GəNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemiYüklə 240,97 Kb.
səhifə1/3
tarix19.10.2017
ölçüsü240,97 Kb.
#1096
  1   2   3

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

MƏRKƏZİ KİTABXANANIN İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ

-------------------------------------------------------------------------------------


YENİ KİTABLAR

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici
2013, № 1 (5)

GƏNCƏ • 2013

Yeni kitablar: аnnotasiyalı biblioqrafik göstərici.- 2013, № 1 (5).- Gəncə, 2013.-24 s.

Göstəricidə 2013-cü il yanvar – mart aylarında Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin fonduna daxil olan və Elektron kataloqa (EK) salınmış yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir.

Göstərici Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə uyğun olaraq dillər üzrə tərtib olunmuşdur.

Mündəricat


2 TƏBİƏT ELMLƏRİ

22.3 Fizika --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

26.8 Coğrafiya elmləri -------------------------------------------------------------------------------------- 4

30 Texnika və texniki elmllər bütövlükdə

36 Yeyinti sənayesi ------------------------------------------------------------------------------------------ 5

56.7 Oftalmologiya ------------------------------------------------------------------------------------------- 5

6/8 İCTİMAİ VƏ HUMANİTAR ELMLƏR

63.3 Tarix

63.3(0) Ümumdünya tarixi ---------------------------------------------------------------------------------- 5-6

63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi ------------------------------------------------------------------------------- 5-8

63.3(5) Asiya ölkələrinin tarixi ---------------------------------------------------------------------------- 8

66.0 Siyasi nəzəriyyə. Politologiya ------------------------------------------------------ 8

66.3 Daxili siyasət. Daxili vəziyyət ---------------------------------------------------------------------- 9

67 Hüquq. Hüquq elmləri --------------------------------------------------------------- 9

70/79 MƏDƏNİYYƏT. ELM. MAARİF

71 Mədəniyyət. Mədəniyyətşünaslıq ----------------------------------------------------------------- 9-10

74 Təhsil. Pedaqoji elmlər ------------------------------------------------------------- 10

78.3 Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq ---------------------------------------------- 10-11

80/84 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ. BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

81.2 Xüsusi dilçilik. Dünya dilləri ---------------------------------------------------- 11

83 ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

83.3 Dünya ədəbiyyatı və ayrı-ayrı ölkələrin ədəbiyyatının tarixi və tənqidi ----------- 11-13

84 BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

84(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı ---------------------------------------------------------- 13-19

84(2/7)Xarici ölkələr ədəbiyyatı ------------------------------------------------------------ 19

85 İNCƏSƏNƏT

85.12 Dekorativ tətbiqi incəsənət ------------------------------------------------------------ 20

85.14 Rəssamlıq --------------------------------------------------------------------------------------------- 21

85.16 Bədii fotoqrafiya ------------------------------------------------------------------------------------ 22

85.3 Musiqi və tamaşa incəsənəti -------------------------------------------------------------------- 22-23

86 Din. Mistika. Azadfikirlilik ------------------------------------------------------- 23

9 UNIVERSAL MƏZMUNLU ƏDƏBIYYAT

91 Biblioqrafik vəsaitlər ---------------------------------------------------------------------------------- 24

2 TƏBİƏT ELMLƏRİ

22.3 Fizika

Azərbaycan dilində

1. 22.3я2 Qacar, Çingiz Oveys oğlu. Fizika həyatımızda . – Bakı : Şərq-Qərb,

Q 14 2011. – 184 s.Annotasiya: Kitabı diqqətlə oxuyanlara aydın olacaq ki, məsələn, nəqliyyat ibtidai arabalardan yüksəksürətli avtomobillərə və Space shattl kimi çoxdəfəlik istifadə edilən kosmik gəmilərədək, ən sadə kürəkli qayıqlardan Freedim of the See tipli 15 göyərtəli möhtəşəm kruiz laynerlərinədək müasir inkişaf səviyyəsinə hansı yollarla gəlib çatmışdır, mexaniki rəqslər eşidilən səslərə, infrasəsə və ultrasəsə necə çevrilir və musiqi necə yaranır, ekstremal idmanın əsas xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir, tufan, zəlzələ və sunami kimi dəhşətli təbiət hadisələri niyə baş cihazlar necə yaranmverir, insan sağlamlığının qorunmasında böyük imkanlar yaradan fiziki ışdır və s.

Cəmi 1: OZ(1)

26.8 Coğrafiya elmləri

Azərbaycan dilində

2. 26.89(24) Düma, Aleksandr. Qafqaz : səyahətnamə . - Bakı : Qafqaz, 2010.- 496 s.

D 97 Annotasiya: “Qafqaz" əsəri Qafqazın tarixi, coğrafiyası, onun qoynunu özünə məskən seçən çoxsaylı xalqların adət-ənənələri, mübarizəsi haqqında bədii-tarixi ensiklopediyadır. Əfsanəyə görə, "bəşəriyyətin beşiyi" adlandırılan Qafqazı Avropaya tanıtmaq məqsədilə onu qarış-qarış gəzən yazıçı Bakıda, Şamaxıda, Şəkidə olmuş və əsərin böyük hissəsini Azərbaycana həsr etmişdir.

Cəmi 1 : O/Z (1)

Rus dilində

3. 26.89(24) Дюма, Александр. Кавказ. - Баку : Нагыл эви, 2011. - 648 с.

D 96 Аннотация: Книга "Кавказ" Александра Дюма была напечатана в 1861 г. в Тифлисе. Это не только увлекательный рассказ о многих исторических событиях, людях его времени и о литературных фактах. Книга перепечатывается с оригинала издательства "Мерани" 1988 года и является самым полным изданием "Кавказа".

Всего 5 : ОБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)30 Texnika və texniki elmllər bütövlükdə

Azərbaycan dilində

4. 30.10 Qacar, Çingiz Oveys oğlu. Mizandarlıq : fizika ölçülərlə başlanır.-

Q 14 Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 136 s.

Annotasiya: Kitabda fiziki kəmiyyətlərin ölçü vahidləri və onların ölçmə metodlarının yaranma və inkişaf tarixi qısa halda öz əksini tapmış, həmçinin Azərbaycanın orta əsrlərdə metrologiya (mizandarlıq) əsasları haqqında da məlumat verilmişdir.

Cəmi 1 : O/Z (1)

36 Yeyinti sənayesi

Azərbaycan dilində

5. 36.99(5Aze) Əmiraslanov, Tahir İdris oğlu. Qarabağ mətbəxi. - Bakı : Nurlar, 2012. –

Ə 73 Annotasiya: Bu kitabda verilən xörəklərin hamısı Qarabağ mətbəxinə aiddir.

Cəmi 1 : O/Z (1)

6. 36.99(5Aze) Əmiraslanov, Tahir İdris oğlu. Mətbəx dastanı . - Bakı : n. y, 2012.- 209 s.

Ə 73 Cəmi 1 : O/Z (1)

Rus dilində

7. 36.99 Амирасланов, Тахир Идрис оглу. Кулинарная клептомания. - Баку :А 62 Нурлар, 2012. - 280 с.

Всего 1 : O/Z (1)

56.7 Oftalmologiya

8. 56.7 Антиоксидантная терапия в офтальмологии : ожоговая травма глаз

А 72 I часть. - Баку : Nafta-Press, 2011. - 292 с.

Аннотация: В монографии изложены краткие сведения о патогенезе ожоговой болезни глаз.

Всего 5 : АБ (1), Ч/З (1), Ф2 (1), Ф6 (1), Ф25 (1)
9. 56.7 Керимов, Керем Тебриз оглу. Неотложная помощь в офтальмологии. –

К 36 Баку : Arostroff, 2013. - 408 с.

Аннотация: При написании этой книге автор стремился подробно представить те сведения по неотложной помощи, которые врачу трудно найти в учебниках и руководствах.

Всего 5 : АБ (1), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1), Ф25 (1)
6/8 İCTİMAİ VƏ HUMANİTAR ELMLƏR

63.3 Tarix

63.3(0) Ümumdünya tarixi

Rus dilində

10. 63.3(0)31 Дьяконов, Игорь Михайлович. История Мидии от древнейших времен

Д 93 до конца IV века до н.э. Кн. 1 . - Баку : Нагыл эви, 2012. - 332 с.

Аннотация: Книга "История Мидии" И.М. Дьяконова является исследованием по истории этой страны. Книга может оказать помощь при работе над вопросами происхождения и формирования этнических элементов, вошедших в состав азербайджанского народа. Мидия была в значительной своей части расположена на территории, впоследствии получившей название Азербайджан, - в той области, которая лежит к югу от реки Аракс.

Cəmi 5 : АБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)

11. 63.3(0)31 Дьяконов, Игорь Михайлович. История Мидии от древнейших времен до Д 93 конца IV века до н.э. Кн. 2. - Баку : Нагыл эви, 2012. - 183 с.

Аннотация: Книга "История Мидии" И.М. Дьяконова является исследованием по истории этой страны. Книга может оказать помощь при работе над вопросами происхождения и формирования этнических элементов, вошедших в состав азербайджанского народа. Мидия была в значительной своей части расположена на территории, впоследствии получившей название Азербайджан, - в той области, которая лежит к югу от реки Аракс.Cəmi 5 : АБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)
63.3(2) Rusiya və SSRI tarixi

12. 63.3(2Рос.Даг-2) Козубскiй, Е. И. Исторiя города Дербента. Кн. 1 : Репр. Воспроизве-

К 59 дение изд. 1906. - Баку : Нагыл эви, 2012. - 280 с.

Всего 5 : АБ (2), О/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)


63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi

Azərbaycan dilində

13. 63.3(5Aze)я6 Ağdam - Qafqaz Xirosiması, Ruhlar şəhəri = Agdam Caucas-asian hiro-

A 35 shima = Агдам- Кафказская хиросима, город духов.-Bakı: Təhsil, 2011. - 56 s.Annotasiya: Kitabda Ağdam şəhərinin müharibədən əvvəlki vəziyyəti, erməni işğalçıları tərəfindən işğalı və indiki durumu öz əksini tapıb

Cəmi 1 : O/Z (1)14. 63.3(5Aze)-4 Aşurbəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: VIII-X əsrlər =

A 94 История города Баку: VIII-X века . - Bakı : Apostrof, 2012. – 156 s.

Annotasiya: Əsərdə Bakı şəhərinin – Yaxın Şərqin orta əsr feodal şəhərlərindən birinin, Sirvanın, Bakı Xanlığının və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının paytaxtının sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəni həyatı araşdırılır. Kitabda Abşeronda neft hasilatı və neft sənayesi haqqında müfəssəl məlumat verilir. Şəhərin iqtisadi vəziyyəti (sənətkarlıq məhsulları istehsalı, ticarət, pul tədavülü məsələləri), əhalinin tərkibi, sosial münasibətlər, cəmiyyətin feodal strukturu, hərbi hadisələr və şəhərin hakimləri, şəhər mədəniyyəti (memarlıq, ədəbiyyat, incəsənət) gözdən keçirilir. Müəllifin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr edilmişdir. Nəşr Sara xanım Aşurbəylinin əziz xatirəsinə ithaf olunur

Cəmi 1 : O/Z (1)

15 . 63.3(5Aze) Babazadə, Elçin Tofiq oğlu. Gəncə xanlığının tarixindən : monoqrafiya=

B 13 Из истории Гянджинского ханства : монография. - Bakı : Şərq-Qərb, 2012. - 428 s.

Annotasiya: Kitabda Gəncə Xanlığının tarixindən bəhs olunur.

Cəmi 3 : AB (1), O/Z (1), F1 (1)
16. 63.3(5Aze)622.78-8 Cəlilov, Mehdi Valeh oğlu. İdealımız babamızdır. – Bakı: MBM,

C 57 2009. - 104 s.Annotasiya: Qırmızı Bayraq və Suvorov ordenli 416-cı Taqanroq atıcı diviziyasının qəhrəman əsgəri Babəli Valeh oğlu Cəlilovun döyüş əməliyyatları haqqında söylədiklərini nəvəsi - müəllif hərbi-tarixi oçerk şəklində qələmə alib.

Cəmi 1 : AB (1)

17. 63.3(5Aze) Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti =

H 14 Material and spiritual culture of Garabagh = Culture materielle et spirituelle de Garabagh. - Bakı : Təhsil, 2010. - 152 s .

Annotasiya: Əsər Azərbaycanın qədim və zəngin mədəni irsə malik Qarabağ bölgəsinin tarixinə həsr edilmişdir. Kitabda Qarabağ bölgəsinin qədim dövrdən XIX əsrədək maddi və mənəvi mədəniyyət tarixi öz əksini tapmışdır.

Cəmi 1 : O/Z (1)

18. 63.3(5Aze-2) Quba və qubalılar : məlumat-biblioqrafiya toplusu.-Bakı :

Q 81 Təhsil, 2012. - 592 s.

Annotasiya: Kitabda qədim və dilbər guşələrindən olan Qubanın tarixi-nə, memarlıq və təbiət abidələrinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə həsr olunmuşdur.

Cəmi 5 : AB (1), O/Z (1), U/Ş (1), F1 (1), F2 (1)

19. 63.3(5Aze) Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Şuşa - Pənahabad.- Bakı: Təhsil, 2012.- 152 s.

M 15 Annotasiya: İyirmi il bundan qabaq Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalına məruz qalmış Şuşa Azərbaycan xalqının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri, nadir memarlıq nümunəsi olan şəhər-qalası, Qarabağın tacı, mədəniyyət beşiyidir. Pənahəli xan Cavanşirin əsasını qoyduğu bu şəhər-qala adı, şöhrəti ölkəmizin hüdudlarını aşmış qəhrəmanlar, sərkərdələr, ədiblər, şairlər, bəstəkarlar, xanəndələr yetirmişdir. Kitabda Şuşanın tarixi keçmişi, unikal tarixi memarlıq abidələri, görkəmli şəxsiyyətləri haqqında məlumatla yanaşı, şəhərin erməni vandallarının işğalından əvvəlki və işğaldan sonrakı mənzərəsini əks etdirən fotosənədlər də öz əksini tapmışdır.

Cəmi 1 : O/Z (1)

Rus dilində

20. 63.3(5Азе)51-6 Абдурахманов, Асим Ахмед оглы. Азербайджан во взаимо-отноше-

А 13 ниях России, Турции и Ирана в первой половине XVIII.-Баку :Нагыл эви, 2011. - 136 с.

Всего 5 : АБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)21. 63.3(5Азе)61-3 Адрес-Календарь. - Баку : Нагыл эви, 2011. - 336 с.

А 32 Annotasiya: Книга "Адрес-Календарь Азербайджанской Республики" на 1920-й год является повторением оригинала книги, изданной в 1920 г. Она дает полную картину первых шагов государственной жизни Республики с оригиналами всех документов, что является огромной ценностью для истории Азербайджанской Республики.

Всего 1 : Ч/З (1)22. 63.3(5Азе)5-8 Валиев, Н. Фатали-хан Кубинский . - : Нагыл эви, 2011. - 28 с.

В 15 Всего 5 : ОБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)
23. 63.3(5Азе-2) Каджар, Чингиз. Старая Шуша . - Баку : Şərq-Qərb, 2007. - 344 с.

К 13 Всего 1 : Ч/З (1)

63.3(5) Asiya ölkələrinin tarixi

Rus dilində

24. 63.3(5Узб)4-8 Бабур, Захириддин Мухаммед. Бабур-намэ : [мемуары]. - Баку :

Б 12 Нагыл эви, 2011. - 272 с.

Всего 5 : АБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)


25. 63.3(531.7)4 Гусейнзаде, Рауф. Кавказ и сельджуки . - Баку : Кавказ, 2010. - 272 с.

Г 96 Аннотация: Предлагаемое вниманию исследование является первой попыткой научной интерпретации истории взаимоотношений сельджуков и народов Кавказа в XI-XII веках. В эти столетия произошли важные перемены в политической и конфессиональной жизни региона, связанные с установлением многосторонних отношений между кавказскими государствами в рамках Сельджукской державы. Поэтому знаковые события истории исследуемого периода оказали заметное влияние на последующее социально-экономическое развитие многих стран и народов Кавказа.

Всего 1 : Ч/З (1)


26. 63.3(531-2) Мурадалиева, Эльмира Беюкага гызы. Города Кавказа на Великом

М 91 Шелковом пути. - Баку : Кавказ, 2011. - 200 с.

Аннотация: Книга посвящена истории городов Кавказа с античности до периода их промышленной структуризации.

Всего 1 : Ч/З (1)

27. 63.3(5)4 Рашид ад-Дин, Фазлуллах. , Фазлуллах. Джами-ат-Таварих . - Баку :

Р 28 Нагыл эви, 2011. - 540 с.

Всего 5 : АБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)


66.0 Siyasi nəzəriyyə. Politologiya

28. 66.0 Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Demokratiya və islam . - Bakı : Elm,

D 13 2007. - 280 s.Annotasiya: İrqindən, dinindən, millətindən, cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin yaşam haqqında malik olduğu Azərbaycanda get-gedə formalaşan vətəndaş cəmiyyətinin idarə olunmasında demokratiyanın imkanlarını önə çəkməklə, insanın axirət dünyasını belə əhatələndirən islam faktorunun unudulmaması, müqəddəs dövlətçiliyimizin üzərinə kölgə salan, ərazilərimizin bütövlüyünün təminatında xristian təəssübkeşliyinin önə keçməsini neytrallaşdıra bilir. Tarixin ibrət dərslərinin informasiya gerçəkliyi zəminində nəzərdən keçilməsində strateji məqsəd, Azərbaycanın bu qlobal

problemini daim gündəmdə saxlamaqdır.Cəmi 3: O/Z (1), F1 (1), F17 (1)


66.3 Daxili siyasət. Daxili vəziyyət

Azərbaycan dilində

29. 66.3(5Aze)8 Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə.VI kitab. - Bakı : Təhsil,

Ə 65 2012. - 320 s.

Annotasiya: Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olnasının 89 illiyinə həsr olunmuş inşa müsabiqəsində yer tutmuş 89 yazı daxil edilmişdir.

Cəmi 1 : O/Z (1)

30. 66.3(5Aze)8 Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Heydər Əliyev ideyalarının

M15 zəfər yürüşü : monoqrafiya. - Bakı : Təhsil, 2011. - 548 s.

Annotasiya: Kitabda Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun zəngin irsinin və ideyalarının davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən daxili və xarici siyasəti və bu siyasətin uğurları Azərbaycanın dövlətçilik tarixi fonunda araşdırılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi böyük quruculuq və abadlıq işləri, xalqımızın parlaq gələcəyinə istiqamətlənmiş islahatlar proqramı və milli təəssübkeşlik fəaliyyəti kitabın "Heydər Əliyev - zaman və məkan anlayışlarından ucada duran azərbaycanlı dahi" və "Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü" bölmələrində tədqiq edilmişdir.

Cəmi 1 : O/Z (1)

67 Hüquq. Hüquq elmləri

Azərbaycan dilində

31. 67.401(5Aze) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunverici-

A 99 liyi toplusu : 2 cilddə. I cild. - Bakı : Avrasiya Press, 2011. - 522 s.

Cəmi 5 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1), F17 (1)

32. 67.401(5Aze) Azərbaycan Respublikasının Mədıəniyyət və Turizm qanunvericiliyi

A 99 toplusu : 2 cilddə .II cild. - Bakı: Avrasiya Press, 2011.-502 s.

Cəmi 5 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1), F17 (1)
70/79 MƏDƏNİYYƏT. ELM. MAARİF

71 Mədəniyyət. Mədəniyyətşünaslıq.

Azərbaycan dilində

33. 71(5Aze) Əfəndiyev, Timurçin İlyas oğlu. Mədəniyyətdə tarixilik və müasirlik.-

Ə 54 Bakı : Təhsil, 2011. - 392 s.

Annotasiya: Kitab Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti tarixinə, həmçinin bəzi nəzəri problemlərə həsr olunmuşdur. Burada Azərbaycan bədii mədəniyyətinin sahələri - teatr, kino, musiqi memarlıq və təsviri sənət müvavfiq fəsillərdə yer almışdır.

Cəmi 1 : O/Z (1)


34. 71 Mədəniyyətə aid veb-saytların istifadəçi ilə qarşılıqlı təsiri : tövsiyə lər =

M 45 Взаимодействие веб-сайтов по культуре с пользователем: рекомендации.- Bakı : Nağıl evi, 2012. - 659 s.

Cəmi 13 : AB (1), O/Z (1), Fon. (1), F1 (1), F2 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (1), F11 (2), F15 (1), F17 (1), F25 (1)İngilis dilində

35. 71 Baku Forum Reader : World forum on intercultural dialogue . - Baku : [s. n.],

B 20 2011. - 380 p. : color fotos ; 29 sm. - 10.00 AZN

Аннотация: Yhe forum provides a platform for the launch of new practical initiatives. For example, key actors in intercultural dialogue are urban municipalities, for a number of reasons. Negatively, intercultural conflicts are heavily concentrated in cities around the world: ethnic riots are very largely urban phenomena. More positively, local authorities are closer to the ground than national governments and may be more cognisant with the particular intercultural concerns which stem from their demographic composition. They may also have more credibility in dealing with these problems and have more face-to-face connections with NGOs and the level of the street. It has attracted wider international interest and the World Forum on Intecultural Dialogue could provide an ideal vehicle to launch a broader, global scheme.

Cəmi 5 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1), F6 (1)
74 Təhsil. Pedaqoji elmlər

Azərbaycan dilində36. 74.03(5Aze) Mərdanov, Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi. III cild : Müstəqillik

M 53 illəri . - Bakı : Təhsil, 2011. - 672 s. - Müasir Azərbaycan Dövlətinin banisi, Azərbaycanın ilk xalq müəllimi, təhsilimizin daimi himayəçisi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf edilir.

Annotasiya: Kitabın III cildində müstəqillik illərində Azərbaycanda milli təhsil sisteminin inkişafından bəhs olunur. Kitabda Azərbaycanda təhsilin inkişaf tarixi şərti olaraq üç mərhələyə bölünmüşdür. Birinci mərhələ 1991-1993 cü illəri, ikinci mərhələ 1993-2003-cü illəri, üçüncü mərhələ 2003-cü ildən sonrakı dövrü əhatə edir. Kitabın ayrı-ayrı fəsillərində Azərbaycanda təhsilin təşəkkülü, məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili pillələri üzrə inkişaf amilləri, habelə pedaqoji mətbuatın inkişaf tendensiyaları öz əksini tapmışdır.

Cəmi 1 : O/Z (1)


78.3 Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq

Azərbaycan dilində37. 78.3я2 Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar . - Bakı : n. y., 2012. - 27 s.

D 13 Annotasiya: Nəşrdə Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycana qarşı aparılan işğalçı müharibə nəticəsində zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqlarında dağıdılmış və talan edilmiş kitabxanalar haqqında qısa məlumat verilir.

Cəmi 10 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1), F5 (1), F6 (1), F11 (1),F15(1), F17 (1),F25 (1)

Rus dilində

38. 78.3я2 "Разграбленные культурные достояния, уничтоженные библиотеки -

Р 17 жертвы армянской агрессии”.- Баку:Təhsil, 2012.- 24 c.

Всего 4 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1)İngilis dilində

39. 78.3я2 "Looted Cultural Heritage and Destroyed Libraries - Victims of Armenian

L 82 Aggression". - Baku : Təhsil, 2012. - 24 p.

Всего 4 : AB (1), O/Z (1), F1 (1), F2 (1)


81 Dilçilik

Rus dilində

40. 81.2(5Азе) Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд : 26 февраля 5 марта

П 26 1926 г: стенографический отчет.-Баку : Нагыл эви, 2011. - 552 с.

Всего 5 : ОБ (2), Ч/З (1), Ф1 (1), Ф2 (1)


83 Ədəbiyyatşünaslıq

42. 83.3(5Aze) Mirzə Fətəli Axundzadə və Gürcüstan : ədəbi-bədii əsərlər toplusu. - Bakı :

Yüklə 240,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin