Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţIE: „servicii de auditare” cod cpv

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 242.15 Kb.
səhifə1/4
tarix07.01.2018
ölçüsü242.15 Kb.
  1   2   3   4

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

SERVICII DE AUDITARE” COD CPV 79212000-3DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZIŢIA

SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA”Achizitor:

FILIALA DOLJ MIHAI VITEAZUL A CONFEDERATIEI PATRONTUL ROMAN

Titlul proiectului POSDRU :

Promovarea somerilor in campul muncii

ID proiect POSDRU:

POSDRU/110/5.2/G/88494

Contractul POSDRU/110/5.2/G/88494 este cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in oameni!

Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.2


Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Beneficiar

1.INFORMATII GENERALE

1.1.Achizitor

Denumire: FILIALA DOLJ MIHAI VITEAZUL A CONFEDERATIEI PATRONTUL ROMAN

Adresa: Str. Rovine nr. 40, Craiova, cod postal 200058, Romania

Persoană de contact: Ruxandra Stoica

Telefon: 0730.990.763

E-mail: patronatuldolj@rdscv.ro

Fax: 0251-599306

Adresă de internet:

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 27.03.2012, ora 10.00

b) Adresa unde se primesc ofertele: Str. Rovine nr. 40, Craiova, cod postal 200058, Romania

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Achiziţionare SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA”CPV 79212000-3

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate

Se vor achiziţiona „SERVICII DE AUDITARE” pentru implementarea proiectului ,, Promovarea somerilor in campul muncii in perioada martie 2012 – ianuarie 2015 si vor consta în întocmirea a 8 rapoarte, din care 7 rapoarte intermediare şi 1 raport final.2.1.3. Denumire contract si locatia lucrării, locul de livrare sau predare

(a) Lucrări


(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie

Proiectare şi execuţie

Realizare prin orice mijloace

corespunzătoare cerinţelor

specificate de achizitor


Cumpărare

Leasing


Inchiriere

Cumpărare in rateCategoria serviciului:

2A x

2B


Principala locaţie a lucrării :

Principalul loc de prestare :

Craiova, str. Rovine nr. 402.1.4. Durata contractului de achiziţie

Martie 2012 – ianuarie 2015

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Pretul cel mai scazut X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romană

4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului

Lei

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

60 zile

4.4. Modul de prezentare a

ofertei (tehnic şi financiar)Auditorul financiar independent poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CARF) pe anul 2012.

Documentele pe care trebuie să le prezinte ofertantul sunt :

1. Scrisoarea de inaintare, ce va insoti insoti

plicul exterior sigilat. – FORMULAR 8

PLIC 1 - .Documentele de calificare obligatorii

 • Fisa de prezentare – FORMULAR 1 – original semnat si stampilat

 • Declaratia privind calitatea de participant la procedura – FORMULAR 2 – original semnat si stampilat

 • Declaratia privind eligibilitatea – FORMULAR 3 – original semnat si stampilat

 • Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – FORMULAR 4 - original semnat si stampilat

DECLARATIE PRIVIND neîncadrarea în prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 - FORMULAR 5

 • Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CARF – copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata

 • Carnet de membru al CARF vizat cu menţiunea « Activ » pentru anul 2012

 • Declaraţie pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CARF

 • Certificat constatator (doar pentru persoanele juridice) eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata, emis cu maxim 30 de zile calendaristice inainte de data de depunere a ofertei, din care să rezulte că :

  • Ofertantul are certificatul de înregistrare preschimbat

  • Ofertantul nu are sediul expirat

  • Ofertantul are bilanţul depus pe ultimii 2 ani.

  • Ofertantul nu figureaza cu mentiuni referitoare la declararea starii de insolventa sau faliment, cnf art 21 din Legea nr 26/1990, nu se afla in fuziune sau divizare, proces de dizolvare sau lichidare (cnf Legii nr 31/1990, republicata, reorganizare judiciara sau faliment (cnf Legii 85/2006, republicata)

  • Ofertantul are obiectul de activitate corespunzător contractului de achiziţie

 • Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata

 • Certificatul fiscal privind plata impozitelor locale din care sa reiasa plata la zi a datoriilor valabil la data depunerii ofertei, original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata

 • Dovada capacitatii tehniceFORMULAR 7 original semnat si stampilat; se solicita minim 3 contracte derulate in cadrul POSDRU

 • Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani – minim 150.000 lei

 • Minim 2 angajati – pentru persoanele juridice

 • CV model Europss, din care sa reiasa experienta de minim 2 ani ca auditor independent , atat pentru persoanele juridice (echipa care va lucra) cat si pentru persoana fizica independenta

PLIC 2 - Oferta tehnica

 • Descrierea detaliata a metodologiei de prestare a serviciilor

 • Descrierea detaliata a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor care va cuprinde activitatile si sarcinile concrete

 • Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor

PLIC 3 - Oferta financiara – FORMULARUL 6

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fara TVA

Oferta va evidential tariful total al serviciilor ofertate pentru intreaga durata a contractului

Oferta financiara are character ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate a contractuluiPlicul exterior va conţine în interior câte un plic sigilat si stampilat dupa cum urmează :

Plicul exterior va conţine în interior câte un plic sigilat si stampilat dupa cum urmează :

- Plicul 1 : documentele obligatorii mentionate mai sus

- Plicul 2 : propunere tehnica

- Plicul 3 : propunere financiaraÎn cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt neconforme ofertantul va fi descalificat fără a se mai deschide celelalte plicuri.

Oferta se va depune la sediul achizitorului, str. Rovine nr. 40, Craiova

in plic sigilat şi stampilat, pe care se va mentiona cu majuscule:

a) OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL) in cadrul proiectului ,, Promovarea somerilor in campul muncii”

b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.03.2012, ora 12:00

c) La depunerea plicului ofertanţii vor solicita întregistrarea datei si orei pe plicul mare exterior.4.5. Posibilitatea

retragerii sau modificării oferteiOfertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului până la data deschiderii ofertelor.

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pana cel tarziu cu o zi inainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresata achizitorului în vederea modificarii ofertei.

Se consideră oferta intarziata oferta depusa la alta adresa decat cea indicata în anunt si în documentatia pentru ofertanti ori este primita de achizitor după expirarea datei limita de depunere.

Ofertele intarziate se returneaza ofertantului nedeschise.4.6. Informaţii referitoare

la termenele pentru

prestarea serviciilor


Toate serviciile de auditare financiara vor fi prestate pe toata durata contractului de finantare POSDRU/110/5.2/S/88494 si corelat cu termenele de depunere ale cererilor de rambursare.

4.7 Modalităţi de

contestare a deciziei

achizitorului de atribuire a

contractului de achiziţie şi

de soluţionare a

contestaţieiContestatiile impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în termen de 24 ore de la primirea înstiintarilor privind oferta castigatoare, la sediul achizitorului, str. Rovine nr. 40, sau la fax: 0251-599306

Contestatiile vor fi solutionate de comisia de evaluare a ofertelor numita prin decizie.

Contestatiile se vor soluţiona în termen de 24 ore de la primirea contestatiei.


4.8 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv

condiţiile de actualizare/

modificare a preţului

contractului de achiziţie


Contractul de servicii de auditare financiara se reziliaza unilateral de catre achizitor în cazul în care, pe durata prestarii serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras aceasta calitate de catre CARF.

Pretul contractului de achizitie nu se actualizeaza/modifica pe perioada de derulare a contractului.5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Obiectul contractului consta în achizitia de „SERVICII DE AUDITARE” COD CPV 79212000-3 pentru implementarea proiectului ,, Promovarea somerilor in campul munciiin perioada martie 2012 – ianuarie 2015GLOSAR DE ABREVIERI

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificaţii Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

Raportul privind Constatările Factuale = RCF1. SPECIFICAŢII TEHNICE pentru verificarea cheltuielilor unui contract de FINANTARE finanţat în cadrul POS DRU (ST)

Prezentul document reprezintă ST pe care „Beneficiarul” consimte a îi încredinţa „auditorului” activitatea de verificare a cheltuielilor şi raportarea privind contractul de finanţare („contract de finanţare”) finanţat în cadrul POS DRU . În cazul în care “Autoritatea de Management/Organismul Intermediar” este menţionată în ST, aceasta se referă la Autoritatea de Management/Organism Intermediar care a semnat contractul de finanţare cu Beneficiarul şi furnizează finanţarea nerambursabilă. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar nu este parte a acestui angajament.  1. Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament

Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

 • Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acţiunea finanţată prin contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că acestă CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază şi conturile contabile.

 • Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar şi de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber şi total la personalul beneficiarului, la toate informatiile şi înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în aceste ST şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factuale. • Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).

  1. Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este CRC <intermediară sau finală; se şterge dacă nu este cazul> cu privire la contractul de finanţare pentru perioada <de la zi lună an la zi lună an>. Informaţiile, atât financiare cât şi non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informaţiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile. Anexa nr.1 a acestor ST conţine o prezentare generală a informaţiilor cheie a contractului de finanţare şi a acţiunilor în cauză.

  1. Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să transmită Autorităţii de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plăţii solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare. Responsabilul cu ordonanţarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiţionată în funcţie de acest raport al constatărilor factuale.

  1. Tipul şi obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit şi nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obţine asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente acelui raport.

1.5 Scopul activităţii

1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât şi:

- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;

- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic.

1.5.2 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare

Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare, aşa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condiţiile Generale şi Speciale ale contractului de finanţare.

1.5.3 Planificare, proceduri, documentaţie şi probe

Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activităţii – proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în

furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST.


  1. Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management/Organismului Intermediar să înteleagă natura şi măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare ataşat prezentelor ST este obligatorie.

  1. Alţi termeni

[Beneficiarul şi auditorul pot folosi această secţiune pentru a agrea alţi termeni specifici precum taxele auditorului, cheltuieli neprevăzute şi prevederi privind răspunderea părţilor]

Manager Proiect

Ruxandra Stoica

Consilier juridic

Cristian Anghilina

Responsabil financiar

Constanta SoriaAnexa nr.1: Informaţii cu

privire la subiectul verificării cheltuielilor

Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor

Numărul de referinţă şi data contractului de finanţare

ID 88494

contract nr.E 2826/14.12.2011Titlul contractului de finanţare

Promovarea somerilor in campul muncii

Ţara/Regiunea

Romania/Sud Vest Oltenia

Beneficiarul

FILIALA DOLJ MIHAI VITEAZUL A CONFEDERATIEI PATRONTUL ROMAN

Referinţa Cererii de Propuneri de Proiecte


Cererea de Propuneri de Proiecte: 110

Baza legală pentru contractul de finanţare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Data de început a acţiunii

03.01.2012

Data de sfârşit a acţiunii

30.12.2014

Costul total al acţiunii

2.116.497 lei

Suma maximă a finanţării nerambursabile

2.074.167 lei

Suma totală primită la zi de către Beneficiar de la Autoritatea de Management

105.824,85 lei

Suma totală a cererii de rambursare intermediară/ finalăAutoritatea de Management/Organism Intermediar

OIPOSDRU Bucuresti - Ilfov

021-319.12.80Auditor financiar


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə