Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.79 Mb.
səhifə2/7
tarix25.05.2018
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunan verilənlərin tipi necə adlanır

A) Göstərici

B) Həqiqi

C) Məntiqi

D) Hesabi

E) Mətn


 1. Öyrənilən obyekt, hadisələr haqqındakı xəbər, məlumat toplusu necə adlanir?

A) İnformasiya

B) İnformatika

C) Fakt

D) MəcmuəE) Xronologiya

 1. İstehsal prosesində insanların fəaliyyətinin məqsədə uyğun təşkili və əlaqələndirilməsi qanunauyğunluqlarını ,prinsiplərini və metodlarını öyrənən elm necə adlanır?

A) İqtisadi kibernetika

B) Texniki kibernetika

C) İnformatika

D) Avtomatika

E) Texniki informatika


 1. İnformasiyaya praqmatik aspektdə baxış nə deməkdir?

A) İdarəetmə prosesində qərarların qəbulu üçün informasiyanın praktiki cəhətdən nə qədər faydalı və qiymətli olması.

B) İdarəetmə obyektinin vəziyyətini əks etdirən informasiyanın məzmununun açılması və işarələr arasında olan münasibətlərin və ölçü vahidlərinin mənaca öyrənilməsinə imkan yaratmaq.

C) Obyektin digər obyektlərə qarşılıqlı münasibətlərini xarakterizə edən kəmiyyət.

D) İnformasiyanın obyektiv, keyfiyyətli, tam, vaxtında, dəqiq, faydalı, qiymətli olması.

E) İnformasiyanın obyektlərin vəziyyətinin qeyri müəyyənliyinin aradan qaldırılması ölçüsü, konkret istifadəçinin biliyinin ölçüsü.

F) Məlumata nəzərən, daha yığcam, konkret və mükəmməl informasiya. 1. Informasiyanın xassələri göstərilmiş bəndləri seçin:

1. Dəqiqlik, etibalılıq 2. Analoq, rəqəmli 3. Qiymətli, aktual

4. Əhəmiyyətli, tam, qiymətli 5. Diskret, kəsilməz 6. Fasiləli, fasiləsiz

A) 1,3,4

B) 1,2,5

C)2,6,4

D) 3,5,6

E) 1,3,5


 1. Düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması informasiyanın hansı xassəsini xarakterizə edir?

A) Tamlıq

B) Doğruluq

C) Qiymətlilik

D) Aktuallıq

E) Dəqiqlik


 1. Onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərən xarakteristikası infomasiyanın hansı xassəsinə uyğundur?.

A) Dəqiqlik

B) Doğruluq

C) Qiymətlilik

D) Aktuallıq

E) Tamlıq


 1. Onun müxtəlif siferalara tətbiq olunması ilə xarakterizə olunması informasiyanın hansı xassəsinə uyğundur?

A) Əhəmiyyətli

B) Doğruluq

C) Qiymətlilik

D) Aktuallıq

E) Tamlıq


 1. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) İnformasiyanın cari vaxtda uyğunluq dərəcəsidir.

B) Obyekt və ya hadisə barəsində informasiyanın kefiyyətini təyin edir.

C) İnformasiyanın axtarış və istifadə interfeysidir.

D) Baxılan sistemə məntiqi cəhətdən bağlayan, qapayan informasiya metodudur.

E) İnformasiyanın təhrif edilməmiş xarakteristikasıdır.


 1. III nəsl kompyuterlərin əsasını hansı marka təşkil edir?

A) IBM 360 və 370

B) ENİAK


C) Minsk-2

D) Ural


E) Heç biri

 1. Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir?

A) Analoq formasından diskret formaya.

B) Siqnal formasından əsas formaya

C) Rəqəm formasından simvol formasına.

D) Yalnız rəqəm formasında qalır.

E) Heç biri.


 1. İnformasiyalar formasına görə aşağıdakı növlərə bölünür:

A) Rəqəm, simvol-rəqəm, səs, qrafiki.

B) Rəqəm, simvol-rəqəm, məntiqi.

C) Rəqəm, qrafiki, məntiqi.

D) Simvol-rəqəm, qrafiki, məntiqi

E) heç biri.


 1. 1 Bit dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?

A) Yalnız 0 və ya 1

B) Yalnız 0

C) Yalnız 1

D) (-1) və ya 1

E) Yalnız( -1)


 1. O, informasiyanın elə vahididr ki, yalnız ya “0” və ya “1” lə ifadə oluna bilir. Hansı ölçü vahidindən söhbət gedir?

A) Bit

B) Kbayt


C) Bayt

D) Mbayt


E) Kbayt

 1. 8 bitə bərabər olan informasiyanın ölçü vahidi hansıdır?

A) Bayt

B) Kbayt


C) GBayt

D) Mbayt


E) Kbayt

 1. 210bayt – a bərabər olan informasiyanın ölçü vahidi hansıdır?

A)Kbayt

B) Bayt


C) Gbayt

D) Mbayt


E) Kbayt

 1. 230bayt - a bərabər olan informasiyanın ölçü vahidi hansıdır?

A)Gbayt

B) Bayt


C) Kbayt

D) Mbayt


E) Kbayt

 1. 240bayt – a bərabər olan informasiyanın ölçü vahidi hansıdır?

A)Tbayt

B) Bayt


C) Kbayt

D) Mbayt


E) Kbayt

 1. Kompüterdə informasiya hansı say sistemi vasitəsilə kodlaşdırılır.

A) İkilik

B) Onluq


C) 8 lik

D) 16 lıq

E) 5 lik


 1. Aşağıdakı yazılardan hansı doğrudur?

A) 2048 kb+2048 mb+1024 kb=2051 mb

B) 20 kb+ 512 kb+= 2508bayt

C) 35 mb+ 5120 kb= 40 Gb

D) 8Gb+900 mb+ 2048 kb=8902 mb

E) 1024 bayt + 35 mb=36 mb


 1. 216 bit neçə baytdır?

A) 27

B) 28


C) 16

D) 32


E) 31

 1. 12 baytın neçə bit olduğunu tapın.

A) 96

B) 66


C) 56

D) 99


E) 109

102. 5Gbayt neçə bitdir?

A) 5687923511

B) 5368709120

C) 5512698714

D) 5366712231

E) 5678479561103. “Bit” sözündə neçə bayt informasiya var?

A) 8


B) 3

C) 24


D) 2

E) 6


104. “Bayt” sözü neçə bit informasiya daşıyır?

A) 24


B) 32

C) 8


D) 4

C) 2
105. Hansı bənddə informasiyanın ölçü vahidləri artan sıra ilə göstərilmişdir?

A) bit, bayt qiqabayt, , kilobayt,meqabayt

B) bit, bayt, kilobayt, meqabayt, giqabayt

C) meqabayt, giqabayt, kilobayt,bit, terabayt

D) terabayt, giqabayt, bit, kilobayt, meqabayt

E) terabayt,giqabayt,bit,meqabayt,bayt


 1. 24 bit neçə baytdır?

A) 6

B) 3


C) 2

D) 8


E) 5

 1. Kitabın hər səhifəsində 40-a yaxın sətr var. Hər sətrdə təxmini 60 simvol var. Kitab 176 səhifədən ibarət olarsa, onun informasiya tutumunu təyin edin. Cavabı Kbaytla yazın.

A) 411 kbayt

B) 413 kbayt

C) 425 kbayt

D) 524 kbayt

E) 525 kbayt


 1. Azərbaycan əlifbası ilə yazılmış və 3000 simvoldan ibarət olan mətnin informasiya tutumu nə qədərdir? Cavabı bitlərlə yazın.

A) 19204

B) 19140


C) 18204

D) 18905


E) 17809

 1. 20 səhifəli kitabın hər səhifəsində 40 sətr, hər sətrdə 64 simvol var. Cavabı kilobaytla yazmaqla, kitabın informasiya tutumunu təyin edin.

A) 51

B) 50


C) 52

D) 55


E) 56

 1. Sərbəst işin ümumi tutumu 110 kbaytdır. Onun hər səhifəsində 64 simvoldan ibarət olan 40 sətri var. Kodlaçdlrma zamanı bir simvol 16 bitlə kodlaşdırılarsa, sərbəst işin neçə səhifədən ibarət olduğunu tapın.

A) 30

B) 22


C) 24

D) 21


E) 25

 1. Kodlaşdırmada bir simvol 8 bitlə kodlaşdırılır. 0,5Kbayt tutumu olan informasiya neçə simvoldan ibarətdir?

A) 518

B) 512


C) 245

D) 235


E) 345

 1. Tutumu 232 bit olan informasiyada neçə mbayt informasiya var?

A) 560

B) 512


C) 540

D) 510


E) 520

 1. Tələbənin oxuma sürəti 1 dəq-də 1024 simvoldur. 1 simvol 16 bitə bərabər olarsa, tələbənin 30 dəqiqə ərzində fasiləsiz oxuduğu informasiyanın tutumu nə qədər olar?

A) 65 kilobayt

B) 60 kilobayt

C) 50 kilobayt

D) 55 kilobayt

E) 45 kilobayt


 1. Bir şəklin informasiya tutumu təxminən 512 kilobaytdır. Tutumu 700 mbayt olan diskə neçə belə şəkil yerləşdirmək olar?

A) 2000

B) 1400


C) 2500

D) 1500


E) 1300

 1. Modemin ötürmə sürəti 128000 bit/san dir. 375 kbayt ölçüdə olan faylı bu sürətlə nə qədər vaxta ötürmək olar. Cavabı saniyələrlə göstərin.

A) 25 san

B) 24 san

C) 28 san

D) 29 san

E) 26 san


 1. ADSL in ötürmə sürəti 256000 bit/san dir. Belə sürətlə 3 dəyqəyə ötrülən faylın informasiya tutumu kilobaytlarla hesablayın.

A) 5615

B) 5625


C) 6515

D) 6615


E) 5925

 1. Müasir İKT ( informasiya kommunikasiya texnologiyaları) cəmiyyətin neçənci sosial-texniki inqilabı sayılır?

A) 2 ci

B) 3 cü


C) 1 ci

D) 4 cü


E) 5 ci

 1. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması –

A) informasiyanın əldə edilməsi, emalı, saxlanması və ötürülməsi məqsədilə proqram-texniki vəsaitlərin, istehsalat proseslərinin və metodlarının yığımıdır.

B) Bütün cavabalar doğrudur

C) informasiyanın quruluşu,ümumi xassələri, yaradılması, saxlanılması, axtarışı, çevrilməsi, ötürülməsi və istifadəsinin-insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrindəki qanunauyğunluq və üsullarının tədqiqidir.

D) Hesablama texnikasından istifadənin geniş miqyas alması, avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin, məlumat baza və banklarının təşkili, iqtisadi proseslərin idarə edilməsi üçün zəruri proqram vasitələri, hesablama sistemləri və komplekslərinin səmərəli işi deməkdir.

E) ”Elektron inqilab” dalğasında dünyada yüzlərlə, minlərlə milli, regional kompyuter sistemləri, şəbəkələrinin yaranması və əksər ölkələrdə informasiya cəmiyyəti, informasiya iqtisadiyyatı yaranmaqla planetar telekomunikasiya sisteminin formalaşmasıdır.


 1. Hər-hansı nəticə əldə etmək məqsədilə informasiya üzərində aparılan əməliyyatlar ardıcıllığı yığımı necə adlanır?

A) Avtomatlaşdırma

B) İnformasiya prosesləri

C) Alqoritm

D) Verilənlər bazsı

E) İnformasiya sistemləri


 1. İnformasiya proseslərinə hansılar aiddir?

A) İnformasiyanın toplanılması, saxlanılması

B) Bütün cavablar doğrudur

C) İnformasiyanın axtarışı və ötürülməsi

D) İnformasiyanın kodlaşdırılması və emalı

E) İnformasiyanın emalı və ötrülməsi.


 1. Cəmiyyətin informasiyalaşdırmasının təkan verdiyi sahələr hansılardı?

A) məhsulun maya dəyərini azaltmaqla istehsalı artırmağa

B) Bütün cavablar doğrudur

C) əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltməyə

D) əhalinin savadlılığını artırmağa

E) sosial- iqtisadi informasiyaya keçid


 1. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında əsas məqsəd nədir?

A) Şüurun inkişafını məişət inkişafından çox qabağa aparmaq;

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Maddi və əmək ehtiyatlarına qənaət etmək;

D) İnsan sivilizasiyasının yaşaması, inkişafı üçün atom və ekoloji

fəlakətlərin qarşısını almaq;

E) Hər bir insanın vahid informasiya fəzasına daxil olub cəmiyyətin və özünün inkişafı üçün bu ehtiyatlardan istifadə etməsinə şərait yaratmaqdır. 1. İctimai proseslər və onların münasibətləri haqqında olan məlumatlar toplusu hansı informasiya növünə aiddir?

A) Geoloji informasiya

B) Sosial informasiya

C) Genetik informasi

D) Sinoptik informasiya

E) Texniki informasiya


 1. Kütləvi informasiya, hüquqi –informasiya, elmi – texniki informasiya, siyasi informasiya, statistik informasiya tətbiq sahəsinə görə hansı informasiya növünə aiddirlər?

A) Geoloji informasiyaya

B) Sosial informasiyaya

C) Genetik informasiyaya

D) Sinoptik informasiyaya

E) Texniki informasiyaya


 1. Obyektin digər obyektlərə qarşılıqlı münasibətlərini xarakterizə edən xassə necə adlanır?

A) Daxili xassə

B) Xarici xassə

C) Ümumi xassə

D) Struktur xassə

E) Təbii xassə


 1. İcazə rejiminə görə sosial informasiyanın növləri yazılmış bəndi göstərin

1. açıq informasiya (məhdudiyyətsiz) 2. məhdudiyyətli informasiya 3. qapalı informasiya 4. dövlət sirli informasiya 5. kommersiya sirli informasiya, xidməti məxfi informasiya;

A) 1,3


B) Bütün cavablar doğrudur

C) 1,4


D) 2,3

E) 4,5


 1. Funksional aidiyyatı üzrə olan informasiya növləri yazılmış bəndi göstərin.

1. Kompyuter informasiyası 2. Dövlət sirli informasiyalar 3. İqtisadi informsiya

4. Siyasi informasiya 5. Statistik informasiya

A) 1,3

B) Bütün cavablar doğrudur.C) 1,4

D) 2,3


E) 4,5

 1. Dövlət və təşkilatlar üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar hansı informasiya bölümünə aiddir?

A) Kompüter informasiyasına

B) Xidməti və kommersiya informasiyasına

C) Sosioloji informasiyaya

D) Siyasi informasiyaya

E) Dövlət sirrli informasiyaya


 1. Kütləvi hadisələrin və təzahürlərin kəmiyyət xarakteriskalarının sənədləşdirilmiş məlumatlar toplusu informasiyanın hansı bölümünə aiddir?

A) Kompüter informasiyasına

B) Statistik informasiyasına

C) Sosioloji informasiyaya

D) Siyasi informasiyaya

E) Dövlət sirrli informasiyaya


 1. Cəmiyyətdəki istehsal, bölgü və istifadə haqqında olan məlumatlar informasiyanın hansı bölümünə aiddir?

A) Kompüter informasiyasına

B) İqtisadi informasiyaya

C) Sosioloji informasiyaya

D) Siyasi informasiyaya

E) Xidməti və kommersiya informasiyasına


 1. Q =loqaN düsturu nə üçündür?

A) Entropiyanı hesablamaq üçün

B) İnformasiya miqdarını hesablamaq üçün

C) İnformasiya vahidini hesablamaq üçün

D) Ötürücü qurğunun sürətini hesablamaq üçün

E) Kod vahidini hesablamaq üçün


 1. 51110 ədədinin 2-lik say sistemindəki yazılışında neçə vahid (“1”) var?

A) 10

B) 9


C) 8

D) 11


E) 7

 1. 51510 ədədinin 2-lik say sistemindəki yazılışında neçə vahid (“1”) var?

A)5

B) 3


C) 2

D) 4


E) 6

 1. 50810 ədədinin 2-lik say sistemindəki yazılışında neçə sıfır (“0”) var?

A) 5

B) 2


C) 3

D) 4


E) 6

 1. Müxtəlif say sistemində yazılmış 5 ədəd verilib. Bu ədədlər arasında 2 lik say sistemində yazılışındakı vahidlərinin sayı 5-ə bərabər olan ədədi tapın.

A) 3518

B) F016+110

C) 11100011 2

D) 3110*810+110

E) 4518


 1. 102010 ədədinin 2-lik say sistemindəki yazılışında necə sıfır (“0”) var?

A)3

B) 2


C) 4

D) 1


E) 5

 1. A216 və 638 ədədlərinin cəmini tapın.

A) 3238

B) D516

C) E116

D) 1101010112

E) CA516


 1. 7316 və 378 ədədlərinin cəmi olan ədədi tapın

A) 9816

B) 100100102

C) 1108

D) А316

E) 11101012


 1. Say sistemi -

A) Əşyalarin sayılması nəticəsində alınan ədədlər ardıcıllığına deyilir

B) Ədədlərin yazılması və oxunması üçün müəyyən qaydalar və üsullar

toplusudur.

C) Ədədlərin toplanmasının qayda və üsulları toplusuna deyilir.

D) Bölmə və vurma üsulundan ibarətdir.

E) Maşının icra edəcəyi hər bir kiçik əməliyyatın müəyyən əmrlərlə göstərilməsindən

ibarətdir.


 1. 85(10) ədədi 2-lik say sistemində necə yazılır?

A) 1011101(2)

B) 1010101(2)

C) 1110101(2)

D) 1010111(2)

E) 1010001(2)


 1. 2-lik say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki

43 ədədinə uyğun gəlir?

A) 110011(2)

B) 101011(2)

C) 101001(2)

D) 110010(2)

E) 101010(2) 1. Rum rəqəmlərlə yazılmış MMMD ədədi hansı onluq ədədə bərabərdir?

A) 530

B) 3500

C) 350

D) 3501

E) 1115


 1. Hansı say sistemi mövqeli deyil?

A) Onluq

B) Roma


C) İkilik

D) Səkkizlik

E) Onaltılıq


 1. 1101010,11012 X(10)=

A) 112,65

B) 106,8125

C)215,1365

D)698,3654

E)526,7812


 1. 111101110,1112 X(10)=

A) 321,53

B) 495,875

C)367,456

D)618,981

E)604,850


 1. EB96516 X(10)=

A) 568791

B) 964965

C)618981

D)321531


E)742465

 1. 371,058, X(10)

A) 349,7985236

B) 249,078125

C) 156,21382

D) 538,429

E) 146,982


 1. 1 B 9,5816  X(10)

A) 238,35871

B) 441.34375

C) 367,4374

D) 612,9812

E) 210,6411


 1. 1057,60110 X(16)

A) B12A

B) 99DB


C) 97AC

D) 26DE


E) 58CE

 1. 101001,012 → X(16)

A) 16,3

B) 29,4


C) 231,135

D) 698,78

E) 12,56


 1. 222,78 X(16)

A) 12A,1D

B) 092,E

C) 10C,5

D) 39,A


E) 45,21

 1.  789.510 →X(2)

A) 1011101101,1101

B) 1110101,01

C) 1100010101,1

D) 1101010001,101

E) 1010101,0111


 1. 1011012→ X(8)

A) 98

B)75


C)55

D)49


E)52

 1. 162(8) →X(2)

A) 11011110

B)10101110

C) 1110010

D) 10111110

E) 11111111


 1. 10101110010011012 → X(16)

A) AF4E

B)AC4D


C) AE4D

D)AC4F


E)AE4C

 1. 5АВ16→X(2)

A)11011110111

B)10111011101

C) 10110101011

D) 10111110101

E) 11111111001


 1. (15)8 + (А2)16 ədələrini toplayın və nəticəni 2-lik say sistemində yazin.

A)11010111

B)10111011

C) 10101111

D) 10110101

E) 11011001


 1. 6 ədədi 2 – lik say sistemində necə yazılır?

A) 101

B) 111


C) 110

D) 110


E) 100

 1. 8-lık say sistemində verilmiş 0,7162 ədədinin 16-lıq say sistemində yazılışı hansıdır.

A) 0,72E

B) 0,27E

C) 0,E72

D) 0,7E2

E) 0,2E7


 1. 2-liq say sistemində verilmiş 1101 ədədinin 8-lik və 10-luk say sistemində yazılışı hansıdır

A) 618 4110

B) 148 1010

C) 158 1310

D) 518 3110

E) 648 5210


 1. Onluq say sistemində verilmiş 0.75 ədədinin 8-lik və 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır.

A) 0.7 8 0.1112

B) 0.58 0.1012

C) 0.68 0.1102

D) 0.38 0.0112

E) 0.4 8 0.1002


 1. 16-lıq say sistemində verilmiş BAA ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı

hansıdır.

A) 2565

B) 5256

C) 5652


D) 6525

E) 5625 1. Onluq say sistemində verilmiş 98.75 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.

A) 143.4

B) 241.6

C) 142.6

D) 125.3

E) 147.5


 1. 2-liq say sistemində verilmiş 11011.01101101 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.

A) 303.331

B) 63.155

C) 33.332

D) 23.725

E) 151.65


 1. 16-lıq say sistemində verilmiş 0,99F ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı

hansıdır.

A) 0,6347

B) 0,3746

C) 0,4637

D) 0,3674

E) 0,7364 1. 10-luq say sistemində verilmiş 191 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır:

A) 10101110

B) 011111101

C) 10111111

D) 010111011

E) 010111101


 1. 8-lık say sistemində verilmiş 4136 ədədinin 16-lıq say sistemində yazılışı

hansıdır.

A) 5E8


B) E85

C) 85E


D) 58E

E) E58


 1. 10-luq say sistemində verilmiş 191 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır:

A) 210

B) 274


C) 277

D) 346


E) 216

 1. 8-lik say sistemində verilmiş 70,271 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır:

A) 110000,101111

B) 101111,111111

C) 111000,010111001

D) 111000,10111010

E) 110111,001001111Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə