EğİTİM ÖĞretim yili kemaliye haci ali akin çpl 1. Sinif felsefe dersi DÖnem yazili sinav sorulariYüklə 56,17 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü56,17 Kb.
#66946
növüYazi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMALİYE HACI ALİ AKIN ÇPL

11. SINIF FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 1 YAZILI SINAV SORULARI 1. Kısa cevablı kavramsal bilgi analizi soruları (10x3=30 puan)

  Sıra

  Felsefe akımı

  Yabancı dildeki karşılığı

  Temel olarak savunduğu düşünce

  Örn:

  Doğuştancılık

  Doğmatizm

  2 puan

  Bilginin doğuştan geldiğini ve değişmeyeceğini savunan görüş

  1 puan

  1

  Eleştirel felsefe

  2

  Dil felsefesi

  3

  Görecelilik

  4

  Sezgicilik

  5

  Akılcılık

  6

  Deneycilik

  7

  Kuşkuculuk

  8

  Hiçcilik

  9

  Faydacılık

  10

  Felsefe

 2. Eşleştirme temelli bilgi ölçme soruları(ilk on soru 10x2=20) (son beş soru 5x3=20)

  Sıra

  Kavram

  Cevaplar buraya

  1

  ........................bilgi doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç haline getirmektir, amacı insan hayatını kolaylaştırmaktır, gelişimi ile bilimin gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır. bilgide süje obje ilişkisi, bilim bilgisini de uygulayarak hayatı kolaylaştırmak amacıyla kurulmaktadır.


  2

  Felsefenin temel konuları 1 ………………………………., 2…………………………, 3………………………………..dır.

  3

  Bilimler kendi aralarında üçe ayrılır. Bunlar 1………………………….…….,2………………………..………..,3………………………………

  4

  Sadece bir türe ait olan bu nedenle de o türü diğerlerinden ayıran özelliğe……..……….. denir.

  5

   Sujenin objeye dair yargılarının gerçeklikle uyuşmasına ……………………….. denir.

  6

  Nesnelerin insan zihninden bağımsız olarak belli bir zaman ve mekanda var olmasına ……………………. denir. 

  7

  Ortaya atılan bir iddiaya dayanak göstererek söz konusu bilginin doğruluğunu desteklemeye…..………………… denir.
  8

  …………………….… bilgi kişisel tecrübelerimize dayalı, kesin doğrular içermeyen, insan yaşamını kolaylaştıran öznel bir bilgi türüdür. Örneğin bacağı ağrıyan birinin yağmur yağacağını düşünmesi, ayvanın çok olduğunda kışın sert geçeceğinin düşünülmesi gibi..

  9

  Bilgeliği seven, bilgeliği arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere ………….……….. denir.

  10

  Evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, bu araştırma konuları üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde edilen düzenli bilgiye ……………….. denir

  11


  Bilim rastgele elde edilen bir bilgi türü değildir. Bilim adına bilimsel yöntem denilen belli aşamalardan geçilerek elde edilen bilgi türüdür. Bu nedenle de …………………… özellik taşır.

  12

  Bilim gerek üretim ve gerekse elde edilen bilgiler bakımından ortak mirasıdır. Kullanım ve üretim süreci bakımından hiçbir ulusun tekelinde değildir. Bu nedenle de ………………………… özellik taşır

  13

  İnsanın aklını doğuştan bir takım yatkınlıkları vardır bilgiyi işleme ve anlamlandırıp yorumlama kapasitesi de dediğimiz bu yetisi Kant’ın felsefeye kattığı değerli bir fikirdir. Söz konusu bu doğuştan işleme kapasitesine ………………………… bilgi denir.

  14

  “hiç bir şey yoktur, varsa bile bilinemez bilinse bile anlatılamaz” diyerek doğru bilgi konusunda görüş bildiren Georgias bu söylemi ile bilgi konusunda ……………………………akımına bağlı bir filozof olduğunu göstermektedir.

  15

  Düşünüyorum öyleyse varım diyerek bilgi konusunda bilginin kendisine dönük düşünme örneği gösteren Descartes felsefi düşüncenin………………………….. niteliğine işaret etmektedir.

 3. Çoktan seçmeli sorular(10x3=36)

 1. -Bilgiye ancak duyularla ulaşılabilir.

- Bilginin kaynağı duyumdur.

-Akıl da duyumdan başka bir şey değildir.

Bu görüşler aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşlerini ifade etmektedir?

A)Sensüalizm             B)Kritisizm        C)Empirizm

C)Sezgicilik              D)Pragmatizm


 1. Sofistlere göre bilgi konusunda tek ölçüt insandır. Bu yüzden herkes için geçerli olabilecek bir bilgiye ulaşmak imkansızdır.Bilgi duyumdan geldiği için ve duyum kişiden kişiye değişeceğinden bilgi de kişiden kişiye değişir.

Sofistlerin bu görüşü bilgi felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

A)Rasyonalizm        B)Sezgicilik     C)Rölativizm

D)Empirizm           E)Pazitivizm


 1. ‘Öğretmen  sınıfta ders anlatıyor’ önermesinin deneysel olarak doğru olup olmadığını bilmek için sınıfa gireriz. Önermenin doğruluğu,öğretmenin gerçekten sınıfta ders anlatıyor olmasına bağlıdır.

Bu parçaya göre bir bilginin doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)      Yarar sağlamasına

B)      Yöntemli olarak edinilmesine

C)Düşüncede temellendirilebilir olmasına

D)Farklı kaynaklardan edinilmesine

E) Gerçeğe uygun olmasına
 1. İnsan duygudan kalkarak coşkuya varan bir bilme ile varlık alemine adeta doğrudan bir yöneliş içinde bulunur. Söz konusu olan bireysel ve anlık yaşayış hallerine dayalı bir biliş ,bir vaziyet alıştır.Burada ,mantık ilkelerine akıl yürütmeler,genel geçerli içerik taşır.Kavram ve tavırlar yerine sezgilerden ve hayal gücünden beslenen subjektif bir bilgi ortaya çıkar.

Parçada özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sanat Bilgisi        B)Din Bilgisi     C)Felsefi Bilgi

D)Gündelik Bilgi      E)Bilimsel Bilgi


 1. Timon, hem duyulara hem de akla karşı güvensizlik duymuştur. Aynı şeyler insanlar tarafından farklı algılanır. Aynı suyu bir el sıcak,bir el soğuk algılayabilir. Bundan dolayı suyun gerçekte sıcak mı, yoksa soğuk mu olduğu bilinemez.

Timon’a ait bu görüş, bilgiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ait bir yanıt niteliğindedir?

A)Bilginin kaynağına

B)Bilginin değerine

C) Bilginin imkansızlığına

D)Bilginin mutlaklığına

E) Bilginin imkanına
 1. -Sağ duyuya dayanır.

-Tanrısal kaynaklıdır.

-Akıl ve deneye dayanır.

-Akla dayanır.

Yukarıdakiler sırasıyla hangi bilgi türünün özelliğidir?

A)Dini bilgi-Teknik bilgi-Bilimsel bilgi-Gündelik bilgi

B) Gündelik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi-Felsefi bilgi

C) Teknik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi- Gündelik bilgi

D) Bilimsel bilgi- Dini bilgi- Gündelik bilgi- Felsefi bilgi

E) Felsefi bilgi- Dini bilgi- Teknik bilgi-Sanat bilgisi

 1. Hepimiz, uzaktan baktığımızda deniz ve gökyüzünü birleşmiş bir şekilde görürüz, fakat bunun böyle olmadığını biliriz. Aynı şekilde duyu organları insandan insana farklılık gösterir. Yine farklı toplumlarda kurduğumuz temaslar onların din, ahlak ve zevkler gibi alanlarda da farklı olduğunu gösterir.

Bu düşünceleri savunan ve felsefe tarihinde septik olarak bilinen akımın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir.

B)Bilgiye tecrübeler aracılıyla ulaşılır.

C)Şüphe bilgiye ulaşmada bir araçtır.

D)Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

E)İnsan doğuştan bütün bilgiye sahiptir
 1. Ortaçağın dogmalarına karşı çıkan, hiçbir şeyi tartışmadan eleştiri süzgecinden geçirmeden kabul etmek doğru değildir diyen felsefe öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kritisizm
  B) Skolastik felsefe
  C) Ampirizm
  D) Egzistansializm
  E) Fenomonolojizm

 1. İster dahi , ister en sıradan bir insan olsun herkes yağmurunı ıslattığını, ateşin yaktığını bilir; kırmızıyı kırmızı, sıcak şeyleri sıcak şeyler olarak adlandırır.Yine insan böyle bir bilgi sayesindedir ki; yiyeceğin açlığı gidereceğini , ilkbaharın ardından yazın geldiğini söyler.Bu tür bir bilgi bilinçli bir araştırma yöntemi sonucunda elde edilmiş olmayıp ister istemez, farkında olmaksızın kazanılır ve yapısı itibariyle de sistemsizdir.

Bu parçada vurgulanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Felsefi bilgi                    B)Dini bilgi

C)Bilimsel bilgi                  D)Sanatsal bilgi

E)Gündelik bilgi
 1. Gerçek bir felsefeden bütün bir dünya görünür. Dünyayı göstermeyen felsefe, felsefe değildir.

Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Öznelliği                         B)Kurgusallığı

C)Eleştirelliği                     D)Evrenselliği

E)Sistemliliği


 1. Sokrates yaşadığı dönemde kendi toplumunda geçerli olan dinsel, siyasi, ahlaki ve bilimsel görüşleri eleştirmiş, birçok insanda sorgulayıcı ve eleştirel düşünmeye teşvik etmiştir. Sokrates, tartışmalarında sorduğu sorularla insanlara, gerçeklerini ve temellerini açıkça bilmedikleri her türlü bilgi, fikir ve yargıları reddetmeleri gerektiğini öğretmiştir. Böylelikle insanların, tartışan ve eleştirel düşünmelerine katkıda bulunmuştur.

Buna göre eleştirel düşünmenin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tutarlılık             B)Sistemlilik         C)NesnellikD)Şüphecilik          E)Akla dayanma

 1. Bilgilerimizin mutlak olduğunu savunan, o nedenle iddiaları eleştirmeden kabul eden felsefe öğretisi aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  A) Septisizm
  B) Dogmatizm
  C) Realizm
  D) Pragmatizm
  E) Pozitivizm

Yüklə 56,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin