Fənn: Geyim üçün materiallarYüklə 1,01 Mb.
səhifə1/2
tarix21.05.2018
ölçüsü1,01 Mb.
#51132
  1   2

Fənn: Geyim üçün materiallar

1. Tikiş istehsalatında istifadə olunan bütün materiallar təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

A) 6 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2
2. Tikiş məmulatlarının üst hissəsi üçün istifadə edilən əsas materiallar hansılardır?

A) parça, trikotaj və toxunmayan polotnolar,təbii və süni xəz və dəri, kompleks materiallar

B) isti araqatı materiallar, parçalar, porolon

C) parça, furnitura, trikotaj polotnosu, astarlıq materialları

D) tikiş sapları, toxunmayan polotnolar, kompleks materiallar

E) təbii və süni xəzlər, vatin, tesmalar, parçalar


3. Furnituralar nəyə xidmət edir?

A) geyimlərin bağlanmasına

B) istilik – izolyasiya məqsədi ilə

C) araqatı materialı kimi

D) geyim hissələrinin bəzəyinə

E) geyim hissələrinin bərkidilməsinə


4. Furnituralara nələr aiddir?

A) düymələr, knopkalar, qarmaqlar, zəncirbəndlər, ilgəklər

B) lentlər, şnurlar, knopkalar

C) tesma, krujeva, düymə

D) tikiş sapları, ilgəklər, tesmalar

E) yapışqanlı materiallar, qarmaqlar, lentlər


5. Geyimin hissələrinin birləşdirilməsi üçün hansı materiallardan istifadə olunur?

A) tikiş sapları, yapışqanlı materiallar

B) kompleks materiallardan

C) düymələr, qarmaqlar

D) zəncirlər, lentlər

E) tesmalar, çnurlar


6. Tikiş məmulatları hissələrinin bəzədilməsi və bərkidilməsi üçün hansı materiallardan istifadə olunur?

A) lent, tesma, şnur, krujeva

B) düymələr qarmaqlar

C) lentlər, tikiş sapları

D) vatin, porolon

E) tesma, knopka, şnur


7. Toxuculuq materiallarının mexaniki xassə xarakteristikaları neçə tipə bölünür?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 5


8. Toxuculuq materiallarının mexaniki xarakteristikaları dövrlərə görə neçə sinfə bölünür?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 6


9. Toxuculuq materiallarının mexaniki xarakteriatikaları dövrlərə görə hansı siniflərə bölünür?

A) yarım, bir və çoxdövrlü

B) bir və üçdövrlü

C) bir və iki dövrlü

D) yarım, bir və iki dövrlü

E) bir, iki və çoxdövrlü


10. Toxuculuq materiallarının mexaniki xarakteristikaları dövrlərə görə hansı siniflərə bölünür?

A) yarım, bir və çox dövrlü

B) bir və üç dövrlü

C) bir və iki dövrlü

D) yarım , bir və iki dövrlü

E) bir, iki və çoxdövrlü


11. Toxuculuq materiallarının biroxlu dartılmasında əsas mexaniki xarakteristikaları hansılardır.

A) qırılma yükü, qırılmada uzanma

B) nisbi qırılma yükü

C) sərtliyi, möhkəmliyi

D) möhkəmliyi və uzanması

E) qırılmada uzanma, nisbi qırılma yükü


12. Qırılma yükü nəyə deyilir?

A) sınaq materialının qırılmaya qədər dartılması zamanı davam gətirə bildiyi gücüdür

B) sınaq materialının dartılması zamanı qırıla bilən gücdür

C) sınaq materialının dartılmada uzanmasıdır

D) sınaq materialının darta bilməyən gücüdür

E) sınaq materialının qırılma zamanı uzanmasıdır


13. Qırılma yükü nə ilə ölçülür?

A) nyuton B) kq C) kq m D) c E) kq n


14. Qırılma uzunluğu nəyə deyilir?

A) dartılan sınaq materialının uzunluğunun qırılma anındakı genişlənməsidir

B) dartılan sınaq materialının uzunluğunun qırılmasıdır

C) sınaq materialının dartılmadan uzanmasıdır

D) sınaq materialının yükün təsirindən qırılmasıdır

E) sınaq materialının dartıldıqda uzunluğunun dəyişməməsidir


15. Sınaq materialının son uzunluğu ilə ilkin uzunluğu arasındakı fərq necə adlanır?

A) uzanmanın mütləq kəmiyyəti

B) uzanmanın nisbi kəmiyyəti

C) qırılma uzunluğu

D) mütləq qısalma kəmiyyəti

E) nisbi qısalma kəmiyyəti


16. Nisbi qırılma yükü hansı düsturla hesablanır?

A) P0 = B) P0 = C) P0 = D) P0 = E) P0 =


17. Materialların ikioxlu dartılması nədir ?

A) materialların iki qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətdə eyni vaxtda deformasiya olunmasıdır

B) materialların bir – birinə paralel istiqamətdə eyni vaxtda deformasiya olunmasıdır

C) materialların yalnız bir istiqamətdə deformasiya olunmasıdır

D) materialların müxtəlif istiqamətlərdə eyni vaxtda deformasiya olunmasıdır

E) materialların müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif vaxtda deformasiya olunmasıdır


18. Fəza dartılmasında material necə olur?

A) materialın səthinə perpendikulyar istiqamətdə

B) materialın səthinə paralel istiqamətdə

C) materialın kənar hissələrinə

D) materialın səthinin müxtəlif istiqamətlərində

E) materialın yalnız bir hissəsinə


19. Relaksasiya prosesi nəyə deyilir?

A) müəyyən müddətdə gedən və materialda hazırlıq vəziyyətinin yaranmasına gətirən prosesə

B) materialı tarazlıq vəziyyətindən çıxaran prosesə

C) müəyyən vaxt ərzində materialı gərginlik vəziyyətinə gətirən prosesə

D) materialın yükün təsirindən uzanmasına səbəb prosesə

E) materialın qısalmasına səbəb olan prosesə


20. Materialların dartılma zamanı birdövrlü sınaqları necə əsas üsulla yerinə yetirilir?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6
21. Birdövrlü sınağın 4 əsas üsullarının ardıcıllığı aşağıda göstərilən variantların hansında düzgün göstərilmişdir?

A) I üsul: I yarısı-sürünmə, II yarısı azaltma

II üsul: dövrün I yarısı-güclənmə, II yarısı sabit qalıb sonra azalma

III üsul: dövrün I yarısı-gərginlik; II yarısı azalma;

IV üsul: -sürünmə, gərginlik, azalma

B) I üsul: dövrün I yarısı sürünmə, II-güclənmə;

II üsul: dövrünI yarısı azalma, II-güclənmə

III üsul: I-gərginlik, II azalma.

C) I üsul: I-sürtünmə, II azalma;

II üsul: I-güclənmə, II sabit qalma;

III üsul; I azalma, II-güclənmə

IV üsul: I gərginlik

D) I üsul; I sürünmə, II gərginlik,

II üsul; I güclənmə, II sürünmə

III üsul; I güclənmə, II gərginlik

IV üsul: II sürünm, gərginlik azalma

E) I üsul: I sürünmə, II azalma

II üsul: I güclənmə, II sabit qalıb sonra azalma

III üsul: I sabit qalıb:II sürünmə

IV üsul: sürünmə, gərginlik, azalma
22. Tikiş məmulatları üçün keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasını necə keyfiyyət göstərici təşkil edir?

A) 6


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
23. Tikiş məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasına hansı keyfiyyət göstəriciləri aiddir?

A) təyinat, estetik konstruktiv, texnolojilik, unifikasiya, istismar

B) təyinat, estetik, gigiyenik, konstruktiv

C) estetik, unifikasiya, sabitləşmə dərəcəsi, gigiyenik, konstruktiv, istismar

D) təyinat, estetik, qısalma, pillinqləmə, konstruktiv, istismar

E) istehlak göstəriciləri, təyinat, istismar, estetik, gigiyenik, texnolojilik,
24. Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri nomenklaturasına hansı keyfiyyət göstəriciləri aiddir?

A) təyinat, istismar, estetik və gigiyenik,

B) təyinat, konstruktiv, estetik, gigiyenik

C) estetik, texnolojilik, gigiyenik, təyinat,

D) gigiyenik, unifikasiya, istismar, konstruktiv

E) gigiyenik, təyinat, konstruktiv, texnolojilik


25. Əsas və köməkçi tikiş materiallarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün nüçə üsuldan istifadə edilir?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
26. Əsas və köməkçi tikiş materiallarının keyfiyyət səviyyəsi hansı üsullarla qiymətləndirilir?

A) differensial, kompleks və qarışıq

B) kompleks və diferensial

C) diferensial

D) qarışıq və kompleks

E) qarışıq və differensial,
27. Differensial üsulda məhsulun hansı keyfiyyət göstəricilərindən istifadə edilir?

A) ayrı-ayrı (tək-tək)

B) kompleks

C) ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri

D) bir neçə keyfiyyət göstəricisi

E) ayrı-ayrı və kompleks


28. Kompleks üsulla məhsulun hansı keyfiyyət göstəricilərindən istifadə edilir?

A) ümumiləşdirilmiş

B) ayrı-ayrı

C) kompleks

D) ayrı-ayrı və ümumiləşdirilmiş

E) ayrı-ayrı və köməkçi


29. Məhsulun keyfiyyəti nəyə deyilir?

A) məhsulun təyinatın uyğun olan onun istehlaka yararlığını şərtləndirən xassələrinin cəmidir

B) məhsulun istehlaka yaralılığın şərtləndirən bir xassəsidir

C) məhsulun təyinatın uyğun xassələridir

D) məhsulun bütün xassələridir

E) məhsulun seçilmiş bir neçə xassəsidir


30. Məhsulun keyfiyyəti səviyyəsi dedikdə nə başa düşülür?

A) məhsulun keyfiyyət göstəriciləri cəminin baza göstəricilərinin cəmi ilə müqayisəsinə əsaslanan nisbi keyfiyyət xarakteriskası

B) məhsulun keyfiyyət göstəriciləri cəminin kompleks göstəricilərinin cəmi ilə müqayisəsinə əsaslanan nisbi keyfiyyət xarakteristikası

C) məhsulun keyfiyyət göstəriciləri cəmi ilə inteqral göstəricilərinin cəmi

D) məhsulun keyfiyyət göstəriciləri cəmi ilə onun ayrı – ayrı göstəricilərinin müqayisəsinə əsaslanan nisbi keyfiyyət xarakteristikasıdır

E) məhsulun baza göstərəcələri cəminin onun kompleks göstəriciləri cəmi ilə

müqayisəsinə əsaslanan nisbi keyfiyyət xarakteristikaları
31. Keyfiyyətə nəzarat neçə cür olur?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5


32. Keyfiyyətə necə nəzarət edilir?

A) tamamilə (başdan - başa) və seçmə

B) seçmə və tək – tək

C) başdan – başa və yalnız bir hissəsinə

D) tamamilə və tək – tək

E) yalnız bir xassəsinə nəzarət


33. Tikiş materialları üçün əsas normativ texniki sənədlər hansılardır?

A) standartlar, texniki şərtlər, ptreyskuranlar, texniki təsvirlər

B) standartlar, sertifikatlar

C) standartlar, ptreyskuranlar, artikullar

D) qiymətli kagızlar, standartlar, texniki şərtlər

E) sertifikatlar, texniki şərtlər, ptreyskuranlar


34. Standart nədir?

A) səlahiyyətli təşkilat tərəfindən təsdiq edilmiş standartlaşma obyektinə kompleks norma, qayda və tələbləri müəyyən edən standartlaşma üzrə normativ texniki sənəddir

B) məhsulun hazırlanmasına nəzarətinə və çatdırılmasına olan tələblərdən ibarət olan normativ texniki sənəddir

C) müəyyən növ məhsul üçün işlənən normativ texniki sənəddir

D) məhsulun ticarət təsnifatını özündə əks etdirən normativ –texniki sənəddir

E) məhsulun hazırlanmasının qayda norma, tələbləri və ticarət təsnifatını özündə

Birləşdirən normativ texniki sənəddir
35. Hansı standartlar fəaliyyət göstərir?

A) dövlət,sahə, müəssisə

B) beynəlxalq, dövlət, müəssisə

C) regional, sahə, müəssisə

D) texniki, beynəlxalq, dövlət

E) beynəlxalq, texniki, sahə


36. Dövlət standartları hansı məhsullar üçün işlənilir ?

A) kütləvi və iriseriyalı istehsalat

B) sahədaxili

C) müəssisə

D) sahələr arası

E) kütləvi və sahə daxili


37. Sahə standartları kim tərəfindən təsdiq və ya ləğv edilir?

A) nazirlik

B) dövlət komitəsi

C) müəssisə rəhbəri

D) standartlaşma üzrə dövlət komitəsi

E) nazirlik və müəssisə rəhbəri


38. Yeni növ və ya yeniləşdirilən məhsul üçün istənilən və məhdud fəaliyyət müddətinə malik olan normativ-texniki sənəd necə adlanır?

A) texniki şərtlər

B) müəssisə standartları

C) dövlət standartı

D) texniki təsvirlər

E) sahə standartı


39. Texniki təsvirlər harada qeydiyyatda olur ?

A) qeydiyyatda olmur

B) dövlət komitəsi orqanlarında

C) nazirliklərdə

D) müəssisələrdə

E) dövlət standartlaşdırma komitəsində


40. Müəssisə standartları hansı məhsullara tətbiq edilir ?

A) yalnız verilən müəssisə və bu müəssisənin məhsulunu işlədən digər obyektlərin

B) bütün müəssisələrin

C) ayrı – ayrı müəssisələrin

D) eyni sahənin bütün müəssisələrinin

E) yeni növ məhsula


41. Keyfiyyət göstəricilərinə hansı göstəricilər aiddir ?

A) tək, kompleks, interval və baza

B) kompleks, baza, təyinat

C) gigiyenik interval, kompleks

D) unifikasiya, kompleks, estetik

E) konstruktiv, tək, kompleks


42. Geyimin həcmli forması neçə üsulla alına bilər ?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

43. Geyimlərin həcmli formasının konstruksiyanın işlənməsi yolu ilə alınmasında nələrdən istifadə olunur?

A) qatlardan, qarsaqlardan,tikişlərdən

B) qatlardan dartılmadan
C) qarsaqlardan, sıxılmadan
D) dartılma və sıxılmadan
E) materialın deformasiya xassələrindən
44. Geyimlərin həcmli formasının alınmasında materialın həndəsi ölçülərinin hansı yolla əldə etmək olar?

A) materialın deformasiya xassələrindən istifadə etməklə


B) tikişlərdən istifadə etməklə
C) məmulatı daha çox hissələrə ayırmaqla
D) qarsaqlardan istifadə etməklə
E) qatlardan istifadə etməklə
45. Materialların formalanma qabiliyyəti nəyə deyilir?

A) boşluqlu forma əmələ gətirmə və bu formanı davamlı saxlama qabiliyyətinə

B) həcmli forma saxlamasına
C) müxtəlif forma əmələ gətirməsinə
D) həcmli forma əmələ gətirməsinə
E) materialın deformasiya olunmasına
46. Materialın forma əmələ gətirmə qabiliyyəti hansı deformasiya növləri ilə müəyyən olunur?

A) nazilmə, əyilmə, dartılma və sıxılma

B) nazilmə, sıxılma, burulma
C) əyilmə, dartılma, qısalma
D) qatlanma, uzanma, burulma
E) dartılma, sıxılma, sürtünmə
47. Nazilmə deformasiyasında materialın səthində nə baş verir?

A) material qalınlığı boyu sıxılır

B) material uzanır
C) material qısalır
D) materialın eni artır
E) materialın eni azalır
48. Nazilmə deformasiyasında materialın strukturunda nə müşahidə olunur?

A) sap dalğalarının hündürlüyünün dəyişməsi sapların əhatə bucağının artması,materialın bütün strukturunun sıxlaşması

B) sapların plyuşlanması, materialın sərtliyinin artması
C) sapların düzlənməsi və plyuşlanması
D) sapların uzanması və materialın sıxlığının azalması
E) sapların əhatə bucağının dəyişməsi və sapların əhatə bucağının dəyişməsi və sapların uzanması
49. Materialın əyilməsi deformasiyası hansı elementlərin yaradılmasında əsas növ deformasiya hesab olunur?

A) qatlar, plisse, qofre

B) yaxalıq, qatlar, ciblər
C) məmulatın aşağısı, plisse, boğaz
D) qofre, yaxalıq
E) ciblər, ətək kənarı, plisse
50. Parçanı müxtəlif istiqamətlərdə dartdıqda onun uzanması nəyin hesabına

baş verir?

A) sapların düzlənməsi və uzanması, saplar arasındakı bucağın dəyişməsi

B) sapların qıvrılması, liflərin dartılması

C) liflərin qırılması, liflərin eninin artması

D) sapların əlavə olaraq əyilməsi, sapların dartılması

E) yükün təsirindən
51. Materialın daralması və qısalması hansı deformasiyaya görə baş verir?

A) sıxılma

B) dartılma

C) nazilmə

D) əyilmə

E) bükülmə


52. Parçaların ölçülərinin ən çox dəyişməsi hansı halda (nəyin dəyişməsindən)

baş verir?

A) saplar arasındakı bucağın dəyişməsindən

B) sapların uzanmasından

C) sapların düzlənməsindən

D) sapdakı liflərin uzanmasından

E) liflərin yerini dəyişməsindən

53. Parça ən çox deformasiyanı hansı istiqamətdə dartdıqda olur?

A) yuvaların dioqanalı istiqamətində

B) argac sapı istiqamətində

C) əriş sapı istiqamətində

D) əriş və argac sapları istiqamətində

E) heç bir istiqamətdə
54. Sıxılma deformasiyası parçanın strturundakı hansı növ deformasiyalarla şərtləndirilir?

A) sapların əyilməsi, sapların qısalması və saplar arasındakı bucağın dəyişməsi

B) sapların uzanması, nazilməsi
C) sapların sərtliyinin artması

D) liflərin yerdəyişməsi və liflərin uzanması


E) saplar arasındakı bucağın düzbucaqlı formadan paraleloqram formasına keçməsi
55. Trikotaj polotnolarının dartılma deformasiyasında onun strukturunda ən çox dəyişiklik nədə müşahidə olunur?

A) ilmə sütunu və ilmə cərgəsində

B) ilmə bağları istiqamətində
C) ilmə sütunu ilə ilmə cərgəsi arasındakı bucaqlarda
D) müxtəlif hörülmələrdə
E) sap və ipliklərdə
56. Toxuculuq materiallarında formanın möhkəmləndirilməsini neçə üsulla əldə etmək olar?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5


57. Bu üsullar necə adlanır?

A) kobud və incə struktur

B) hamar və kobud struktur
C) sərt və qalın struktur
D) incə və sərt struktur
E) qalın və yumşaq struktur
58. Materialların “kobud” strukturunun möhkəmləndirilməsi hansı yolla əldə edilir?

A) sap və liflərin yeni vəziyyətdə bərkitməklə

B) materialın sərtliyini azaltmaqla
C) molekullar arası əlaqənin qırılması ilə
D) molekullar arası əlaqənin möhkəmlənməsi ilə

E) molekullar arası əlaqənin yenidən yaradılması ilə


59. Toxuculuq materiallarının formasını möhkəmlətməyin ikinci üsulu “incə struktur” hansı yolla əldə edilir?

A) molekullar arası yeni möhkəm əlaqənin yaradılması ilə

B) lif və sapların yeni vəziyyətdə bərkidilməsi yolu ilə
C) yapışdırma üsulu ilə
D) molekullar arası əlaqənin qırılması yolu ilə
E) molekullar arası əlaqənin yeni vəziyyətdə yenidən qurulması yolu ilə
60. Liflərin deformasiyasının fiksasiyasının ən geniş yayılmış üsulu hansı prosesdir?

A) isti-nəm emal

B) istiliyin təsiri ilə
C) suyun təsiri ilə
D) materialların soyudulması ilə
E) materialların isti stabilləşdirilməsi ilə
61. Hansı liflərdən olan məmulatların forması isti-nəm emalı zamanı davamlıdır?

A) yun


B) pambıq
C) kətan
D) viskoz
E) ipək
62. Hansı liflərdə isti – nəm emal zamanı hidrogen əlaqəsi yaranır?

A) sellüloza

B) yun

C) hidrofovD) hidrofil

E) sintetik


63. Hidropov liflər hansı liflərdir və bu liflərdə əlaqə hansı yolla möhkəmləndirilir?

A) kapron, lavsan, isti stabilləşmə


B) pambıq, hidrogen
C) kətan, hidrogen
D) yun, dosilfid əlaqə
E) ipək, isti stabilləşmə
64. Qısalma nəyə deyilir?

A) toxuculuq materiallarının xətti ölçülərinin dəyişməsinə

B) toxuculuq materiallarının eninin artmasına

C) toxuculuq materiallarının uzunluğunun artmasına

D) toxuculuq materiallarının uzunluğunun azalmasına

E) toxuculuq materiallarının sıxlığının artmasına


65. Toxuculuq materiallarının ölçülərinin dəyişməsi hansı səbəblərlə şərtləndirilir?

A) əks relaksasiya prosesinin baş verməsi və liflərin şişməsi ilə

B) lif və sapların şişməsi

C) lif və sapların uzanması ilə

D) relaksasiya prosesinin baş verməsi ilə

E) lif və sapların qıvrılması ilə


66. Qısalma hansı düstür ilə ölçülür?

A) U = B) U = C) U =

D) U = E) U =
67. Hazır toxuculuq materiallarından məmulatlar nə zaman biçilməlidir?

A) materiallar müəyyən müddətə dincə qoyulduqdan sonra

B) material maşından çıxan kimi

C) nəm emaldan sonra

D) qurudulduqdan sonra

E) isti-nəm emaldan sonra


68. Nəmlik və istilik liflərin strukturuna daxil olduqda nə baş verir?

A) molekullar arasl əlaqə zəifləyir,atom və molekulların kinetik enerjisi artır

B) molekullar arası əlaqə qırılır, atom və molekulların hərəkəti artır

C) molekullar arası əlaqə möhkəmlənir, atom və molekulların hərəkəti azalır

D) molekullar arası əlaqə və atom və molekulların hərəkəti zəifləyir

E) həm molekullar arası əlaqə, həm də atom və molekulların kinetik enerjisi yüksəlir


69. Toxuculuq materiallarının nəmləndirilməsi zamanı liflər şişdikdə nə baş verir?

A) liflərin eninə ölçüləri artır

B) liflərin həcmi azalır

C) liflərin uzununa ölçüləri artır

D) liflərin həm eninə, həm də uzununa ölçüləri artır

E) liflərin həm eninə, həm də uzununa ölçüləri azalır


70. Materialların qısalması neçə fazada müşahidə olunur?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5


71. Parçaların qısalması neçə dəfə yuyulmadan sonra baş vermir?

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2 E) 6


72. Toxuculuq materiallarının qısalmasına hansı amillər təsir göstərir?

A) lif tərkibi və sıxlığı

B) sərtliyi

C) qalınlığı

D) nazikliyi

E) elastikliyi


73. Materialların nəmləndirilməsi və qurudulması prosesində qısalma hansı mərhələdə daha çox müşahidə olunur?

A) II mərhələdə

B) I mərhələdə

C) hər iki mərhələdə eyni olur

D) I mərhələdə qısalma baş vermir

E) II mərhələdə qısalma baş vermir

74. Tikiş məmulatlarının konstruksiyalaşdırılması zamanı materialların qısalmasını nəzərə alaraq nəyə baxmaq lazımdır?

A) qısalma payları

B) qatlar

C) kompozisiya paylar

D) qarsaqlar

E) tikiş payları


75. Parçalar qısalmasının kəmiyyətinə görə nüçə qrupa bölünür?

A) 3 qrup

B) 2 qrup

C) 4 qrup

D) 5 qrup

E) 6 qrup


76. Materialların xarici əyrici qüvvənin təsiri ilə onun formasını dəyişməsini qarşı göstərdiyi müqavimət qabiliyyəti necə adlanır?

A) sərflik

B) möhkəmlik

C) sıxlıq

D) drapirləmə

E) burulma


77. Toxuculuq materiallarının sərfliyinə hansı amillər təsir göstərir?

A) lif və sapların xassələri, strukturu, materialların lif tərkibi, strukturu və emalı

B) materialların dartılması, lif tərkibi, emalı

C) lif və sapların burulması, materialların sıxılması, emalı

D) materialların əyilməsi, dartılması, strukturu

E) lif və sapların xassələri, dartılması, sıxılması, burulması


78. Materialların sıxlığının dəyişməsi sərfliyə necə təsir göstərir?

A) sıxlıq artdıqca, sərtlik də artır

B) sıxlıq artıqda, sərtlik azalır

C) sıxlıq azaldıqca, sərtlik artır

D) burulma artdıqca, sətlik artır

E) burulma azaldıqca sərflik artır


79. Burulma sərtliyə necə təsir göstərir?

A) burulma artaraq kritik həddə çatana qədər, sərtlik artır, kritik həddən sonra sərtlik azalır

B) burulma artdıqca sıxlıq azalır

C) burulmanın kritik həddindən sonra da sərtlik artır

D) burulma artdıqca sərtlik artır

E) burulma azaldıqda istilik artır


80. Sərflik hansı düsturla ifadə olunur?

A) B=EJ B)B= C) B= D) B=E-J E) B=


81. Toxuculuq materiallarının sərfliyininin müəyyən edilməsi üçün neçə tip cihazlardan istifadə olunur?

A) 2 tip


B) 1 tip

C) 3 tip


D) 4 tip

E) 5 tip
82. Materialların sərfliyinin geyim hazırlanmasında hansı əməliyyatlarda müsbət təsiri vardır?

A) ciddi formalı, düz xətli geyimlərin hazırlanmasında, biçmə əməliyyatında, sərilmədə

B) qatların alınmasında, drapirlənmədə

C) pilse və qofrelərin alınmasında

D) büzməli, yüngql qatlı donlarının hazırlanmasında

E) tikiş əməliyyatlarında, qolların, şalvarın aşağı kəsiklərinin qatlanmasında, geyimin həcmli formasının alınmasında
83. Liflərin sərtliyi nə ilə atrır?

A) qalınlığı ilə

B) nazikliyi ilə

C) en kəsiyinin forması ilə

D) qıvrılması ilə

E) elastikliyi ilə


84. Materialların asılmış vəziyyətdə yüngül hərəkətli qatlar əmələ gətirməsi qabiliyyəti necə adlanır?

A) drapirlənmə

B) sərtlik

C) elastiklik

D) burulma

E) sıxılma


85. Hansı materiallar yaxşı drapirlənir?

A) nazik elastiki və ağır

B) sərf

C) sıxlığı çox olan materiallarD) burulmuş saplardan olan materiallar

E) qalın və sərt

86. Drapirlənmə hansı düstürla hesablanır?

A) D = B) D = C) D = D) D = E) D = 100-A∙2


87. Drapirlənmə nə ilə ölçülür?

A) faizlə

B) metrlə

C) km-lə


D) kq-la

E) sm-lə
88. Ox xətlərinin ölçülərinin nisbəti yəni B/A>1,1 olarsa, material hansı istiqamətlərdə və neçəsi drapirlənir?

A) eninə istiqamətdə yaxşı drapirlənir

B) uzununa istiqamətdə yaxşı drapirlənir

C) hər iki istiqamətdə yaxşı drapirlənir

D) hər iki istiqamətdə yaxşı drapirlənir

E) drapirlənir
89. B/A < 0,95 olarsa, material hansı istiqamətdə və necə drapirlənir?

A) uzununa istiqamətdə yaxşı drapirlənir

B) eninə istiqamətdə yaxşı drapirlənir

C) hər iki istiqamətdə yaxşı drapirlənir

D) hər iki istiqamətdə pis drapirlənir

E) heç bir istiqamətdə drapirlənmir


90. B/A = 0,95 – 1,1 olarsa drapirlənmə hansı istiqamətdə və necə drapirlənir?

A) hər iki iatiqamətdə eyni drapirlənir

B) eninə yaxşı drapirlənir

C) uzununa yaxşı drapirlənir

D) hər iki istiqamətdə yaxşı drapirlənir

E) hər iki istiqamətdə pis drapirlənir


91. Drapirlənmə əmsalı hansı düsturla hesablanır?
A) KD = (So – Sn ) / So B) KD = (So – Sn ) ∙ So C) KD = D) KD = E) KD = (Sn – So ) / So
92. Toxuculuq materialları istehsal üsulundan asılı olaraq hansı materiallara bölünür?

A) parça, trikotaj polotnosu, toxunmayan polotnolar

B) parça, lif və saplar, təbii və süni xəz

C) təbii və süni xəz və dəri, trikotaj polotnoları

D) kətan, pambıq, yun parçalar

E) parça, astarlıq və araqatı materialları


93. Toxuculuq materiallarının təsnifata uyğun olaraq neçə rəqəmli kodla işarələnir?

A) 10 rəqəmli

B) 5 rəqəmli

C) 6 rəqəmli

D) 8 rəqəmli

E) 4 rəqəmli


94. Məişət təyinatlı parça və toxunmayan polotnolar neçənci sinifə aid edilir?

A) 83 sim

B) 80 sim

C) 81 sim

D) 82 sim

E) 84 sim


95. Toxuculuq materiallarının təsnifat kodunun birinci iki rəqəmi nəyi göstərir?

A) sinifini

B) yarımsinifini

C) qrupunu

D) yarımqrupunu

E) növünü


96. Standarta görə parçalar neçə qrupa bölünür?

A) 5 qr B) 3 qr C) 4 qr D) 2 qr E) 6 qr


97. Parçaların hansı təsnifatları vardır?

A) standart və preskurant

B) standart və texniki şərtlər

C) texniki sərf və texniki təsvir

D) standart və texniki təsvir

E) preyskurant və texniki səflər


98. Preyskurant (ticarət) təsnifatına görə yun parçaların preyskurant nömrəsi neçədir?

A) 032 nöm B) 030 nöm C) 034 nöm D) 036 nöm E) 038 nöm


99. Parçalar çeşidinə görə neçə yarımsinfə bölünür?

A) 4 sin B) 2 sin C) 3 sin D) 1 sin E) 5 sin


100. Ticarət təsnifatına görə pambıq parçaların preyskurant nömrəsi necədir?

A) 030 nöm B) 032 nöm C) 034 nöm D) 036 nöm E) 038 nöm

101. Preyskuranta görə pambıq parçaların çeşidləri neçə qrupa bölünür?

A) 17 nöm

B) 12 nöm

C) 14 nöm

D) 16 nöm

E) 10 nöm


102. Pambıq parçaların mitkal yarımqrupuna daxil olan mitkal parçadan emalından asılı olaraq hansı parçalar alınır?

A) mislin, mitkal, madapolad

B) muslin, bez, sarja

C) şifon, atlas

D) şifon, mitkal,satin

E) madapolat, qrinsbon, şifon


103. Donluq pambıq parçalar (5-ci qrup) hansı necə qrupa bölünür?

A) 4 qrup

B) 1 qrup

C) 2 qrup

D) 3 qrup

E) 5 qrup


104. Donluq pambıq parçaların qış yarımqrupuna hansı parçalar aiddir?

A) flanel, bamazi, bayka

B) flanel, dioqanal, vilvet

C) bamazi, mayka, flanel

D) markizet, batist, layka

E) layka,volta, bamazi


105. Paltarlıq pambıq, parça qrupunun əlvan parçalar yarımqrupuna hansı parçalar aiddir?

A) triko, koverkot, diqonal

B) triko, zamsa,velveton

C) dioqanal, flanel, xovlu

D) məxmər, triko, zamşa

E) bamazi, dioqanal, triko


106. Yun parçalar istifadə olunan xammalın növündən və istehsal üsulundan asılı olaraq neçə yerə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
107. Kamvol yun parçalar hansı iplikdən istehsal olunur?

A) birsaplı və burulmuş və sapa daraq ipliyindən

B) birsaplı apparat ipliyindən

C) ikisaplı qalın apparat ipliyindən

D) bir saplı qalın apparat ipliyindən

E) ikisaplı daraq ipliyindən
108. Nazik mahud yun parçalar hansı iplikdən istehsal olunur?

A) xətti sıxlığı 50-100 teks olan apparat ipliyindən

B) birsaplı daraq ipliyindən

C) birsaplı daraq ipliyindən

D) daraq ipliyndən

E) xətti sıxlığı 143-333 teks olan qalın apparat ipliyindən


109. Lif tərkibinə görə yun parçalar neçə cür olur?

A) 2 cür
B) 1 cür

C) 3 cür

D) 4 cür


E) 5 cür
110. Preyskuranta görə yun parçaların çeşidləri necə qrupa bölünür?

A) 6 qrup

B) 3 qrup

C) 4 qrup

D) 5 qrup

E) 2 qrup


111. Yun parçaların hər qrupu ayrı-ayrılıqda neçə yarımqrupa bölünür?

A) 8 yarımqrup

B) 3 yarımqrup

C) 4 yarımqrup

D) 6 yarımqrup

E) 2 yarımqrup


112. Saya kostyumluq xalis və yarım yun parçalara hansı parçalar aiddir?

A) boston, krep, triko

B) boston, kaşemir, krep

C) krep, flanel, boston

D) qabardin, triko, boston

E) kaşemir, boston qabardin

113. İpək parçalar preyskuranta görə neçə qrupa bölünür?

A) 8 qrup

B) 3 qrup

C) 4 qrup

D) 6 qrup

E) 2 qrup


114. İpək parçaların hər qrupu neçə yarımqrupa bölünür?

A) 5 qrup

B) 3 qrup

C) 4 qrup

D) 2 qrup

E) 6 qrup


115. İpək parçaların I qrupunun I yarımqrupuna hansı parçalar aiddir?

A) krepdeşin, krep-şifon, krep-jorjet

B) krep-şifon, krep-qranit, krep-maroken

C) mooskrep, muar,krep deşin

D) tofta, plastileks, krep-şifon

E) muar, krepdeşin, krep-jorjet


116. İpək parçaların 3-cü qrupunun jakkarda yarımqrupunahansı parçalar aiddir?

A) jakkard, atlas, muar,tafta

B) muslin, tafta, polotno

C) məxmər, krepdeşin, müar

D) atlas, ştor, məxmər

E) bafta, krep-şifon, müar


117. Kətan parçalar istifadəsinə görə neçə yerə bölünür?

A) 3 yerə

B) 2 yerə

C) 4 yerə

D) 5 yerə

E) 6 yerə


118. Kətan parçalar istifadə olunan ipliyin miqdarına görə neçə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
119. Yarımkətan parçalar içərisində ən geniş yayılmış parçalar hansı parçalardır?

A) kətan lavsan

B) kətan kapron

C) kətan nitron

D) kətan viskoz

E) kətan pambıq
120. Tikiş istehsalatında ən çox hansı kətan parçalar istifadə olunur?

A) kostyumluq-donluq və bortluq

B) polotno və bortluq

C) mətbək və kostyumluq-donluq

D) alt və yataq dəstləri üçün

E) polotno və kostyumluq-donluq


121. Kətan parçaların çeşidləri preyskuranta görə neçə qrupa bölünür?

A) 16 qrupa bölünür

B) 6 qrupa bölünür

C) 10 qrupa bölünür

D) 12 qrupa bölünür

E) 4 qrupa bölünür


122.Trikotaj polotnoları təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

A) 2 qrupa

B) 1 qrupa

C) 3 qrupa

D) 4 qrupa

E) 5 qrupa


123. Toxunmayan polotnolar preyskuranta görə neçə tip olur?

A) 2 tip


B) 1 tip

C) 3 tip


D) 4 tip

E) 5 tip
124. Parça tipli toxunmayan polotnolar neçə cür olur?

A) 3 cür

B) 2 cür


C) 1 cür

D) 4 cür


E) 5 cür
125. İsti araqatı olan vatin toxunmayan polotnoları neçə cür olur?

A) 2 cür olur

B) 1 cür olur

C) 3 cür olur

D) 4 cür olur

E) 5 cür olur


126. Saptikməli toxunmayan polotnolar neçə sistem sapdan ibarət olur?

A) 3 sapdan

B) 2 sapdan

C) 1 sapdan

D) 4 sapdan

E) 5 sapdan
127. Yapışqanlı və iynəbatırmalı toxunmayan polotnolara hansı polotnolar aiddir?

A) flizelin, proklamilin, “syunt”

B) malimo, flizelin

C) malipol, proklamilin

D) syunt, malimo

E) malipol, “viva”


128. Köməkçi materiallar çeşidinə görə hansı materiallardan ibarətdir?

A) Astarlıq, araqatı, bəzək və birləşdirici

B) astarlıq parçalar, araqatı materialları

C) trikotaj polotnoları, birləşdirici materiallar

D) toxunmayan polotnolar, yapışqanlı materiallar

E) parça, trikotaj polotnoları, bəzək və birləşdirici materiallar


129. Birləşdirici materiallara hansı materiallar aiddir?

A) tikiş sapları, yapışqanlı materiallar

B) yapışqanlı materiallar, tesmalar

C) furnituralar, kantlar

D) krujeva, tikiş sapları

E) tikiş sapları, furnituralar


130. Tikiş sapları təyinatına görə hansı saplardan ibarətdir?

A) paltarlıq, tikmə, hörmə, ayaqqabı çəhrayı

B) tikmə, pambıq, hörmə

C) tekstura olunmuş, ayaqqabı və tikmə

D) armirə olunmuş, paltarlıq, tikmə

E) şəffaf, çəhrayı, hörmə


131. Kimyəvi liflərdən olan saplara hansı saplar aiddir?

A) kompleks, teksturə olunmuş, armirə olunmuş, şəffaf və əriyən

B) kompleks, muline, şəffaf

C) əriyən, merserizə olunmuş, armirə olunmuş

D) qarus, şəffaf, kompleks

E) muline, teksturə olunmuş, şəffaf, əriyən


132. Poliamid, polietilen, polivinilxlorid sintetik polimerləri hansı birləşdirici materiallara aiddir?

A) yapışqanlı materiallara

B) birləşdirici saplara
C) kompleks birləşdirici saplara

D) teksturə olunmuş saplara

E) əriyən saplara
133. Tikiş istehsalatında materialların qaynaqla birləşdirilməsi neçə üsulla aparılır?

A) 3 qaynaq üsulu

B) 2 qaynaq üsulu

C) 1 qaynaq üsulu

D) 4 qaynaq üsulu

E) 5 qaynaq üsulu


134. Materialların yüksəktezlikli üsulu ilə qaynaq edilməsində nədən istifadə olunur?

A) yüksək tezlikli cərəyandan

B) ultrasəs tezliyindən

C) təzyiqdən

D) yüksək temperaturdan

E) ultradalğalardan


135. İsti araqatı materiallarına nələr daxildir?

A) pambıq kütlə, vatin, yapışqanlı həcmli polotnolar,porolon

B) vatin, yun kütlə, porolon

C) kətan kütlə, vatin, yun kütlə

D) pambıq kütlə, kətan kütlə, qətranlar

E) yapışqanlı materiallar, kətan kütlə, porolon


136. Vatin neçə cür olur?

A) 3 cür olur

B) 2 cür olur

C) 1 cür olur

D) 4 cür olur

E) 5 cür olur


137. Geyim hissələrinə müəyyən forma vermək və geyim sahələrini dartılmaqdan qorumaq üçün hansı köməkçi materialdan istifadə olunur?

A) araqatı materiallardan

B) astarlıq materiallardan

C) parçadan

D) bəzək materiallarından

E) furnituralardan


138. Lövhəli materiallardan hansı geyimlər hazırlanır?

A) plaş, gödəkcə, önlük

B) palto, kostyum, plaş

C) plaş, don, bluza

D) palto, gödəkcə, baş geyimi

E) kostyum, önlük, gödəkcə


139. Geyim üçün neçə cür lövhəli materialdan istifadə olunur?

A) 2 cür

B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cür

E) 5 cür
140. Bəzək materiallarına hansı materiallar aiddir?

A) lentlər, tesmalar, şnurlar, krujeva

B) lentlər, düymələr, şnurlar

C) qarmaqlar, xəzlər, krujeva

D) xəz, zəncirlər, krujeva

E) pryajkalar, lentlər, düymələr
141. Lentlər neçə cür olur?

A) 2 cür B) 1 cür C) 3 cür D) 4 cür E) 5 cür


142. Bəzək materialları təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

A) 3 qrupa B) 2 qrupa C) 4 qrupa D) 5 qrupa E) 6 qrupa


143. Tesmalar neçə cür olur?

A) 2 cür B) 1 cür C) 3 cür D) 4 cür E) 5 cür


144. Dekorativ təyinatlı lentlərlə hansı lentlər aiddir?

A) kapron, ajur, bəzək lentləri, emblem lentləri

B) elastiki, kiper, kapron

C) ajur, kiper, parçadan olan lentlər

D) haşiyələndirici lentlər, kapron, ajur

E) emblem lentlər, ajur, elastik lentlər


145. Şnurlar neçə cür olur?

A) 3 cür B) 2 cür C) 4 cür D) 5 cür E) 6 cür


146. Krujeva neçə üsulla istehsal olunur?

A) 2 üsulla B) 1 üsulla C) 3 üsulla D)4 üsulla E)5 üsulla


147. Furnituralara nələr aiddir ?

A) düymələr, qarmaqlar, knopkalar, zəncirlər, pryajkalar

B) lentlər, düymələr, sancaqlar

C) istismar, zəncirlər

D) düymələr, qarmaqlar, krujevalar

E) şnurlar, qarmaqlar, knopkalar


148. Materialına görə düymələr neçə cür olur ?

A) 4 cür B) 3 cür C) 2 cür D) 5 cür E) 6 cür


149. Məmulatlara qoyulan tələblər nüçə cür olur ?

A) 2 cür B) 1 cür C) 3 cür D) 4 cür E) 5 cür


150. Tikiş məmulatları üçün materialların seçilməsi neçə mərhələdə aparılır?

A) 3 mərhələdə

B) 2 mərhələdə

C) 1 mərhələdə

D) 4 mərhələdə

E) 5 mərhələdə


151. Parcaların təsnifatı hansı kriteriyalara uyğun aparılır?
A) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal və emal üsullarına

B) lif tərkibinə, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

C) təyinatına, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

D) lif tərkibinə, təyinatına, emal və rənginə görə

E) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal üsuluna
152. Parcaların əsas quruluş xarakteristikaları hansılardır?
A) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

B) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi

C) toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

D) sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

E) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları
153. Trikotajın təsnifatı necə yerinə yetirilir?

A) lif tərkibinə təyinatına, istehsal üsuluna, emalı və rənginə görə

B) lif tərkibinə, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

C) təyinatına, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

D) lif tərkibinə, təyinatına, emal və rənginə görə

E) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal üsuluna


154. Trikotaj hansı qruplara bölünür?
A) corablar, qetrilər, alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər

B) alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər

C) üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər
D)corablar, qetrilər; alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər

E)corablar, qetrilər; alt trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər


155. Trikotajın elementi nədir?
A) ilmə

B) birləşmə

C) sap

D) iplik


E) hörmə
156. Eninə horülən trikotaj necə alınır?
A) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

B) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

C) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 2 sapdan alınır

D) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 3 sapdan alınlr

E) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 10 sapdan alınır
157. Ərişlə hörülən trikotaj necə alınır?
A) ilmə cərgəni təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

B) ilmə cərgəni təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

C) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 2 sapdan alınır

D) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 3 sapdan alınlr

E) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 10 sapdan alınır
158. Eninə hörülən əsas hörmələr hansılardır?
A) saya, lastik, ikiastar saya

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) zəncir, triko, atlas
159. Ərişlə hörülən əsas hörmələr hansılardır?
A) zəncir, triko, atlas

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) saya, lastik, ikiastar saya
160. Eninə hörülən bas hörmələr hansılardır?
A) saya, lastik, ikiastar saya

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) zəncir, triko, atlas
161. Ərişlə hörülən bas hörmələr hansılardır?
A) zəncir, triko, atlas

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) saya, lastik, ikiastar saya
162. Eninə törəmə hörmələr hansılardır?
A) ikili saya, ikilastik

B) üçlü saya

C) törəmə triko

D) törəmə saya

E) törəmə zəncir
163. Eninə lastikin ən çox istifadə olunan rapotları hansılardır?
A) lastik 1+1, lastik 2+2, lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

B) lastik 2+2, lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

C) lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

D) lastik 1+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

E) lastik 1+1, lastik 2+2, lastik 1+2, lastik 3+3
164. Naxışlı trikotaj hansı hörmələr əsasında yaranır?

A) baş , törəmə

B) jakkard

C) pres


D) ajur

E) ananas


165. Naxışlı trikotaj hansılardır?
A) pres, jakkard,örtük, plyuş,ajur

B) jakkard,örtük, plyuş,ajur

C) pres, örtük, plyuş,ajur
D) pres, jakkard,örtük, plyuş
E) pres, jakkard,örtük,ajur

166. Məmulatların mexaniki xassələrinə hansı xarakteristikalar aiddir?

A) dartılmada yarımdövrü qırılma və qeyri-qırılma, birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

B) dartılmada yarımdövrü qeyri-qırılma, birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

C) dartılmada yarımdövrü qırılma , birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

D) dartılmada yarımdövrü qırılma və qeyri-qırılma, çoxdövrlü xarakteristikalar

E) dartılmada yarımdövrü qırılma , çoxdövrlü xarakteristikalar
167. Məmulatların qısalma xarakteristikaları hansılardır?
A) qısalma

B) sapım qasalması

C) qısalma əmsalı

D) oturma

E) oturma əmsalı
168. Məmulatların fiziki xassələrinə nələr daxildir?
A) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

B) istilik, optik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

C) hiqroskopik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

D) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, keçiricilik


E) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, akustik xassələri
169. Məmulatlarln dağılmasına təsir edən amillər sırasında ən vacib vasitələri hansılardır?
A) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

B) radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

C) işiq, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

D) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər

E) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, pillinq
170. Parçanın keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi nədir?
A) sort, növ, çeşid

B) növ, çeşid


C) sort, çeşid

D) sort, növ

E) növ
171. Parçaların keyfiyyəti neçə tip standartla qiymətləndirilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
172. Trikotaj keyfiyyəti neçə tip standartla qiymətləndirilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
173. Parçaların növlrəri hansı qruplarda birləşir?
A) baş, törəmə, kombinə, jakkard, mürəkkəb

B) kombinə, jakkard, mürəkkəb

C) baş, törəmə, jakkard, mürəkkəb

D) baş, törəmə, kombinə, jakkard

E) baş, jakkard, mürəkkəb
174. Sadə parçalara hansılar aiddir?
A) qumaş, sarja, atlas

B) qırıq sarja ,gücləndirilmiş satin, krep

C) krep

D) jakard

E) roqojka
175. Parça neçə sistem sapdan alınır?
A) 2

B) 1


C) çox

D) 5


E) 4
176. Parça hansı saplardan alınır?
A) əriş, arğac

B) əsas

C) əriş

D) arğac

E) çoxlu əriş, köməkçi
177. Xətti sıxlığı 31 teks x 2 olan yun sapının diametrini (mm) tapın
A) 0,34

B) 0,38

C) 0,42

D) 0,60

E) 0,30
178. Xətti sıxlığı, 27,7 teks x 2 olan yarımyun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,38

B) 0,42

C) 0,60

D) 0,30

E) 0,26
179. Xətti sıxlığı, 27,8 teks x 2 olan yarımyun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,27

B) 0,32

C) 0.35

D) 0,30

E) 0,40
180. Diametri 0,34 mm olan yun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 31 texs x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 27 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
181. Diametri 0,38 mm olan yarımyun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 27,7 teks x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 27 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
182. Diametri 0,27 mm olan yarımyun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 27,8 teks x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 26 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
183. Xətti sıxlığı, 15,4 teks x 2 olan pambıq ipliyini diametrini (mm) tapın
A) 0,22

B) 0,20


C) 0.18

D) 0,32


E) 0,28
184. Viskoz sapının xətti sıxlığı 8,4 teks olarsa onun diametrini (mm) tapın
A) 0,12

B) 0,10

C) 0,16

D) 0,13

E) 0,15
185. Viskoz sapının xətti sıxlığı 6,7 texs olarsa onun diametrini (mm) tapın
A) 0,11

B) 0,22

C) 0,33

D) 0,15

E) 0,18
186. Xətti sıxlığı 19,2 texs x 2 olan yun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,27

B) 0,28

C) 0,30

D) 0,36

E) 0,24
187. Toxunmayan materialların quruluşu nə ilə xarakterikdir?
A) lif, sap

B) ilmə

C) sap

D) lif


E) iplik
188. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflərin neçə növ yerləşirlər?
A) 4

B) 2


C) 3

D) 5


E) 10
189. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflərin yerləşməsi hansılardır?
A) paralel, kəsişən, xaotik, kombinə

B) kəsişən, xaotik, kombinə

C) paralel, xaotik, kombinə

D) paralel, kəsişən, kombinə

E) paralel, kəsişən, xaotik
190. Parçadan hansı tikiş məmulatları alınır?
A) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

B) böyüklər, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

C) uşaqlar, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

D) uşaqlar, böyüklər, kişilər ücün üst geyumlər

E) uşaqlar, böyüklər, qadınlar ücün üst geyumlər
191. Corab məmulatları hansılardır?
A) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

B) qadınlar üçün yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları


C) qadınlar üçün corab, yarım corab , qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

D) qadınlar üçün corab, corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

E) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz, kişi qısa corabları
192. Qadın corabının hissələri hansılardır?
A) boğaz, baldır, boyun, pəncə, burun

B) baldır, boyun, pəncə, burun


C) boğaz, boyun, pəncə, burun

D) boğaz, baldır, boyun, burun

E) boğaz, baldır, pəncə, burun
193. Qadın corab-reytuzu hissələrinin sayı neçədir?
A) 8

B) 7


C) 6

D) 5


E) 10
194. Qadın corabı hissələrinin sayı neçədir?
A) 7

B) 8


C) 5

D) 9


E) 10
195. Uşaq corab-reytuzu hissələrinin sayı neçədir?
A) 9

B) 7


C) 6

D) 10


E) 11
196. Uşaq yarımcorabı hissələrinin sayı neçədir?
A) 5

B) 6


C) 10

D) 8


E) 7
197. Kişi qısa corabları hissələrinin sayı neçədir?
A) 5

B) 6


C) 10

D) 8


E) 7
198. Trikotaj məmulatları əsas neçə növ üzrə qruplaşır?
A) 5

B) 2


C) 1

D) 10


E) 6
199. Trikotaj məmulatlarının əsas növləri hansı qruplarda birləşir?
A) corab, alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

B) alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar


C) corab, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

D) corab, alt və üst trikotaj, əlcək

E) corab, alt və üst trikotaj, müxtəlif ədədi məmulatlar
200. Qadın (qız) və kişi (oğlan) geyimlərinin bir-birindən fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?
A) düymənin ətəkdə yerləşməsi istiqamət

B) cibin ətəkdə yerləşməsi istiqamət

C) uzunluq

D) rəng


E) model
201. Aşağıdakı liflərdən hansı liflər bitkilərin gövdəsindən alınır?
1) yun; 2) ipək; 3) abaka; 4) pmbıq; 5) kətan; 6) sızal; 7) kənaf; 8) pamı.

A) 5; 7; 8

B) 2; 3; 6

C) 1; 4


D) 1; 6; 5

E) 3; 4; 6


202. Aşağıakılardan mineral təbii lif hansıdır?
A) asbest

B) şüşə


C) metal

D) kozein

E) noliefir
203. Bitki mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddədən təşkil edilmişdir?
A) sellyuza

B) saxaroza

C) fruktoza

D) keratin

E)alfa amin turşusu
204. Heyvan mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddələrdən təşkil edilmişlər?
A) keratin; fibrain

B) saxaroza; fruktoza

C) tereftalat turşusu; asetat turşusu

D) noliolefin; noliakrilonitril

E)zein; kozein
205. Toxuculuq liflərinin və elementar saplarının təsnifatı hansı əlamətinə görə təsnifləşdirilmiş və bu təsnifat bütün dünya ölkələri tərəfindən qəbul edilmişdir?
A) mənşəyinə

B) kimyəvi tərkibinə

C) xassələrinə

D) quruluşuna

E) tətbiq sahələrinə
206. Kapron sintetik lifləri aşağıdakı hansı kimyəvi lifəmələgətirici monimerdən alınır.
A) kaprolaktamdan

B) poliakrilonitrildən

C) polivinilxloriddən

D) polietilentereftalatdan

E)polivinil spirtindən
207. Nitron lifləri aşağıdakı hansı lifəmələgətirici monimerdən alınır?
A) noliakrilonitrildən

B) kaprolaktamdan

C) polivinilxloriddən

D)polivinilspiptdən

E)polietilendən
208. Süni sellyüzalı liflərdən viskoz liflərinin makromalekul quruluşu aşağıdakılardan hansına uyğundur?
A) xətti ziqzaqvari

B) tsiklik zəncirli

C) xətti cənzirli

D) şaxələnmiş

E) nərdivanvari
209.Təbii zülali tərkibli yun və ipək liflərinin kerotin və fobrainin makromolekul quruluşu aşağıdakılardan hansına uyğundur?
A) şaxələnmiş

B) tonlu


C) yastı

D) nərdivanvari

E) xətti ziqzaqvari
210. Müxtəlif növ liflərin laboratoriya şəraitində tanınması üçün hansı üsuldan istifadə edilir?
A) işıq mikroskopiyası üsulu

B) orqanoleptik üsul

C) kimyəvi analiz üsulu

D) fiziki analiz üsulu

E) çəki üsulu
211. Aşağıdakılardan hansıları ipliklərin əyrilmə üsulu hesab edilir?

1. Isti-nəm üsullar; 2. burulma üsulu; 3. yapışdırma üsulu; 4. daraq üsulu;

5. konvektiv üsul; 6. kadr üsulu; 7. apparat üsulu; 8. seçmə üsulu
A) 4; 6; 7

B) 1; 3; 5

C) 1; 84

D) 2; 3


E) 2; 5; 8
212. Yuyulmuş yun lifləri topasının orta hissəsindən uzunluğu 50 mm olan kələf kəsilmişdir. Kələfin kütləsi (çəkisi) 18, 65 mq təyin edilmişdir. Kələfdəki liflərin sayının 276 ədəd olduğunu bilərək kələfdəki yun lifinin xətti sıxlığını hesablayın
A) T=1,35 teks

B) T = 0,06 teks

C) T =2,68 teks

D) T = 0,37 teks

E) T = 14,48 teks
213. Ipək tikiş saplarından hər birinin uzunluğu 100 metr olan beş nümunənin orta hesabı kütləsi (çəkisi) 2 qram təyin edilmişdir. Sapın xətti sıxlığını hesablayın.
A) T = 4 teks

B) T = 200 teks

C) T = 200 teks

D T = 40 teks

E) T = 60 teks
214. Ipliyi burulmaya yoxlayarkən onun faktık burulması K1 = 1200, hesabi burulması isə K2=1105 olduğunu bilərək burulmadan qısalma əmsalını «Ku» və burulmadan qısalma faizini «u» hesablayın.
A) Ku = 0,92; u =8,0 %

B) Ku = 4,12; u =12,0 %

C) Ku = 1,08; u =16,0 %

D) Ku = 0,5; u =5,0 %

E) Ku = 0,1; u =1,0 %
215. Pambıq liflərinin nəmliyini «AK-2» markalı kondinsion apparatında təyin edərkən nümunələrin faktiki kütləsi (çəkisi) 100 qram, təcrübələrdən sonra mütləq quru kütləsinin 92 qram olduğunu bilərək, pambıq liflərinin faktiki nəmliyini hesablayın.
A) WF= 8,7 %

B) WF= 8,0 %

C) WF= 16,0 %

D) WF= 17,4 %

E) WF= 32,0 %
216. Pambıq tikiş sapının xətti sıxlığı T = 12, 5 teks qırılma yükünün Pq= 125 cH olduğunu bilərək, sapın nisbi möhkəmliyini hesablayın.
A) PH = 10 cH/teks

B) PH = 50 cH/teks

C) PH = 20 cH/teks

D) PH = 100 cH/teks

E) PH = 200 cH/teks
217. 1882 –ci ildə ilk dəfə alınan viskoz liflərinin alınma prosesində «merselizasiya» əməliyyatını apararmaq üçün hansı maddədən istifadə edilir.
A) qələvi (NaOH; KOH)

B) natrium-sulfat ( Na2SO4)

C) kalsium-bisulfat (Ca(HSO3)2)

D) soda ( Na2CO3)

E) mel (CaCO3)
218. Polietilen sapın qırılma yükünün Pq = 250cH, qırılmada mütləq uzanmasının lq=20 mm və möhkəmlik diaqramasına görə diaqramanın tamamlanma əmsalının M = 0,6 olduğunu bilərək, qırılmada görülən işi «Rq» hesablayın.
A) Rq = 3000 cH mm

B) Rq = 5000 cH mm

C) Rq = 1000 cH mm

D) Rq = 8333 cH mm

E) Rq = 20,8 cH mm
219. Parçaların sıxlığı əriş və arğac saplarının parçanın eni və uzunluğu üzrə hansı məsafədəki sayını ifadə edir?
A) 100 mm məsafədə

B) 10 mm məsafədə

C) 200 mm məsafədə

D)1000 mm məsafədə

E) 500 mm məsafədə
220. Parçanın əriş üzrə sıxlığının Pə = 174 ədəd arğac üzrə sıxlığının Pa= 182 ədəd, arğac və əriş saplarının diametrlərinin də (a)=0,1 mm olduğunu bilərək parçanın səthi dolumunu hesablayın.
A) ES = 38, 77 %

B) ES = 10, 50 %

C) ES = 3, 56 %

D) ES = 35, 60 %

E) ES = 71, 20 %
221. Parçanın həcmi dolumu EV = 87 % olduğu məlumdursa parçanın ümumi məsaməliliyini hesablayın.
A) Rüm = 13 %

B) Rüm = 130 %

C) Rüm = 26 %

D) Rüm = 24 %

E) Rüm = 5 %
222. Gönün həqiqi həcmi Vh = 20 ml, nəzərdə tutulan həcmi Vn t= 18 ml olduğunu bilərək, gönün ümumi məsaməliliyini hesablayın
A) Rüm  11 %

B) Rüm  22 %

C) Rüm  3 %

D) Rüm  1 %

E) Rüm  33 %
223. Yun parçanın təşkil edildiyi əriş sapının diametri də = 0,3 mm, arğac sapının diametri isə da = 0,4 mm olduğunu bilərək, birinci qürülüş fazasında parçanın qalınlığının hesabat düsturunu verməklə qiymətini hesablayın.
A) 2də + da = 1,1 mm

B) 2da + də = 11 mm

C) də + da = 0,7 mm

D) 2də + 2da = 1,4 mm

E) 2də + 3da = 2,7 mm
224. Trikotaj polotnolarından triko toxunmasından istifadə edilən ipliyin diametri dt = 0,5 mm olduğunu bilərək trikotajın qalınlığının hesabat düsturuna görə qiymətini hesablayın.
A) 3 dt =1,5 mm

B) 2dt + dt /2= 1,25 mm

C) 2dt = 1,0 mm3dt

D) 3dt+2dt =2,5 mm

E) 3dt  dt= 0,75 mm
225. Parça və trikotajda xüsusi möhkəmlik «Px» hansı formuladan hesablanır?
A) Pq/T

B) Pq/S

C) Pq/R

D) Pq/m

C Pq/LS
226. Parçanın bir dövrlü mexaniki xassələri təyin edilərkən edastiki deformasiya El= 10 %, yüksək elastiki deformasiya Ej e=5% və tam deformasiyanın ET = 37,5 % olduğunu bilərək elastiklik həddini «Eel» hesablayın.
A) Eel=0,4

B) Eel= 1,0

C) Eel=0,1

D) Eel=10

E) Eel=0,5
227. «Desorbsiya» termini aşağıdakı hansı prosesə uyğundur?


Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin