Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti İmtahan sualları

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 17.59 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü17.59 Kb.

Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İmtahan sualları

1.Felin təsriflənməyən formaları hansılardı.

2.Məsdər haqqında ümumi məlumat yazın.

3.Felin məna növləri hansılardır?

4.Felin təsriflənən formaları hansılardır?

5.Tabesiz mürəkkəb cümlələr haqqında ümumi məlumat yazın.

6.Ədatın qrammatik məna növləri hansılardır.

7.Modal sözlər hansı mənaları ifadə edir.

8.Cümlənin baş üzvləri haqqında yazın.

9.Felin məna növləri hansılardır.

10.Əvəzlik haqqında ümumi məlumat verin.

11.Tabesiz mürəkkəb cümlələrin məna əlaqələri hansılardır.

12.Etimologiya nəyi öyrənir.

13.Müasir Azərbaycan ədəbi dilin normaları haqqında məlumat verin.

14.Publisistik üslub nədir.

15.Natiqlik sənəti nəyi öyrənir.

16.Rəsmi işguzar üslub nədir.

17.Məişət üslubu nədir.

18.Elmi üslub nədir.

19.Epistolyar üslub nədir.

20.Əsl Azərbaycan sözlərinin alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri hansılardır? Arxaizm və neologizmlər haqqında ümumi məlumat yazın.

21. Natiqlik sənətinin cəmiyyətdəki rolu nədir?

22. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri.

23.Natiqliyin növləri hansılardır?

24.Ümumxalq dili neçə qrupa bölünür və onlar haqqında məlumat yazın.

25.Dialektoloqiya nəyi öyrənir və növləri haqqında yazın.

26. Yazılı nitqin xüsusiyyətləri.

27. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları.

28. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi və ifadəliyi.

29. Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.

30. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri.

31.Sİntaktik əlaqələr və onun növləri.

32. Bağlayıcı və onun növləri.

33. Köməkçi nitq hissələri.

34. Zərfin mənaca növləri.

35. Feli sifət.

36. Sifət haqqında ümumi məlumat.

37.Vasitəli və vasitəsiz nitq haqqında ümumi məlumat yazın.

38.Zərfin quruluşca növləri.

39.Nitq ünsiyyətinin növləri hansılardı.

40.Birinci növ təyini söz birləşmələri və onların cümlədə rolu nədən ibarətdi.

41.İkinci, üçüncü növ təyini söz birləşmələri barədə məlumat yazın.

42. Məişət və məhkəmə natiqliyi barədə məlumat yazın.

43.Publisistik üslubun digər üslublarla əlaqəsi.

44.Sayın məna növləri. Miqdar sayları.

45. Felin zamanları.

46.Sifətin müqayisə dərəcələri.

47. Sinonim, antonim haqqında ümumi məlumat yazın.

48.Cümlənin həmcins üzvləri. Xitab və ara sözlər.

49.Ünsiyyət mədəniyyəti, danişıq etikası və müraciət formaları.

50.Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı. Heydər Əliyev və azərbaycan dili.

51.Fonetika haqqında ümumi məlumat. Heca. Vurğu.

52.Morfologiya haqqında ümumi məlumat.

53.Mürəkkəb cümlənin növləri.

54. Dil nədir və onun vəzifələri nədən ibarətdir?

55. Dilin qayda-qanunları, xüsusiyyətləri və quruluşunu öyrənən elm necə adlanır və onun hansı sahələri vardır?

56. Yazı və onun növləri barədə məlumat verin.

57. Felin təsriflənən formaları, əmr və xəbər şəkilləri barədə məlumat verin.

58. Felin arzu, vacib, lazım və şərt şəkilləri barədə nə bilirsiniz?

59.Nitqin əsas hissəsində nələrə fikir verilməlidir?

60. Qohum dillər.Türk dilləri ailəsində Azərbaycan dilinin yeri barədə yazın.

61. Azərbaycan dilinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu haqqında məlumat verin.

62.Fonetika haqqında ümumi məlumat yazın.

63. Təsriflənməyən fel formalarından məsdər və onun xüsusiyyətləri barədə məlumat yazın.

64. Feli sifət, onun yaranma yolları, felə və sifətə aid xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

65.Nitq mədəniyyətinin məntiqlə əlaqəsi haqqında məlumat verin.

66.Tək və cəm isimlər nəyə deyilir?

67.İsim mənsubiyyətə görə necə dəyişir?

68.Sifət barədə məlumat yazın.

69.Ədatlarin məna növləri və onlarin başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi barədə qısa məlumat verin.

70.Modal sözlər və nida haqqında yazın.

71. Natiqlik sənətinin cəmiyyətdəki rolu nədir?

72.Morfologiya və nitq hissələri haqqında məlumat yazın.

73.İsim. İsimin qurluşca növləri, ümumi və xüsusi isimlər haqqında məlumat verin.

74. Xəbər və onun növləri haqqında yazın.75. Təkmənalı və coxmənalı sözlər nəyə deyilir?

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə