Fənnindən testlər. Magistr. Qrup: 31217a müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?


Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır?Yüklə 377,82 Kb.
səhifə4/4
tarix07.06.2018
ölçüsü377,82 Kb.
#52922
1   2   3   4

258.Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır?

 1. Yeni doğulmuş quzu dərisindən

 2. Doğulmamış quzu dərisindən

 3. 2 illik quzu dərisindən

 4. 15 aylıq quzu dərisindən

 5. 14 aylıq quzu dərisindən


259.Qaragül dəriləri hansı yaşda olan quzu dərilərindən hazırlanır?

 1. Ana bətnində olan

 2. Ana bətninin son inkişaf mərhələsində olan

 3. 3-10 günlük quzu dərisindən

 4. 2 illik quzu dərisindən

 5. 4 illik quzu dərisindən


260.Kişilər üçün olan qoyun kürkü məmulatları hansı ölçülərdə buraxılır?

 1. 46-56

 2. 34-40

 3. 26-32

 4. 18-28

 5. 08-10261.Qadınlar üçün olan xəz- kürk məmulatları hansı ölçülərdə buraxılır?

 1. 44-56

 2. 34-40

 3. 24-32

 4. 24-28

 5. 14-20

262. Parçalar fabrikə hansı şəkildə daxil edilir?

A) yüngül, yarımyumşaq möhkəm bağlanmış kiplər şəklində

B) rulon şəklində

C) qablaşdırılmış şəklində

D) açıq şəkildə

E) bağlamalar şəklində


263. Fabrikə daxil olmuş parçalar necə yoxlanılır?

A) yoxlayıcı-ölçüsü dəzgahla yoxlanılır

B) sərilməklə yoxlanılır

C) əl ilə yoxlanılır

D) aparatla yoxlanıır

E) açılaraq yoxlanılır


264. Yoxlayıcı-ölçüsü dəzgaha neçə işçi baxır?

A) 2 işçi

B) 4 işçi

C) 3 işçi

D) 6 işçi

E) 5 işçi


265. Hazırlıq-biçim istehsalı özündə hansı növ işləri birləşdirir?

A) parçanın qəbulu, yoxlanması, sərilməsi, biçmə hazırlanması

B) parça sərfinin normallaşdırılması

C) parçanın komplekləşdirilməsi

D) parçanın sərfiyyat norması

E) parçanın qəbulu, biçimə hazırlanması


266. Ülgü-etalon harada hazırlanır?

A) tikiş laboratoriyasında və modalar evində

B) tikiş sexində

C) hazırlıq sexində

D) tikiş sənayesində

E) tikiş fabrikində


267. İşçi ülgüləri nədən hazırlanır?

A) möhkəm kardondan

B) möhkəm kardondan

C) parçadan

D) kağızdan

E) dəmirdən


268. Parçada ülgüləri yerləşdirərkən sapların istiqaməti necə olur?

A) parçanın uzununa

B) köndələn

C) eninə


D) parçanın kənarında

E) parçanın eninə


269. Kütləvi istehsalatda parçalar necə sərilir?

A) üzü aşağı, üzü yuxarı, üz-üzə

B) üz-üzə

C) üzü yuxarı

D) üzü aşağı

E) qeyri bərabər


270. Hazırlıq sexi üçün əsas göstərici nədir?

A) materiallar smetası

B) modellərin sayı

C) axınların sayı

D) buraxılış

E) növbəlik


271. Hazırlıq sexində açıcı bölmənin sahəsi necə tapılır?

A) F sax= B) Fsax= C) Fsax= D) F sax=


E) F sax=

272. Hazırlıq sexində yoxlayıcı bölmənin sahəsi necə hesablanır?

A) Fa r+Fpar. sax +Füm

B) Füm+ Fpar. sax

C) Fpar. sax +Füm

D) Fpar. sax+ Fpr

E) Far+Füm+ Fpar. sax


273. Hazırlıq sexində növləşdirmə bölmənin sahəsi necə tapılır?

A) Fnöv= Fpar. sax+ Fpar

B) Fpar. sax= Fnöv+ Fpar

C) Fpar= Fnöv+ Fpar. sax

D) Fnöv= Fpar+ Fpar. sax

E) Fpar= Fpar. sax+ Fnöv
274. Hazırlıq sexində melləyicilərin sayı necə hesablanır?
A) Nüm= B) Nüm= C) D) Nüm= E) Nüm=

275. Biçici sexində stolların sayı necə tapılır?
A) B) C) D) E)

276. Biçilmiş hissələrin növləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələrin sayı necə tapılır?
A) B) C) D) E)

277. Sınaq sexində parça norması kimlər tərəfindən müəyyən edilir?

A) normallaşdırıcılar-yerləşdiricilər tərəfindən

B) laborantlar tərəfindən

C) modelçilər tərəfindən

D) ülgüçülər tərəfindən

E) tikişçilər tərəfindən


278. HHöb= düsturunda Sü formulu nəyi göstərir?

A) ülgülərin sahəsini

B) ülgülərin uzunluğunu

C) ülgülərin qalınlığını

D) ülgülərin sayını

E) ülgünün materialını


279. düsturu nəyi təyin edir?
A) seriyadaki geyimlərin sayını

B) seriyadaki döşəmənin hündürlüyünü

C) seriyadaki döşəmənin sayını

D) seriyadaki döşəmənin uzunluğunu

E) seriyadaki döşəmənin enini
280. Hansı parçaları biçərkən biçimi biçağın sürəti 25-30% aşağı salınır?

A) sintetik parçalar

B) bez parçalar

C) pambıq parçalar

D) yun parçalar

E) çit parçalar


281. Ülgülərin sahəsi hansı sexdə hesablanır?

A) modalar evi və sınaq sexində

B) fabrikin laboratoriyasında

C) hazırlıq sexində

D) tikiş sexində

E) biçim sexində282. Sü= sm2 düsturu ilə nəyin sahəsi tapılır?

A) ülğülərin sahəsi

B) həndəsi fiqurun rəsmi

C) parçanın sahəsi

D) kardon lövhənin sahəsi

E) ülğülərin kütləsi


283. 1095s maşında düymə sapla necə bərkidilir?

A) ellepisvari

B) kvadratik

C) dalğavari

D) dairəvi

E) romb şəkillər


284. Üst geyimlər (kostyum,palto) hazırladıqda hansı yapışqan növündən istifadə edilir?

A) PVA


B) PVD

C) PA-54


D) BF-6

E) PA-548


285. Qaynaq tikişi nədir?

A) təzyiqsiz istiliyin təsir ilə birləşdirmək manjetin hazırlanması

B) cib darağının hazırlanması

C) manjetin hazırlanması

D) hissələrin cərəyanla birləşməsi

E) hissələrin elektrodla birləşməsi


286. Qaynaq üsulu ilə hansı materiallar birləşdirilir?

A) plyonka materiallar

B) kətan parçalar

C) yun parçalar

D) süni parçalar

E) sintetik parçalar


287. Qaynaq tikişinin hansı növləri var?

A) kənar və üst tikişləri birləşdirmə tikişi

B) bəzək tikişi

C) bənd tikişi

D) birləşdirmə tikişi

E) bağlı tikiş


288. Bu hansı tikiş növüdür?

A) kökləmə tikişi

B) maşın tikişi

C) köçürmə tikişi

D) çalma tikişi

E) sırıq tikişi


289. Bu hansı tikiş növüdür?

A) kənar tikiş və ya ilməkləmə tikişi

B) sırıq tikişi

C) bəndləmə tikişi

D) ğizli bəndləmə tikişi

E) kökləmə tikişi


290. Tikişin növünü göstərin.

A) çəp bəndləmə tikişi

B) kökləmə tikişi

C) kənar tikiş

D) ilməkləmə tikişi

E) sırıq tikişi


291. Rəsmin hansl tikiş növü olduğunu göstərin.

A) sırıq tikişi

B) maşın tikişi

C) hörmələmə tikişi

D) birləşdirici tikiş

E) əl tikişi


292. Şəkildə göstərilən tikişin hansı növüdür?

A) çapma bəndləmə tikişi

B) maşın tikişi

C) köçürmə tikişi

D) bəndləyici tikiş

E) əl tikişi


293. Bu hansı tikişdir?

A) gizli və ya görünməz bəndləmə tikişi

B) sırıq tikişi

C) cəpləndirmə tikişi

D) bəndləmə tikişi

E) çarpaz bəndləmə tikişi


294. Bu hansl tikişdir?

A) gizli (bəzək)

B) düzəltmə tikiş

C) bəndləmə tikiş

D) kökləmə tikiş

E) çalma tikiş


295. Bu maşın tikişlərin hansı növüdür?

A) bərkidici tikiş (iki tərəfə açılıb ütülənən)

B) açıq tikiş

C) baş başa tikiş

D) bağlı tikiş

E) üst tikiş


296. Bu hansı tikişdir?

A) 1 tərəfə yatan bərkidici tikiş

B) açıq tikiş

C) gizli tikiş

D) hörmə tikiş

E) bağlı tikiş


297. 1022s maşında hansı tip sapdartıcı mexanizm vardır?

A) oynaqlı carxdollu

B) lövhəıli

C) qarmaqlı

D) müntəzəm fırlanan

E) kulisli


298. Nəmlənib-isidilmə əməliyyatı nə üçün aparılır?

A) məmulata istənilən forma vermək, onun görünüş və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

B) paltarın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

C) paltara yaraşıq vermək üçün

D) tukişləri 1 və ya 2 tərəfə yatırmaq üçün

E) paltarın qırışlarını açmaq üçün


299. Təsir qüvvəsinə görə pnevmatik preslər neçə cür olur?

A) 3 cür olur

B) 6 cür olur

C) 4 cür olur

D) 2 cür olur

E) 5 cür olur


300. Düz ilmələrlə yerinə yetirilən əl ilmə xətləri hansılardır?

A) müvəqqəti birləşdirici, qeydedici, qatlamaqla üstdən getmə köçürmə

B) kənarların bərkidilməsi, birləşdirici

C) çəp, gizli köçürmə hörmələmə

D) haşiyələmə, üstdən getmə, bəxiyyə

E) hörmə, köçürmə, birləşdirici, bəxiyyəTərtib etdi: dos. Əliyev Ş.R.

Kafedra müdiri: dos. Mirzəyev T.H.

Düzgün cavab: A﴿ bəndində
Yüklə 377,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin