Elmi redaktor və ön sözün müəllifiYüklə 2,43 Mb.
səhifə13/20
tarix14.01.2017
ölçüsü2,43 Mb.
#40
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

14.02.00

Profilaktik təbabət
14.02.01

Gigiyena

Tibb; Biologiya

14.02.02

Epidemiologiya

Tibb; Biologiya

14.02.03

İctimai sağlamlıq və səhiyyə

Tibb

14.02.04

Əmək təbabəti

Tibb; Biologiya

14.02.05

Təbabətin sosiologiyası

Tibb;

Sosiologiya14.02.06

Tibbi-sosial ekspertiza və tibbi-sosial reabilitasiya

Tibb

14.03.00

Tibbi-bioloji elmlər
14.03.01

İnsan anatomiyası

Tibb; Biologiya

14.03.02

Patoloji anatomiya

Tibb; Biologiya

14.03.04

Patoloji fiziologiya

Tibb; Biologiya

14.03.04

Toksikologiya

Tibb; Biologiya Əczaçılıq

14.03.05

Məhkəmə təbabəti

Tibb

14.03.06

Farmakologiya, kliniki farmakologiya

Tibb; Biologiya; Əczaçılıq

14.03.07

Kimyəvi terapiya və antibiotiklər

Tibb; Biologiya

14.03.08

Aviasiya, kosmik və dəniz təbabəti

Tibb; Biologiya;

14.03.09

Kliniki immunologiya, allerqologiya

Tibb; Biologiya; Baytarlıq

14.03.10

Kliniki laboratoriya diaqnostikası

Tibb; Biologiya

14.03.11

Bərpa təbabəti, idman təbabəti, müalicəvi bədən tərbiyəsi, kurortologiya və fiziote­rapiya

Tibb; Biologiya; Psixologiya

14.04.00

Əczaçılıq elmləri
14.04.01

Dərmanların alınması texnologiyası

Əczaçılıq

14.04.02

Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya

Əczaçılıq;

Biologiya; Kimya14.04.03

Əczaçılıq işinin təşkili

Əczaçılıq;

İqtisadi


25.00.00

Yer haqqında elmlər
25.00.01

Ümumi və regional geologiya

Geo­logiya-minera­lo­giya

25.00.02

Paleontologiya və stratiqrafiya

Geo­logiya-minera­lo­giya; Biologiya

25.00.03

Geotektonika və geodinamika

Geo­logiya-mineralo­giya

25.00.04

Petrologiya, vulkanologiya

Geo­logiya-mineralo­giya

25.00.05

Mineralogiya, kristalloqrafiya

Geo­logiya-minera­lo­giya; Fizika-riyaziyyat; Kimya

25.00.06

Litologiya

Geo­logiya-mineralo­giya

25.00.07

Hidrogeologiya

Geo­logiya-minera­lo­giya; Texnika

25.00.08

Mühəndis geologiyası, süxurşünaslıq, donmuş torpaq və süxurşünaslıq

Geo­logiya-minera­lo­giya; Texnika;

Coğrafiya25.00.09

Geokimya, faydalı qazıntıların geokim­yəvi axtarış metodları

Geo­logiya-mine­ra­lo­giya Texnika;

Fizika-riyaziyyat;

Kimya


25.00.10.

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış metodları

Geo­logiya-mineralo­giya Fizika-riyaziyyat;

Texnika


25.00.11

Geologiya, bərk faydalı qazıntıların axtarışları və kəşfiyyatı, minerageniya

Geo­logiya-mineralo­giya; Texnika

25.00.12

Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

Geo­logiya-mine­ralo­giya; Texnika

25.00.13

Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

Texnika

25.00.14

Geoloji kəşfiyyat işlərinin texnologiyası və texnikası

Texnika

25.00.15

Quyuların qazılması və istifadəsi texnologiyası

Texnika

25.00.16

Dağ sənayesi və neft-qaz mədəni geologiyası, geofizika, markşeyder işi və yer altının həndəsəsi

Texnika;

Geo­logiya-mineralo­giya25.00.17

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Texnika

25.00.18

Faydalı dəniz qazıntıları yataqlarından istifadə texnologiyası

Texnika

25.00.19

Neft-qaz kəmərlərinin, baza və anbarların tikintisi və istismarı

Texnika

25.00.20

Geomexanika, dağ süxurlarının parçalanması, mədən aeroqaz dinamikası və dağ istilik fizikası

Texnika

25.00.21

Dağ-texniki sistemlərin layihələşdirilmə­­si­nin nəzəri əsasları

Texnika

25.00.22

Geotexnologiya (yeraltı, açıq və tikinti)

Texnika

25.00.23

Fiziki çoğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası və landşaft geokimyası

Coğrafiya; Geo­lo­giya-mineralogiya;

25.00.24

İqtisadi, sosial, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

Coğrafiya


25.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Coğrafiya; Geo­lo­giya-mineralogiya;

25.00.26

Yerin quruluşu, yerlərin kadastrı və monitorinqi

Coğrafiya;

Texnika


25.00.27

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Coğrafiya; Tex­nika; Fizika-riyaziyyat; Kimya

25.00.28

Okeanologiya

Coğrafiya

25.00.29

Atmosfer və hidrosfer fizikası

Fizi­ka-riyaziyyat

25.00.30

Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrome­teorologiya

Coğrafiya; Fizi­­ka-riyaziyyat Texnika;

Kənd təsərrüfatı25.00.31

Yerin qlyasiologiyası və kriologiyası

Coğrafiya; Geo­logiya-mineralo­giya

25.00.32

Geodeziya

Texnika;

Fizi­ka-riyaziyyat25.00.33

Kartoqrafiya

Coğrafiya; Tex­ni­ka; Fizi­ka-riya­ziyyat

25.00.34

Yerin aerokosmik araşdırmaları, fotoqrammetriya

Coğrafiya; Geo­logiya-mineralo­giya; Texnika

25.00.35

Geoinformatika

Geologiya-mi­ne­ralogiya; Coğra­fiya; Texnika;

Fizika-riyaziyyat25.00.36

Geoekologiya (sahələr üzrə)

Geologiya-mineralogiya;

Coğrafiya; Texnika

Əlavə 4
Elm və Texnologiya sahələrinin (ETS) yeniləşdirilmiş təsnifati
İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) hazırladığı Fraskati Məlumat kitabınında Elm və Texnologiya sahələrinin (ETS) təsnifatı bölməsinin 2007-ci ildə yeniləşdirilmiş son variantını (Revised Field of Science and technology (FOS) Clas­sifi­cation in the Fraskati Manual, DSTI/EAS/STP/NESTI (2006)19FINAL,26-Feb-2007.

(www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf )
1. Natural elmlər

1.1. Riyaziyyat

 • Təmiz riyaziyyat; Tətbiqi riyaziyyat; Statistika və ehtimal1;


1.2. Kompüter və informasiya elmləri

 • Kompüter elmləri, informasiya elmləri və bioinfor­ma­tika (kompüter avadanlığının işlənib-hazırlanması 2.2 bölməsində, sosial aspektləri isə 5.8 bölməsində)


1.3. Fizika elmləri

 • Atom, molekulyar və kimyəvi fizika (atom və mo­le­kullar fizikası, həmçinin toqquşma hadisələri, radiasi­ya ilə qarşılıqlı təsir, maqnit rezonans, Mösbauer ef­fek­ti daxildir); Kondense olunmuş maddələr fizikası (buraya əvvəllər Bərk cisimlər fizikası adlanan bölgü və ifratkeçiricilik də daxildir); Zərrəciklər və sahələr fi­zikası; Nüvə fizikası; Axarlar və plazma fizikası (səth fizikası da daxil olmaqla); Optika (lazer optikası və kvant optikası daxil olmaqla); Akustika; Astro­no­miya (astrofizika, kosmos elmləri də daxil olmaqla);


1.4. Kimya elmləri

 • Üzvü kimya; Qeyri-üzvü kimya və nüvə kimyası; Fi­zi­ki kimya; Polimer elmi; Elektrokimya (quru ele­mentlər, batareyalar, yanacaq elementləri, metalların korroziyası. Elektroliz); kolloid kimyası; Analitik kim­ya;


1.5. Yer və əlaqəli ətraf mühit elmləri

 • Geo-elmlər, çoxşahəli (multidisciplinary); Mineralo­gi­ya; Paleontologiya; Geokimya və geofizika; fiziki coğ­rafiya; Geologiya; Vulkanologiya; Ətraf mühit elm­­ləri (sosial aspektləri 5.7-də əks olunub);

 • Meteorologiya və atmosfer elmləri; iqlimşünaslıq;

 • Okeanoqrafiya, Hidrologiya, Su ehtiyatları;


1.6. Bioloji elmlər (Tibbi elmlər 3-ə, Kənd təsərrüfatı elmləri isə 4-ə aid edilir)

 • Hüceyrə biologiyası, Mikrobiologiya; Virusologiya; Biokimya və molekulyar biologiya; Biokimyəvi təd­qi­qat metodları; Mikologiya; Biofizika;

 • Genetika və irsilik (tibbi genetika 3–də əks olunub); Rep­roduktiv biologiya (tibbi aspektləri 3-də əks edi­lib); İnkişaf biologiyası;

 • Bitki elmləri, Botanika;

 • Zoologiya, Ornitologiya; Entomologiya, Davranış elm­ləri biologiyası;

 • Dəniz biologiyası, Təmiz su hövzələrinin biologiyası, Limnologiya; Ekologiya; Biomüxtəlifliyin qorunması;

 • Biologiya (nəzəri, riyazi, termik, kriobiologiya, bioloji ritmlər); Təkamül biologiyası; digər bioloji bölgülər;


1.7. Digər natural elmlər
2. Mühəndislik (texnika) və texnologiya
2.1. (vətəndaş) İnşaat

 • İnşaat; Arxitektur inşaat; Tikinti; Kommunal və ana­loji obyektlərin tikintisi; Nəqliyyat;


2.2. Elektrotexnika, Elektronika texnologiyaları, İn­for­masiya texnikası

 • Elektrotexnika və elektronika; Robotexnika və avto­ma­tik idarəetmə; Avtomatlaşdırma və idarəetmə sis­temləri; Rabitə texnikası və sistemləri; Telekom­mu­nikasiyalar; Kompüter avadanlığı və arxitekturası;


2.3. Maşınqayırma

 • Maşınqayırma texnikası; Tətbiqi maşınqayırma; Ter­mo­dinamika;

 • Aerokosmik maşınqayırma;

 • Nüvə texnikası ilə bağlı maşınqayırma; (nüvə fizikası 1.3-də əks olunub)

 • Audiotexnika, etibarlılıq analizi;


2.4. Kimya maşınqayırması

 • Kimya maşınqayırması (zavodlar, məhsullar); Kim­yəvi proseslərin texnikası;


2.5. Materiallar texnikası

 • Materialların texnologiyası; Keramikalar; Nazik təbə­qələr və örtmələr; Kompozitlər (laminantlar, möhkəm­ləndirilmiş plastiklər, metalkeramikalar, təbii və sin­tetik liflərin kombinasıyasından hazırlanmış mate­rial­lar; doldurulmuş kompozitlər); Kağız və ağac; Teks­tillər (buraya sintetik rəngvericilər, boyalar, liflər də daxildir); (nanoölçülü materiallar 2.10-da, bioma­te­riallar isə 2.9-da nəzərdən keçirilir);


2.6. Tibbi texnika

 • Tibbi texnika; Tibbi laboratoriya texnologiyası (labo­rator nümunələrin analizi, diaqnostik texnologiyalar da daxil olmaqla); (biomateriallar 2.9-da əks olunur tibbi implantlar, cihazlar, sensorlarla bağlı canlı ma­te­rialların fiziki xarakteristikaları);


2.7. Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları

 • Ətraf mühit və geoloji texnologiyalar, geotexnika; Neft sənayesi (yanacaq, yağlar); Enerji və yanacaqlar; Distant zondlaşdırma; Faydalı qazıntılar və onların zənginləşdirilməsi prosesləri; Gəmiqayırma, gəmi­ç­ilik; Okean mühitini öyrənən qurğuların texnologiyası;


2.8. Ətraf mühitin biotexnologiyası

 • Ətraf mühitin biotexnologiyası; Bioloji təmizləmə; Ətraf mühitin menecmentində diaqnostik biotex­no­lo­giyalar (DNT mikroçipləri və biohəssas cihazlar); etik baxımdan ətraf mühit biotexnologiyaları;


2.9. Sənaye biotexnologiyası

 • Sənaye biotexnologiya; bioemal texnologiyaları (pro­se­sin aparılmasında bioloji agentlərdən istifadə edən sənaye texnologiyaları), biokataliz, fermentasiya; bio­məhsullar (bioloji materiallar­dan xammal kimi istifadə etməklə alınan yeni məhsullar), biomateriallar, bio­plastiklər, bioyanacaqlar, bioloji üsullarla alınmış küt­ləvi və incə (təmiz) ximikatlar, bioloji üsullarla alın­mış yeni materiallar;


2.10. Nano-texnologiya

 • Nano-materiallar istehsalı və xassələri;

 • Nano-proseslər nano-ölçüdə tətbiqlər; (biomate­rial­lar 2.9-da);


2.11. Digər texnika və texnologiyalar

 • Qida və içkilər;

 • Digər texnika və texnologiyalar;


3. Tibb və səhiyyə elmləri
3.1. Tibbin əsasları

 • Anatomiya və morfologiya; İnsan genetikası; İmmu­no­logiya; Neyroelmlər (psixofiziologiya da daxil ol­maqla); Farmakologiya və aptek işi; Tibbi kimya; Tok­sikologiya; Fiziologiya (Sitologiya da daxil ol­maqla); Patalogiya;


3.2. Klinik təbabət

 • Andrologiya; Mamaçalıq və ginekologiya; Pediatriya; Ürək və ürək-damar sistemləri; Periferik damar xəs­təlikləri; Hematologiya; Tənəffüs sistemləri; Reani­mo­tologiya və Təcili-tibbi yardım; Anesteziologiya; Ortopediya; Cərrahlıq; Radiologiya, nüvə təbabəti və tibbi rentgenoqrafiya və tomoqrafiya; Transplantasiya; Stomatologiya, cərrahi stomatologiya və terapiya; Der­matologiya və dəri-zöhrəvi xəstəliklər; Allergiya; Revmotologiya; Endokrinologiya və metabolizm (dia­bet və hormonlar da daxil olmaqla); Qastro­ente­ro­lo­giya və hepatologiya; Urologiya və nefrologiya; On­ko­logiya; Oftalmalogiya; Otorinolarinqologiya; Psixi­at­riya; Klinik nevrologiya; Geriatriya və heron­to­lo­giya; Ümumi və daxili təbabət; digər klinik təbabət sahələri; İnteqrativ və qeyri-ənənəvi təbabət (alter­na­tiv praktik sistemlər);


3.3. Səhiyyə elmləri

 • Tibbi-sanitar yardım elmləri və xidmətlər (xəstəxa­na­ların idarə olunması, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla); Səhiyyə siyasəti və xidmətlər;

 • Orta tibb personalının xəstələrə qayğısı; Qidalanma; Diyetologiya;

 • Cəmiyyətin sağlamlığı və ətraf mühitin gigiyenası; Tro­pik xəstəliklər; Parazitologiya; İnfeksion xəstə­liklər; Epidemiologiya;

 • Peşə əmək gigiyenası; idman və fitnes elmləri;

 • Sosial biotəbabət elmləri (ailənin planlaşdırılması, sek­sual sağlamlıq, psixo-onkologiya, biotibbi araş­dır­ma­ların siyasi və sosial aspektləri); Tibbi etika; uyuş­durucu və alkoqoldan sui-istifadə;


3.4. Tibbi biotexnologiya

 • Təbabətlə bağlı biotexnologiya; Hüceyrələr, toxuma­lar, orqanlar və yaxud tam orqanizm (yardımla ço­xalma) üzərində əməliyyatlarla bağlı texnolo­giyalar; DNT-lərin, proteinlərin və enzimlərin funksiyalarının identifikasiyası və onların xəstəliklərin başlanmasına təsirinin analizi, həmçinin sağlamlığın qorunması (gen-əsaslı diaqnostika və terapevtik müdaxilələr; far­ma­ko­genomika, gen-əsaslı terapiyalar) ilə bağlı tex­nologiyalar; Biomateriallar (tibbi implantlar, cihazlar, sensorlarla tətbiqi mənasında); Tibbi biotexnolo­gi­ya­larla əlaqədar etika;
  1. Digər tibbi elmlər

 • Tibbi ekspertiza

 • Digər elmi elmlər


4. Kənd təsərrüfatı elmləri
4.1. Kənd təsərrüfatı, Meşəçilik və Balıqçılıq

 • Kənd təsərrüfatı; Meşəçilik; Balıqçılıq; Torpaq­şü­nas­lıq; Bağçılıq; Üzümçülük; Aqronomiya; Bitkilərin be­cərilməsi və qorunması; (kənd təsərrüfatı biotexno­lo­giyası 4.4-də əks olunmuşdur);


4.2. Heyvandarlıq və südçülük elmləri

 • Heyvandarlıq və südçülük elmləri; (heyvan biote­x­no­lo­giyası 4.4-də əks olunmuşdur);

 • Maldarçılıq; Ev heyvanları;
  1. Baytarlıq elmi
  1. Kənd təsərrüfatında biotexnologiyalar

 • Kənd təsərrüfatı biotexnologiyası və qida biotexno­logiyası; GM (genetik modifikasiya) texnologiyası (zəmi və maldarlıq məhsulları), yem heyvanların klonlaşdırılması, nişanlama vasitəsilə seleksiya, diaq­nostika (xəstəliklərin erkən/dəqiq aşkarlanması üçün DNT mikroçipləri və biohəssas cihazları), xammal xarakterli biokütlələrin istehsalı texnologiyaları, bio­farmasevtic pereparatlar; kənd təsərrüfatı biotexnolo­giyası etik baxımdan;
  1. Kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar digər elmlər
 1. Sosial elmlər


5.1. Psixologiya

 • Psixologiya (insan-maşın münasibətləri də daxil ol­maqla);

 • Xüsusi psixologiya (görmə, eşitmə, nitq, qavrama və digər fiziki və əqli qüsurlara malik olanlar üçün te­rapiya da daxil olmaqla);


5.2. İqtisadiyyat və biznes

 • İqtisadiyyat, ekonometrika; Əmək münasibətləri;

 • Biznes və menecment;
  1. Təhsil elmləri

 • Ümumi təhsil; (təlim, pedaqogika, didaktika da daxil olmaqla);

 • Xüsusi təhsil (istedadlı şəxslər, qavrama qüsurları olan şəxslər üçün)
  1. Sosiologiya

 • Sosiologiya; Demoqrafiya; Antropologiya; Etnologi­ya;

 • Sosial sahələr (Qadın və gender məsələləri; Sosial mövzular; Ailə problemləri, Sosial iş);
  1. Hüquq

 • Hüquq, Kriminologiya, Penologiya;
  1. Siyasi elmlər

 • Siyasi elm; Dövlət idarəçiliyi; Təşkilatlanma nəzəriy­yəsi;
  1. Sosial və iqtisadi coğrafiya

 • Ətraf mühit elmləri (sosial aspektdə); Mədəni və iqtisadi coğrafiya; Şəhər problemlərinin tədqiqi (planlaşdırma və inkişaf); Nəqliyyatın planlaşdırılması və nəqliyyatın sosial aspektləri (nəqliyyatın texniki aspektləri 2.1-də əks olunub);
  1. Media və kommunikasiyalar

 • Jurnalizm; İnformasiya elmi (sosial aspeklər); Kitab­xana elmi; Media və sosial-mədəni əlaqələr;
  1. Digər sosial elmlər

 • Sahələrarası sosial elmlər;

 • Digər sosial elmlər;


Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin