ÇÖRƏk məhsullarinin istehsal texnologiyasi fənnindən SƏRBƏst iŞLƏRİn mövzulariYüklə 32,35 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü32,35 Kb.
#7024

«ÇÖRƏK MƏHSULLARININ İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI» fənnindən

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI


 1. İnsanın qida rasionunda çörəyin rolu.

 2. Çörək istehsalının inkişaf tarixi və perspektivləri.

 3. Çörək istehsalının əsas xammalları.

 4. Dənli bitkilər, onların növləri və təsnifatı.

 5. Buğda və çovdar dənlərinin anatomik quruluşu, kimyəvi tərkibi və texnoloji xassələri.

 6. Unun üyüdülmə növləri.

 7. Çörək istehsalının əsas xammalları.

 8. Unun növ və sortları, kimyəvi tərkibi.

 9. Buğda ununun çörəkbişirilmə xassələri.

 10. Unun qaz- və şəkəryaratma qabiliyyətləri, onların təyini.

 11. Buğda ununun gücü.

 12. Buğda ununun zülal-proteinaz və karbohidrat-amilaz kompleksləri.

 13. Buğda ununun gücünə təsir edən amillər.

 14. Buğda ununun kleykovinası.

 15. Buğda ununun gücünü təyin etmək üçün metodlar.

 16. Buğda ununun rəngi və çörəyin hazırlanması prosesində tündləşmə qabiliyyəti.

 17. Buğda və çovdar ununun iriliyi.

 18. Çovdar ununun çörəkbişirilmə xassələri.

 19. Çovdar ununun zülal-proteinaz kompleksi.

 20. Çovdar ununun rəngi və çörəyin hazırlanması prosesində tündləşmə qabiliyyəti.

 21. Çovdar ununun çörəkbişirilmə keyfiyyətini təyin etmək üçün metodlar.

 22. Çörək istehsalının istifadə edilən şəkər və şəkərli məhsullar.

 23. Çörək istehsalında istifadə edilən süd və süd məhsulları.

 24. Çörək istehsalının istifadə edilən bitki yağları və piylər.

 25. Çörək istehsalının istifadə edilən yumurta və yumurta məhsulları.

 26. Çörək istehsalının istifadə edilən ətirverici maddələr, ədviyyatlar, qida əlavələri.

 27. Əsas və əlavə xammalların qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 28. Unun qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 29. Unun saxlanması zamanı baş verən proseslər: buğda ununun yetişməsi; unun rənginin, nəmliyinin, turşuluğunun və təkibindəki yağların dəyişməsi.

 30. Unun saxlanması zamanı baş verən proseslər: zülal-proteinaz və karbohidrat-amilaz komplekslərinin dəyişməsi.

 31. Buğda və çovdar ununun yetişməsi.

 32. Buğda ununun yetişmə müddətinə təsir edən amillər.

 33. Buğda ununun yetişməsini sürətləndirmə üsulları.

 34. Mayanın qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 35. Duzun qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 36. Şəkər tozunun qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 37. Yağın qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 38. Yumurta və yumurta məhsullarının qəbulu, saxlanması və istehsalata hazırlanması.

 39. Buğda unundan xəmirin hazırlanması.

 40. Buğda unundan xəmirin hazırlanma resepturası və əsas üsulları.

 41. Xəmirin balatısız üsulla hazırlanması.

 42. Xəmirin balatısız üsulla hazırlanmasının aparat-texnoloji sxemləri və avadanlıqları.

 43. Xəmirin balatı üsulu ilə hazırlanması.

 44. Xəmirin balatı üsulu ilə hazırlanmasının aparat-texnoloji sxemləri və avadanlıqları.

 45. Xəmirin sürətləndirilmiş üsulla hazırlanması.

 46. Xəmirin sürətləndirilmiş üsulla hazırlanmasının aparat-texnoloji sxemləri və avadanlıqları.

 47. Yoğurma prosesində xəmirin əmələgəlmə mexanizmi.

 48. Xəmirin mexaniki emalının əhəmiyyəti.

 49. Buğda unundan balatı üsulu ilə hazırlanan xəmirin istehsalat resepturasının hesabatı.

 50. Buğda xəmirinin qıcqırması və yetişməsi.

 51. Xəmirin yumşaldılma üsulları, onların üstün və çatışmayan cəhətləri.

 52. Xəmirin qıcqırması zamanı baş verən proseslər.

 53. Xəmirdə xammalların ayrı-ayrı növlərinin nisbəti və rolu.

 54. Xəmirhazırlama üsullarının aparat-texnoloji sxemləri və onların müqayisəli təhlili.

 55. Dəm və maye mayaların hazırlanması, onların tətbiqi.

 56. Çovdar unundan xəmirin hazırlanması.

 57. Çovdar xəmirinin xassələrini və hazırlanma üsullarını fərqləndirən cəhətlər.

 58. Çovdar unundan xəmrənin becərmə dövründə hazırlanması.

 59. Çovdar unundan xəmrənin istehsalat dövründə hazırlanması.

 60. Çovdar unundan xəmirin hazırlanma üsulları, onların aparat-texnoloji sxemləri.

 61. Xəmirin ənənəvi üsulla hazırlanması.

 62. Xəmirin sürətləndirilmiş üsulla hazırlanması.

 63. Xəmirin maye xəmrə ilə hazırlanması.

 64. Xəmirin dəmli maye xəmrə ilə hazırlanması.

 65. Xəmirin mayasız süd turşulu xəmrə ilə hazırlanması.

 66. Çovdar xəmrəsi və xəmirinin qıcqırma mikroflorası.

 67. Çovdar unudan xəmirin istehsalat resepturasının hesabatı.

 68. Buğda və çovdar xəmirinin tikələrə bölünməsi, formalaşdırılması və səthinin kəsimlənməsi.

 69. Xəmir hazırlıqlarının ilkin və son yetişmə rejimləri.

 70. Xəmirbölmə prosesinin aparat-texnoloji sxemləri.

 71. Çörəyin bişirilməsi.

 72. Bişirmə zamanı xəmir hazırlığında baş verən proseslər.

 73. Bişmə prosesində xəmir hazırlığının isinməsi.

 74. Bişirilən xəmir hazırlığının isinməsinə səbəb olan amillər.

 75. Çörəyin üz qabığının əmələ gəlməsi.

 76. Çörəyin iç hissəsinin əmələgəlmə mexanizmi.

 77. Bişmə prosesində xəmir hazırlığının həcminin böyüməsi.

 78. Bişmə prosesində xəmirdə qıcqırma mikroflorasının həyat fəaliyyəti.

 79. Bişmə prosesində baş verən kolloid, mikrobioloji və biokimyəvi proseslər.

 80. Çəkidə azalma (bişmə zamanı itkilər). Bişirilməzdən əvvəl xəmir hazırlığının kəsimlənməsi.

 81. Xəmir hazırlıqlarının səthinin nəmləndirilməsinin rolu.

 82. Çörək məmulatlarının bişirilmə rejimləri.

 83. Çörəyin hazır olmasının təyini. Çörəyin qızardılması.

 84. Çörək məmulatlarının bəzi növlərinin bişirilmə xüsusiyyətləri.

 85. Çörəyin müxtəlif bişirilmə üsulları.

 86. Çörəyin soyudulması və saxlanması.

 87. Çörəyin soyuması və quruması haqqında ümumi məlumat.

 88. Çörəyin qurumasına təsir edən amillər.

 89. Saxlanma zamanı çörəyin keyfiyyətinin dəyişməsi.

 90. Çörəyin bayatlaşması. Çörəyin bayatlaşması prosesinin mahiyyəti.

 91. Çörəyin bayatlaşmasını, yaxud təzəlik dərəcəsini təyinetmə üsulları.

 92. Çörəyin bayatlaşmasına təsir edən amillər.

 93. Çörəkbişirmə müəssisələrində çörəyin saxlanması və ticarət şəbəkəsinə daşınması.

 94. Çörəyin çıxımı.

 95. Texnoloji xərclər və itkilər.

 96. Çörək çıxımının hesabatı və ona nəzarət.

 97. İstehsalatda xərclərin və itkilərin azaldılması yolları.

 98. Çörək istehsalının texnoloji planı və onun hesabatı.

 99. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırma üsulları və yolları.

 100. Unun çörəkbişirilmə xassələrinin yaxşılaşdırılması yolları.

 101. Çörək və çörək məmulatlarının keyfiyyətini yaxşılaşdırma metodları.

 102. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən oksidləşdiricilər.

 103. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən bərpaedicilər.

 104. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən ferment preparatları.

 105. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən səthi-aktiv maddələr (SAM).

 106. Çörəyin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən kombinə edilmiş yaxşılaşdırıcılar.

 107. Çörəyin qüsurları və xəstəlikləri.

 108. Xammalın keyfiyyətinin aşağı olması və texnoloji prosesin düzgün aparılmaması nəticəsində meydana çıxan qüsurlar.

 109. Möhkəm kleykovinalı buğda unundan istehsal edilən çörəkdə yaranan qüsurlar.

 110. Bağacıqla zədələnmiş buğdanın unundan istehsal edilən çörəkdə yaranan qüsurlar.

 111. Çörəyin kartof xəstəliyi və kiflənməsi.Onlara qarşı mübarizə tədbirləri.

 112. Çörək-bulka məmulatlarının çeşidləri və qruplar üzrə xarakteristikası.

 113. Qoğal məmulatlarının istehsal texnologiyası.

 114. Suxarı məmulatlarının istehsal texnologiyası.

 115. Azərbaycan çörəyinin istehsal texnologiyası.

 116. Çörəyin qidalılıq dəyəri və onun keyfiyyəti.

 117. İnsan orqanizminin qida maddələrinə və enerjiyə olan tələbatı.

 118. İnsanın qidalanmasında çörəyin əhəmiyyəti.

 119. Çörəyin qidalılıq dəyərinin yüksəldilməsi yolları.

 120. Çörəyin dadı, ətri və orqanoleptik qavranılan digər xassələri.

 121. Buğda ununda kleykovinanın miqdar və keyfiyyətinin təyini.

 122. Çörəyi uzun müddət saxlamaq üçün həyata keçirilən tədbirlər.

 123. Çörəyin uzun müddət təzə qalmasında nişastanın rolu.

 124. Kleykovinanı əmələ gətirən zülallar.

 125. Kleykovinanın zülal fraksiyalarının ayrı-ayrılıqda rolu.Kaf.müdiri: ________________ dos.M.M.Cavadov
Fənn müəllimi:_______________ dos.E.Ə.Bayramov
Yüklə 32,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin