Endokrinologiya 25. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.45 Mb.
səhifə6/19
tarix01.07.2018
ölçüsü2.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

332) Psevdohipoparatireoz üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Ca sidik ilə ekskresiyasının artması ilə

B) Parathormonun səviyyəsinin dəyişilməməsi

C) Qələvi fosfatazanın aktivliyinin artması

D) Ca qanda miqdarının artması

E) Hiperfosfatemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
333) Qanda Ca miqdarının artması zamanı EKQ-də hansı dəyişiliklər müşahidə olur?
A) Patolojı Q dişi

B) Т dişinin yüksəlməsi

C) Patolojı U dişi

D) PQ intervalının uzanması

E) QT intervalının qısalması (RT)
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
334) Birincili hiperparatireoz üçün nə xarakterikdir?
A) P sidik ilə ekskresiyasının azalması

B) Qanda Ca miqdarının azalması

C) Qanda P miqdarının artması

D) Qanda Ca miqdarının artması

E) Qələvi fosfatazanın aktivliyinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
335) Hipoparatireozun müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunmur?
A) Taxistin

B) Rokatrol

C) Kalsitonin

D) Kalsitriol

E) 1,25 dioksikalsiferol
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
336) Hipoparatireoz üçün hansı göstəricilər xarakterik deyil?
A) F böyrəklər ilə ekskresiyasının azalması

B) Qanda F miqdarının artması

C) Qanda Ca miqdarının artması

D) Ca böyrəklər ilə ekskresiyasının artması

E) Qanda Ca miqdarının azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
337) Qalxanvariətraf vəzilərin funksiyası hansı hallarda aşağı düşmür?
A) Qalxanvariətraf vəzilərinin autoimmun zədələnməsi zamanı

B) 50% artıq funksional aktiv toxuma zədələnirsə

C) Qalxanvariətraf vəzilərinin şüalanması zamanı

D) Boğaz nahiyəsinin travması zamanı

E) Qalxanvariətraf vəzilərinin adenomasının çıxarılması nəticəsində
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
338) Parathormon nəyi tənzim etmir?
A) Qlomerulyar filtratdan Ca və F reabsorbsiyasını

B) Böyrəklərdə 1,25-diqidroksi vitamin D sintezini

C) Sümükdən Ca çıxmasını

D) Sümükdən F çıxmasını

E) İnsulin sintezini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
339) Hiperkalsiemiyanın kliniki simptomlarına hansı aid deyil?
A) Aritmiyalar

B) Qəbizlik

C) Arıqlama

D) Yuxuluq

E) Piylənmə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
340) Hiperkalsiemiyanın səbəbi deyil?
A) Tireotoksikoz

B) İkincili hipoparatireoz

C) Birincili hiperparatireoz

D) Onkolojı xəstəliklər

E) Sarkoidoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
341) Hipokalsiyemiyanın klinik simptomlarına aid deyil?
A) Katarakta

B) Stupor

C) Paresteziyalar

D) EKQ - da Q - T intervalının qısalması

E) Qıcolmalar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
342) Hipokalsiyemiyanın səbəbi deyil?
A) Böyrək çatmamazlığı

B) Bronxial astma

C) Rabdomioliz

D) Kəskin pankreatit

E) Avitaminoz D
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
343) Miasteniyanın xarakter klinik əlamətlərinə aiddir?
A) Kəskin əzələ zəifliyi və xroniki yorğunluq

B) Simmetrik əzələ distrofiyası və xroniki yorğunluq

C) Ətraf əzələlərində deformasiya və hissiyat pozğunluğu

D) Kəskin əzələ zəifliyi və hissiyatın pozulması

E) Heç bir cavab doğru deyil
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı. 2006.
344) Hipoparatireoz zamanı orqanizmdə nə baş verir?
A) Heç bir cavab düz deyil

B) Hipokalsemiya

C) Hipofosfatemiya

D) Hipoqlikemiya

E) Hipokalemiya
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı. 2006.
345) Kəskin tetaniya tutmaları zamanı ilk yardım kimi nə yeridilir?
A) 5 %-li qlükoza məhlulu

B) vitamin D2-nin spirtdə məhlulu

C) 8.5 %-li NaHCO3 məhlulu

D) 10 %-li CaCl2 məhlulu

E) 300-500 mg hidrokortizon
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı. 2006.
346) Aşağıdakı xəstəliklərin hansı üçün hiperkalsemiya xarakter deyil?
A) Adisson xəstəliyi

B) Tireotoksikoz

C) Sarkoidoz

D) Feoxromositoma

E) Hipoparatiroidizm
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
347) Aşağıdakılardan hansı hipokalsemiyaya səbəb ola bilməz?
A) Hipertiroid

B) Furosemid

C) Birincili hipoparatireoid

D) Tiazid qrupu diuretiklər

E) A vitamini
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
348) Yuvarlaq üz, metakarp və metatars qısalığı aşağıdakılardan hansında olur?
A) Psevdohipoparatiroidizm

B) Paratiroid adenoması

C) Hiperparatiroid

D) Paratiroid xərçəngi

E) Sipple sindromu (MEN,tip 2A)
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
349) Aşağıdakılardan hansı hiperkalsemiyaya səbəb ola bilməz?
A) İtsenko-Kuşinq xəstəliyi

B) İrsi hipokalsiurik hiperkalsemiya

C) Sarkoidoz

D) Malignizasiya

E) Birincili hiperparatiroidizm
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
350) Hipoparatiroidizmin klinik əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Hiperfosfatemiya

B) Hiperkalsiuriya

C) Hipokalsemiya

D) EKQ-da QT məsafəsinin uzanması

E) Parathormonun səviyyəsinin aşağı olması
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
351) Hiperparatiroid zamanı aşağıdakı hallardan hansı baş vermir?
A) Hiperkalsemiya

B) Tetaniya

C) Osteomalyasiya

D) Kompression sınıq

E) Metastatik kalsifikasiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
352) Hipokalemiya zamanı aşağıdakılardan hansı olmur?
A) Poliuriya

B) Aritmiya

C) Əzələ zəifliyi

D) Tetaniya

E) Polidipsiya
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı. 2006.
353) Psevdohipoparatireoza xas olan əsas xüsusiyyət nədir?
A) Qanda parathormonun normal göstəriciləri

B) Sidiklə kalsiumun ekskresiyasının artması

C) Parathormonun qanda artması

D) Qanda parathormonun aşağı olması

E) Qanda kalsiumun artması
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı, 2006.
354) Hipoparatireozun laborator əlamətlərinə aiddir?
A) Qanda fosforun səviyyəsinin enməsi

B) Fosforun sidiklə sutkalıq eksresiyasının artması

C) Hipokalsemiya

D) Hiperkalsemiya

E) EKQ-da T dişciyinin enməsi
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı, 2006.
355) Birincili hiperparatireoz nəyin nəticəsində meydana gəlir?
A) Qalxanabənzər ətraf vəzlərə olan metastaz nəticəsində

B) Qalxanabənzər ətraf vəzlərə qansızma

C) Qalxanabənzər ətraf vəzlərin adenomatozu

D) Qalxanabənzər ətraf vəzlərin amiloidozu

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
356) Parathormon nə ilə xarakterizə olunur?
A) Steroid tərkibli hormondur

B) Kalsiumun sorulmasını ləngidir

C) Heç biri düzgün deyil

D) Zülal tərkibli hormondur

E) Kalsiumun sidiklə ekskresiyasını artırır
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
357) Parathormon haqqında hansı doğrudur?
A) Kalsiumun nazik bağırsaqlardan sorulmasını ləngidir

B) Fosforun kanal reabsorbsiyasını artırır

C) Kalsiumun böyrəyin proksimal kanal reabsorbsiyasını stimulə edir

D) Yuxarıda sadalananların heç biri düzgün deyil

E) böyrəyin distal kanalından reabsorbsiyasını stimulə edir
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
358) Hansı vəzin patologiyası boya təsir edir?
A) Hipofiz

B) Böyrəküstü

C) Qalxanavariətraf

D) Timus


E) Epifiz
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
359) Timomeqaliyanın kliniki simptomlarına hansı aid deyil?
A) Tərləmə

B) Arterial hipertenziya

C) Perioral sianoz

D) Doğulanda artıq çəki

E) Stridor
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
360) Timomeqaliyanın neçə böyümə dərəcəsi var?
A) 3

B) 6


C) 5

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
361) Timomeqaliyanın müalicəsi zamanı istifadə olan preparatlar hansılardır?
A) Antihipertenziv preparatlar

B) Antibiotiklər

C) Ca prepatları

D) Tireoid hormonlar

E) Qlyukokortikoidlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
362) Timomeqaliyanın müalicəsi zamanı istifadə olmayan preparatlar hansılardır?
A) Qlyukokortikoidlər

B) Adaptogenlər

C) Antibiotiklər

D) Ascorbin turşusu

E) Qlisiram
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
363) Hansı vəz endokrin funksiya ilə yanaşı immun sistemə təsir edir?
A) Qalxanabənzər vəz

B) Çəngələbənzər vəz

C) Mədəaltı vəz

D) Böyrəküstü vəz

E) Hipofiz
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
364) İnsulin reseptorların sayı hansı hallarda azalır?
A) İtsenko-Kuşınq xəstəliyi və uzun müddət antihipertenziv müalicə zamanı

B) Hipotireoz və uzun müddət qlyukokortikoidlərlə müalicə zamanı

C) 2 tip Şəkərli diabet və anemiya zamanı

D) Kaxeksiya, 1 tip Şəkərli diabet və Konn sindromu zamanı

E) Piylənmə, 2 tip Şəkərli diabet, Akromeqaliya, İtsenko-Kuşınq xəstəliyi və uzun müddət qlyukokortikoidlərlə müalicə zamanı
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998.
365) 2 tip şəkərli diabet zamanı müvəqqəti insulinoterapiyaya göstərişlər?
A) LADA tip Şəkərli diabet

B) Peroral şəkərsalıcı preparatlara mütləq əks qöstərişlər

C) Qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya, kiçik cərrahi əməliyatlar, piylənmə

D) Peroral şəkərsalıcı preparatlara müvəqqəti əks göstərişlər, uzun müddət sürən iltihabi proseslər

E) C-peptidin miqdarının kəskin azalması
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998.
366) Mədəaltı vəzin Langerqans adacıqlarında hansı hormon ifraz olunmur?
A) İnsulin

B) Adiuretin

C) Qlükaqon

D) Pankreatik polipeptid

E) Somatostatin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
367) İnsulin çatışmamazlığı zamanı müşahidə olunur?
A) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin artması, qlikogen sintezinin azalması

B) Hipoqlikemiya, keton cisimlərinin və qlikogen sintezinin azalması

C) Qlikogen və qlyukaqonun sintezinin artması

D) Hipoqlikemiya, qlyukaqonun sintezinin artması

E) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
368) İnsulin çatışmamazlığı zamanı müşahidə olunur?
A) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması

B) Hiperqlikemiya, hiperketonemiya, qara ciyərin piyli infiltrasiyası

C) Efirləşməmiş yağ turşularının əmələ gəlməsi

D) Hiperqlikemiya, hipolipoproteinemiya

E) Hipoqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
369) Yeniyetmələrdə şəkərli diabet aşağıdakı hansı səbəblərdən yaranır?
A) Mədəaltı vəzinin virusla zədələnməsi, insulin biosintezinin pozulması, mədəaltı vəzinin autoimmun zədələnməsi

B) İrsi meyillik, piylənmə

C) Hipodinamik həyat tərzi

D) Anomal quruluşlu insulin sintezi, piylənmə

E) İnsulinə qarşı reseptorların həssaslığının pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
370) Şəkərli diabetli xəstələrdə qaraciyərin ölçülərinin böyüməsinin səbəbi nədir?
A) Ürək çatışmazlığı

B) Hepatit

C) Piy hepatozu

D) Diabetik nefropatiya

E) Sirroz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
371) Qanda qlükozanın normal bazal səviyyəsi (təmiz qlükozaya görə) nə qədərdir?
A) 2,7 – 5,5 mmol/l

B) 8,3 – 10,1 mmol/l

C) 3,8 – 6,7 mmol/l

D) 6, 2 – 9,3 mmol/l

E) 3,3 – 5,5 mmol/l
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
372) Sağlam şəxslərdə qlükoza ilə (peroral) yüklənmədən 2 saat sonra qanda qlükozanın maksimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 8,43 mmol/l

B) 7,8 mmol/l

C) 10,1 mmol/l

D) 9,6 mmol/l

E) 7,22 mmol/l
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
373) Şəkərli diabet zamanı ürək–damar sistemi tərəfindən olan pozğunluqlar hansılardır?
A) Bradikardiya

B) Bradikardiya

C) Nəbz tezliyinin tənəffüs ritmindən aslılığı

D) Ortostatik arterial hipertenziya

E) Taxikardiya, ortostatik arterial hipotenziya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
374) Şəkərli diabet zamanı görmə orqanlarının zədələnməsinə daxil deyil?
A) Blefarit

B) Qlaukoma

C) Diabetik retinopatiya

D) Buynuz qişasının distrofik dəyişiklikləri

E) İtdirsəyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
375) Aşağıdakılardan hansı daha az antigen xüsusiyyətinə malikdir?
A) İribuynuzlu heyvanların insulini

B) İnsan insulini

C) Balina insulini

D) Qoyun insulini

E) Meymun insulini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
376) Cərrahi əməliyyat zamanı şəkərli diabet xəstələrinin sutkalıq insulin dozası neçə V təşkil edir?
A) 0,3 V/kg

B) İnsulin çatışmazlığının dərəcəsindən asılı olaraq doza individual seçilir

C) 0,3 V/kg

D) 0,6 V/kg

E) 1 V/kg
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
377) Bu insulin preparatlarından hansı orta müddətli deyil?
A) Humulin NPH

B) Lente


C) Protofan

D) İnsulatard

E) Humulin R
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
378) Bu insulin preparatlarından hansı qeyri-zirvəsiz təsirə malikdir?
A) Ultratard HM

B) İnsulatard HM

C) Aktrafan HM

D) Lantus

E) Ultralente
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
379) Sutkalıq təsirə malik insulinlərə aiddir?
A) Protafan, İnsulotard

B) Lantus, Levemir

C) Humulin NPH

D) Humulin R

E) Monotard, Actrapid
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
380) Çox qısa təsirə malik olan insulin hansıdır?
A) Humulin NPH

B) Humulin R

C) Humaloq

D) Protafan

E) Lantus
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
381) Şəkərli diabet xəstələrinə sulfanilamid preparatları hansı hallarda təyin edilir?
A) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet tip 2 zamanı

B) I mərhələli diabetik retinopatiya zamanı

C) Keçirilmiş hepatit zamanı

D) III mərhələli diabetik nefropatiya zamanı

E) Şəkərli diabet tip 1 zamanı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
382) Biquanidlərin təyini aşağıdakı hallarda göstərişdir?
A) Hipoqlikemiya

B) II tip şəkərli diabet piylənmə ilə birgə və piylənmə

C) I tip şəkərli diabet

D) Kaxeksiya

E) Toxuma hipoksiyası ilə müşayiət olunan xroniki xəstəliklər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
383) Biquanidlərin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Taxikardiya

B) Dəri allergiyası

C) Süd turşulu asidoz

D) Ağızda metallik dad

E) Dispesiya halları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
384) Günün birinci yarısında orta hesabla insulinə olan tələbat nə qədərdir?
A) Sutkalıq dozanın 50%

B) Sutkalıq dozanın 30%

C) Sutkalıq dozanın 70%

D) Sutkalıq dozanın 25%

E) Sutkalıq dozanın 10%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
385) Piylənmə hansı xəstəliklər üçün risk faktorudur?
A) Şəkərli diabet, İtsenko-Kuşınq xəstəliyi

B) Böyrək daşı xəstəliyi, pnevmokoniozlar

C) Xroniki qastrit, xora xəstəliyi

D) Revmatoid artritlər, xroniki enterokolitlər

E) Şəkərli diabet, ateroskleroz, öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
386) Xəstənin hipoqlikemik komadan çıxarmaq üçün təyin edilən vasitələr?
A) Qlukozanın 40% məhlulunun v/d yeridilməsi

B) Qlükozanın 5% məhlulu ə/d yeridilməsi

C) Qlükozanın 40% məhlulunun ə/d yeridilməsi

D) Qlukozanın 5% məhlulu d/a

E) 2 – 3 parça qənd per os
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
387) İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet üçün xarakterik olan əlamətləri seçin?
A) Makroangiopatiyaların inkişaf etməməsi

B) Qlyukozuriya qeyd olunmur

C) Acqarına qlikemiya 5,5 mmol/l

D) Yeməkdən 2 saat sonra qlikemiya 7 mmol/l-dən çox deyil

E) Asetonuriya qeyd olunmur
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
388) Hiperosmolyar hiperqlikemik koma üçün xarakterikdir?
A) Hiperosmolyarlıq, hipoqlikemiya, hipernatriemiya,

B) Laktatasidoz, Kussmaul tipli tənəffüs

C) Hiperosmolyarlıq, hipernatriemiya, hiperqlikemiya

D) Hiponatriemiya, hiperosmolyarlıq, ketoasidoz

E) Ketoasidoz, hipoosmolyarlıq, hipoqlikemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
389) İnsulindən aslı şəkərli diabet xəstələrdə davamlı (dayanaqlı) taxikardiya hansı üçün səciyyəvi deyil?
A) Ürək çatmamazlığı

B) Hipotireoz

C) Toksiki ur yanaşı xəstəlik kimi inkişaf edərsə

D) Hipoxrom anemiya

E) Avtonom neyropatiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
390) Şəkərli diabetin diaqnostikasında ən dəyərli üsul hansıdır?
A) Qulaq kirində qlükozanın təyini

B) Postalimentar qlikemiyanın təyini

C) Fruktozaminin təyini

D) Ac qarına qlükozanın təyini

E) HbA1c təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
391) Diaqnostik sınaqların göstəricilərinə nə təsir göstərə bilməz?
A) Qlükokortikoidlərin, diuretiklərin qəbulu

B) Fiziki aktivlik

C) Arterial təzyiq və bədən çəkisi

D) Qan növü (kapillyar ya venoz)

E) Qanda şəkərin təyin üsulu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
392) Şəkərli diabet zamanı özünü idaretmə prisiplərinə hansı aid deyil?
A) Ürək döyünmələrinin nəzarəti

B) Qlyukozuriyanın və ketonuriyanın təyini

C) Analizlərin nəticələrinin qeydiyatının aparılması

D) Komplayentliyin yüksək olması

E) AT və bədən çəkisinin nəzarəti
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
393) İnsulinoterapiyaya mütləq göstərişlər hansılardır?
A) Xroniki piyelonefrit

B) Pəhrizin effektsizliyi

C) ÜİX kəskinləşməsi

D) Ketoasidoz, hamiləlik və doğuş

E) MODY tip şəkərli diabet
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
394) İnsulinə qarşı allerqiya yaranarsa nə etmək lazımdır?
A) İnsulin dozasının azalması

B) İnsulin dozasının artırılması

C) İnsulinin 1 saat ərzində qızdırılması

D) Antihistamin və kortikosteroid terapiya

E) Antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
395) Postinyeksiyon insulin lipodistrofiyaların yaranma səbəbi nədir?
A) Soyuq insulinin vurulması, diabetin dekompensasiyası, insulin iynəsinin əzələ daxili düşməsi

B) İnsulinin keyfiyyəti, inyeksiyanın yerinin dəyişilməməsi, soyuq insulinin vurulması, diabetin dekompensasiyası, insulin iynəsinin damara düşməsi

C) İnyeksiya yerinin tez-tez dəyişilməsi, insulin iynəsinin dərialtı düşməsi.

D) İnsulinin keyfiyyəti. diabetin kompensasiyası, arıqlama

E) İnsulinin növü, diabetin kompensasiyası, insulin iynəsinin kütləşməsi. isti insulinin vurulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
396) İnsulinin əlavə təsirləri hansılardır?
A) Baş ağrıları, halsızlıq, zəiflik

B) Akkomodasiyanın pozulması, ödemlər, hiperqlikemiya

C) Akkomodasiyanın pozulması, ödemlər, hipoqlikemiya, allergik reaksiyalar, lipodistrofiyalar

D) Hiperqlikemiya, arıqlama, əsəbilik

E) Hipoqlikemiya, ortostatik hipotenziya, yuxusuzluq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
397) İnsulinoterapiya zamanı görmə qabiliyətinin pozulması özünü necə büruzə verir?
A) Qanda şəkərin miqdarının azalması ilə qısa müddətli miopiyanın yaranması

B) Xemozun yaradılması ilə

C) Konyuktivitin inkişafı ilə

D) Blefaritin yaranması ilə

E) Refraksiyanın dəyişilməsi, hipoqlikemiya nəticəsində qörmə qabiliyyətinin qısa müddətli itirilməsi ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
398) Somodjı sindromu özünü necə büruzə verir?
A) Gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və dərinin quruluğu ilə

B) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin itirilməsi ilə

C) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipeqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə

D) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə

E) Diabetin stabil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
399) Şəkərsalıcı effektə aşağıdakılardan hansılar malikdir?
A) Arfazetin, zəncirotu, qaragilə yarpaqları

B) İtburnu yarpaqları, çay yarpaqları

C) Qızıl gül yarpaqları

D) Zəncəfil yarpaqları, bağayarpağı

E) Moruq yarpaqları, kəklik otu
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə