Fənnindən testlər. Magistr. Qrup: 31217a müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?


Ciddi ritmli axınların hansı növ axınlarda istifadəsi zərurudur?Yüklə 377,82 Kb.
səhifə3/4
tarix07.06.2018
ölçüsü377,82 Kb.
#52922
1   2   3   4

175. Ciddi ritmli axınların hansı növ axınlarda istifadəsi zərurudur?

A) Konveyerli axınlarda

B) Aqreqat – qruplu axınlarda

C) Aqreqat axınlarda

D) Sinxron axınlarda

E) Konveyersiz axınlarda
176. Məmulatın emalın əmək tutumunu azalmasını hansı düsturla təyin olunur?

A) ∆T=T1-T2

B) T2=∆T-T1

C) T1=T2-∆T

D) ∆T=(T1-T2)n

E) ∆T=100/T1-∆T


177. Axınlar üçün modellərin seçimi zamanı hansı göstərici əsas hesab olunur?

A) Modellərin texnoloji uyğunluğu

B) Modellərin konsruktiv uyğunluğu

C) Modellərin funksionallığı

D) Modellərin estetikliyi

E) Modellərin qənayətliyi


178. Tikiş istehsalında layihələndirmə zamanı ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparıla bilər?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2
179. Texnoloji proseslərin daim təkrar olunmasına nə deyilir?

A) Dövrülük

B) Ritmlik

C) Sinxronluq

D) Paralel

E) Ardıcılıq
180. Məmulatların hazırlanma ardıcıllığı cədvəlində aşağıda göstərilən qrafalardan

hansı yoxdur?

A) Təşkilatı əməıiyyatların adları

B) Bölünməz əməliyyatların adıarı

C) İxtisas

D) Dərəcə

E) Bölünməz əməliyyatların sıra nömrəsi181. Məmulatı istehsalını layihələndirmək üçün birinci növbədə hansı parametrin seçilməsi və əsaslandırılması vacibdir?

A) Modellərin

B) Avadanlığın

C) Hazırlanma qaydaların

D) Parçanın

E) Axınların növünün


182. Məmulatın texnoloji sxem cədvəlində aşağıdakı qrafalardan hansı yoxdur?

A) İşin icraçıların soyadları, adları

B) Təşkilat əməliyyatların adları

C) Avadanlıqlar, alətlər,tərtibatlar

D) Fəhlələrin ixtisası

E) Əməliyyatların sıra nömrəsi


183. Eyni axında istehsal ediləcək modellərin seçilməsi iki prinsip əsasında yerinə yetirilə bilər?

A)Modellərin konstrukiv oxşarlığı və modellərin texnoloji oxşarlığı

B) Funksional və müasir materiallardan istifadə imkanı

C) Erqonomik və kütləvi istehsalın mümkünlüyü

D) Funksional və modellərin konstruktiv oxşarlığı

E) Kütləvi istehsal mümkünlüyü və modellərin texnoloji oxşarlığı.


184. Axının strukturtunun məmulatın emalının texnoloji ardıcıllığına uyğun olması yoxlanılır?

A) Uzlaşma və yığun qrafiklə

B) Texnoloji xəritə

C) Yüklənmə əmsalı ilə

D) Uzlaşma qrafiklə və yüklənmə əmsalı ilə

E) Texnoloji xəritə ilə və yığım qrafiklə


185. Axının ritmi anlayışında hansı vahidnən ifadə olunur.

A) Saniyə ilə

B) Nəfərlə

C) Metrlə

D) Santimetrlə

E) Saatla186. Tikiş sexində ardıcıl-çeşidli buraxılış zamanı bir növbənin davamiyyəti (T= 8,2 saat) neçə saniyədir?

A) 29520 san

B) 39320 san

C) 20500 san

D) 49800 san

E) 59900 san187. Fəhlələrin bu curə iş yerlərində yerləşməsi necə adlandırılır?

A) Aqreqat-qrupu

B) Konveyerli

C) Aqreqat

D) Dövrlu

E) Sinxron


188. Əmək məhsuldarlığın yüklənməsi hansı düsturla təyin olunur?

A) ƏMY = ∆T .100/(T1 - ∆T )

B) ƏMY = (T1 - ∆T ).100

C) ƏMY = 100/∆T

D) ƏMY = (T1 - ∆T )/100

E) ƏMY =100/(T1 - ∆T )


189. Axında bölünməz əməliyyatların davamiyyətə görə hansı göstəriciyə uyğun olacaq təşkilatı əməliyyatlar komplektləşdirilir

A)Axının ritminə

B) Fəhlələrin sayı

C) Uzlaşma əmsalı

D) İxtisas

E) Axının növünə


190. Təşkilat əməliyyatların uzlaşma şərtinin əsas prinsipləri?

A) Əməliyyatların yüklənmə buraxıla bilən şərtlər.

B) Hazırlanma ardıcıllığın pozulmaması

C) Əməliyyatlarda işlərin xüsusiyyətləri

D) Əməyin rasional təşkili.

E) Əməliyyatların maksimal ixtisaslaşması.


191. Əmək məhsuldarlığın yüksəlməsi hansı vahidlə ifadə olunur?

A) % -lə

B) Saniyə

C) Saat


D) Mm

E) Metr
192. Tikiş sexlərinin axınlarının layihələndirilməsi və hesabatı hansı bölməni daxil etmir?

A) İqtisadı tikinti sahənin seçilməsi

B) Axının texnoloji sxeminin tərtibi və analizi.

C) Axında işçi yerlərinin planlaşdırılması.

D) TİQ tərtibi və analizi.

E). Axın tipinin seçilməsi və verilənlərin analizi.

193. Məmulatın ardıcıl hazırlanmasında universal tikiş maşında yerinə yetirilən əməliyyat hansı işarə ilə işarələni?

A) Ü


B) M

C) P


D) X/M

E) Ə
194. Axınlar güc əlamətinə görə hansı qrupa ayrılırlar?

A) Kiçik, orta, böyük

B) Ali, dahi

C) Yabançı, yalançı, samançı

D) Uca, orta, alçaq

E) Sadə, mürəkkəb
195.İstehsalat prosesi hansı proseslərdən ibarətdir.

A) Əsas və köməkçi proseslərdən .

B) Hər hansı bir texnoloji prosesi yerinə yetirməkdən

C) Əməliyyatın ardıcıl yerinə yetirilməsindən.

D) Texnoloji prosesdən.

E) Texnoloji avadanlıqlardan.


196.Texnoloji proses hansı əməliyyat prosesidir.

A) Ardıcıl texnoloji əməliyyatın yerinə yetirilmə prosesidir

B) Maşınla əməliyyatln yerinə yetirilməsi.

C) Sərgilərin kəsilməsi.

D) Maşınların məhsuldarlığının artırılması.

E) Parçaların çeşidlənməsi.


197.Parçaların sıxlığı əriş və arğac saplarının parçanın eni və uzunluğu üzrə hansı məsafədəki sayını ifadə edir?

A) 100 mm məsafədə

B) 10 mm məsafədə

C) 200 mm məsafədə

D)1000 mm məsafədə

E)5-0 mm məsafədə


198. Parçanın əriş üzrə sıxlığının Pə = 174 ədəd arğac üzrə sıxlığının Pa= 182 ədəd, arğac və əriş saplarının diametrlərinin də (A)=0,1 mm olduğunu bilərək parçanın səthi dolumunu hesablayın.

A) ES = 35, 60 %

B) ES = 10, 50 %

C) ES = 3, 56 %

D) ES = 71, 20 %

E) ES = 38, 77 %


199. «Desorbsiya» termini aşağıdakı hansı prosesə uundur?

A) lif və sapların su buхarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması

B) lif və sapların su buхarlarını udması

C) lif və sapların su buхarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosforə qaytarması

D) lif və sapların səthinin su buхarlarını cəzb etməsi

E) lif və sapların suyu udması


200.Kalandrlama əməliyyatı nədir?

 1. Parçaların hamarlanmasıdır

 2. Parçaların tiftikləndirilməsidir

 3. Parçaların boyanmasıdır

 4. Parçaların ağardılmasıdır

 5. Parçaların hopdurulmasıdır


201. Müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?

A) Fəaliyyət göstərən istensalın texniki və texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsi.

B) Yeni obyektlər daxil etməklə müəssisənin istehsal gücünün artırılması.

C) Yeni təhsil ilə təmin etməıi olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır.

D) Əsas fondların aktiv hissəsinin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların bir qisminin dəyişdirilməsi.

E) Yeni obyektlərin daxil olunması.


202. Neçə istehsalat tipi ayırd edilir?

A) 3


B) 19

C) 22


D) 6

E) 14
203. Ciddi ritmli axınların hansı növ axınlarda istifadəsi zərurudur?

A) Konveyerli axınlarda

B) Aqreqat – qruplu axınlarda

C) Aqreqat axınlarda

D) Sinxron axınlarda

E) Konveyersiz axınlarda
204. Məmulatın emalın əmək tutumunu azalmasını hansı düsturla təyin olunur?

A) ∆T=T1-T2

B) T2=∆T-T1

C) T1=T2-∆T

D) ∆T=(T1-T2)n

E) ∆T=100/T1-∆T


205. Axınlar üçün modellərin seçimi zamanı hansı göstərici əsas hesab olunur?

A) Modellərin texnoloji uyğunluğu

B) Modellərin konsruktiv uyğunluğu

C) Modellərin funksionallığı

D) Modellərin estetikliyi

E) Modellərin qənayətliyi


206. Tikiş istehsalında layihələndirmə zamanı ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparıla bilər?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2
207. Texnoloji proseslərin daim təkrar olunmasına nə deyilir?

A) Dövrülük

B) Ritmlik

C) Sinxronluq

D) Paralel

E) Ardıcılıq
208. Məmulatların hazırlanma ardıcıllığı cədvəlində aşağıda göstərilən qrafalardan hansı yoxdur?

A) Təşkilatı əməıiyyatların adları

B) Bölünməz əməliyyatların adıarı

C) İxtisas

D) Dərəcə

E) Bölünməz əməliyyatların sıra nömrəsi


209. Məmulatı istehsalını layihələndirmək üçün birinci növbədə hansı parametrin seçilməsi və əsaslandırılması vacibdir?

A) Modellərin

B) Avadanlığın

C) Hazırlanma qaydaların

D) Parçanın

E) Axınların növünün


210. Məmulatın texnoloji sxem cədvəlində aşağıdakı qrafalardan hansı yoxdur?

A) İşin icraçıların soyadları, adları

B) Təşkilat əməliyyatların adları

C) Avadanlıqlar, alətlər,tərtibatlar

D) Fəhlələrin ixtisası

E) Əməliyyatların sıra nömrəsi


211. Eyni axında istehsal ediləcək modellərin seçilməsi iki prinsip əsasında yerinə yetirilə bilər?

A)Modellərin konstrukiv oxşarlığı və modellərin texnoloji oxşarlığı

B) Funksional və müasir materiallardan istifadə imkanı

C) Erqonomik və kütləvi istehsalın mümkünlüyü

D) Funksional və modellərin konstruktiv oxşarlığı

E) Kütləvi istehsal mümkünlüyü və modellərin texnoloji oxşarlığı.


212. Axının strukturtunun məmulatın emalının texnoloji ardıcıllığına uyğun olması yoxlanılır?

A) Uzlaşma və yığun qrafiklə

B) Texnoloji xəritə

C) Yüklənmə əmsalı ilə

D) Uzlaşma qrafiklə və yüklənmə əmsalı ilə

E) Texnoloji xəritə ilə və yığım qrafiklə


213. Axının ritmi anlayışında hansı vahidnən ifadə olunur.

A) Saniyə ilə

B) Nəfərlə

C) Metrlə

D) Santimetrlə

E) Saatla


214. Tikiş sexində ardıcıl-çeşidli buraxılış zamanı bir növbənin davamiyyəti (T= 8,2 saat) neçə saniyədir?

A) 29520 san

B) 39320 san

C) 20500 san

D) 49800 san

E) 59900 san


215. Fəhlələrin bu curə iş yerlərində yerləşməsi necə adlandırılır?

A) Aqreqat-qrupu

B) Konveyerli

C) Aqreqat

D) Dövrlu

E) Sinxron


216. Əmək məhsuldarlığın yüklənməsi hansı düsturla təyin olunur?

A) ƏMY = ∆T .100/(T1 - ∆T )

B) ƏMY = (T1 - ∆T ).100

C) ƏMY = 100/∆T

D) ƏMY = (T1 - ∆T )/100

E) ƏMY =100/(T1 - ∆T )


217. Axında bölünməz əməliyyatların davamiyyətə görə hansı göstəriciyə uyğun olacaq təşkilatı əməliyyatlar komplektləşdirilir

A)Axının ritminə

B) Fəhlələrin sayı

C) Uzlaşma əmsalı

D) İxtisas

E) Axının növünə


218. Təşkilat əməliyyatların uzlaşma şərtinin əsas prinsipləri?

A) Əməliyyatların yüklənmə buraxıla bilən şərtlər.

B) Hazırlanma ardıcıllığın pozulmaması

C) Əməliyyatlarda işlərin xüsusiyyətləri

D) Əməyin rasional təşkili.

E) Əməliyyatların maksimal ixtisaslaşması.


219. Əmək məhsuldarlığın yüksəlməsi hansı vahidlə ifadə olunur?

A) % -lə

B) Saniyə

C) Saat


D) Mm

E) Metr
220. Tikiş sexlərinin axınlarının layihələndirilməsi və hesabatı hansı bölməni daxil etmir?

A) İqtisadı tikinti sahənin seçilməsi

B) Axının texnoloji sxeminin tərtibi və analizi.

C) Axında işçi yerlərinin planlaşdırılması.

D) TİQ tərtibi və analizi.

E). Axın tipinin seçilməsi və verilənlərin analizi.

.


221. Məmulatın ardıcıl hazırlanmasında universal tikiş maşında yerinə yetirilən əməliyyat hansı işarə ilə işarələni?

A) Ü


B) M

C) P


D) X/M

E) Ə


222. Axınlar güc əlamətinə görə hansı qrupa ayrılırlar?

A) Kiçik, orta, böyük

B) Ali, dahi

C) Yabançı, yalançı, samançı

D) Uca, orta, alçaq

E) Sadə, mürəkkəb


223.İstehsalat prosesi hansı proseslərdən ibarətdir.

A) Əsas və köməkçi proseslərdən .

B) Hər hansı bir texnoloji prosesi yerinə yetirməkdən

C) Əməliyyatın ardıcıl yerinə yetirilməsindən.

D) Texnoloji prosesdən.

E) Texnoloji avadanlıqlardan.


224.Texnoloji proses hansı əməliyyat prosesidir.

A) Ardıcıl texnoloji əməliyyatın yerinə yetirilmə prosesidir

B) Maşınla əməliyyatln yerinə yetirilməsi.

C) Sərgilərin kəsilməsi.

D) Maşınların məhsuldarlığının artırılması.

E) Parçaların çeşidlənməsi.


225. Parçaların sıxlığı əriş və arğac saplarının parçanın eni və uzunluğu üzrə hansı məsafədəki sayını ifadə edir?

A) 100 mm məsafədə

B) 10 mm məsafədə

C) 200 mm məsafədə

D)1000 mm məsafədə

E)5-0 mm məsafədə


226. Parçanın əriş üzrə sıxlığının Pə = 174 ədəd arğac üzrə sıxlığının Pa= 182 ədəd, arğac və əriş saplarının diametrlərinin də (A)=0,1 mm olduğunu bilərək parçanın səthi dolumunu hesablayın.

A) ES = 35, 60 %

B) ES = 10, 50 %

C) ES = 3, 56 %

D) ES = 71, 20 %

E) ES = 38, 77 %


227. Parçanın həcmi dolumu EV = 87 % olduğu məlumdursa parçanın ümumi məsaməliliyini hesablayın.

A) Rüm = 13 %

B) Rüm = 12 %

C) Rüm = 26 %

D)Rüm = 24 %

E)Rüm = 5 %


228. Gönün həqiqi həcmi Vh = 20 ml, nəzərdə tutulan həcmi Vn t= 18 ml olduğunu bilərək, gönün ümumi məsaməliliyini hesablayın

A) Rüm  11 %

B) Rüm  22 %

C) Rüm  3 %

D) Rüm  6 %

E) Rüm  33 %


229. «Desorbsiya» termini aşağıdakı hansı prosesə uundur?

A) lif və sapların su buхarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması

B) lif və sapların su buхarlarını udması

C) lif və sapların su buхarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosforə qaytarması

D) lif və sapların səthinin su buхarlarını cəzb etməsi

E) lif və sapların suyu udması


230. Buхar keçirməni tədqiq edərkən, üzərinə material çəkilmiş stəkançıqların orta hesabi kütlələri fərqi Aoq= 54 qram, üzərinə material nümunələri çəkilməmiş stəkançıqların kütlələri fərqinin Boq=135 qram olduğunu bilərək, nisbi buхar keçirməni hesablayın.

A) 40%


B) 33%

C) 70%


D) 4%

E) 10%


231. Müəssisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür:

 1. fəaliyyət göstərən istehsalın texniki və texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsi

 2. yeni məhsul ilə təmin etməli olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır

 3. yeni obyektlər daxil etməklə müəssisənin istehsal gücünün artırılması

 4. əsas fondların aktiv hissəsinin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə onların bir qisminin dəyişdirilməsi

 5. yeni obyektlərin daxil olunması


232. Texnoloji proseslərin daim təkrar olunmasına nə deyilir

A) dövrülük 1. ritmlik

 2. sinxronluq

 3. paralel

 4. ardıcıllıq


233. “Xammalın emalı proseslərinin oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır:

 1. Kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqyırması

 2. Ağac emalı, süd məhsulları, gön-dəri sənayesi

 3. Energetika, tikiş sənayesi, süd məhsulları sənayesi

 4. Yüngül sənaye maşınqayırması, tikinti-yol maşınqayırma və kommunal maşınqyırma

 5. ət və ət məhsulları emalı, nəqliyyat və s.


234. Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmənin funksiyaları nədən ibarətdir?

 1. təşkiletmə, planlaşdırma, uçot və nəzarət, təhlil və tənzimləmə

 2. planlaşdırma, istehsal, mübadilə, istehlak, xətti, təhlil və tənzimləmə

 3. planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sosial-psixoloji

 4. idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi

 5. təşkiletmə, inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji235. Yüngül sənaye:

 1. kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən aldığı xammalı emal edərək əsasən xalq istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 2. yalnız istehsal istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 3. maddi istehsalın digər sahələri üçün yrımfabrikat istehsal edən sahə

 4. yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən sahə

 5. kənd təsərrüfatı, kimya və neft sənaye malları emal edən sahə


236. Sahənin qabaqlama əmsalı necə hesablanır?

 1. sahənin artım tempinin bütün sənayenin artım tempinə nisbəti kimi

 2. il ərzində sahədə istehsal olunan məhsulun ümumi həcminin həmin dövrdə sahədə mövcud oln əsas istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbəti kimi

 3. balans mənfətin sahənin əsas kapitalına nisbəti kimi

 4. bütün sənayenin artım tempinin sahənin artım pempinə nisbəti kimi

 5. plan dövründə emalın xüsusi çəkisinin sahənin qabaqlama əmsalı ilə hasili kimi


237. İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahələrinə bölgüsündə təzahür edən əmək

bölgüsü:

A) fərdi


B) ümumi

C)texnoloji

D)xüsusi

E)seriyalı


238. Hansı dördə Azərbaycanda sənayenin təmərküzləşməsi yüngül sənayenin sürətlə inkişafına təkan vermişdir?

 1. XX əsrdə

 2. XVIII əsrin sonlarından

 3. XIX əsrdə

 4. XIX əsrin əvvəllərindən

 5. XIX əsrin sonlarından


239. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi yüngül sənaye müəssisələrində nəyə imkan verir və nəyi təmin edir:

 1. məhsulun rəqabətqabliyyətliliyinin artmasına, əmək şəraitinin yaxşılaşmasına, sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və s.

 2. istehsalın miqyasının və artım pempinin zəifləməsinə, bəzən müəssisələrin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin dayandırılmasına

 3. iş şəraitinin mürəkkəbləşməsinə və fondveriminin azalmasına

 4. sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və əmək məhsuldarlığının a səviyyəsinin aşağı düşməsinə

 5. yüngül sənayenin ayrı-ayrı yarımsahələrində mövsümük amilinin təsirinin yumşaldılması, məhsulun çeşidi azaldılması və keyfiyyətinin zəifləməsinə


240. Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmənin funksiyaları nədən ibarətdir?

 1. təşkiletmə, planlaşdırma, uçot və nəzarət, təhlil və tənzimləmə

 2. planlaşdırma, istehsal, mübadilə, istehlak, xətti, təhlil və tənzimləmə

 3. planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sosial-psixoloji

 4. idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi

 5. təşkiletmə, inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji


242. Dartılmış pambıq saplarının hansı məhlul ilə emalı merserizasiya adlanır?

 1. Natrium hidroxlorid məhlulu

 2. Qələvi hidroksid məhlulu

 3. Hidrogen peroksid məhlulu

 4. Xüsusi tərkibli məhlul

 5. Manqan oksidi məhlulu


243.Kalandrlama əməliyyatı nədir?

A﴿ Parçaların hamarlanmasıdır

B﴿Parçaların tiftikləndirilməsidir

C﴿Parçaların boyanmasıdır

D﴿Parçaların ağardılmasıdır

E﴿Parçaların hopdurulmasıdır


244.Pambıq parçalar neçə qrupdan ibarətdir?

 1. 17

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 15


245.Çit parçalar hansı toxunma ilə hazırlanır?

 1. Polotno

 2. Xırdanaxışlı

 3. Atlas

 4. Sarja

 5. İrinaxışlı


246.İpək jakkard parçaları hansı toxunma növü ilə hazırlanır?

 1. İrinaxışlı

 2. Polotno

 3. Xırdanaxışlı

 4. Sarja

 5. Atlas


247.Hansı material tikili malların istehsalında əsas material kimi istifadə olunur?

 1. Parça

 2. Furnitura

 3. Astarlıq xam parça

 4. Saplar

 5. Bəzək materialları

248.Tikili malların hazırlanması prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

 5. 6


249.Aşağıdakılardan hansı tikili malların layihələndirilməsi zamanı yaradılır?

 1. Modelin eskizləri

 2. Şkala

 3. Nümunə-etalon məmulat

 4. Yarımfabrikat

 5. Biçilmə


250.Tikili malların ölçüləri arasında interval nə qədər olmalıdır?

 1. 4 sm

 2. 1 sm

 3. 2 sm

 4. 3 sm

 5. 5 sm


251.Tikili malların boy ölçüləri arasında interval nə qədər olmalıdır?

 1. 6sm

 2. 2 sm

 3. 4 sm

 4. 10 sm

 5. 12 sm


252.Böyüklər üçün olan geyimlərdə neçə variant boy ölçüləri müəyyən edilir

 1. 5

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 6


253.İstehlakçıların cins-yaş xüsusiyyətinə görə gön ayaqqabılar neçə qrupa bölünür?

 1. 9

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 10


254.Dərilərin yağlı maddələrlə emal edilməsi hansı xassəni yaxşılaşdırır?

 1. Yumşaqlıq

 2. Plastiklik

 3. Sıxlıq

 4. Upruqluq

 5. Bərklik


255.Şevro hansı dəridən hazırlanır?

 1. Keçi

 2. İnək

 3. Öküz

 4. Quzu

 5. Qoyun


256.Aşılayıcılar gönə hansı xassəni verir?

 1. Mexaniki möhkəmlik

 2. Bərklik

 3. Elastikli

 4. Suya nisbi davamlılıq

 5. Kimyəvi davamlılıq


257.PVX (polivinilxlorid) əsaslı gönlərə hansılar aiddir?

 1. Vinilgön

 2. Buzov dərisi

 3. Şevret

 4. Şarqolin

 5. Yuftin


Yüklə 377,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin