Elmi redaktor və ön sözün müəllifi


for Fields of Science and TechnologyYüklə 2,43 Mb.
səhifə9/20
tarix14.01.2017
ölçüsü2,43 Mb.
#40
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

for Fields of Science and Technology. UNESCO/NS/ROU/257 rev.1: Paris, 5 Dec. 1988)

(http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946eb.pdf)


11. MƏNTİQ
1101 Məntiqin tətbiqi

1102 Deduktiv məntiq

  1. Analogiya

  2. Bul cəbri

  3. Formal məntiq

  4. Formal (laşdırılmış) dillər

  5. Formal sistemlər

  6. Riyaziyyatın əsasları

  7. Ümumiləşdirmə

  8. Riyazi məntiq

  9. Modal məntiq

  10. Model nəzəriyyəsi

  11. İsbat nəzəriyyəsi

  12. Prepozisional hesablama (məntiq)

  13. Rekursiv funksiyalar

  14. Simvolik məntiq

  15. Formal dillər nəzəriyyəsi
 1. Ümumi məntiq

 2. İnduktiv məntiq

  1. İnduksiya

  2. İntuisionalizm

  3. Ehtimal (bax: 1208)
 1. Metodologiya

  1. Elmi metod


12. RİYAZİYYAT
1201 Cəbr

1201.01 Cəbri həndəsə

1201.02 Aksiomatik çoxluq nəzəriyyəsi

1201.03 Kateqoriya nəzəriyyəsi

1201.04 Diferensial cəbr

1201.05 Sahələr, halqalar, cəbr

1201.06 Qruplar, ümumiləşdirmələr

1201.07 Homoloji cəbr

1201.08 Qəfəslər

1201.09 Li cəbri

1201.10 Xətti cəbr

1201.11 Matris nəzəriyyəsi

1201.12 Qeyri-assosiativ cəbrlər

1201.13 Polinomiallar

1201.14 Reprezentasiya nəzəriyyəsi1201.01 Operatorlar cəbri

  1. Aproksimasiya nəzəriyyəsi

  2. Banax fəzaları və cəbrləri

  3. Dəyişənlər hesabı (riyaziyyatı)

  4. Kombinator analiz

  5. Qabarıqlıq, bərabərsizliklər

  6. Fərq tənlikləri

  7. Funksional tənliklər

  8. Kompleks dəyişənlər funksiyaları

  9. Həqiqi dəyişənlər funksiyaları

  10. Bir neçə kompleks dəyişənlərin funksiyaları

  11. Qlobal analiz

  12. Harmonik analiz

  13. Hilbert fəzaları

  14. İnteqral tənliklər

  15. İnteqral çevirmələr

  16. Ölçü, inteqrallama, sahə

  17. Operasional hesablamalar

  18. Adi diferensial tən­lik­lər(bax:1206.12)

  19. Xüsusi diferensial tən­liklər (bax: 1206.13)

  20. Potensial nəzəriyyəsi

  21. Sıralar, cəmləşəbilmə

  22. Xüsusi funksiyalar

  23. Subharmonik funksiyalar

  24. Topoloji xətti fəzalar

1203 Kompüter elmləri (bax: 3304)

  1. Hesabat

  2. Alqoritmik dillər

  3. Analoq hesablama

  4. Süni intellekt

  5. Avtomatik istehsal sistemləri

  6. Keyfiyyətə avtomatik nəzarət sistemləri

  7. Səbəbiyyət modelləşdirilməsi

  8. Kodlar və kodlaşdır­ma sistemləri

  9. Kompüter vasitəsilə dizayn (bax: 3304.06)

  10. Kompüter vasitəsilə təlimatlandırma

  11. Kompüter proqramları

  12. Məlumatlar bankı

  13. Rəqəmli hesablama

  14. Ətraf mühitə nəzarət sistemləri

  15. Evristika

  16. Hibrid hesablama

  17. İnformatika

  18. İnformasion sistemlər; dizayn və komponentlər

  19. (maddi-texniki) Ehtiyatlara nəzarət

  20. Tibbi monitorinq sistemləri

  21. Naviqasiya və kosmik telemet-rik sistemlər

  22. İstehsala nəzarət sistemləri

  23. Dillərin proqram­laş­dı­rıl­ması (bax: 5701.04)

  24. Proqramlaşdırma nəzəriyyəsi

  25. Sensor sistemlə­rin dizaynı

  26. Simulyasiya
 1. Həndəsə

  1. Afin həndəsəsi

  2. Kompleks çoxcəhətlilər

  3. Qabarıq domenlər

  4. Diferensial həndəsə

  5. Extremum problemləri

  6. Evklid həndəsəsi

  7. Finit həndəsələr

  8. Əsasları

  9. Qeyri-Evklid həndəsələri

  10. Proyektiv həndəsə

  11. Riman həndəsəsi

  12. Tenzor analizi


1205 Ədədlər nəzəriyyəsi

  1. Cəbri ədədlər nəzəriyyəsi

  2. Analitik ədədlər nəzəriyyəsi

  3. Diofant problemləri

  4. Elementar ədəd­lər nəzəriyyəsi

  5. Ədədlər həndəsəsi
 1. Ədədi analiz

  1. Alqoritmlərin qurulması

  2. Diferensial tənliklər

  3. Xətalar analizi

  4. Funksional tənliklər

  5. İnteqral tənliklər

  6. İnteqral-diferen­si­al tənliklər

  7. İnterpolyasiyalar, ya­xınlaş­ma­lar və əy­ri­lə­rin uyğunlaşdırılması

  8. İterativ metodlar

  9. Xətti tənliklər

  10. Matrislər

  11. Ədədi diferensiallama

  12. Adi diferensial tənliklər (bax: 1202.19)

  13. Xüsusi diferen­sial tənliklər

  14. Kvadratur
 1. Əməliyyatların tədqiqi

  1. Aktivlik analizi

  2. Nəzarət sistemləri

  3. Kibernetika

  4. Paylanma və transport (nəql)

  5. Dinamik proqramlaşdırma

  6. Oyun nəzəriyyəsi (bax: 1209.04)

  7. Tam ədədlərlə proqramlaşdırma

  8. İnventarlaşdırma

  9. Xətti proqramlaşdırma

  10. Şəbəkə axını

  11. Qeyri-xətti proqramlaşdırma

  12. Növbələşmə

  13. Planlaşdırma

  14. Sistemlərin formulyasiyası

  15. Sistemlərin etibarlılığı

1208 Ehtimal (bax: 1104.03)

  1. Aktuar riyaziyyat

  2. Analitik ehtimal nəzəriyyəsi

  3. Ehtimalın tətbiq sahələri

  4. Ehtimalın əsasları

  5. Limit teoremləri

  6. Markov prosesləri

  7. Həqiqətəuyarlıq

  8. Stoxastik proseslər (bax: 1209.11)

  9. Subyektiv ehtimallar


1209 Statistika (bax: 5207.10)

  1. Analitik statistika

  2. Statistika üçün kompüter

  3. Məlumatlar analizi

  4. Qərarçıxarma prosedurları və nəzəriyyəsi

  5. Eksperimentin dizaynı və analizi

  6. Paylanma – sərbəst və qeyri-parametrik metodlar

  7. Paylanma və ehtimal nəzəriyyəsi

  8. Statistik nəticənin əsasları

  9. Çoxdəyişənlilər analizi

  10. Diskretləşdirmə nə­zə­riyyəsi və texnikaları

  11. Stoxastik nəzə­riy­­yə və zaman ar­dıcıllıq­ları analizi

  12. Statistik assosiasi­ya­ların texnikası

  13. Statistik nəticələr texnikası

  14. Statistik proqnoz­laş­dır­ma texnikaları

  15. Zaman ardıcıllıqları
 1. Topologiya

  1. Abstrakt fəzalar

  2. Kohomologiya

  3. Diferensial çoxcəhətlilər

  4. Fiber düyünlər və fəzalar

  5. Ümumi topologiya

  6. Homologiya

  7. Homotopiya

  8. Li qrupları

  9. Kəsik xətti topologiya

  10. Nöqtəvi çoxluqlar topologiyası

  11. Üçölçülü topologiya

  12. Topoloji qruplar

  13. Topoloji dinamika

  14. Topoloji daxiledilmələr

  15. Topoloji çoxcəhətlilər

  16. Transformasiya qrupları21. ASTRONOMİYA VƏ ASTROFİZİKA
2101 Kosmologiya və kosmoqoniya

  1. Binar ulduzlar

  2. Klasterlər

  3. Kosmik şüalar

  4. Qalaktikalar

  5. Qravitasiya

  6. Dumanlıqlar

  7. Yeni ulduzlar

  8. Pulsarlar

  9. Kvazarlar

  10. Ulduzlar

  11. Ulduzların evolyusi­yası və HR diaqramlar

  12. Ulduzların kompozisiyası

  13. Ən yeni ulduzlar

  14. Dəyişən ulduzlar

  15. Rentgen mənbələri
 1. Planetlərarası mühit

  1. Planetlərarası sahələr

  2. Planetlərarası materiya

  3. Planetlərarası zərrəciklər
 1. Optik astronomiya

  1. Səmt (pozision) astronomiyası

  2. Teleskoplar

  3. Spektroskopiya
 1. Planetologiya

  1. Kometlər

  2. Meteoritlər

  3. Planetlərin atmosferi

  4. Planetlərin geologiyası

  5. Planetlərin fizikası

  6. Planetlərin maqnit sahələri

  7. Planetlər

  8. Peyklər

  9. Tektitlər

2104.10 Ay
 1. Radioastronomiya

  1. Antenalar

  2. Radio-teleskoplar
 1. Günəş sistemi

  1. Günəş enerjisi

  2. Günəş fizikası

  3. Günəş küləyi

  4. Günəş


22. FİZİKA


 1. Akustika

  1. Bərk cisimlərin akustik xassələri

  2. Arxitektura akustikası

  3. Eşitmə (fizikası)

  4. Musiqi (fizikası)

  5. Küy

  6. Zərbə dalğaları

  7. Sonar

  8. Nitq (fizikası)

  9. Ultrasəs

  10. Sualtı səslər

  11. Rəqslər
 1. Elektromaqnetizm

  1. Keçiricilik

  2. Elektrik kəmiyyətlər və onların ölçülməsi

  3. Elekrik (bəhsi)

  4. Elektromaqnit dalğalar

  5. Qamma şüaları

  6. İnfraqırmızı, görünən və ultrabənövşəyi şüalanma

  7. Elektromaqnit dalğaların maddə qarşılıqlı təsiri

  8. Maqnetizm

  9. Elektromaqnit dalğalarının yayılması

  10. Radio və mikro dalğalar

  11. İfratkeçiricilik

  12. Rentgen şüaları 1. Elektronika

  1. Dövrələr

  2. Dövrə elementləri

  3. Elektron şüa borusu

  4. Elektron mikroskopu

  5. Elektron halları

  6. Elektron köçürmə hadisələri

  7. İnteqral sxemlər

  8. Fotoelektrik hadisələri

  9. Pyezoelektrik hadisələri
 1. Maye və qazlar (fizikası)

  1. Kolloidlər

  2. Dispersion mayelər

  3. Mayelərin axını

  4. Maye mexanikası

  5. Qazlar

  6. Yüksək təzyiq hadisələri

  7. İonlaşma

  8. Mayelər

  9. Maqnit mayelə­rin dinamikası

  10. Plazma fizikası

  11. Kvant mayelər


 1. Mexanika

  1. Analitik mexanika

  2. Kəsilməz mühitlərin mexanikası

  3. Elastiklik

  4. Maye mexanikası

  5. Sürtünmə

  6. Çox cisimlər nəzəriyyəsi

  7. Mexaniki xassələ­rin ölçülməsi

  8. Plastiklik

  9. Bərk cisimlər mexanikası

  10. Statistik mexanika
 1. Molekulyar fizika

  1. Sərbəst radikallar

  2. Qeyri-üzvü molekulların fizikası

  3. Makromolekullar fizikası

  4. Mezon və müyon molekulları

  5. Molekulyar şüalar (dəstələr)

  6. Molekulyar ionlar

  7. Molekulyar spektroskopiya

  8. Molekulyar quruluş

  9. Üzvü molekullar

  10. Polimerlər
 1. Nüvə fizikası

  1. Atom şüaları (dəstəsi)

  2. Atomik ionlar

  3. Atom fizikası

  4. z2 atomlar

  5. Toqquşma prosesləri

  6. Elektron şüaları

  7. Elektron paramaqnit rezonansı

  8. Elektron spin rezonansı

  9. Enerji dəyişmələri

  10. Nüvə bölünmələri (reaksiyaları)

  11. Helium atomu

  12. Hidrogen atomu

  13. İzotoplar

  14. Nüvə parçalanmaları

  15. Nüvə enerjisi

  16. Nüvə maqnit rezonansı

  17. Nüvə reaksiya­ları və səpilmə

  18. Nüvə reaktorları

  19. Nüvənin quruluşu

  20. Radioizotoplar

  21. Termonüvə bö­lün­mələri (reaksiyaları)
2208 Nukleonika

  1. Şüaların idarə olunması

  2. Şüa mənbələri

  3. Bölünmə reaktorları

  4. Nüvələr

  5. Zərrəciklərin sürətləndiriciləri

  6. Zərrəciklərin detektorları

  7. Zərrəciklər fizikası

  8. Zərrəciklər mənbəyi

  9. Plazmanın saxlanılması


 1. Optika

  1. Udulma spektroskopiyası

  2. Kinoçəkilişi

  3. Kolorimetriya

  4. Emision spektroskopiya

  5. Fibra optika

  6. Həndəsi optika

  7. Holoqrafiya

  8. İşıqlandırma

  9. İnfraqırmızı şüalanma

  10. Lazerlər

  11. İşıq

  12. Mikroskoplar

  13. Qeyri-xətti optika

  14. Bərk cisimlərin optik xassələri

  15. Optometriya

  16. Fotoqrafik alətlər

  17. Fotoqrafiya sənəti

  18. Fotometriya

  19. Fiziki optika

  20. Radiometriya

  21. Spektroskopiya

  22. Ultra-bənövşəyi şüalanma

  23. Görünən şüalanma

  24. Görmə (fizikası)
 1. Fiziki kimya

  1. Kataliz

  2. Kimyəvi və faza tarazlıqları

  3. Kimyəvi kinetika

  4. Kolloid kimya

  5. Elektrokimya

  6. Elektroliz

  7. Elektron spektroskopiyası

  8. Emulsiyalar

  9. Enerji daşınması

  10. Sürətli reaksiyalar; partlayışlar

  11. Yanma hadisələri

  12. Yanacaq elementlərinin nəzəriyyəsi

  13. Ərinmiş duzlar

  14. Qaz fazası fizikası

  15. Yüksək temperaturlar kimyası

  16. Fazalararası kimya

  17. İon mübadiləsi

  18. Maye halının fizikası

  19. Membran hadisələri

  20. Molekulyar spektroskopiya

  21. Faza tarazlıqları

  22. Fotokimya

  23. Kvant nəzəriyyəsi

  24. Radiasiya kimyası

  25. Əlaqəli proseslər

  26. Səpilmə hadisələri

  27. Maddənin halları

  28. Bərk cisim kimyası

  29. Bərk cisim fizikası

  30. Məhlullar

  31. Termokimya

  32. Termodinamika

  33. Köçürmə (transport) hadisələri

  34. Valent nəzəriyyəsi
 1. Bərk cisim fizikası

  1. Ərintilər

  2. Kompozitlər

  3. Kristalların alınması

  4. Kristalloqrafiya

  5. Kristal struktur

  6. Dendridlər

  7. Dielektriklər

  8. Bərk cisimlərdə diffuziya

  9. Elektron daşıyıcılarının xassələri

  10. Elektron halları

  11. Elektron köçürmə xassələri

  12. Defektlər

  13. Radiasiyanın bərk cisimlərə təsiri

  14. Sərhədlərarası hadisələr

  15. Qəfəs mexanikası

  16. Lümenissensiya

  17. Maqnit xassələri

  18. Maqnit rezonansı

  19. Mexaniki xassələr

  20. Metallik keçiricilər

  21. Metallurgiya

  22. Metalloqrafiya

  23. Qeyri-kristal hallar

  24. Optik xassələr

  25. Yarımkeçiricilər

  26. Bərk cisim cihazları

  27. İfrat keçiricilik

  28. Səth hadisələri

  29. Termik xassələr

  30. Tribologiya 1. Nəzəri fizika

  1. Elektromaqnit sahələri

  2. Elementar zərrəciklər

  3. Enerji fizikası

  4. Sahələr

  5. Qravitasiya

  6. Qravitasiya sahələri

  7. Qravitonlar

  8. Hadronlar

  9. Leptonlar

  10. Kütlə

  11. Fotonlar

  12. Kvant sahələri

  13. (elektromaqnit) Radiasiya

  14. Nisbilik nəzəriyyəsi
 1. Termodinamika

  1. Hal dəyişmələri

  2. İstilik köçürmə hadisələri

  3. Yüksək təzyiqlər

  4. Yüksək temperaturlar

  5. Kinetik nəzəriyyə

  6. Aşağı temperaturlar

  7. Faza çevrilmələri

  8. Termik ölçmələr texnikası

  9. Termodinamiki tarazlıq

  10. Termodinamik münasibətlər

  11. Köçürmə hadisələri
 1. Vahidlər və sabitlər

  1. Fiziki sabitlər

  2. Metrologiya

  3. Standart vahidlər

  4. Vahidlərin kalibrasiyası

  5. Vahidlərin çevrilməsi


23. KİMYA


 1. Analitik kimya

  1. Udulma spektroskopiyası

  2. Biokimyəvi analiz

  3. Xromatoqrafik analiz

  4. Elektrokimyəvi analiz

  5. Emision spektroskopiya

  6. Fluorometriya

  7. Qravimetriya

  8. İnfraqırmızı spektroskopiya

  9. Maqnit rezonans spektroskopiyası

  10. Kütlə spektroskopiyası

  11. Mikrokimyəvi analiz

  12. Mikroskopiya

  13. Mikrodalğalar spektroskopiyası

  14. Fosforometriya

  15. Polimer analizi

  16. Radiokimyəvi analiz

  17. Raman spektroskopiyası

  18. Termo-analitik metodlar

  19. Həcm analizi

  20. Rentgen spektroskopiyası
 1. Biokimya

  1. Alkaloidlər

  2. Amin turşular

  3. Antimetabolitlər

  4. Biokimyəvi genetika

  5. Biosintez

  6. Kimyəvi terapiya

  7. Klinik kimya

  8. Ko-enzimlər

  9. Enzimologiya

  10. Efir yağları

  11. Piy (yağ) turşuları

  12. Fermentasiya

  13. Əks əlaqəli tənzimləmə

  14. Qlusidlər

  15. Hormonlar

  16. İmmunokimya

  17. Aralıq metabolizm (mübadilə)

  18. Lipidlər

  19. Metabolik proseslər

  20. Mikrobioloji kimya

  21. Molekulyar biologiya

  22. Molekulyar farmakologiya

  23. Nuklein turşular

  24. Peptidlər

  25. Fotosintez

  26. Fiziki biokimya

  27. Proteinlər

  28. Nişasta

  29. Steroidlər

  30. Terpenlər

  31. Mikroelementlər

  32. Vitaminlər

  33. Mumlar

Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin