Elvira akiFYüklə 170.03 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü170.03 Kb.

ELVİRA AKİF qızı HEYDƏROVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Rus dilçiliyi kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539 04 12
İmeyl: sert739@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1970-ciildə iyulun 28-də Gürcüstan Respublikasının Axaltsixe şəhərində anadan olub.

 • 1977-1987-ci illərdə orta məktəbdə təhsi alıb (Maqdeburq /Almaniya/, Bakı, Lənkəran).

 • 1987-1992-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunda təhsil alıb, Nəsimi adına təqaüdə layiq görülüb və institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1993-cü ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-ci ildə «Qısa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının son mərhələsində əsəs qrammatik morfemlərin morfonoloji sabitləşməsi (XV-XVII əsrlərin yazılı işgüzar və məişət abidələrinin materialları əsasında)» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alib

 • 2009-cu ildə dosent elmi adını alıb

 • 2012-2017-ci illərdə elmlər doktoru proqrammı üzrə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasının qiyabı doktorantı olub

 • 2017-ci ildə“Azərbaycandakı rus şivələrinin linqvokulturoloji aspekti” mövzusunda doktorluq dissertasiya işi kafedra müzakirəsindən keçib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1997-ci illərdə BDU-nun Hərbi kafedrasında baş laborant.

 • 1994-2005-ci illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasında saathesabı müəllim.

 • 1997-2005-ci illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasındabaş laborant.

 • 2005-2007-ci illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasındabaş müəllim.

 • 2007-2009-cu illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasındadosent əvəzi.

 • 2009-2011-ci illərdə BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasındadosent.

 • 2011-2014-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində dekan müavini.

 • 2014-cü ildən BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasının dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan filologiyasına giriş

 • Qədim slavyan dili

 • Rus dilinin tarixi qrammatikası

 • Fonologiya

 • Rus dilçiliyin tarixi və metodologiyası

 • Slavyan filologiyasının aktual problemləri

 • Rus dili tarixinin aktual problemləri

  TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Slavyan filologiyası

 • Qədim slavyan dili

 • Rus dilinin tarixi

 • Rus dialektologiyası

 • Leksikoqrafiya

 • Linqvokulturologiya

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1998, Bakı, Azərbaycan. «Tağıyev oxumaları» Respublika elmi konfransı

 • 2000, Bakı, Azərbaycan.VI Respublika elmi konfransı

 • 2001, Bakı, Azərbaycan. Gənc aspirantların və tədqiqatçıların Respublika elmi konfransı

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. «Müstəqil Azərbaycanda elmin inkişaf istiqamətləri» mövzusunda I elmi konfrans

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» mövzusunda elmi konfrans

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» mövzusunda elmi konfrans

 • 2007, Moskva, Rusiya. «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik» mövzusunda III Beynəlxalq konqress

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransı

 • 2008, Qorlovka, Ukrayna. «Şərq slavyan filologiyası: Nestordan bu günə gədər» mövzusunda Beynəlxalqelmi konfrans

 • 2008, Mozır, Belarus. «Müasir xarici dilləri: işlənməsinin və tədrisin problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2009, Moskva, Rusiya. «Humanitar və təbiət elmlərin müasir problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. «Rus dili və ədəbiyyati müasir Azərbaycanda» BDU-nun 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı

 • 2010, Moskva, Rusiya. «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik» mövzusunda IV Beynəlxalq konqress

 • 2010, Moskva, Rusiya. «Müasir təhsilin nəzəri və metodoloji problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

 • 2011, Karaqanda, Qazaxıstan. «Filologiya – XXI» mövzusunda II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans (Sertifikat)

 • 2011, London-Odessa, İngiltərə-Ukrayna. «İnsan cəmiyyətinin inkişafın müasir problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans (Certificate)

 • 2011, London-Kiyev, İngiltərə-Ukrayna, «Müasir cəmiyyətinin inkişafın problemləri və meylləri» mövzusunda IX Beynəlxalq elmi konfrans (Certificate)

 • 2012, Kazan, Rusiya. Professor V.M.Markovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş «Rus dili: fəaliyyət və inkişaf» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2012, Visbaden, Almaniya. «Avropa elmi və texnologiyaları» mövzusunda II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

 • 2015, Massaçusets, Kembric, ABŞ. «Müasir dünyada Elm, təhsil və texnologiyalar» ХII Beynəlxalq konqress (Certificate achievement)

 • 2015, Vestvud, Kanada. «Elm,texnika və ali təhsil» mövzusunda VII Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

 • 2015, Tokio, Yaponiya. «Müasir sivilizasiya inkişafının tarixi, problemləri və perspektivləri» mövzusunda ХVI Beynəlxalq elmi konqress (Certificate achievement)

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. «Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2000, Qədim rus dilində qısa saitlərin istifadədən çıxmasının mərhələləri (monoqrafiya). Bakı: BDU, 188 s. (rus dilində)

 • 2001, Rus dilində qısa sait fonemlərin tarixi (monoqrafiya). Bakı: BDU, 73 s. (rus dilində)

 • 2002, Rus dili leksikasının tarixi (monoqrafiya). Bakı: BDU, 72 s. (rus dilində)

 • 2003, Rus dilinin tarixi fonetikası (dərs vəsaiti). Bakı: BDU, 135 s. (rus dilində)

 • 2005, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /həmmüəllif/. Bakı: Təhsil, 519 s. (rus dilində)

 • 2005, Linqvistik metodologiyasına aid (monoqrafiya). Bakı: Təhsil, 71 s. (rus dilində)

 • 2006, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /2-ci, əlavə edilmiş nəşr/. Bakı:Təhsil, 641 s. (rus dilində)

 • 2007, Slavyan filologiyasına giriş (dərs vəsaiti). Bakı: PLANET-PRESS, 205 s. (rus dilində)

 • 2007, Rus dilinin tarixi qrammatikası (dərs vəsaiti). Bakı: PLANET-PRESS, 545 s. (rus dilində)

 • 2008, Qədim slavyan dili (dərs vəsaiti). Bakı: PLANET-PRESS, 413 s. (rus dilində)

 • 2013, Rus dilinin tədris lüğəti (Azərbaycan bölməsinin tələbələri üçün) /həmmüəllif/. Dərs vəsaiti. Bakı: BDU, 313 s. (rus dilində)

 • 2014, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksikonu /həmmüəllif/ (lüğət). Bakı: Avropa, 498 s. (rus dilində)

 • 2015, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksik sistemi (monoqrafiya). Bakı: Avropa, 178 s. 2015-ci ildə monoqrafiya humanitar elmləri üzrə mühüm nəticə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının illik hesabatına daxil edilib.

 • 2017, Azərbaycandakı rus şivələrinin dil portreti (monoqrafiya). Moskva: Universitetskaya kniqa, 304 s. ISBN 978-5-98699-242-6. 2017-ci ildə monoqrafiya humanitar elmləri üzrə mühüm nəticə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının illik hesabatına daxil edilib.


Metodik göstərişlər və proqramlar

 • 2009, Slavyan filologiyasına giriş (proqram).

 • 2009, Qədim slavyan dili (proqram).

 • 2009, Rus dilinin tarixi qrammatikası (proqram).

 • 2009, Müasir elmin aktual problemləri (proqram).

 • 2009, Linqvistikanın tarixi və metodologiyası (proqram).

 • 2009, Slavyan filologiyasının aktual problemləri (proqram).

 • 2009, Struktur dilçilik (proqram).

 • 2009, Rus dili tarixnin aktual problemləri (proqram).

 • 2013, Linqvistikanın tarixi və metodologiyası. Rus dilçiliyinin tarixi və inkişafı. /2-ci, əlavə edilmiş nəşr/ (proqram).


Məqalələr

 • 1994, İ, ı qisa sait fonemlərin və i, ı saitlərin tarixi. // Dilvə ədəbiyyat. Bakı, № 4, s. 93-96 (rus dilində)

 • 1994, XVII əsrin yazılı işgüzar və məişət abidələrində qısa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının nəticələri. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 5, s. 56-59 (rus dilində)

 • 1994, XVII əsrin yazılı abidələrində assimilyasiya, dissimilyasiya və sait qruplarının sadələşməsi prosesləri. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 5, s. 60-63 (rus dilində)

 • 1994, Qalın və incə samitlərin assimilyasiyası Ъ Ь qisa saitlərin istifadədən çıxmasının nəticəsi kimi. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 6, s. 69-73 (rus dilində)

 • 1998, Qisa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının yekun mərhələsinin sualına aid. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 2 (20), s. 44-46 (rus dilində)

 • 1999, Morfonolojı mərhələ qisa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının yekun mərhələsi kimi. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 3 (25), s.57-59 (rus dilində)

 • 2000, XVII əsrin yazılı abidələrin qrafik-fonetik xüsusiyyətlərinin fonetik interpretasiyası. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 2 (27), s. 44-46 (rus dilində)

 • 2000, Rus dilində fışıltılı və Ц samitlərin tarixi. // Tədqiqlər, 3. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Institutu. Bakı, s.127-130 (rus dilində)

 • 2001, Rus dilində E-O morfonolojı əvəzlənməsinin sualına aid. // Tədqiqlər, 1. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Institutu. Bakı, s. 44-48 (rus dilində)

 • 2001, Leksikanın tarixinə ekstralinqvistik faktorların təsiri. // Elmi axtarışlar. V. AMEA-nın Ədəbiyyat Institutu. Bakı, s. 85-88 (rus dilində)

 • 2001, Rus dilində ikinci tamsait sualına aid. // Elmi axtarışlar. VI. AMEA-nın Ədəbiyyat Institutu. Bakı, s.143-145 (rus dilində)

 • 2001, Qədim rus dili leksika artırmasının əsas vasitələri. // Tədqiqlər, 2. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Institutu. Bakı, s. 77-81(rus dilində)

 • 2002, Dialekt sözlərinin ədəbi leksikaya keçməsinin sualına aid. // Dil üzrə məqalələr toplusu. Bakı: BDU, s.164-170(rus dilində)

 • 2003, Slavyan bütpərəstliyi. // «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» elmi konfransın materialları. Bakı, s. 234-238 (rus dilində)

 • 2007, Azərbaycandakı rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan və qədim rus formaları. // «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, s. 45-47 (rus dilində)

 • 2008, Azərbaycandakı rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan formaları. // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı: BDU, s. 346-349 (rus dilində)

 • 2008, Azərbaycandakı rus şivələrinin tərkibində olan qədim rus formaları. // Şərq slavyan filologiyası: Elmi əsərlərin toplusu. Qorlovka, Ukrayna, 14-cü buraxılış. Dilçilik, s. 19-25 (rus dilində) ISSN: 1992-9196

 • 2008, Azərbaycandakı rus şivələrinin tərkibində olan qədim rus formaları. // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. Moskva, № 1-2, s. 24-26 (rus dilində). ISSN: 2074-1154

 • 2008, Azərbaycandakı rus şivələrinin fonetik dialektizmləri. // «Müasir xarici dilləri: işlənməsinin və tədrisin problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Mozır, Belarus, s. 10-12 (rus dilində)

 • 2009, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksik-semantik dialektizmləri. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Moskva, № 7, tom II, s. 34-39 (rus dilində) ISSN: 2073-0071

 • 2010, Azərbaycandakı rus şivələrinin dialektizmləri. // Müasir filologiya: nəzərivə təcrübəsi. Moskva, s. 59-66 (rus dilində)

 • 2010, Azərbaycandakı rus şivələrinin sözdüzəldici və morfolojı dialektizmləri. // BDU-nun 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, s. 290-294 (rus dilində).

 • 2011, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksik dialektizmləri. // Humanitar elm bu gün. Karaqanda, Qazaxıstan, № 1, s. 81-86 (rus dilində)

 • 2011, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksik dialektizmləri. // «Insan cəmiyyətin inkişafının müasir problemləri» mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Odessa-London, Böyük Britaniya-Ukrayna, s. 43-45 (rus dilində).

 • 2011, Древнерусские местоимения и их исторические изменения (на материале новгородских берестяных грамот). // «Müasir cəmiyyətin inkişafının problemləri və tendensiyaları» mövzusunda IX Beynəlxalq elmi konfransın materialları. London-Kiyev, Böyük Britaniya-Ukrayna, s. 17-19.

 • 2012, Исторические изменения падежных форм местоимений (на материале новгородских берестяных грамот). // «Rus dili: fəaliyyət və inkişaf» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Kazan federal universiteti, Filologiya və incəsənət institutu. Kazan, Rusiya, том 1, s. 69-76.

 • 2012, Phonetic, word-formative, morphological, lexical and lexical-semantic dialectisms of Russian island dialect of Azerbaijan. // European Science and Technology. Materials of the II International research and practice conference. Vol. III. Wiesbaden, Germany, s. 145-150.

 • 2013, Иноязычная лексика в русском островном говоре Азербайджана. // Вестник Томского университета, № 371, s. 23-26. ISSN: 1561-803X, Импакт-фактор РИНЦ 2013 - 0,300

 • 2015, Старорусские формы в словарном составе островного говора Азербайджана. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 3 (95), s. 105-108.

 • 2015, Thematic groups of vocabulary of the Russian island dialect of Azerbaijan. // Materials of the VII International research and practice conference. II hissə. Vestvud, Kanada, s. 144-152.

 • 2015, Vocabulary relating to the name of a person (on material of the Russian island dialect of Azerbaijan). // Proceedings of the XII International Academic Congress "Science, Education and Technology in the Modern World" (United States, Cambridge, Massachusetts). “Harvard University Press”, s. 314-318.

 • 2015, Vocabulary relating to the agriculture and cattle breeding (on material of the Russian island dialect of Azerbaijan). // Proceedings of the XVI International Academic Congress "History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization" (Japan, Tokyo). “Tokyo University Press”, s. 263-267

 • 2016, Древние пласты лексики русского островного говора Азербайджана. // Dil və ədəbiyyat. Bakı, № 1 (97), s. 9-11.

 • 2016, Отражение процесса мультикультурализма в Азербайджане (на примере русского островного говора Азербайджана). // «Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 337-341

 • 2016, К вопросу о ключевых идеях русской лингвокультуры (на материале русского островного говора Азербайджана). // Вестник Волжского университета имени В. Н.Татищева. Тольятти, № 3. Том 1. Филологические науки. s. 71-77. ISSN: 2076-7919, импакт-фактор РИНЦ 2016 – 0,347

 • 2016, Русская языковая картина мира (на материале русского островного говора Азербайджана). // Вопросы когнитивной лингвистики. № 4, s. 68-77. ISSN: 1812-3228, ERIH PLUS, SCOPUS, импакт-фактор РИНЦ 2016 – 0,884

 • 2016, Christianity and paganism in a Slavic national calendar (on material of the Russian island dialect of Azerbaijan). // Educational Researcher, November №9 (2), vol.45, s. 953-960. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science. ISSN: 0013-189X, Impact Factor: 3.049 (Thomson Reuters, 2016)

 • 2016, Dünya mifoloji mənzərəsində tabu və evfemizmlər (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialları əsasında). // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, BSU, № 4, с. 98-102. (rus dilində)

 • 2017, Ömrü ayinlər: toy mərasimi (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Dil və ədəbiyyat. Bakı: BDU,№ 1 (101), s. 113-115. (rus dilində)

 • 2017, Rus bayramları: Milad bayramı günləri (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, BSU, № 1, s. 96-99. (rus dilində)

 • 2017, Rus bayramları: Pasxavə Xaç suyuna salma (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Tədqiqlər, 1. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Institutu. Bakı, s. 81-87 (rus dilində)

 • 2017,Təbiət dünyanın dil mənzərəsində (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, № 2, s. 221-228. (rus dilində)

 • 2017, Dünyanın frazeolojı mənzərəsi (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // ADU-nun Elmi xəbərləri, Cild 2, № 2, s. 51-55. (rus dilində)

 • 2017, Dünyanın mifolojı mənzərəsində xəstəliyin «cinləşməsi» (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Tümen Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar araşdırmalar. Humanitates. Cild 3, № 1, s. 90-97. (rus dilində) ISSN: 2411-197Х, импакт-фактор РИНЦ 2016 – 0,161

 • 2017, Rus xalq ritual təqvimi (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Tağıyev oxuları. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, BSU, № 1, s. 140-145. (rus dilində)

 • 2017, Rus toy mərasimi (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Filologiya məsələləri. Bakı: Elmvə təhsil, № 6, s. 174-181 (rus dilində)

 • 2017, Azərbaycandakı rus şivələrinin leksikasında dünyanın dil mənzərəsinin əks olunması (vəhşi və ev heyvan adları əsasında). // Elmi xəbərləri. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə, № 1, s. 210-215 (rus dilində)

 • 2017, Azərbaycanın İvanovka kəndində. // Ali təhsil bu gün. Moskva, 2017, № 10, s. 66-70. /həmmüəllif/ (rus dilində) ISSN 1726-667X, импакт-фактор РИНЦ 2016 - 0,393

 • 2017, Ömrü ayinlər: uşağin anadanolma bauraimi, xaç suyuna salma mərasimi, «na zubok» (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Dil və ədəbiyyat. Bakı: ADU, Cild 8, № 3, s. 125-130 (rus dilində)

 • 2017, Ömrü ayinlər: dəfn mərasimi, ehsan (Azərbaycandakı rus şivələrinin materialı əsasında). // Tağıyev oxuları. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, BSU, № 2, s. 62-66 (rus dilində)

 • 110-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 5 dərs vəsaitin, 6 monoqrafiyanın, 3 lüğətin /həmmüəllif/ və 9 proqramın müəllifidir.

ELMI-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 1991-1992-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunda Nəsimi adına “Fəxri təqaüd“ə layiq görülüb

 • 2013-cü ildə Bakıda gənc rus dili müəllimlərinin, aspirantların və rusist tələbələrin «MDB-də inteqrasiya proseslərinin inkişafının əsası olan rus dilinə dəstək» mövzusunda keçirilən Beynəlxalq regional forumun təşkilində və işində fəal iştirakına görə Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə İş və Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Federal Agentliyin Nümayəndəliyi (ROSSOTRUDNICHESTVO) tərəfindən «Təşəkkür məktubu»na layiq görülüb (Bakıda Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzi)

 • 2014-cü ildə «Azərbaycanda rus dilini populyarlaşdırmasına görə» Müstəqil Dövlətlər Birliyinin işləri üzrə Federal Agentliyi tərəfindən diplom ilə təltif olunub (6 iyun, 2014-cü il, Moskva, ROSSOTRUDNICHESTVO).

 • 2015-ci ildə Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Vladimir Doroxin tərəfindən – «Azərbaycanda rus dili və dilşünaslığı naminə əldə olunmuş elmi və yaradıcılıq nailiyyətlərinə görə» təşəkkür məktubunu alıb (5 fevral 2015-ci il, Bakı).

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2017-ci ildən «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов» adlı Rusiya ictimai təşkilatının üzvü.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə