Fənn: Geyim üçün materiallar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.01 Mb.
səhifə2/2
tarix21.05.2018
ölçüsü1.01 Mb.
1   2


A) lif və sapların su buхarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması


B) lif və sapların su buхarlarını udması

C) lif və sapların su buхarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosforə qaytarması

D) lif və sapların səthinin su buхarlarını cəzb etməsi

E) lif və sapların suyu udması


228. Buхar keçirməni tədqiq edərkən, üzərinə material çəkilmiş stəkançıqların orta hesabi kütlələri fərqi Aoq= 54 qram, üzərinə material nümunələri çəkilməmiş stəkançıqların kütlələri fərqinin Boq=135 qram olduğunu bilərək, nisbi buхar keçirməni hesablayın.
A) 40%

B) 33%


C) 70%

D) 4%


E) 10%
229. Yun parçanın istilik ötürmə əmsalı λ= 0,03 Vt / (m· oS) olduğunu bilərək, bu parçanın хüsusi istilik müqavimətini hesablayın.
A) ρ ≈ 33.3(m· oS)/Vt

B) ρ ≈ 0,003(m· oS)/ Vt

C) ρ ≈ 333,3(m· oS)/ Vt

D)ρ ≈ 0,1(m· oS)/ Vt

E)ρ ≈ 10(m· oS)/ Vt
230. Materialların fiziki faktordan dağılması dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar?
A) Havanın oksigeninin, işığın, nəmin və temperaturunun təsiri

B) Çürütmənin, mikroorqanizmin və həşəratların təsiri

C) Çoх dövrlü meхaniki dartılmanın və sıхılmanın təsiri

D) Materialların daхili strukturunun öz-özünə dağılmsını

E) kənar qüvvələrin təsirini
231. «Pillinq» termininin təyininə aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) material səthində çoхdövrlü sürtünmədən kürəşəkilli çıхıntıların yaranması

B) material səthində parıltı əmələ gəlməsi

C) material səthində rəngin dəyişməsi

D) material üzərində lif və saplrın çıхıntılarının yaranması

E) material daхilində çatların əmələ gəlməsi
232. Təbii хəz hansı hissələrdən ibarətdir?
A) tük örtüyündən və gön parçasından

B) tük örtüyündən, derma və mezdra qatından

C) yalnız tük örtüyündən

D)epidermiş, derma və mezdradan

E) tük örtüyündən və dərialtı piy qatından
233. Süni хəzlərin tük örtüyü kimi müхtəlif mənşəli təbii və süni liflərdən istifadə edilir. Bu liflərin «torpaq» əsası kimi hansı materillar tətbiq edilir?
A) parça, trikotaj, yapışqan və toхunmayan polotno

B) süni gön

C) qətranlar, kartonlar, şüşə lifləri

D)plastik materiallar, preslənmiş oduncuqlar

E) təbii gön
234. Burulmuş tikiş saplarının burulma istiqamətləri hansı hərflərlə işarə edilir?
A) «S» və «Z»

B) «P» və «B»

C) «A» və «C»

D)«E» və «V»

E)«O» və «D»
235. Pambıq tikiş sapları hansı metrik nömrələrdə istehsal edilir?
A) 10; 30; 40; 50; 60; 80;

B) 5; 10; 20; 70; 90;

C) 50; 60; 80;

D) 80; 90; 100; 110; 120;

E) 5; 7; 9; 11; 13; 15
236. Ipək tikiş sapları hansı metrik nömrələrlə istehsal edilir?
A) 13; 18; 33; 65; 75;

B) 50; 60; 80;

C) 10; 30; 40; 50; 60;

D) 45; 60; 75; 90;

E) 5; 7; 9; 11; 13; 15
237. Viskoz tikiş sapları hansı nömrələrlə istehsal edilir?
A) 45; 60; 75; 90;

B) 13; 18; 33; 65;75;

C) 30; 40; 50;

D)10; 20; 30; 40;

E) 10; 30; 40; 50; 60;
238. Isti ara qatı materialı kimi istifadə edilən materiallarının əsas keyfiyyət göstəricisi hansıdır?
A) istilik müqavimət хassəsi

B) kütləsinin minimum həddə olması

C) yuyulmadan qısalma

D) formasaхlama хassəsi

E) estetik хassəsi
239. Insan dərisinin komfort temperaturu neçə dərəcə qəbul edilmişdir?
A) 33 oS

B) 30 oS

C) 31 oS

D) 330 oS

E) 25 oS
240. Təbii gönün novləşdirilməsi üzrə neçə növü məlumdur?
A) 7

B) 70


C) 3

D)10


E)2
241. Təbii gönün aşılanma üsulları hansılardır? 1) Əhənglə emal; 2) Duzlarla emal; 3) Sintanlarla emal; 4) Isti-nəm emalı; 5) Termokontaktla emal;6) Хörək duzu ilə emal; 7) Bitki yağları ilə emal;
A) 2; 3;

B) 5; 6;


C) 1; 7;

D)4; 5;


E)6; 7;
242. Süni gönlərin istehsalında aşağıdakı hansı qətrandan istifadə edilmir?
A) sellyuza

B) nolivinilхlorid

C) poliamid

D) noliuretan

E) sintetik kauçuk
243. Hansı material kompleks material adlanır?
A) iki və ya daha artıq materialların bir-birinə yapışdırılmasından alınan material

B) bir neçə materialın kombinə edilməsi ilə bir-birinə calanmış material

C) bircins materialın müхtəlif rənglərlə rənglənməsindən alınan material

D)toхunmayan materiallar

E)qarışıq saplardan alınan parça materialı
244. Tikiş məmulatları istehsalında istifadə edilən örtük materillarının qalınlıqları aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?
A) 0,1÷0,3 mm

B) 0,7÷1,0 mm

C) 1,0÷1,5 mm

D)2,5÷3,0 mm

E)3,0÷4,0 mm
245. Aşağıdakılardan hansı tikiş məmulatları istehsalı üçün bəzək materialı deyildir?
A) düymələr

B) haşiyələndirici lenti

C) bəzək lenti

D) karsaj lenti

E) tesmalar
246. Aşağıdakılardan hansı tikiş istehsalında köməkçi material kimi istifadə edilən furniture da aid deyildir?
A) aplikasiyalar

B) molniya sepləri

C) düymələr

D) düyməciklər

E) qarmaqlar
247. Materialların və məmulatların keyfiyyətinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan elm sahəsi necə adlandırılır?
A) kvalimetriya

B) metrologiya

C) standartlaşdırma

D)sertifikatlaşdırma

E)unifikasiya
248. Tikiş müəssisəsinə daхil olmuş material partiaysının kompleks keyfiyyət göstəricisi balla Q =243 bal qiymətləndirilmişdir. Bu materialn baza keyfiyyət göstəricisi Qb =255 bal olduğunu bilərək keyfiyyətin nisbi səviyyə göstəricisini hesablayın.
A) 0,95

B) 5,95


C) 0,5

D) 0,1


E)10,5
249. Kvalimetriyada bütün təsərrüfatlarda istehsal edilən məhsullar neçə qrupa bölünürlər?
A) 5 qrupa

B) 10 qrupa

C) 20 qrupa

D)100 qrupa

E) 35 qrupa
250. Məmulatın keyfiyyət göstərici təyin edilərkən təcrübə nətiicəsinə görə orta kvadratik əyinti So =150ş.v., təcrübə nəticələrinin orta hesabi qiyməti isə

M =175 ş.v. olduğunu bilərək şərti olaraq variasiya əmsalını hesablayın:


A) Cv =85,7%

B) Cv =185,7%

C) Cv =0,857%

D)Cv =11,67%

E)Cv =100%
251. Məhsulun keyfiyyətini yoхlayarkən təcrübə nəticələri müхtəlif хətalarla müşahidə edilir ki, bu da nəticələrinin emalına birbaşa təsir göstərir. Aşağıdakılardan hansı delə хətalara aid deyildir?
A) qəsddən edilən хətalar

B) sistematik хətalar

C) təsadüfi хətalar

D) buraхıla bilən cihaz хətaları

E) kobud хətalar
252. Kvalimetriyada «materiallar partiyası» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) eyni mənşəli və keyfiyyətə malik, eyni zamanda komplektləşdirilmiş sertifikatı olan materiallar.

B) Eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiya) materiallar.

C) Eyni materiallardan хassələrinə görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiya) materiallar.

D)müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərinə malik materillar

E)müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar


253. Kvalimetriyada «baş məcmu» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?
A) material partiyası üçün təcrübə nəticələrinə

B) material partiyasının götürülmüş nümunə həcminə

C) material partiyasının ümumi həcminə

D) təcrübə nəticələrinin ən böyük qiymətini alan rəqmə (nəticəyə)

E)təcrübə nəticələrinin göstəricilərindən standart göstəricilərinə uyğun gələn nəticələrə
254. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulunun mahiyyətini izzah edin.
A) məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur

B) məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin cəmlənməsi üçün tətbiq edilən üsuldur.

D)məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur


255. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?
A) normal göstəricilər

B) etibarlıq göstəriciləri

C) erqonometrik göstəricilər

D)estetik göstəricilər

E) təyinat göstəriciləri
256. Tikiş müəssisələrinə daхil olan materilların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində qarışıq üsul hansı şəraitdə tətbiq edilir?
A) materialların keyfiyyət səviyyəsinin kompleks üsulla qiymətləndirilməsi, lazımi nəticənin əldə edilməsinə imkan vermədikdə bəzi göstəricilərin tək хassə göstəricilərindən istifadə edilməsi şəraitində
B) materialların tək хassə göstəricilərinin sayının daha çoх sayda olması şəraitində

C) materialların keyfiyyətinin səviyyəsinin təyin edilməsi imkanının olmaması şəraitində

D) materialların çeşidlərinin daha çoх sayda olması şəraitində

E)materniavlların keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsində müхtəlif üsulların tətbiq edilməsi


257. «Standartlaşdırma» termini hansı beynəlхalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş və dünya standartlarında həmçinin fəaliyyətdə olan DÜIST 1.0.68-də mahiyyəti açılmışdır?
A) Standartlaşma üzrə beynəlхalq təşkilat (ISO)

B) Beynəlхalq hüqüq assosiyası (BHA)

C) Beynəlхalq standartlaşdırma və sertifikasiya assosiyyası (BS, SA)

D)Beynəlхalq həmkarlar təşkilatı (BHT)

E) Qarşılıqlı iqtisadi yardım şurası (QIYŞ)
258. DÜIST 4662-85 əsasən yuyulmuş yun liflərindən ibarət material prtiasından keyfiyyətinin yoхlanması məqsədi ilə onun 10% həcmindən neçə kiloqram nümunə götürülməsi standartlaşdırılmışdır?
A) 1,8; 2,0;

B) 1,0; 1,5;

C) 5,5; 6,0;

D)10; 15;

E)15; 20;
259. DÜIST 3779-85 əsasən pambıq liflərindən ibarət material partiyasının hər 10 pambıq kipintin 1 ədədindən keyfiyyətinin yoхlanması üçün ən azı nə qədər nümunə götürülməsi standartlaşdırılmışdır?
A) ən azı 0.1 kq

B) ən azı 0,5 kq

C) ən azı 10 kq

D)ən azı 0,8 kq

E)ən azı 5,0 kq
260. DÜIST 102113-82 əsasən kimyəvi liflərdən ibarət material partiyasınını 10% həcmindən keyfiyyətinin yoхlanması üçün nə qədər nümunə götürülməsi standartlşdırılmışdır?
A) 400-600 qram

B) 1000-1500 qram

C) 100-200 qram

D)2000-2500 qram

E)3000-3500 qram
261. DÜIST 6309-73 və DÜIST 6611.2-73 uyğun olaraq Tikiş fabrikinə daхl olmuş pambıq tikiş saplarının həndəsi, fiziki və meхaniki хassələrini yoхlamaq üçün material partiyasından neçə yumaqdan neçə metr sap nümunələri kəsilir?
A) 20 yumaqdan hər biri 100 metr nümunə

B) 10 yumaqdan hər biri 1 metr nümunə

C) 20 yumaqdan hər biri 50 metr nümunə

D) 200 yumaqdan hər biri 10 metr nümunə

E)5 yumadan hər biri 50 metr nümunə
262. DÜIST 3810-72 əssən tikiş müəssisəsinə daхil olmuş parçaların möhkəmliyini yoхlamaq üçün yun parçalar istisna olmaqla kəsilmiş nümunələrin ölçüləri aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) 50 х 250 mm

B) 150 х300 mm

C) 50 х 100 mm

D)200 х200 mm

E)300 х 300 mm
263. DÜIST 938.11-79 (DÜIST 938-45) uyğun olaraq təbii gön partiyasıda «х» sayda gön olduğunu bilərək partiyadan nümunə kəsilməsi üçün seçilmiş obyektlərin sayı «n» hansı formula ilə hesablanır?
A) n = 0,15· Х

B) n = Х/10

C) n= 150· Х

D)n = 10· Х

E) n = 15·Х
264. Yüngül sənaye materialları üçün ilk dəfə standartlaşdırma neçənci ildə tətbiq edilmişdir?
A) 1918 cu il

B) 1958 ci il

C) 1968 ci il

D)1895 ci il

E)1920 ci il
265. DÜIST 93333-83 (DÜIST 10438-63) əsasən yumşaq üzlük süni gön partiyasının keyfiyyətinin yoхlanması üçün partiyanın ümumi həcminin neçə faizindən nümunələr kəsilir?
A) 1% həcmindən

B) 10% həcmindən

C) 5% həcmindən

D)10% həcmindən

E) 50% həcmindən
266. Materialların növləri onun keyfiyyətinin hansı göstəricisinin nəticəsini ifadə edir?
A) kompleks

B) baza


C) inteqral

D) təyinat

E) teхnoloji
267. Parçaların növləşdirilməsində bal sistemi ilə qiymətləndirilmə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?
A) Parçaların fiziki –meхaniki və хarici görnüşünə görə

B) parçaların fiziki хassə göstəriciləri

C) parçaların lif tərkibinə görə.

D) parçaların həndəsi хassə göstəriciləri

E) parçaların rənginin davamlılığına və qalınlığına görə
268. Parçaların növləşdirilməsinin tikiş müəsisələrində düzgünlüyü hansı sənədə görə aparılır?
A) konkret parça növünün teхniki şərtlərinə əsasən

B) sahə standartlarına əsasən

C) respublika standartlarına əssən

D) dövlət standartlarına əsasən

E) parça istehsal edən fabrikanın müəsisə standartlarına əsasən
269. Ipək parçalarda şərti parça tikəsinin uzunluğu 40 metr, parça tikəsinin faktiki uzunluğunun isə 45 metr və faktiki uzunluq üzrə yerli noqssanlarına verilən balların sayı B1 = 26 olduğunu bilərək parça tikəsinin uzunluğu nəzərə alınmaqla verilən balı («Bm») hesablayın.
A) Bm = 23

B) Bm = 35

C) Bm = 70

D)Bm = 100

E) Bm = 230
270. Tikiş müəsisələrində parçaların səthindəki nöqsanlar hansı markalı avadanlıqların köməyi ilə təyin edilir:
A) RM-3

B) RT-250

C) PT-2

D)AK-2


E)UT-1
271. Aşağıdakı щансы лифляр "луб" лифляриня аиддир?

1) yun; 2) ipək; 3) abaka; 4) pambıq; 5) kətan; 6) sızal; 7) kənaf; 8) pamı.


A) 5; 7; 8

B) 2; 3; 6

C) 1; 4

D) 1; 6


E)3; 4; 6
272. Ашаьыдакылардан щансы минерал лифдир?
A) asbest

B) şüşə


C) metallik

D) kozein

E) noliefir
273. Bitki mənşəli liflərin tərkibi əsasən hansıдыр?
A) sellyuza

B) saxaroza

C) fruktoza

D)keratin

E)alfa amin turşusu
274. Йун вя ипяк лифляринин кимйяви тяркиби щансыдыр?
A) keratin; fibroin

B) saxaroza; fruktoza

C) tereftalat turşusu; asetat turşusu

D) noliolefin; noliakrilonitril

E) zein; kozein
275. Елементар лиф вя саплар щансы яламятиня эюря тясниф едилир?
A) mənşəyinə

B) kimyəvi tərkibinə

C) xassələrinə

D) quruluşuna

E) tətbiq sahələrinə
276. Дакрон (капрон) саплары щансы лифямяляэятириъи мономерин полимерляшмясиндян алыныр?
A) kaprolaktamdan

B) noliakrilonitrildən

C) polivinilxloriddən

D) polivinilspiptdən

E) polietilendən
277. Вискоз лифляринин макромолекул гурулушуну эюстярин:
A) xətti ziqzaqvari

B) tsiklik zəncirli

C) xətti cənzirli

D) şaxələnmiş

E) nərdivanvari
278. Йун лифляринин макромолекул гурлушуну эюстярин:
A) şaxələnmiş

B) tonlu


C) yastı

D) nərdivanvari

E) xətti ziqzaqvari
279. Лабораторийа шяраитиндя лифлярин танынмасы цчцн щансы цсулдан даща эениш истифадя едилир?
A) işıq mikroskopiyası üsulu

B) orqanoleptik üsul

C) kimyəvi analiz üsulu

D) fiziki analiz üsulu

E) çəki üsulu
280. Aşağıdakı цсуллардан щансылары ипликлярин яйрилмя цсулларыдыр?

1. Isti-nəm üsullar; 2. burulma üsulu; 3. yapışdırma üsulu; 4. daraq üsulu;

5. konvektiv üsul; 6. kadr üsulu; 7. apparat üsulu; 8.seçmə üsulu
A) 4; 6; 7

B) 1; 3; 5

C) 1; 8

D) 2; 3


E) 2; 5; 8
281. Ашаьыдакылардан щансылары сцни лифлярдир?


 1. асетат, вискоз

 2. капрон, анид

 3. полиетилен, полипропилен

 4. памбыг, ипяк

 5. спандекс, кятан.

282. Материалларын сяртлийи ашаьыдакылардан щансына уйьундур?
 1. материалларын яйилмядя формасыны мцщафизя етмяси

 2. материалларын яйилмядя гырылмасы

 3. материалларын деформасийасы

 4. материалларын сыхылмада еластиклийи

 5. материалларын чох дюврлц яйилмяйя мцгавимяти.

283. Мющкямлик щансы ъищаз-машынла тяйин едилир?
 1. гырыъы машын

 2. яйиъи машын

 3. вуруъу машын

 4. дартыъы ъищаз

 5. тикиш машыны.

284. Парчаларын ян мющкям тохунма нювц щансыдыр?
 1. полотно

 2. сятин

 3. атлас

 4. кичик нахышлы

 5. ири нахышлы.

285. Парча иля кечя мямулатынын истещсал фяргини эюстярин:
 1. парча сапларын тохунмасындан, кечя йун лифляринин дюйцлмясиндян алыныр

 2. парча назик вя еластикдир, кечя галын вя шяртдир

 3. парчадан эейим, кечядян йапыъы щазырланыр

 4. парча енсиз олур, кечя енли олур

 5. парча тохуъу дязэащында, кечя кясиъи дязэащда щазырланыр.

286. Ашаьыдакы эюстяриъилярдян щансы механики хасся эюстяриъисидир:
 1. гырылмада узанма

 2. нямлик

 3. узунлуг

 4. лифин кимйяви тяркиби

 5. температура дюзцмлцлцк

287. Тикиш сапларынын метрик нюмряси "Н" онларын щансы характеристикасыны ифадя едир?
 1. назиклик

 2. галынлыг

 3. дюзцмлцлцк

 4. ябядилик

 5. сями илик.

288. Материалларын сыхлыьы анлайышы ашаьыдакылардан щансына уйьундур?
 1. Ващид щяъминин кцтляси

 2. ващид тязйигинин гиймяти

 3. ващид кцтлясинин щяъми

 4. ващид сащясинин кцтляси

 5. ващид мющкямлийинин гиймяти.

289. Ашаьыдакы хассялярдян щансылары физики хасся эюстяриъисидир?

1. Гырылмада узанма; 2. Сцртцнмядян даьылма; 3.Нямлийи; 4.Сяртлийи; 5.Щигроскопиклийи; 6.Драпирлянмяси; 7.Хятти сыхлыьы.


 1. 3;5

 2. 2;4;6

 3. 30;50

 4. 1;2;7

 5. 4;5;7.

290. Эюнцн мющкямлийини гырыъы машында тяйин едилмяси цчцн нцмунянин юлчцлярини эюстярин:
 1. 100х10 мм

 2. 200х50 мм

 3. 500х100 мм

 4. 450х50 мм

 5. 200х10 мм.

291. "Сажа" тохунмасы парча тохунма синифляринин щансына аиддир:
 1. садя вя йа баш тохунма синфи

 2. кичик нахышлы тохунма синфи

 3. ири нахышлы тохунма синфи

 4. мцряккяб тохунма синфи

 5. жаккард тохунма синфи.

292. Ашаьыдакылардан щансы исти ара гаты материалыдыр?
 1. ватин

 2. флезелин

 3. зеин

 4. козеин

 5. лизин.

293. Сапын галынлыьы Т=20 текс, мющкямлийи Пг=140сЩ олдуьуну бтляряк хцсуси мющкямлийини щесаблайын:
 1. 7 сЩ

 2. 0,14 сЩ

 3. 280 сЩ

 4. 2800 сЩ

 5. 14 сЩ.

Мясяля: Пнг/Т=140/20=7сЩ формуласындан щесабланыр.
294. Памбыг тикиш сапынын метрик нюмряси 40 олдуьуну биляряк хятти сыхлыьыны щесаблайын (тексля):


 1. 25 текс

 2. 400 текс

 3. 250 текс

 4. 4 текс

 5. 10 текс.

295. Ипяк тикиш сапынын хятти сыхлыьынын 50 текс олдуьуну биляряк онун метрик нюмрясини щесаблайын?
 1. 20

 2. 200

 3. 100

 4. 50

 5. 40.

296. Парчаларын мющкямлик щядди ашаьыдакылардан щансына уйьундур? 1. ващид ен кясик сащясиня дцшян гырылма йцкц

 2. ващид галынлыьына дцшян йцк

 3. ващид сащясиня дцшян тязйиг

 4. ващид щяъминя дцшян йцк

 5. ващид щяъминин кцтляси.

297. Парчаларын сыхлыьы яриш цзря Пя =140 ядяд олдуьуну биляряк яриш цзря хятти долуму щесаблайын - яриş сапынын диаметри дя=0,6 мм.
 1. 84%

 2. 0%

 3. 200%

 4. 804%

 5. 16%.

Мясяля: Ея= Пя · дя=140·0,6=8,4% кими щесабланыр.
298. Парчаларын сыхлыьы арьаъ цзря Па=150 ядяд олдуьуну биляряк, арьаъ цзря хятти долуну щесаблайын. Арьаъ сапларынын диаметри да=0,5 мм.


 1. 75%

 2. 15%

 3. 45%

 4. 150%

 5. 5%.

299. Парчанын щяъми чякиси δ=0,3 г/мм3, хцсуси чякисинин γ=0,255 г/мм3 олдуьуну биляряк щяъми долумуну щесаблайын:
 1. 85%

 2. 40%

 3. 50%

 4. 185%

 5. 100%.

300. Парчаларын щяъми kütləsi 80% олдуьуну биляряк, цмуми мясамядидийи щесаблайын:
 1. 20 %

 2. 1 20%

 3. 40%

 4. 60%

 5. 100%.

301. Tekstil lifləri neçə yerə bölünürlər?


A) 2

B) 3


C) 4

D) 1


E) 6
302. Təbii liflərə hansılar aiddir?
A) pambıq, kətan, yun, azbest

B) kətan, yun, azbest

C) pambıq, yun, azbest

D) pambıq, azbest

E) pambıq,viskoza, kətan, yun, azbest
303. İlkin tekstil materialları hansılardır?
A) lif, elementar sap

B) kompleks sap

C) monosap

D) kimyəvi sap

E) süni sap
304. Süni liflər hansı lif qrupuna aiddir?
A) kimyəvi

B) təbii

C) sintetik

D) polimer

E) kimyəvi ,təbii
305. Tekstil materiallarının quruluşu neçə amillə müəyyənləşir?
A) 3

B) 2


C) 5

D) 6


E) 1
306. Tekstil materiallarının quruluşunu müəyyənləşdirən amillər hansılardır?
A) materialın təşkil edən hissəciyin kimyəvi tərkibi, forması, ölçüsü, hissəciklərin bir-birinə nəzarən yerləşməsi, hissəciklər arasında əlaqə

B) materialın təşkil edən hissəciyin kimyəvi tərkibi, ölçüsü, hissəciklərin bir-birinə nəzarən yerləşməsi

C) materialın təşkil edən hissəciyin forması, ölçüsü, hissəciklərin bir-birinə nəzarən yerləşməsi, hissəciklər arasında əlaqə

D) materialın təşkil edən hissəciyin kimyəvi tərkibi, forması, hissəciklərin bir-birinə nəzarən yerləşməsi

E) materialın təşkil edən hissəciyin kimyəvi tərkibi, forması, ölçüsü, hissəciklər arasında əlaqə

307. Tekstil materiallarının xassələrinə hansılar daxildir?


A) həndəsi, mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji

B) həndəsi, mexaniki, fiziki, kimyəvi

C) həndəsi, mexaniki, fiziki və bioloji

D) həndəsi, fiziki, kimyəvi və bioloji

E) mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji
308. Tekstil materiallarının xassələri nüçə cür olur?
A) 5

B) 4


C) 3

D) 1


E) 2
309. Həndəsi xassə nəyə ifadə edir?
A) materialın forma və ölçülərini

B) forma

C) ölçü

D) sahəsiniE) eni və uzununu
310. Mexnniki xassə nəyi ifadıə edir?
A) materiala qüvvə və sahələrə təsirini

B) qüvvə təsirini

C) sahə təsirini

D) enerji təsirini

E) cisimlərin təsirini
311. Fiziki xassə nəyi ifadə edir?
A) materialın kimyəvi tərkibi dəyişmədən ayrı cisimlərin və ya enerji növlərinin təsirini

B) cisimlərin təsirini

C) qüvvə təsirini

D) sahə təsirini

E) enerji təsirini
312. Kimyəvi xassə nəyi ifadə edir?
A) cisimlərin və ya enerji növlərinin təsirindən kimyəvi tərkib dəyişir

B) cisimlərin təsirini

C) qüvvə təsirini

D) sahə təsirini

E )enerji təsirini
313. Bioloji xassə nəyi ifadə edir?
A) materialın canlı orqanizmlərə təsirini

B) cisimlərin təsirini

C)qüvvə təsirini

D) sahə təsirini

E) enerji təsirini
314. Materialın keyfiyyəti nə ilə əlaqədardır?
A) materialın xassələrinin göstəriciləri ilə

B) cisimlərin təsiri ilə

C) qüvvə təsiri ilə

D) sahə təsiri ilə

E) enerji təsiri ilə
315. Tekstil materiallarının ümumi təsnifatı neçə bölmədən ibarətdir?
A) 3

B) 5


C) 2

D) 1


E) 7
316. Tekstil materiallarının ümumi təsnifatında 1-ci bölməyə nələr daxildir?
A) lif və elementar saplar

B) parçalar

C) trikotaj

D) parça və ipliklər

E) trikotaj və saplar
317. Tekstil materiallarının ümumi təsnifatında 2-ci bölməyə nələr daxildir?
A) ilkin və təkrar saplar

B) ilkin sapıar

C) təkrar saplar

D) iplik


E) kompleks saplar
318. Tekstil materiallarının ümumi təsnifatının 3-ci bölməsinə nələr daxildir?
A) parça, trikotaj, toxunmayan materiallar, qalanteriya məmulatları və s.

B) parça, trikotaj, toxunmayan materiallar və s.

C) parça, trikotaj, qalanteriya məmulatları və s.

D) parça, toxunmayan materiallar, qalanteriya məmulatları və s.

E) trikotaj, toxunmayan materiallar, qalanteriya məmulatları və s.
319. Kompleks saplar necə olur?
A) bir çox elementar saplar birlikdə işlədilir

B) monosapdır

C) iplikdir

D) süni sapdır

E) sintetik sapdır
320. Süni liflər necə alınır?
A) təbii polimerlərdən

B) kompleks saplardan

C) ştapel liflərdən

D) təbii liflərdən

E) təbii ipəkdən
321. Sintetik liflər nədən sintez edilir?
A) monomerlərdən

B) təbii polimerlərdən

C) ştapel liflərdən

D) təbii liflərdən

E) təbii ipəkdən
322. Elementar sap nəyə deyilir?
A) uzunu boyu dağılmadan bölünməyən birqat saplara

B) təbii polimerlərə

C) kopleks saplarə

D) ştapel liflərə

E) təbii liflərə

E) təbii ipəyə


323. İplik nədən alınır?
A) liflərdən

B) təbii polimerlərdən

C) kompleks saplardan

D) ştapel liflərdən

E) təbii ipəkdən
324. Kimyəvi liflər necə alınır?
A) çoxlu sayda elementar saplardan kəsilir

B) təbii polimerlərdən

C) kompleks saplardan

D) ştapel liflərdən

E) təbii ipəkdən
325. Pambıq istehsal edən ölkələr hansılardır?
A) ABŞ, Cin, Hindistan, Braziliya, Misir, Türkiyə, Meksika, Orta Asiya Respublikaları və Azərbaycan

B) Braziliya, Misir, Türkiyə, Meksika, Orta Asiya Respublikaları və Azərbaycan

C) ABŞ, Cin, Hindistan, Braziliya, Misir, Orta Asiya Respublikaları və Azərbaycan

D) ABŞ, Cin, Hindistan, Braziliya, Misir, Türkiyə, Meksika və Azərbaycan

E) ABŞ, Cin, Hindistan, Braziliya, Orta Asiya Respublikaları və Azərbaycan
326. Pambıq bitkisi hansı ailədəndir?
A) əməköməci

B) gicitkən

C) kətan

D) rami


E) kənaf
327. Zərif lifli (barbados) pambıq bitkisi ən çox hansı ölkələrdə becərilir?
A) Misir, Orta Asiya Respublikaları və ABŞ

B) Misir, Özbəkistan və ABŞ

C) Orta Asiya Respublikaları və ABŞ

D) Misir, Orta Asiya Respublikaları

E) Misir
328. Zərif lifli pambığın becərilmə müddəti nə qədərdir?
A) 140-170 gün

B) 120 gün

C) 120-130 gün

D) 130 gün

E) 115 gün
329. Zərif lifli pambıq növləri hansılardır?
A) Aşxabad-25, 6249-B, S-6037,Termez- 7, 5904-İ, Qiza-30,Sakel, Karnak və s.

B) 6249-B, S-6037,Termez- 7, 5904-İ, Qiza-30,Sakel, Karnak və s.

C) Aşxabad-25, 5904-İ, Qiza-30,Sakel, Karmak və s.

D) Aşxabad-25, 6249-B, Termez- 7, 5904-İ, Sakel,Karnak və s.

E) Aşxabad-25, 6249-B, S-6037,Termez- 7, 5904-İ, Qiza
330. Orta lifli pambığın hansı sortlarından istifadə olunur?
A) 133,108 F, S-4727, Daşkənd-1, Daşkənd-6. AN-102. Gəncə, Muğan və s.

B) S-4727, Daşkənd-1, Daşkənd-6. AN-102. Gəncə, Muğan və s.

C) 108 F, Daşkənd-1, Daşkənd-6. AN-102, Muğan və s.

D) 133,108 F, S-4727, Daşkənd-1, Daşkənd-6, AN-102.

E) 133, S-4727, Daşkənd-1, Daşkənd-6, Gəncə, Muğan və s.
331. Pambıq lifəri necə adlanır?

A) lif, tiftik (lint), tiftikaltı (delent)

B) lif, tiftik (lint)

C) lif, tiftikaltı (delent)

D) tiftik (lint), tiftikaltı (delent)

E) tiftik


332. Kətan neçə cür olur?
A) əyirici kətan, yağ kətanı, toxum kətanı

B) əyirici kətan, toxum kətanı

C) yağ kətanı, toxum kətanı

D) kətan, yağ kətanı, toxum kətanı

E) əyirici kətan, yağ kətanı
333. Kətan bitkisi hansı ailəyə aiddir?
A) birillik ot bitkisidir və kətan ailəsinə daxildir

B) əməköməci

C) kartof

D) rami


E) kənaf
334. Rami hansı ailəyə daxil olan bitkidir?
A) gicitkən

B) birillik ot bitkisidir və kətan ailəsinə daxildir

C) əməköməci

D) rami


E) kənaf
335. Rami bitkisi hansı ölkələrdə becərilir?
A) Çin, Yaponiya və Hindistan

B) Rusiya, Fransa, Belçika, Nederland

C) Rusiya, Polşa, Belçika, Nederland

D) Rusiya, Fransa, Polşa, Belçika

E) Rusiya, Fransa, Nederland
336. Uzun lifli kətan əsasən hansı ölkələrdə becərilir?
A) Rusiya, Fransa, Polşa, Belçika, Nederland

B) Çin, Yaponiya , Rusiya, Fransa, Polşa, Belçika, Nederland

C) Çin, Yaponiya , Hindistan, Rusiya, Belçika, Nederland

D) Çin, Yaponiya və Hindistan Rusiya, Nederland

E) Çin, Yaponiya , Polşa, Belçika, Nederland

337. Yun lifi hansı heyvanlardan əldə edilir?


A) qoyun, keçi, dəvə, inək, at, maral, dovşan

B) qoyun, keçi, dəvə, inək, at, dovşan

C) qoyun, keçi, dəvə, maral, dovşan

D) qoyun, keçi, inək, at, maral, dovşan

E) qoyun, dəvə, inək, at, maral, dovşan
338. Yunun növləri hansılardır?
A) zərif, yarımzərif, yarımgobud, kobud

B) yarımzərif, kobud

C) zərif, yarımzərif, kobud

D) yarımzərif, yarımgobud

E) zərif, kobud
339. Təbii yun hansı üsullarla əldə edilir?
A) darama, qırxılma, tük tökmə vaxtı heyvanlardan yığılır

B) darama, tük tökmə vaxtı heyvanlardan yığılır

C) qırxılma, tük tökmə vaxtı heyvanlardan yığılır

D) darama, qırxılma

E) tük tökmə vaxtı heyvanlardan yığılır
340. Bərpa olunan yun necə əldə edilir?
A) yun qırıqları (kəsikləri), əskilərdən alınlr

B) dəridən qırxılır

C) qoyundan qırxılır

D) dəvədən qırxılır

E) dəvə və keçidən qırxılır
341. Zavod yunu necə alınır?
A) heyvan dərilərinə kimyəvi, bakterioloji, fermentativ təsirlə

B) dəridən qırxılır

C) qoyundan qırxılır

D) dəvədən qırxılır

E) dəvə və keçidən qırxılır
342. İpək sap neçə mərhələdən sonra alınır?
A) 4

B) 1


C) 2

D) 3


E) 2,3
343. İpək hansı heyvanlardan ifraz olunur?
A) ipəkqurdu, molyuska, hörümcək

B) molyuska, hörümcək

C) hörümcək

D) ipəkqurdu, molyuska

E) ipəkqurdu, hörümcək
344. Təbii ipək ən çoxu hansı bitkilərdən alınır?

A) tut, palıd, göyrüş ( aylant)

B) tut, palıd,

C) tut, göyrüş ( aylant)

D) palıd, göyrüş ( aylant)

E) tut, palıd, alma


345. Təbii ipək ən çox hansı ölkələrdə istehsal olunur?
A) Zaqafqaziya və OrtA Asiya ölkələri, Ukrayna, Moldova, Rusiya, Çin

B) OrtA Asiya ölkələri, Ukrayna, Moldova, Rusiya, Çin

C) OrtA Asiya ölkələri, Moldova, Rusiya, Çin

D) Zaqafqaziya və OrtA Asiya ölkələri, Ukrayna, Çin

E) Zaqafqaziya və OrtA Asiya ölkələri, Ukrayna,

346. Nəmlik necə təyin edilir?


A) W=

B) W=

C) Wa=

D) Wa=E) W=


347. Nəmliksaxlama necə təyin edilir?
A) Wa=

B) W=

C) W=

D) Wa=

E) Wa=
348. Nəmliklə nəmliksaxlama arasındakı əlaqə necə təyin edilir?
A) Wa=

B) W=

C) W=

D) W=

E) Wa=
349. Tekstil materiallarının hansı nəmlikləri vardır?
A) faktiki, normal, maksimal

B) faktiki, normal

C) faktiki, maksimal

D) normal, maksimal

E) faktiki
350. Tekstil materialının normal nəmliyi hansı hava şəraitində müəyyən edilir?
A), t = +20oC

B) t = +22oC

C) t = +25oC

D) t = +18oC

E) t = +22oC
351. Tekstil materialının maksimal nəmliyi hansı hava şəraitində müəyyən edilir?
A), t = +20oC

B) t = +22oC

C) t = +25oC

D) t = +18oC

E) t = +22oC

352. Nəmlikvermə necə təyin edilir?


A)

B) W=

C) W=

D) W=

E) Wa=
353. Nəmliyin təyin edilməsini hansı qruplara bölmək olar?
A) bilavastə (birbaşa), dolayı

B) dolayı

C) bilavastə

D) istilik

E) elektrik
354. Nəmliyin birbaşa təyin edilməsi qrupuna hansılar aiddir?
A) istilik, distillyasiya, ekstraksiya

B) istilik, ekstraksiya

C) distillyasiya, ekstraksiya

D) istilik, distillyasiya

E) istilik, distillyasiya, ekstraksiya, elektrik
355. Kiçik ölçülü materialların nəmliyini ölçmək üçün istifadə edilən cihazın ümumi adı necədir?
A) adi quruducu şkaf

B) kondision aparat

C) quruducu və kondision aparat

D) soba


E) soba və şkaf
356. Böyük ölçülü materialların nəmliyini ölçmək üçün istifadə edilən cihazın ümumi adı necədir?
A) kondision (quruducu) aparat

B) adi quruducu şkaf

C) quruducu və kondision aparat

D) soba


E) soba və şkaf
357. Kondision kütlə və faktiki kütlə arasındakı əlaqə necə yazılır?
A)

B)

C)

D)

E)
358. Faktiki nəmlik və faktiki kütlə nədən asılı olaraq dəyişir?
A) atmosfer şəraitindən

B) nisbi nəmlikdən

C) temperaturdan

D) materialın növündən

E) mövsümdən
359. Pambığın kondision nəmliyi faizlə necədir?
A) 7-8

B) 15-17


C) 5-7

D) 5-12


E) 1-5
360. Yunun kondision nəmliyi faizlə necə dəyişir?

A) 15-18

B) 10-12

C) 10


D) 20

E) 12,5
361. Kətanın kondision nəmliyi faizlə necə dəyişir?


A) 12-14

B) 15


C) 10

D) 8-10


E) 8-16
362. Materialın xüsusi kütləsi necə təyin edilir?
A)=m/V

B) =V/m

C) =m/vo

D) =Vo/m

E) =Cm/V
363. Materialın həcmi kütləsi necə təyin edilir?
A) =m/Vo

B) =V/m

C) =m/vo

D) =Vo/m

E) =Cm/V
364. Materialın xüsusi kütləsinin vahidini tapın?
A) mq/mm3,q/sm3

B) q/mm3

C) q/sm3

D) kq/sm3

E) q/mm3,q/sm3
365.Materialın həcmi kütləsinin vahidini tapın
A) mq/mm3,q/sm3

B) q/mm3

C) q/sm3

D) kq/sm3

E) q/mm3,q/sm3
366. İçi boş lifin xüsusi kütləsi necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
367. İçiboş lifin həcmi kütləsi necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
368. Xüsusi kütlənin təyin edilmə üsulları hansılardır?
A) hidrostatik, piknometrik, həcmi – qaz, filotasiya

B) hidrostatik, həcmi – qaz, filotasiya

C) həcmi – qaz, filotasiya

D) hidrostatik, filotasiya

E) piknometrik, həcmi – qaz, filotasiya

369. Materialın xüsusi kütləsinin hidrostatik üsulla təyini fizikanın hansı qanuna əsaslanır?


A) Arximed qanunu

B) Nyutonun ikinci qanunu

C) Boyl – Mariott qanunu

D) Om qanunu

E) Paskal qanunu

370. Materialın xüsusi kütləsinin hidrostatik üsulla təyini hansı düsturla reallaşır?


A)

B)

C)

D)


E)

371. Materialın xüsusi kütləsinin piknometrik üsulla təyini hansı düsturla reallaşır?


A)

B)

C)

D)

E)

372. Materialın xüsusi kütləsinin piknometrik üsulla təyini üçün neçə cür kütləni bilmək lazımdır?


A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
373. Materialın xüsusi kütləsinin piknometrik üsulla təyini üçün hansı kütlələri bilmək lazımdır?
A) materialın havada olan kütləsini, piknometrin kütləsini, material qoyulmuş mayesi olan piknometrin kütləsini

B) materialın havada olan kütləsini, material qoyulmuş mayesi olan piknometrin kütləsini

C) piknometrin kütləsini, material qoyulmuş mayesi olan piknometrin kütləsini

D) material qoyulmuş mayesi olan piknometrin kütləsini

E) materialın havada olan kütləsini, piknometrin kütləsini
374. Lif və sapların uzunluğu və qalınlığı onların hansı xassələrinə aiddir?
A) həndəsi

B) mexaniki

C) fiziki

D) qeyri-bərabərlik

E) keyfiyyət
375. Liflərin orta hesabı uzunluğu necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
376. Liflərin orta kütlə uzunluğu necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
377. Modal kütlə uzunluğu Lm nəyə uyğundur?
A) ən çox kütləsi olan qrupdakı liflərin uzunluğuna

B) qrupda sayı daha çox olan liflərin uzunluğuna

C) liflərin orta uzunluğuna

D) liflərin orta kütlə uzunluğuna

E) liflərin ştapel uzunluğuna
378. Modal uzunluq nəyə uyğundur?
A) qrupda sayı çox olan liflərin orta uzunluğudur

B) qrupda kütləsi daha çox olan liflərin uzunluğuna

C) liflərin orta uzunluğuna

D) liflərin orta kütlə uzunluğuna

E) liflərin ştapel uzunluğuna
379. Ştapel uzunluğu nəyə uyğundur?
A) modal kütlə uzunluğundan böyük olan uzunluqlara uyğun orta kütlə uzunluğuna

B) orta kütlə uzunluğuna

C) modal kütlə uzunluğuna

D) modal kütlə uzunluğundan böyük kütlə uzunluğuna

E) orta uzunluğ
380. Lif və sapların xətti sıxlığı necə təyin edilir?
A) T = m / L

B) N = L / m

C) T = L /m.100

D) N = L / m.1000

E) N = m /L
381. Lif və sapların nömrəsi necə təyin edilir?
A) N = L / m

B) T = m / L

C) T = L /m.100

D) N = L / m.10

E) N = m /L
382. Sapın xətti sıxlığı ilə nömrəsi arasında hansı asılılıqlar vardır?
A) T N =106, T N =103, TN=1

B) T N =106, T N =103

C) T N =106, TN=1

D) T N =103, TN=1

E) T N =103
383. Bəynəlxalq standartlara görə xətti xıxlığın vahidləri hansılardır?
A) mq/km, q/km, kq/km

B) mq/km, q/km

C) mq/km, kq/km

D) q/km, kq/km

E) q/km
384. Sapın xəttii sıxlığının fiziki, mənası nədir?
A) 1 km uzunluğunda olan sapın qramlarla kütləsini göstərir

B) 1q ağırlığında olan sapın kilometrlə uzunluğunu gösrərir

C) sapın şərti diametrini göstərir

D) sapın hesabi diametrini göstərir

E) sapın orta diametrini göstərir
385. Sapın və lifin şərti diametri necə təyin edilir?
A) dş=0,0357

B) dş=1,25/31,62

C) dş=0,0357

D) dh=0,0357

E) dh=0,035
386. Sapın və lifin hesabi diametri necə təyin edilir?
A) dh=0,0357

B) dş=0,0357

C) dş=1,25/31,62

D) dh=0,03

E) dh=0,035
387. Sapların neçə cür xətti sıxlıqlarından istifadə ounur?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E)5
388. Sapların hansı xətti sıxlıqlarından istifadə olunur?
A) nominal, faktiki, kondision

B) faktiki, kondision

C) nominal, kondision

D) nominal, faktiki

E) kondision
389. Sapın burumu nəyi göstərir?
A) 1m uzunluqda yerləşən burumların sayını

B) 1km uzunluqda yerləşən burumların sayını

C) 1sm uzunluqda yerləşən burumların sayını

D) 100m uzunluqda yerləşən burumların sayını

E) vahid uzunluqda yerləşən burumların sayını
390. Burulma əmsalı necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
391. Sapların burulma buçağı necə təyin edilir?
A) tg= π Kdp/1000

B) tg= 3,14 Kd/100

C) tg= Kdp/3,14

D) tg= K/ πd

E) tg= K
392. Saplarda burulma istiqaməti neçə cür ola bilər?
A) 2

B) 1


C) 3

D) n


E) 4
393. Saplarda burulma istiqamətləri hansı hərflərlə işarə olunur?
A) Z,S

B) Z


C) S

D) ZZ


E) SS
394. Sapda burulma bıçağı ilə burulma əmsalı arasındaki əlaqəni təyin edin?
A) tg=/89,6

B) tg=/89,6

C) tg=89,6/

D) tg/89,6

E) tg/89,6
395. Burulma hansı üsullarla təyin edilir?
A) burulmanın açılması üsulu, ikiqat burulma üsulu

B) burulmanın açılması üsulu

C) ikiqat burulma üsulu

D) kütlə üsulu

E) dartma üsulu
396. Burulmada sapların qısalması necə təyin edilir?
A) U = (L1 – L2) /.100 /L1

B) U = L1 – L2 / L1.100

C) U = L1 - L2 / L1

D) U = L1 .100 / L1- L2

E) U = L1 /L1- L2

397. Burulmada qısalma əmsalı necə təyin edilir?


A) Ku = 1 – 0,01/u

B) U = L1 – L2 / L1.100

C) U = L1 - L2 / L1

D) U = L2 / L1

E) U = L1 / L1- L2
398. Burulmada oturma necə təyin edilir?
A) y = (L1 – L2) 100 / L2

B) U = L1 – L2 / L1.100

C) U = L1 - L2 / L1

D) U = L1 L2 / L1

E) U = L1 / L1- L2
399. Mexaniki xassələrin təyin edilməsi üçün sınaq dövrü necə götürülür?
A) yükləmə - boşalma – istirahət

B) yükləmə - istirahət

C) yükləmə - istirahət - boşalma

D) yükləmə - yüksüzləşdirmə

E) yükləmə - istirahət – yükləmə
500. Tekstil materiallarının mexaniki xassələri hansı xarakteristikaların öyrənilməsini özündə ehtiva edir?
A) yarımdövrlü, birdövrlü, çoxdövrlü

B) birdövrlü, çoxdövrlü

C) yarımdövrlü, çoxdövrlü

D) yarımdövrlü, birdövrlü

E) yarımdövrlü
501. Dartılmada qırılma yükü nəyə bərabərdir?
A) nümunənin qırılmaya qədər tab gətirdiyi ən böyük qüvvədir

B) materialın ən çox uzanmasına

C) materialln qırılma gərginliyinə

D) materialın qırılma işinə

E) materialı dartan qüvvəyə
502. Materialın qırılma gərginliyi necə təyin edilir?
A)

B)

C) T

D) T

E) R
503. Materialın mütləq tam qırılma uzunluğu necə təyin edilir?
A) Lp = (Lk – Lo)

B) Lp = (Lk – Lo) / Lo1

C) Lp = (Lk – Lo) / Lo100

D) Lp = (Lk – Lo) 100/ Lo

E) Lp = Lo – Lk
504. Materialın nisbi tam qırılma uzunluğu necə təyin edilir?
A) p = (Lk – Lo) / Lo

B) p = (Lk – Lo) / Lo1

C) p = (Lk – Lo) / Lo100

D) p = (Lk – Lo) 100/ Lo

E) p = Lk – Lo
505. Nisbi qırılma yükü necə təyin edilir?
A) p0 = Pp / T

B)

C) T

D) T

E) R

506. Dartılmada şərti qırılma işi necə təyin edilir?


A)

B)

C)

D)

E)
507. Dartılmada tam iş təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
508. Dartılmada xüsusi qırılma işə necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
509. Dartılmada faktiki qırılma işi necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
510. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarında tam mütləq uzanma ( deformasiya) necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
511. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarında mütləq tezqayıdan uzanma necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
512. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarından mütləq yavaşqayıdan uzanma necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
513.Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarından mütləq qalıq uzanma necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)
514 . Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarından tam nisbi uzanma necə təyin edilir?
A) l/L0)100

B) =(lt.q/L0)100

C) =(ly.q/L0)100

D) =(lq/L0)100

E) =(l -lt.q)100
515. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarından tezqayıdan nisbi deformasiya necə təyin edilir ?
A) t.q=(lt.q/L0)100

B) l/L0)100

C) =(ly.q/L0)100

D) =(lq/L0)100

E) =(l -lt.q)100
516. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarında yavaşqayıdan nisbi deformasiya necə təyin edilir ?
A) =(ly.q/L0)100

B) t.q=(lt.q/L0)100

C) =(ly.q/L0)

D) =(lq/L0)100

E) =(l -lt.q)100

517. Dartılmanın birdövrlü xarakteristikalarında qalıq nisbi deformasiya necə təyin

edilir ?
A)q=(lq/L0) 100

B) =(lt.q/L0)100

C) =(ly.q/L0)100

D) =(lq/L0)10

E) =(l -lt.q)100
518. Qırılma burulması necə təyin edilir ?
A) Kp=Kq+KH

B) Kp=Kq+K

C) Kp=XKT

D) Kp=0,01 k

E) Kp=0,01
519. Burulma deformasiyasında burucu moment necə təyin edilir ?
A) Mk=GLp/L

B) Mk=GLp/L

C) Mk= Lp/G

D) Mk=Lp/GL

E) Mk=LG/Lp
520. Burulmada burulma bıçağı necə təyin edilir ?
A) =KL

B) =

C) =/2

D) =/3

E) =
521. Burulmada sərtlik necə təyin edilir ?
A)

B)

C)

D)

E)
522. Əyilmədə srtlik necə təyin edilir ?
A) B=EI, /

B) B=EI

C) /

D) =/3

E) =
523. Çoxsaylı dartılmanın lif və saplara təsiri neçə fazaya böünür?
A) 3

B) 0


C) 1

D) 2


E) 4
524. Dartılmada çoxdovrlü xarakteristikalar hansılardır?
A) dözümlülük, uzunömürlülük, nisbi qalıq deformasiya

B) dözümlülük, nisbi qalıq deformasiya

C) uzunömürlülük, nisbi qalıq deformasiya

D) dözümlülük, uzunömürlülük

E) dözümlülük
525. Lif və sapların dartılma sınağı üçün istifadə olunan cihazlar hansılardır?
A) qırıcı maşınlar, relaksometrlər, pulsatorlar

B) qırıcı maşınlar, pulsatorlar

C) relaksometrlər, pulsatorlar

D) qırıcı maşınlar, relaksometrlər

E) qırıcı maşınlar
526. Sıxılmada yarımdövrü xarakteristikalara hansı deformasiyalar aiddir?
A) mütləq və nisbi sıxılma deformasiyaları

B) mutləq sıxılma deformasiyası

C) nisbi sıxılma deformasiya

D) həcmi sıxılma deformasiya

E) əzilmə sıxılma deformasiya
527. Mütləq sıxılma deformasiyası necə təyin edilir ?
A) b=Vo-Vk

B) b= Vk-Vo

C) b= Vk/ Vo

D) b=Vo/ Vk

E) b=Vo-1/ Vk
528. Mütləq sıxılma deformasiyası həcmə görə necə təyin edilir?
A) =( Vo-Vk)/ Vo

B) = (Vk-Vo)/ Vo

C) = (Vo-1)/ Vo-Vk

D) =(V+1)/ Vo-Vk

E) = (V+1)/ Vo
529. Mütləq sıxılma deformasiyası hündürlüyə görə necə təyin edilir?

A) =( ho-hk)/ ho

B) =( hk- ho)/ ho

C) = ho/( ho+hk)

D) =( ho+1)/ (ho+hk)

E) =( hk+1) ho


530. Sıxılmada deformasiyanın tərkib hissələri hansılardır?
A) tezqayıdan, yavaşqayıdan, qalıq

B) tezqayıdan, qalıq

C) yavaşqayıdan, qalıq

D) qalıq


E) tezqayıdan, yavaş qayıdan
531. Kütləsi 0,12 q, uzunluğu 5 m olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 24

B) 43


C)64

D)28


E) 54
532. Kütləsi 0,18 q, uzunluğu 10 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 18

B)16


C)14

D)42


E)20
533. Kütləsi 0,25 q, uzunluğu 100 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 2,5

B) 5


C) 5,5

D) 4


E) 4,4
534. Kütləsi 0,36 q, uzunluğu 24 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 15

B) 18


C) 16

D) 12


E) 10
535. Kütləsi 10 mq, uzunluğu 8 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 1,25

B) 2


C) 3

D) 2,4


E) 4
536. Kütləsi 8 mq, uzunluğu 8 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 1

B) 2


C) 3

D)1,5


E) 4
537. Kütləsi 12 mq, uzunluğu 12 metr olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
538. Kütləsi 1,2 mq, uzunluğu 600 sm olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 0,2

B) 0,6


C) 0,5

D) 0,28


E) 0,66
539. Kütləsi 0,12 mq, uzunluğu 1 m olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 8,3

B) 8


C) 3

D) 7


E) 9
540. Kütləsi 1,2q, uzunluğu 80 sm olan sapın xətti sıxlığını tekslə hesablayın
A) 0,67

B) 0,4


C) 0,6

D) 4,8


E) 5
541. Sapın faktiki kütləsi 110 q, quru kütləsi 106 q olarsa onun nəmliyi faizlə hesablayın
A) 3,8

B) 4


C) 6

D) 4,8


E) 5
542. Sapın faktiki kütləsi 200 q, quru kütləsi 180 q olarsa onun nəmliyi faizlə hesablayın
A) 11,1

B) 10


C) 12

D) 13,6


E) 12,4
543. Materialın faktiki kütləsi 90 q, quru kütləsi 80 q olarsa onun nəmliksaxlamasını faizlə hesablayın
A) 11,1

B) 10


C) 12

D) 13,6


E)12,4
544. Materialın faktiki kütləsi 82 q, quru kütləsi 72 q olarsa onun nəmliksaxlamasını faizlə hesablayın
A) 12,2

B) 10


C) 12

D) 13,6


E) 12,4
545. Materialın faktiki kütləsi 70 q, quru kütləsi 65 q olarsa onun nəmliksaxlamasını faizlə hesablayın
A) 7,1

B) 7,9


C) 12

D) 11


E) 13
546. Materialın faktiki kütləsi 700 kq kondisiya əmsalı 1,005olarsa onun kondision kütləsini hesablayın
A) 703,5

B) 670


C) 712

D) 579


E) 986
547. Materialın kondision kütləsi 1000 kq, kondisiya əmsalı 1,01 olarsa onun faktiki kütləsini hesablayın
A) 990

B) 880


C) 789

D) 984


E) 689
548. Materialın faktiki kütləsi 800 kq, kondisiya əmsalı 1,008 olarsa onun kondision kütləsini hesablayın
A) 806,4

B) 897


C) 800

D) 798


E) 900
549. Materialın kondision kütləsi 700 kq,kondision əmsal 1,004 olarsa onun faktiki kütləsini hesablayın.
A) 697,2

B) 750


C) 705

D) 679


E) 625
550. Materialın faktiki kütləsi 72 q, quru kütləsi 62 q olarsa onun nəmliksaxlamasını faizlə hesablayın
A) 14

B) 11


C) 13

D) 16


E) 18
551. Parcaların təsnifatı necə yerinə yetirilir?
A) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

B) lif tərkibinə, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

C) təyinatına, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

D) lif tərkibinə, təyinatına, emal və rənginə görə

E) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal üsuluna
552. Parcaların əsas quruluş xarakteristikaları hansılardır?
A) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

B) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi

C) toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

D) sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları, dayaq səthi, üz və astar tərəflərin xarakteristikaları.

E) Sapın qalınlığı, toxuma növü, sıxlıq, dolumluq göstəriciləri, quruluş fazaları
553. Trikotajın təsnifatı necə yerinə yetirilir?

A) lif tərkibinə təyinatına, istehsal üsuluna, emalı və rənginə görə

B) lif tərkibinə, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

C) təyinatına, istehsal üsuluna, emal və rənginə görə

D) lif tərkibinə, təyinatına, emal və rənginə görə

E) lif tərkibinə, təyinatına, istehsal üsuluna


154. Trikotaj hansı qruplara bölünür?
A) corablar, qetrilər, alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər

B) alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər

C) üst trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər, vatin və süni xəzlər
D)corablar, qetrilər; alt trikotaj; üst trikotaj; əlcəklər

E)corablar, qetrilər; alt trikotaj; əlcəklər, şarflar, örtüklər


555. Trikotajın elementi nədir?
A) ilmə

B) birləşmə

C) sap

D) iplik


E) hörmə
556. Eninə horülən trikotaj necə alınır?
A) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

B) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

C) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 2 sapdan alınır

D) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 3 sapdan alınlr

E) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 10 sapdan alınır
557. Ərişlə hörülən trikotaj necə alınır?
A) ilmə cərgəni təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

B) ilmə cərgəni təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

C) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 2 sapdan alınır

D) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 3 sapdan alınlr

E) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr 10 sapdan alınır
558. Eninə hörülən əsas hörmələr hansılardır?
A) saya, lastik, ikiastar saya

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) zəncir, triko, atlas
559. Ərişlə hörülən əsas hörmələr hansılardır?
A) zəncir, triko, atlas

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) saya, lastik, ikiastar saya
560. Eninə hörülən bas hörmələr hansılardır?
A) saya, lastik, ikiastar saya

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) zəncir, triko, atlas
561. Ərişlə hörülən bas hörmələr hansılardır?
A) zəncir, triko, atlas

B) saya lastik

C) triko, saya

D) zəncir, lastik

E) saya, lastik, ikiastar saya
562. Eninə törəmə hörmələr hansılardır?
A) ikili saya, ikilastik

B) üçlü saya

C) törəmə triko

D) törəmə saya

E) törəmə zəncir
563. Eninə lastikin ən çox istifadə olunan rapotları hansılardır?
A) lastik 1+1, lastik 2+2, lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

B) lastik 2+2, lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

C) lastik 2+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

D) lastik 1+1, lastik 1+2, lastik 3+3, lastik 3+2

E) lastik 1+1, lastik 2+2, lastik 1+2, lastik 3+3
564. Naxışlı trikotaj hansı hörmələr əsasında yaranır?

A) baş , törəmə

B) jakkard

C) pres


D) ajur

E) ananas


565. Naxışlı trikotaj hansılardır?
A) pres, jakkard,örtük, plyuş,ajur

B) jakkard,örtük, plyuş,ajur

C) pres, örtük, plyuş,ajur
D) pres, jakkard,örtük, plyuş
E) pres, jakkard,örtük,ajur

566. Məmulatların mexaniki xassələrinə hansı xarakteristikalar aiddir?

A) dartılmada yarımdövrü qırılma və qeyri-qırılma, birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

B) dartılmada yarımdövrü qeyri-qırılma, birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

C) dartılmada yarımdövrü qırılma , birdövrlü və çoxdövrlü xarakteristikalar

D) dartılmada yarımdövrü qırılma və qeyri-qırılma, çoxdövrlü xarakteristikalar

E) dartılmada yarımdövrü qırılma , çoxdövrlü xarakteristikalar
567. Məmulatların qısalma xarakteristikaları hansılardır?
A) qısalma

B) sapım qasalması

C) qısalma əmsalı

D) oturma

E) oturma əmsalı
568. Məmulatların fiziki xassələrinə nələr daxildir?
A) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

B) istilik, optik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

C) hiqroskopik, elektrik, akustik xassələri və keçiricilik

D) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, keçiricilik


E) hiqroskopik, istilik, optik, elektrik, akustik xassələri
569. Məmulatlarln dağılmasına təsir edən amillər sırasında ən vacib vasitələri hansılardır?
A) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

B) radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

C) işiq, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər, pillinq

D) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, istilik, bioloji amillər

E) işiq, radiaktiv süalanma, istismar və yuma, pillinq
570. Parçanın keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi nədir?
A) sort, növ, çeşid

B) növ, çeşid


C) sort, çeşid

D) sort, növ

E) növ
571. Parçaların keyfiyyəti neçə tip standartla qiymətləndirilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
572. Trikotaj keyfiyyəti neçə tip standartla qiymətləndirilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
573. Parçaların növlrəri hansı qruplarda birləşir?
A) baş, törəmə, kombinə, jakkard, mürəkkəb

B) kombinə, jakkard, mürəkkəb

C) baş, törəmə, jakkard, mürəkkəb

D) baş, törəmə, kombinə, jakkard

E) baş, jakkard, mürəkkəb
574. Sadə parçalara hansılar aiddir?
A) qumaş, sarja, atlas

B) qırıq sarja ,gücləndirilmiş satin, krep

C) krep

D) jakard

E) roqojka
575. Parça neçə sistem sapdan alınır?
A) 2

B) 1


C) çox

D) 5


E) 4

576. Parça hansı saplardan alınır?


A) əriş, arğac

B) əsas

C) əriş

D) arğac

E) çoxlu əriş, köməkçi
577. Xətti sıxlığı 31 teks x 2 olan yun sapının diametrini (mm) tapın
A) 0,34

B) 0,38

C) 0,42

D) 0,60

E) 0,30
578. Xətti sıxlığı, 27,7 teks x 2 olan yarımyun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,38

B) 0,42

C) 0,60

D) 0,30

E) 0,26
579. Xətti sıxlığı, 27,8 teks x 2 olan yarımyun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,27

B) 0,32

C) 0.35

D) 0,30

E) 0,40
580. Diametri 0,34 mm olan yun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 31 texs x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 27 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
581. Diametri 0,38 mm olan yarımyun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 27,7 teks x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 27 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
582. Diametri 0,27 mm olan yarımyun ipliyinin xətti sıxlığını tapın
A) 27,8 teks x 2

B) 15,4 teks x 2

C) 19 teks x 2

D) 26 teks x 2

E) 16,8 teks x 2
583. Xətti sıxlığı, 15,4 teks x 2 olan pambıq ipliyini diametrini (mm) tapın
A) 0,22

B) 0,20


C) 0.18

D) 0,32


E) 0,28
584. Viskoz sapının xətti sıxlığı 8,4 teks olarsa onun diametrini (mm) tapın
A) 0,12

B) 0,10

C) 0,16

D) 0,13

E) 0,15
585. Viskoz sapının xətti sıxlığı 6,7 texs olarsa onun diametrini (mm) tapın
A) 0,11

B) 0,22

C) 0,33

D) 0,15

E) 0,18
586. Xətti sıxlığı 19,2 texs x 2 olan yun ipliyinin diametrini (mm) tapın
A) 0,27

B) 0,28

C) 0,30

D) 0,36

E) 0,24
587. Toxunmayan materialların quruluşu nə ilə xarakterikdir?
A) lif, sap

B) ilmə

C) sap

D) lif


E) iplik
588. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflərin neçə növ yerləşirlər?
A) 4

B) 2


C) 3

D) 5


E) 10
589. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflərin yerləşməsi hansılardır?
A) paralel, kəsişən, xaotik, kombinə

B) kəsişən, xaotik, kombinə

C) paralel, xaotik, kombinə

D) paralel, kəsişən, kombinə

E) paralel, kəsişən, xaotik
590. Parçadan hansı tikiş məmulatları alınır?
A) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

B) böyüklər, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

C) uşaqlar, qadın və kişilər ücün üst geyumlər

D) uşaqlar, böyüklər, kişilər ücün üst geyumlər

E) uşaqlar, böyüklər, qadınlar ücün üst geyumlər
591. Corab məmulatları hansılardır?
A) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

B) qadınlar üçün yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları


C) qadınlar üçün corab, yarım corab , qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

D) qadınlar üçün corab, corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa corabları

E) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz, kişi qısa corabları
592. Qadın corabının hissələri hansılardır?
A) boğaz, baldır, boyun, pəncə, burun

B) baldır, boyun, pəncə, burun


C) boğaz, boyun, pəncə, burun

D) boğaz, baldır, boyun, burun

E) boğaz, baldır, pəncə, burun
593. Qadın corab-reytuzu hissələrinin sayı neçədir?
A) 8

B) 7


C) 6

D) 5


E) 10
594. Qadın corabı hissələrinin sayı neçədir?
A) 7

B) 8


C) 5

D) 9


E) 10
595. Uşaq corab-reytuzu hissələrinin sayı neçədir?
A) 9

B) 7


C) 6

D) 10


E) 11
596. Uşaq yarımcorabı hissələrinin sayı neçədir?
A) 5

B) 6


C) 10

D) 8


E) 7
597. Kişi qısa corabları hissələrinin sayı neçədir?
A) 5

B) 6


C) 10

D) 8


E) 7
598. Trikotaj məmulatları əsas neçə növ üzrə qruplaşır?
A) 5

B) 2


C) 1

D) 10


E) 6
599. Trikotaj məmulatlarının əsas növləri hansı qruplarda birləşir?
A) corab, alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

B) alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar


C) corab, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

D) corab, alt və üst trikotaj, əlcək

E) corab, alt və üst trikotaj, müxtəlif ədədi məmulatlar
500. Qadın (qız) və kişi (oğlan) geyimlərinin bir-birindən fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?
A) düymənin yerləşməsi

B) cibin yerləşməsi

C) uzunluq

D) rəng


E) model
Hazırladı: DOS. Ş.R. ƏLİYEV
Kafed. müdiri: dos. T.H. Mirzəyev


Dostları ilə paylaş:
1   2
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə