarea Programului se bazează pe schimbul de informaŢii între computer Şi LicenŢiator.

 7. Programul este pus la dispoziŢie în baza unei licenŢă neexclusive Şi nu ca vânzare a acestui Program. Ca utilizator final licenŢiat, trebuie să înŢelegeŢi că nu sunteŢi proprietarul Programului Şi a materialelor instructive alăturate. SunteŢi licenŢiat numai pentru folosirea Programului Şi a materialelor instructive pentru termanul valabilităŢii licenŢei. Nu sunteŢi proprietarul unei copii a Programului din mediul sau formatul în care l-aŢi primit sau depozitat. În plus, prin această licenŢă nu deŢineŢi dreptul sau obŢineŢi proprietate asupra programului sau orice alte drepturi de autor sau de proprietate intelectuală afiliate Programului.

 8. Utilizarea se bazează pe plata taxei de licenŢă Şi, incapacitatea de plată a taxei de licenŢă reprezintă un motiv de anulare a licenŢei de către LicenŢiator fără notificare în prealabil. SunteŢi de acord ca, în lipsa plăŢii la termen, acordul de licenŢă va fi anulat.

 9. Când deveniŢi un utilizator final licenŢiat, sunteŢi singura persoană responsabilă de determinarea modului adecvat de utilizare a Programului pentru atingerea scopurilor intenŢionate. DeveniŢi de asemenea responabil Şi vă asumaŢi riscurile pentru instalarea, folosirea Şi datele Şi rezultatele obŢinute cu acest Program. Vă asumaŢi Şi responsabilitatea pentru selectarea, instalarea, utilizarea Şi amplasarea componentelor hardware cu care folosiŢi acest Program. LicenŢiatorul nu garantează că Programul este potrivit unui anumit scop sau utillizare.

 10. Programul oferit ca versiune de „Evaluare” va fi folosit pentru evaluare doar înainte de cumpărare. Orice utilizare comercială a licenŢei de Evaluare a Programului este interzisă.

Neacceptarea Termenilor ALUF

 1. Dacă decideŢi să nu acceptaŢi termenii ALUF, trebuie să returnaŢi imediat Programul dacă l-aŢi primit în pachet, sau Şterge programul Şi toate materialele adiacente de pe computer, dispozitiv sau reŢea dacă aŢi primit programul prin descărcare electronică. Pentru copii ale Programului obŢinute în cutie, dacă nu acceptaŢi Programul, următoarele obiecte trebuie returnate licenŢiatorului: Programul, toate materialele incluse în pachet alături de Program Şi factura primită când aŢi cumpărat Programul. LicenŢiatorul va returna suma de bani plătitî pentru Program, minus costurile de transport, dacă împliniŢi condiŢiile de mai sus.

RestricŢionarea Utilizării Şi Transferului

 1. Nu puteŢi folosi Programul în orice alte scopuri decât cele menŢionate în ALUF. Nu aveŢi dreptul de a copia, trasnfera, decompila, dezasambla sau reprograma Programul sau de a altera, duplica, modifica, închiria, subînchiria, reproduce, crea derivative, distribui sau oferi altora acest Program, în parte sau întregime. De asemenea nu aveŢi dreptul de a permite copierea sau transferarea Programului, în întregime sau în parte, Şi exceptând cazurile permise de ALUF, să fie comunicat sau transmis prin reŢea. Nu aveŢi dreptul de a opera sau oferi Programul ca serviciu.

 2. În afara excepŢiilor descrise de ALUF, puteŢi face o copie a Programului numai în scop de arhivare sau back-up al Programului Şi puteŢi transferaProgramul pe un singur hard disc dacă menŢineŢi copia originală numai în scop de arhivare sau back-up. Este interzisă copierea materialelor scrise.

 3. Cu excepŢia versiunilor de „Evaluare” ale Programului, puteŢi transfera permanent Programul Şi materialele scrise inslude (inclusiv cea mai recentă actualizare Şi toate versiunile anterioare) dacă nu reŢineŢi nici o copie Şi persoana către care aŢi transferat este de acord cu termenii acestui ALUF Un astfel de transfer va anula licenŢa dvs. a Programului. Nu puteŢi închiria Programul sau transfera Şi atribui dreptul de urilizare a Programului, în afara cazurilor descrise în acestă SecŢiune 7. Nu puteŢi vinde sau trasnfera nici o copie de Evaluare a acestui Program.

 4. În cazul în care copiaŢi, transferaŢi, decompilaŢi, dezasamblaŢi sau recreaŢi Programul sau creaŢi o operă derivată de la acest Program pentru o altă persoană sau firmă, în afara cazurilor autorizate, licenŢa de utilizare a Programului este anulată imediat.

Termanii ALUF

 1. Acest ALUF intră în vigoare de la Data în Vigoare Şi va fi prelungit până când va fi anulat conform prevederilor ALUF („Termen”).

GaranŢie Limitată

 1. LICENŢIATORUL, PRIN PREZENTA, OFERĂ URMĂTOAREA GARANŢIE LIMITATĂ CĂ MEDIUL PE CARE PROGRAMUL ESTE OFERIT SAU COPIA ELECTRONICĂ A ACESTUIA NU VA CONŢINE DEFECTE DE MATERIAL SAU PRODUCŢIE, ATUNCI CÂND ESTE FOLOSITĂ NORMAL, PENTRU O PERIOADĂ DE NOUĂZECO (90) DE ZILE DE LA DATA LICRĂRII SAU DESCĂRCĂRII, COPIA SAU FACTURA REPREZENTÂND DOVADA. îN CAZUL ÎN CARE O COPIE A PROGRAMULUI ESTE STRICATĂ DUPĂ DESCĂRCARE, PUTEŢI DESCĂRCA O NOUĂ COPIE A PROGRAMULUI. GARANŢIA LIMITATĂ VA FI ONORATĂ DE LICENŢIATOR ÎN CAZUL ÎN CARE MEDIUL ESTE DEPOZITAT CORECT ÎNTR-O ZONĂ LIPSITĂ DE MAGNEŢI ŞI/SAU CÎMPURI MAGNETICE ŞI DACĂ DEFECTEŞE MATERIALELOR ŞI DE PRODUCŢIE A MEDIULUI SAU A COPIEI ELECTRONICE NU SUNT REZULTATUL FORŢEI MAJORE SAU UNEI CAUZA ÎN AFARA CONTROLULUI LICENŢIATORULUI SAU A PRODUCĂTORULUI MEDIULUI. LICENŢIATORUL NU REPREZINTĂ ŞI GARANTEAZĂ ÎN PLUS, EXPLICIT SAU IMPLICIT, PROGRAMUL SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SALE. GARANŢIA LIMITATĂ ESTE NULĂ DACĂ EŞECUL PROGRAMULUI SE DATOREAZĂ MODIFICĂRII, ACCIDENTELOR, ABUZULUI SAU FOLOSIREA SA GRESITĂ.

 2. AŞA CUM ESTE ŞI DECLARAŢIA GARANŢIILOR ÎN AFARA GARANŢIEI LIMITATE DIN SECŢIUNEA 10 DE MAI SUS ŞI ÎN CONFORMITATE CU LEGEA, LICENŢIATORUL OFERĂ PROGRAMUL CĂTRE DVS. CA LICENŢIAT „AŞA CUM ESTE” ŞI CU TOATE PROBLEMELE SALE ŞI NU GARANTEAZĂ NIMIC ALTCEVA ÎN LEGĂTURĂ CU PROGRAMUL ŞI OFERĂ PROGRAMUL FĂRĂ ALTE GARANŞII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, LEGATE DE MERCANTIBILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU CONTRAFACERE. LICENŢIATORUL NU GARANTEAZĂ ŞI SE DEZMINTE DE ORICE GARANŢIE CĂ UTILIZAREA SAU ACCESUL LA PROGRAM VA FI FĂRĂ ERORI. LICENŢIATORUL NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE DIN PROGRAM VOR SATISFACE NECESITĂŢILE DVS.

 3. LICENŢIATORUL NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ (ŞI SE DEZICE DE ORICE GARANŢIE) NICIUN COMPONENT HARDWARE, SOFTWARE, DATE SAU INFORMAŢII NEFURNIZATE DE LICENŢIATOR, ORICE INFORMAŢII, DATE, FORMULE SAU ALGORITMI UTILIZAŢI, ACCESAŢI SAU INCORPORAŢI ÎN PROGRAM SAU ORICE DEFECTE LEGATE DE DESCĂRCARE SAU CONECTIVITATE LA INTERNET ÎN TIMPUL DESCĂRCĂRII PROGRAMULUI.

 4. DVS., CA UTILIZATOR FINAL, PRIN PREZENTA, LUAŢI AMINTE ŞI ACCEPTAŢI CĂ UTILIZAREA PROGRAMULUI SE FACE PE PROPRIA ŞI EXCLUSIVA RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE CU TOATE REGULILE, REGULAMENTELE ŞI LEGILE APLICABILE. ACCEPTAŢI CĂ PROGRAMUL POATE CONŢINE ERORI, INEXACTITĂŢI ŞI OMITERI. VĂ ASUMAŢI ORICE ŞI TOATE RISCURILE LEGATE DE UTILIZAREA PROGRAMULUI, INSLUCIV ORICE RISC, PREJUDICII, PIERDERE SAU DAUNE SUFERITE DE DVS. LEGATE DE UTILIZAREA SAU DESCĂRCAREA ACESTUI PROGRAM.

 5. DATORITĂ FAPTULUI CĂ EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE NU ESTE PERMISĂ DE ANUMITE STATE SAU JURISTICŢII, ESPE POSIBIL CA EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. îN ACEST CAZ, ORICE GARANŢI IMPLICITE SUNT LIMITATE LA DURATA DE NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA PRIMA DATĂ A DESCĂRCĂRII SAU ACTIVĂRII LICENŢEI.

 6. RESPONSABILITATEA LEGALĂ A LICENŢIATORULUI ŞI REMEDIILE OFERITE DE GARANŢIA LIMITATĂ ÎN PERIOADA DE GARANŢIE VOR FI CA LICENŢIATORUL, LA ALEGEREA SA, VA (A) REPARA SAU ÎNLOCUI ORICE MEDIU SAU COPIE ELECTRONICĂ CARE NU SE CONFORMEAZĂ CU GARANŢIA LIMITATĂ A LICENŢIATORULUI SAU VA PERMITE DESCĂRCĂRI MULTIPLE SAU ACTUALIZĂRI ALE PROGRAMULUI; SAU (B) VA RETURNA PREŢUL PLĂTIT PENTRU PROGRAM ÎN MOMENTUL PREZENTĂRII DE CĂTRE DVS. A UNEI COPII A BONULUI FISCAL DE CUMPĂRARE A PROGRAMULUI. ORICE PROGRAM ÎNLOCUIT VA AVEA GARANŢIE PENTRU RESTUL PERIOADEI GARANŢIEI ORIGINALE SAU PENTRU TREIZECI (30) DE ZILE, CARE ESTE MAI LUNGĂ.

Limitarea Răspunderii

 1. ÎN CONFORMITATE COMPLETĂ ŞI MAXIMĂ CU LEGILE APLICABILE, INDIFERENT DACĂ UN REMEDIU PREZENTAT AICI EŞUEAZĂ SAU NU ÎN ATINGEREA SCOPULUI ESENŢIAL, ÎN NICI UN CAZ LICENŢIATORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CONSECVENTE, INCIDENTE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITICE SAU DE ALT FEL (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE DATORATE PIERDERII PROFITULUI ÎN AFACERI, ÎNTRERUPERII LUCRULUI, PIERDERII DE INFORMAŢII SAU ORICE ALTE PIERDERI MONETARE) CAUZARE DE SAU ÎN ORICE FEL LEGATE DE UTILIZAREA SAU INCAPABILITATEA DE A UTILIZA PROGRAMUL, DE ORICE DATE, INFORMAŢII ŞI REZULTATE OFERITE DE SAU DATORITĂ PROGRAMULUI SAU OFERTA SAU LIPSA OFERTEI DE SERVICII DE ASISTENŢĂ ŞI DACĂ SUNT BAZATE PE CONTRACT, PREJUDICIU, NEGLIJENŢĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU DE ALT TIP, CHIAT DACĂ LICENŢIATORUL A FOST ANUNŢAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎNTREGA RESPONSABILITATE A LICENŢIATORULUI PENTRU ORICE DAUNE DIN ORICE SECŢIUNE DIN ALUF SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ CĂTRE LICENŢIATOR DE DVS. SAU ÎN NUMELE DVS. PENTRU ACESTĂ LICENŢĂ UNICĂ.

Despăgubiri

 1. SunteŢi de acord să garantaŢi exonerarea LicenŢiatorului, ofiŢerilor, directorilor, angajaŢilor, afiliaŢilor, filialelor, succesorilor, cesionarilor, directorilor, ofiŢerilor, agenŢilor, furnizorilor de servicii, furnizorilor, angajaŢilor Şi reprezentanŢilor săi de orice reclamaŢii, pierderi, cereri, amenzi, penalităŢi, costuri Şi cheltuieli inclusiv costuri de judecată Şi avocat, făcute de terŢe părŢi către sau datorită încălcării de către dvs. a oricăror drepturi ale altora făcute de sau în numele dvs sau a unei terŢe părŢi în conexiune cu sau datorită descărcării, accesului Şi/sau utilizării Programului, inclusiv a conŢinutului Şi serviciilor oferite în acesta, orice informaŢie transmisă în timpul utilizării Programului, nerespectarea oricărui termen sau condiŢii din ALUF, încălcarea oricăror reprezentaŢii sau garanŞii din acesta Şi nerespectarea legilor aplicabile sau a drepturilor altor persoane sau entitŢi.

Alte DispoziŢii

 1. RestricŢii privind Alocarea Şi Transferul În afara cazurilor din ALUF, nu puteŢi sublicenŢia, aloca sau transfera ALUFul unei alte părŢi. Orice încercare de a sublicenŢia, atribui sau trasnfera drepturile, obligaŢiile sau responsabilităŢile din acest ALUF vor fi considerate nule Şi fără efect legal.

 2. ConsimŢământ pentru Utilizarea InformaŢiilor. Prin folosirea Programului, consimŢiŢi explicit ca datele personale colectate de LicenŢiator sau trimise de dvs. să fie folosite de acesta, în concordanŢă cu Politica de ConfidenŢialitate a LicenŢiatorului disponibilă la http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy

 3. Legea Aplicabilă, JurisdicŢia Şi Locul Acest ALUF este guvernat, interpretat, aplicat în concordanŢă cu legile Statului Florida, SUA. PărŢile sunt de acord că locul Şi juristicŢia unică Şi exclusivă pentru orice litigii sau acŢiuni Şi proceduri legate de ALUF vor avea loc în curŢile federale sau de stat din Pinellas County, Florida. Fiecare parte, prin acceptarea acestui ALUF, consimte Şi intră sub incidenŢa personală a acestor curŢi. PărŢile sunt de acord ca nici o UCITA sau alte legi similare din statele Washington, Maryland sau alte vor fi aplicate acestui ALUF.

 4. RestricŢii de Export. Nu aveŢi dreptul de a exporta, transporta sau re-exporta Programul încălcând orice lege sau regulament aplicabil, inclusiv dar nu numai, Regulamentele AdministraŢiei Exporturilor pubilcate de Departamentul de ComerŢ al SUA. Dacă nu sunteŢi în conformitate cu legile aplicabile Şi nu aveŢi permisiunea scrisă a LicenŢiatorului, nu aveŢi dreptul de a exporta Programul în nici un fel de situaŢie. În orice caz, garantaŢi exonerarea LicenŢiatorului de la orice reclamaŢii, pierderi, cereri, amenzi, penalităŢi, costuri Şi cheltuieli (inclusiv costuri de judecată Şi avocat) apărute datorită sau în legătură cu orice încălcare a obligaŢiilor din această SecŞiune 21.

 5. Derogare. Nici o neîndeplinire sau întârziere în exercitarea drepturilor, puterilor Şi privilegiilor descrise aici nu va reprezenta derogarea de acestea Şi nici o exercitare individuală sau parŢială nu va exclude una sau mai multe exercitări a unui drept, putere sau privilegiu.

 6. Separabilitate În cazul în care una sau mai multe clauze ale acestui ALUF sunt considerate invalide sau neaplicabile, aplicabilitatea restului de clauze rămâne neschimbată Şi vor fi executate conform legii.

 7. Penalizări SunteŢi de acord ca ăn cazul încălcării de către dvs. a unei prevederi din ALUF, LicenŢiatorul are dreptul de a cere Şi primi penalizări sau alte comepnsaŢii sau ambele, în fiecare caz fără a necesita să plătească cauŢiune sau alte forme de securitate, Şi fără ca acest act să contituie alegerea remediilor sau luaŢnd dreptul licenŢiatorului de a primi fiecare reparaŢie aplicabilă prin lege datorată încălcării acestui ALUF de către dvs.

 8. Acordul Întreg. Acest ALUF reprezintă întregul acord între dvs. Şi LicenŢiator referitor la Program Şi înlocuieŞte toate acordurile, propunerile, negocierile, reprezentprile Şi communicaŢiile precedente sau curente între dvs. Şi LicenŢiator, legate de Program. DeclaraŢi că nu aŢi fost induŢi să faceŢi parte din acest ALUF de nici o reprezentaŢie sau primisiune despecificată aici.

 9. Drepturi Limitate ale Guvernului S.U.A. Acest Program Şi documentaŢia aferentă sunt oferite cu Drepturi Limitate. Folosirea, multiplicarea sau dezvăluirea de către Guvern este reglementată la lrestricŢiile descrise în subparagraful (b)(3) a clauzei The Rights in Technical Data and Computer Software la DFARS 252.227-7013 Şi/sau în subparagrafele Commercial Computer Software - Restricted Rights din 48 CFR 52.227-19, după caz. Distribuitorul este Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716, USA.

 10. Dacă aveŢi orice întrebări legate de acest ALUF sau dacă doriŢi să contactaŢi LicenŢiatorul din orice motiv, conactaŢi în scris: Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716, USA sau prin telefon la (727) 803-8000.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə