Gemi İNŞa yönetmeliĞİ taslağIYüklə 187,35 Kb.
tarix25.10.2017
ölçüsü187,35 Kb.
#12746

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığın)’ndan:

GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde; ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik klaslı veya klassız olarak yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek yahut bakım ve onarımları yapılacak, Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek olan gemi ve su araçlarına uygulanır.

(2) Aksi belirtilmedikçe; yabancı bayrak çekmek üzere, yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa edilen gemi ve su araçları ile; yabancı bayraklı olup, yurt içinde veya serbest bölgelerde tadil edilen veya bakım-onarımları yapılan gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Askerî gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Boyutlandırma: Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

b) Bölge müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerini,

c) Denetim uzmanı: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan; Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı personelini,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

d) GMO : Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını,

e) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

f) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

g) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla; gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetim ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşları,

ğ) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

h) Liman başkanlığı: Bölge müdürlüklerine bağlı liman başkanlıklarını,

ı) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

i) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

j) Proje mühendisi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

k) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

l) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

m) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu.

n) Tanınmış klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,

o) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki tesis tanımını

p) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

r) Yeni gemi ve su aracı : Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,

s) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,

ş) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

t)Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi

İnşa veya tadilat izni

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan gemi ve su araçlarından;


  1. Tam boyu 15 metre ve üzerindeki,

  2. Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan,

c) Tam boyu 15 metreden küçük olup, tadilat sonucunda tam boyu 15 metre ve üzerine çıkan,

ç) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için, gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi bölge müdürlüğünden izin alır.

(2) Diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisinin isteğine bağlı olarak izin belgesi düzenlenir.

(3) Bu izin başvuruları İdare tarafından hazırlanmış olan Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı (GSVP) üzerinden yapılır.

(4) İnşa veya tadilatın yapılacağı tesis yetkilisi kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini kullanarak; inşa için Ek-1 Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesindeki gerekli bilgileri girer ve Ek-1 in çıktısını alır. Tadilat için ise, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesindeki gerekli bilgileri girer ve Ek-2 nin çıktısını alır. Düzenlenen bu belgenin gerekli imzaları tamamlanır ve gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi, tesisin bulunduğu yerdeki bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim eder.

(5) İç sularda inşa veya tadil edilecek veya bakım-onarımları yapılacak gemi veya su araçları ile ilgili işlemlerin hangi bölge müdürlüğü tarafından yapılacağı İdare tarafından belirlenir.

(6) Başvuru belgesi ile birlikte inşa başvurularında, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenilecek Belgelerde talep edilenler, tadilat başvurularında ise Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenilecek Belgelerde talep edilenler bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına iki nüsha olarak sunulur.

(7) Gemi ve su araçlarının belgeleri bölge müdürlüğü tarafından incelenir ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişiklikler, eksiklik ve uygunsuzluklar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(8) Başvurunun bölge müdürlüğünce uygun bulunması halinde; bölge müdürlüğü tarafından inşa için Ek-5 Gemi veya Su Aracı İnşa İzin Belgesini iki nüsha, tadilat için ise Ek-6 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzin Belgesini iki nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır, ancak inşanın 1 yıl, tadilatın 6 ay içerisinde başlamaması durumunda belge geçersiz olur.

(9) Klassız gemi ve su araçları için ayrıca Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu, 2 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası izin belgesi ile birlikte gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisine verilir.

(10) İnşa veya tadilat izin başvurusunun liman başkanlığına yapılması halinde; inşa veya tadilat iznini verecek olan bölge müdürlüğü, yapılan işlemler hakkında liman başkanlığına bilgi verir.Gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarında klas zorunlulukları

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki yeni gemi ve su araçları klaslı olarak inşa edilmek zorundadır:

a) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olup, yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan gemi ve su araçları,

b) Tam boyu 50 metre ve üzerindeki diğer tüm gemi ve su araçları.

(2) Mevcut yolcu gemilerinden,

a) Tam boyu 24 metre altı olup, 12 veya daha az yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat yapmadan yolcu kapasitesini artırması durumunda klas şartı aranmaz.

b) Tam boyu 24 metre altı olup, 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat yapmadan yolcu kapasitesini artırması durumunda klas şartı aranmaz.

c) Tam boyu 24 metre altı olup, 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat sonucunda tam boyunun 24 metre ve üzerine çıkması durumunda klas şartı aranır.

ç) Tam boyu 24 metre ve üstü olup, 12 veya daha az yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat yapmadan yolcu kapasitesini 12 nin üstüne çıkararak cinsinin yolcu gemisine dönüşmesi durumunda klas şartı aranır.

d)Tam boyu 24 metre ve üstü olup, 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat yapmadan yolcu kapasitesini artırması durumunda klas şartı aranmaz.

e)Tam boyu 24 metre ve üstü olup, 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçlarının tadilat yaparak yolcu kapasitesini artırması durumunda klas şartı aranır.

(3) Mevcut diğer gemi ve su araçlarından;

a) Tam boyu 50 metre altı gemi ve su araçlarından tadilat sonucunda tam boyunun 50 metre üstüne çıkması durumunda klas şartı aranır.

b) Tam boyu 50 metre üstü gemi ve su araçlarının tadilatlarında klas şartı aranır.

(4) Bu maddenin birinci fıkrası gereği klaslı inşa, ikinci veya üçüncü fıkraları gereği klaslı tadil edilmek zorunda olan gemi ve su araçları İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu gözetiminde inşa veya tadil edilmek zorundadır. Klaslı gemilerde kontrol mühendisi aranmaz.

(5) Klaslı inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçları için, inşa veya tadilata başlamadan önce inşa veya tadilat izin belgesi alınması zorunludur. Klas kuruluşları, izin almamış, gemi ve su aracı ile ilgili olarak bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına başvuru için gerekli planların onaylanması dışında klas işlemlerini yapamazlar.

İnşa veya tadilat izni başvurularında proje ve dokümanların denetimi ve onaylanması

MADDE 7 – (1) Ek-3 de ve Ek-4 de listelenen proje ve dokümanların proje mühendisince imzalanmış olması ve listede belirtilen proje ve dokümanların GMO meslekî denetiminden geçirilmesi zorunludur.

(2) Klassız gemi ve su araçlarında bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunulan proje ve dokümanların hangi yetkilendirilmiş klas kuruluşu kuralları uygulanarak hazırlandığı proje mühendisi tarafından belirtilir. Bu proje ve dokümanların denetimi belirtilen yetkilendirilmiş klas kuruluşu kurallarına göre denetim uzmanı tarafından yapılır.

(3) İnşa veya tadilat için bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim edilen belgeler incelenir; uygun olanları 30 gün içinde onaylanır. Onaylanan belgelerin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası da açılan dosyasında bölge müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunar. Bölge müdürlüğü projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir.

(5) Denetim uzmanı tanımında belirtilen unvanlara sahip, İdare’den emekli olan proje mühendislerinin yapacakları projelerin GMO meslekî denetiminden geçirilmesi zorunlu değildir.

(6) Ek-3 de listelenen proje ve dokümanlardan istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.


İnşa veya tadilat iznine esas olan verilerde değişiklik

MADDE 8 – (1) İznin verilmesinden sonra başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklik, gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibi tarafından bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirilir. Değişen bilgilerin geminin dizayn gerekleri ile ilgili olmadığı durumlarda proje ve hesaplar istenilmeden belge yenilenir.

(2) İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda izin belgesi yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenecek belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir.


Bakım–onarım

MADDE 9 – (1) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının bakım-onarım faaliyetleri için, bakım-onarımın balıkçı barınakları veya yat limanlarında yapılması durumunda buraların işleticileri, tesiste yapılması durumunda ise tesis sahibi veya temsilcisi, GSVP üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar. Bu bildirimler liman başkanlığı tarafından takip edilir ve zamanında bildirimde bulunmayan tesis hakkında 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(2) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır. Tam boyu 15 metre altındaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveylerinde ise tesis şartı aranmaz.

(3) İç sulardaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri ilgili bölge müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde yapılır.
Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım - onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları

MADDE 10 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde bulunan tesisin sahibi veya temsilcisi, ihraç amaçlı yolcu gemilerinin ve tam boyu 15 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarında ve tam boyu 15 metre ve üzeri yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının bakım - onarımlarında, GSVP üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar. Bu bildirimler liman başkanlığı tarafından takip edilir ve zamanında bildirimde bulunmayan tesis hakkında 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(2) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen veya inşasına başlanan gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisi, gemi veya su aracının ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeplerini gösteren belgeyi bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına ibraz eder. Bu gemi ve su araçlarından, 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki gemi ve su araçları yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından klaslanarak inşa edilmek zorundadır. Bu gemi ve su araçlarından Ek-3 de listelenen plan ve dokümanlar istenir. Klassız olarak inşa veya tadil edilen gemilerde, denetim uzmanları tarafından yapılacak sörveyde, inşanın plan ve dokümanlara uygun olduğunun tespiti halinde inşaya devam edilir. Bundan sonra söz konusu gemi ve su aracına bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılarak, periyodik denetimleri ve belgelendirme işlemi yapılır.

(3) İhraç amaçlı olup İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile tescil edilecek gemi ve su araçları, 5 inci maddede belirtildiği şekilde inşa izni almak zorundadır. Bu gemi ve su araçlarından 6 ncı madde kapsamında klaslı inşa edilme zorunluluğu olanlar tanınmış klas kuruluşları tarafından klaslanabilir.

(4) İhraç amaçlı inşa edilen gemi ve su araçlarının, ihraç edilmeme ve sonuç olarak Türk Bayrağı çekme durumlarında izin alınmadan inşası başlamış veya tamamlanmış ise bu gemi ve su araçlarına 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Serbest bölgelerde yapılan işlemler, serbest bölge müdürlüğü koordinasyonunda yapılır.
İnşa ve tadilatın takibi

MADDE 11 – (1) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, denetim uzmanı tarafından takip edilir. Yapılacak denetimler için; Ek-7, 2 nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir. Bölge müdürlüğüne sunulan termin planına göre, bölge müdürlüğünce belirlenecek periyotlarda yapılacak bu denetimlerin zamanında yapılmasından kontrol mühendisi sorumludur. Kontrol mühendisi, denetim uzmanı tarafından yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır. Takip formunda belirtilen denetimler; yeni inşa gemi ve su araçlarında en az 3, tadilat yapılan gemi ve su araçlarında en az 2 defa yapılır. Her denetim için ayrı ayrı olmak üzere, Ek-8 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Denetim Raporu 2 nüsha olarak düzenlenir ve Ek-7 ye ek yapılarak bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(2) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı klas tarafından takip edilir.

(3) Yolcu kapasitesi artırımı başvurularında Ek-9 Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunulur. Bölge müdürlüğü, yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler.

(4) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren teknelerin; inşalarında, Ek-3 de listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri istenmez. Tadilatlarında klaslı veya klassız olmaları dikkate alınarak bu Yönetmeliğin tadilatla ilgili hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk
Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için bölge müdürlüğünden izin alınması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı için kontrol mühendisi atanması,

c) Gemi ve su aracının sahibinin veya temsilcisinin veya kontrol mühendisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda bölge müdürlüğüne bilgi verilmesi,

ç) İnşa izin belgesi veya tadilat izin belgesindeki bilgilerin değişmesi durumunda yeni inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi alınması,

d) Bölge müdürlüğüne bildirilen proje, belge ve dokümanların kapsamı dışında yapılacak inşa veya tadilatın bölge müdürlüğüne bildirilmesi,

konularında, İdareye karşı sorumludur.

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

a) Gemi ve su araçlarının bakım onarım faaliyetleri için bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına zamanında bilgi verilmesi,

b) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım-onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları ile ilgili olarak, bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına zamanında bilgi verilmesi,

c) Tesis sahibinin veya temsilcisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına bilgi verilmesi,

ç) Tesisinde, bölge müdürlüğünden gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade edilmemesi,

d) Gemi ve su aracının inşa yerinde gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması,

konularında, İdareye karşı sorumludur.

Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Projeye uygun inşa veya tadil edilmesinden,

b) Öngörülen malzeme ve işçilik detaylarının uygulanmasından,

c) Bölge müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin denetim uzmanı tarafından zamanında yapılabilmesini sağlamakla,

ç) Denetim uzmanı tarafından yapılacak tüm denetimlere denetim öncesi hazırlık yapmak ve denetimlerde bulunmakla,

d) Denetim uzmanı tarafından kendisine verilen denetim formlarının muhafaza edilmesi ve bölge müdürlüğü tarafından istenilmesi durumunda bölge müdürlüğüne sunulmasından,

e) Proje, belge ve dokümanlarda yer almayan inşa veya tadilat değişikliklerinin bölge müdürlüğüne bildirilmesinden,

gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi ve tesis adına İdareye karşı sorumludur.

(2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla 5 adet gemi ve su aracının inşa ve tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.

(3) Kontrol mühendisi verdiği hizmetlere yönelik olarak, GMO tarafından yayınlanmış mevzuata göre yetkilendirilmiş olmalı ve bu mevzuat içeriğine uygun hizmet üretme sorumluluğu nedeniyle İdareye ve GMO’ya karşı sorumludur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belgelendirme

MADDE 15 – (1) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından, Ek-7, nihai proje ve belgelerinin bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

(2) Klaslı gemi ve su araçlarından Ek-7 istenmez. İnşa veya tadilatın klas gözetiminde tamamlandığına dair belge ibraz edilir.

(3) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin inşalarında Ek-7 istenmez.

(4) Gemi ve su araçlarından Ek-3, Ek-4 ve Ek-9 gereği bölge müdürlüğüne sunulması gereken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulundurulması bölge müdürlüğünce sağlanır.Yaptırımlar

MADDE 16 – (1) İnşa veya tadilat izin belgesi almış, Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek klaslı veya klassız gemi ve su araçları için, denetim uzmanı tarafından inşa veya tadilat aşamasında yapılan denetimlerde; plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde, uygunluk sağlanması için eksikliğin niteliğine göre 30 gün süre verilir. Süre sonunda mücbir sebep bulunmaksızın uygunluk sağlanmadığı takdirde o gemi ve su aracının inşa veya tadilat izni iptal edilir ve bundan sonra yapılacak başvurularda bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.

(2) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata ve plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde uygunsuzluk düzeltilinceye kadar belge düzenlenmez.

(3) İdare tarafından, tesis sahibinin veya temsilcisinin bu Yönetmelikteki 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddelerde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğindeki yaptırım hükümleri uygulanır.

(4) İdare tarafından, kontrol mühendisinin 14 üncü maddede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde kontrol mühendisi yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde 1 yıl süre ile kontrol mühendisi olarak yetkilendirilmesi ve mevcut işlerine dair işlemler İdarece kabul edilmez ayrıca bu durum GMO’ ya bildirilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında olup, ilgili hükümleri gereği;

a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,

b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,

c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

ç) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

gemi ve su araçlarının sahibinin veya temsilcisinin, İdareye inşa izin başvuru belgesi veya tadilat izin başvuru belgesi ve işin niteliğine göre bu Yönetmelikte belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan, belgelerden gerekli olan planlar, hesaplar ve belgelerle birlikte başvurması halinde, gemi ve su aracının esas sörveyleri yapılmak suretiyle inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenir ve belgelendirilir.

(6) Bu Yönetmelik ve eklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılan başvurularda; inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenmesine yönelik gerekli sörveylerin yapılabilmesi için, ilave hizmet karşılığı İdarece belirlenen meblağın yatırılmış olması şartı aranır. İdare, ilave hizmet karşılığı yatırılacak olan meblağı yapılacak sörveyin niteliğine göre belirler.

(7) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klaslı yapılmak zorunda olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klassız başlanan yada inşa veya tadilatı klas nezareti olmaksızın tamamlananlar için, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılacak başvuruda, bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ilave hizmet karşılığı İdarece belirlenecek meblağın yatırılmış olması yanında klas şartı da aranır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 - (1) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için; Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınmış izin ve belgeler geçerlidir.

İnşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçlarına, istenilmesi durumunda bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA BAŞVURU BELGESİ


GEMİ ADI/ İNŞA NO
GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU
PROJE MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


KONTROL MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


GEMİ SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN CİNSİ
GEMİNİN DİZAYN TONAJI
DİZAYN TAM BOYU (METRE)
DİZAYN GENİŞLİĞİ (METRE)
DİZAYN DERİNLİĞİ (METRE)
ANA MAKİNE SAYISI
ANA MAKİNE GÜCÜ (BHP/KW)
TESİS ADI / ADRESİ


İŞLEM AÇIKLAMASI

Blok imalatı

Tekne inşası

Donatım

16. madde kapsamında yapılan başvuru

Notlar:


Gemi veya su aracı inşası süresince, inşa yerimizde gerekli tüm emniyet tedbirlerinin tarafımızdan alınacağını arz ederiz.Gemi/su aracı sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih


Tesis sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

TarihEk-2

GEMİ VEYA SU ARACI

TADİLAT BAŞVURU BELGESİ


GEMİNİN ADI
GEMİNİN CİNSİ
GEMİ/SU ARACI SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN İNŞA YERİ VE TARİHİ
GEMİ TESCİL NO /TEKNİK KÜTÜK NO
GEMİ KLASLI TADİL EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ TADİL EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARI KULLANILAN KLAS KURULUŞU
GT/NT/DWT
BOY/EN/DERİNLİK (METRE)
GEMİNİN HIZI (KNOT)
ANA MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW)
YARDIMCI MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW)
PERVANE TİPİ
PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil No)
KONTROL MÜHENDİSİ (Oda Sicil No)
TESİS ADI / ADRESİTADİLAT

Boy verme

En verme

Yükseklik Verme

Üst yapı tadilatı

Ambar veya su geçmez bölmelerin değişimi

Diğer

16. madde kapsamında yapılan başvuru

Yukarıda özellikleri belirtilen gemi veya su aracının tadilatı süresince, gemi veya su aracının her türlü emniyet tedbirinin tarafımızdan alınacağını arz ederiz.


Gemi/su aracı sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih


Tesis sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih

Ek-3

GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER
a-Klassız inşa edilecek gemi ve su araçları:
1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme,

4-Gemi sahibi veya temsilcisi ile tesis sahibi veya temsilcisi arasında yapılan sözleşme,

5- İnşa termin planı

6- Proje mühendisinin plan, proje ve hesapların hangi klas kuruluşu kuralına göre yapıldığını gösteren beyanı,7- Aşağıdaki çizelgede 1,2,3,4,5,6 ve 7 numarada belirtilen plan, proje ve hesaplar inşa izin başvurusunda sunulmalıdır, diğer plan, proje ve hesaplar inşa takibinde veya inşa bitiminde sunulur.


No

İstenilecek belge

Açıklama

GMO onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

Evet

2

Endaze (form) planı

Tüm gemilerden

Evet

3

Boyuna kesit ve güverte planı

Tüm gemilerden

Evet

4

Orta kesit planı ve perdeler

Tüm gemilerden

Evet

5

Boyutlandırma

Tüm gemilerden

Evet

6

Dış kaplama planları

Tüm gemilerden (Sadece çelik ve alüminyum gövdeli tekneler için)

Evet

7

Enine mukavemet modülü hesabı

Tüm gemilerden

Evet

8

Makine dairesi yerleşim planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

Hayır

9

Kapasite planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

Hayır

10

İzolasyon planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki yük gemilerinden

Hayır

11

Yangın ve emniyet planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

Hayır

12

Fribord planı

Fribord boyu 24 metre üzerindeki ticari gemilerden

Hayır

13

Fribord hesabı

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden

Evet

14

Stabilite bukleti

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden

Evet

15

Denge hesabı

Stabilite Bukleti istenmeyen gemilerden (İdarenin denge hesabı kurallarına uygun)

Hayır

b- Klaslı inşa edilecek gemi ve su araçları:
1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşunun geminin inşasının kontrollerini yapılacağına dair yazısı,

4- Aşağıdaki çizelgede yer alan genel yerleşim planı inşa izin başvurusunda sunulmalıdır, diğer plan, proje ve hesaplar inşa bitiminde sunulmalıdır. (İnşa izni almış gemi ve su araçlarının belgelendirme aşamasında Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği kapsamında talep edilen planlar GMO ve klas onaylı olacak)
No

İstenecek belge

Açıklama

GMO onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

Evet

Evet *

2

Fribord planı

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki ticari gemilerden

Hayır

Hayır

3

Fribord hesabı

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden

Evet

Hayır

4

Stabilite bukleti

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden

Hayır

Evet

* Genel yerleşim planında klas kuruluşunun “Bilgi Alındı” kaşesi yeterli kabul edilecektir.
c- CE’li inşa edilecek gemilerden:
1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda yetki belgesi,

3- Gemi sahibi veya temsilcisi tarafından geminin CE’li olarak inşa edileceğine dair yazılı beyan,
d-İhraç amaçlı olup İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile tescil edilecek gemi ve su araçlarından:
1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda yetki belgesi,

3- Gemi veya su aracının ihraç amaçlı olduğunu gösteren belge,

4- Genel Yerleşim Planı

istenilecektir.

Ek-4

GEMİ VEYA SU ARACI TADİLAT İZNİ BAŞVURUSUNDA

İSTENİLECEK BELGELER

a-Klassız tadilat yapılacak gemi ve su araçları:
1- Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesi (Ek-2),

2- Ek-2’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme,

4- Tadilat termin planı,

5- Tadilatın niteliğine göre aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplardan yapılacak tadilatla ilgili olanları (yeni inşalarda sefer bölgesi, boy ve gros sınırlaması gibi sebeplerden istenmeyen belgeler tadilatta da istenmez),


No

İstenilecek belge

GMO onayı

1

Genel yerleşim planı

Evet

2

Endaze (form) planı

Evet

3

Boyuna kesit ve güverte planı

Evet

4

Orta kesit planı

Evet

5

Boyutlandırma

Evet

6

Dış kaplama planları

Evet

7

Enine mukavemet modülü hesabı

Evet

8

Fribord planı

Hayır

9

Fribord hesabı

Evet

10

Stabilite bukleti

Evet

11

Denge hesabı

Hayır

b- Klaslı tadilat yapılacak gemi ve su araçları:
1- Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesi (Ek-2),

2- Ek-2’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşunun geminin tadilatının kontrollerini yapılacağına dair yazısı,

4- Aşağıdaki çizelgede belirtilen genel yerleşim planı tadilat izin başvurusunda, diğer plan, proje ve hesaplar belgelendirme aşamasında istenir. (tadilat izni almış gemi ve su araçlarının belgelendirme aşamasında Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği kapsamında talep edilen planlar GMO ve klas onaylı olacak)
No

İstenilecek belge

GMO onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

Evet

Evet *

2

Fribord planı

Hayır

Hayır

3

Fribord hesabı

Evet

Hayır

4

Stabilite bukleti

Hayır

Evet

* Genel yerleşim planında klas kuruluşunun bilgi alındı kaşesi yeterli kabul edilecektir.
Not : Bu Ek gereği istenilen plan, proje ve hesaplar, Ek-3’te yer alan açıklama sütununda belirtilen cins ve boydaki gemilerden istenilir.


Ek-5


GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA İZNİ BELGESİ


GEMİ ADI / İNŞA NO
GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARI KULLANILAN KLAS KURULUŞU
PROJE MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


KONTROL MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


GEMİ SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN CİNSİ
GEMİNİN DİZAYN TONAJI
DİZAYN TAM BOYU (METRE)
DİZAYN GENİŞLİĞİ (METRE)
DİZAYN DERİNLİĞİ (METRE)
ANA MAKİNE SAYISI
ANA MAKİNE GÜCÜ (BHP/KW)
TESİS ADI / ADRESİİŞLEM AÇIKLAMASI

Blok imalatı

Tekne inşası

Donatım

16. madde kapsamında

yapılan başvuru

Notlar:
İDARE İZİN TARİHİ VE SAYISI


Bölge Müdürü

İmza/Kaşe

Tarih


Not : Klassız gemilerde Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu bu belge ile birlikte verilir.Ek-6

GEMİ VEYA SU ARACI

TADİLAT İZİN BELGESİ


GEMİ/SU ARACI SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN ADI
GEMİNİN CİNSİ
GEMİNİN İNŞA YERİ VE TARİHİ
GEMİ TESCİL NO / TEKNİK KÜTÜK NO
GEMİ KLASLI TADİL EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ TADİL EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARI KULLANILAN KLAS KURULUŞU
GT/NT/DWT
BOY/EN/DRAFT (METRE)
GEMİNİN HIZI (KNOT)
ANA MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW)
YARDIMCI MAKİNE SAYISI / GÜCÜ (BHP/KW)
PERVANE TİPİ
PROJE MÜHENDİSİ (adı-soyadı ve oda sicil no)
KONTROL MÜHENDİSİ (adı-soyadı ve oda sicil no)
TESİS ADI / ADRESİ


TADİLAT


Boy verme

En verme

Yükseklik Verme

Üst yapı tadilatı

Ambar veya su geçmez bölmelerin değişimi

Diğer

16. madde kapsamında yapılan başvuru

İdare İzin Tarihi ve No
Bölge Müdürü

İmza/Kaşe

Tarih

Not : Klassız gemilerde Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu bu belge ile birlikte verilir.
Ek-7

GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA VEYA TADİLAT TAKİP FORMU

GEMİNİN ADIGEMİNİN BOYU


GEMİNİN SAHİBİ/TEMSİLCİSİGEMİNİN GENİŞLİĞI


GEMİNİN TİPİGEMİNİN YÜKSEKLİĞİ


GEMİNİN CİNSİGEMİNİN İNŞA YILI

VE YERİ (TADİLAT İÇİN)

İNŞAATA/TADİLATA

BAŞLAMA TARİHİ...../........./.....

BİTİŞ TARİHİ

....../........./.....TESİS ADI / ADRESİ

DENETİM NUMARASI

DENETİM TARİHİ

DENETİM UZMANI

ADI SOYADIDENETİM UZMANI İMZASI

BÖLGE MÜDÜRÜ ONAYI

1

2

3

4

5NOT:

1)Bu formda belirtilen denetimler gemi veya su aracının inşa veya tadilat kuralları ve projeye uygunluğu doğrultusunda yapılır.

2)Gemi veya su aracı inşa veya tadilatında İdare tarafından geminin cins ve tipine ve termin planına göre gerekli görülen sıklıkta denetim yapılır ve 2 nüsha takip raporu düzenlenir.

3)Düzenlenen takip raporunun bir adedi İdare, bir adedi kontrol mühendisi tarafından muhafaza edilir.

4)Bu formda belirtilen denetimler yeni inşa gemi ve su araçlarında en az 3 (üç), tadilat yapılan gemi veya su araçlarında en az 2 (iki) defa yapılır.

5)Bu formda belirtilen her denetim için ayrı ayrı Ek-8 düzenlenerek bu forma eklenir.Ek-8

GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA VEYA TADİLAT DENETİM RAPORU


GEMİNİN ADI


GEMİNİN SAHİBİ/TEMSİLCİSİ


GEMİNİN CİNSİ


TESİS ADI / ADRESİ


RAPOR NO

DENETİM TARİHİ

DENETİM UZMANI

ADI SOYADIDENETİM UZMANI İMZASI

YAPILAN DENETİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


BİR SONRAKİ DENETİM SAFHASI İÇİN AÇIKLAMA


Not:

1-       Bu form her denetim için ayrı ayrı doldurularak Ek-7’ye eklenecektir.

2-       Bu form 2 nüsha düzenlenecek, 1 nüshası kontrol mühendisinde muhafaza edilecektir.


Ek-9

GEMİ VEYA SU ARAÇLARININ YOLCU KAPASİTESİ ARTIRIMI

BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER
1- İstenilen yeni kapasiteyi belirten başvuru dilekçesi,

2- Gemi veya su aracına ait Tonilato Belgesi ve Denize Elverişlilik Belgesi,

3- Aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplar (gerekli onayları ile birlikte),

No


İstenecek belge

Açıklama

GMO onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

Evet

Hayır

2

Stabilite bukleti

Fribord boyu 24 metrenin üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden

Evet

Evet *

3

Denge hesabı

Stabilite bukleti istenmeyen gemilerden

Hayır

Hayır

*Klassız gemilerde klas onayı zorunlu değildir.Yüklə 187,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin