I-mecliSİn açilişI

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 63.83 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü63.83 Kb.
03.02.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’da YAPILACAK MECLİS

GÜNDEMİ

I-MECLİSİN AÇILIŞIII- BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Buca, Kocatepe Mahallesi 22 N IV c pafta, 7614 ada, 14 parsel no.lu 95,96m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 767/9596(7,67)m2’lik hissenin, diğer tapu malikine 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.
2- Buca’da ikamet eden, eşi tarafından verilen dilekçede ismi geçen, Hakkari Yüksekova’da görev yaparken şehit olan Ömer KILIÇOĞLU’nun isminin 149 sokaktaki parka verilmesi istemine dair önerge.
3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih ve 185 sayılı yazısı ile; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve İmar Durumu Belgesine göre kısmen yolda, kısmen konut sahasında kalan 40542 ada, 1 parselin yolda kalan (a) parçasının Buca Belediyesi İmar Programına alındığı ancak parsel malikinin 19.03.2013 tarih ve 2013/ 807 sayılı dilekçesi ile kalan( b) parçasının da kamulaştırılması talep edildiğinden bahisle 40542 ada, 1 parselin (b) parçasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 12. maddesine göre Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.
4- 2981 (Değişik 3290/3366) sayılı (Kabul Tarihi: 24/2/1984 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:8/3/1984 Sayı: 18335) İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun gereği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ve Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Buca-GÖB(1) Bölge Islah İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.01.1989 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu ıslah imar planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel (43.567m²) ve 50136 ada, 1 parselde (11.937m²) konumlanan 55.504 m²’lik alana ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan tespitler maddeler halinde açıklanmıştır:
 • Alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlenmiştir.
 • Alan bütününde yapılaşmış konut alanlarının sağlıklaştırılarak İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik esasları gözetilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı standartlarına yerinde dönüşümünün sağlanması gerekmektedir.
 • 02.04.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre, bahse konu alan Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alan (ÖA-5.1) olarak belirlenmiş olup, planlama çalışmalarında raporun sonuç bölümünde belirtilen hükümlere uymak gerekmektedir.
 • Yürürlükteki Islah İmar Planı’nın, 2981 sayılı Kanunun 20.maddesinde bulunan “Bu Kanunda yer alan ruhsat kullanma izni hakkındaki işlemler bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil etmez. Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen, yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını geliştiren imar planları uygulanır. (Ek:22/5/1986 – 3290/12 md.) Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlarda belediye veya valiliklerin yaptıracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren planlara göre uygulama yapılabilir. Bu durumu tespite belediye veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapma şartları ve standartları aranmaz. Ancak buralarda yapılacak binaların irtifaı azami H=1250m. olacaktır.” hükmüne uyumsuz olarak planlandığı ve beş katlı yapılaşma öngören bir planın uygun görüldüğü, bu uyumsuzluğun giderilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.
 • 2981 (Değişik 3290/3366) sayılı Kanununun amacı ilk maddesinde “imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek” olarak ifade edilmektedir. Bu Kanundan yararlanabilecek bu tür yapıların müracaatlarının nasıl yapılacağı ve son müracaat tarihi Kanun’unun 5. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Kanunda mevzuata uygun olarak müracaatları ve diğer işlemleri tamamlanmış yapılara tapu, ruhsat verilmesine ilişkin diğer uygulama işlemlerine esas olmak üzere ıslah imar planlarının yapılması öngörülmüştür.

Islah planlarının yapım ve onay süreci ile ilgili hükümler ise Kanun’unun 13. maddesinin (c) bendinde belirlenmiştir. 3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanun’un Uygulaması’na Dair Yönetmeliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlığını taşıyan 4. maddesinin 24. bendinde ıslah imar planının amacı tanımlanmış, yine aynı yönetmeliğin 20. maddesinde ıslah imar planın yapılması gerekli alanlar belirlenmiş, anılan yönetmeliğin 24. maddesinde de 2981 sayılı Yasa’nın 13. maddesine paralel hüküm getirilerek ıslah imar planlarının yürürlük biçimi kurala bağlanmış bulunmaktadır.


Ayrıca; yine ıslah imar planlarının yapılması, değiştirilmesi ve genişletilmesi ile ilgili hususta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 12.04.1993 gün, 6896 sayılı Genelgesinde: “Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan, 2981/3290/3366 sayılı Kanun’un 13/c maddesine göre yapılan ıslah imar planlarında ıslah planı adı altında değişiklik yapılması da söz konusu değildir. Ancak, Kanun’da yapılan değişiklik nedeniyle, kapsama alınması gereken yapılanmaların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah planları sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine dönük değişiklik yapılmasının dışında mevcut ıslah planlarının ıslah imar planı adı altında değişikliğe ve ya revizyona konu edilmesi de söz konusu değildir. Bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir. 2981/3290/3366 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yapılacak ıslah imar planları, aynı nitelikte planlar olmayıp; yapım amacı, özellikleri ve onaylama süreci açısından farklılıklar göstermektedir. Kanunun 20. maddesine göre; zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren boş veya az yapılaşmış alanlarda, belediye veya valiliklerin gerekli görmeleri halinde bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren ıslah imar planı niteliğinde planlar yapılabilir…” denilmektedir.
Yukarıda açıkça belirtilen yasa ve yönetmelik hükümleri ile genelgede belirtilen hususlardan; Islah İmar Planlarının 2981 sayılı Yasa’nın amacına uygun olarak, mevzuatta belirlenen zaman, koşul ve kriterler içinde yapılması gereken planlar olduğu, geçmişte onaylanmış ıslah imar planlarında günümüzde yapılmak istenen değişiklik ve sınır genişletilmesi gibi hususların 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirlenen koşullar doğrultusunda ele alınması gerektiği, diğer taraftan ıslah imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bile, bu planların günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken, 2981 sayılı Yasa’nın amacını aşacak şekilde, uzun yıllar sonra ıslah imar planı çalışmalarının yapılmasının uygun olamayacağı ve söz konusu yapıları da ıslah edebilecek şekilde, onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun ve ilgili yönetmeliklerine ve plan hiyerarşisine uygun olarak öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile daha sonra 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında ele alınmasının gerektiği Belediye Başkanlığımızca tespit edilmiş olup; Söz konusu Islah İmar Planı sınırları içerisinde yer alan 50110 ada, 1 parsel ve 50136 ada, 1 parselde konumlanan 55504 m²’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından, yürürlükteki ıslah imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına ilişkin bir karar alınması istemine dair önerge.
5- Buca Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 2015/117 karar sayılı kararı ile kabul edilen Buca Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 12/2 maddesinde yer alan; “(Ek:RG-27/11/2011-28125) Bu Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar” hükmü gereğince uygun görüş alınması için İçişleri Bakanlığına gönderilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih ve 71188846-010.03-89 sayılı kararı ile Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak iade edilmiştir. Buca Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bakanlık görüşü doğrultusunda yapılan değişiklikleri ile birlikte kabulü konusunda karar alınması istemine dair önerge.
6- Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kuruçeşme Mahallesi Spor Tesisi sahasının 1 saatlik çalışma fiyat tarifesinin belirlenmesi istemine dair önerge.
7- Buca’da ikamet eden vatandaşımızın Belediyemize verdiği dilekçeye istinaden, Gaziosmanpaşa Caddesi NoÇ138 yanındaki parka “LÜTFİYE GÜNEYSU PARKI” isminin verilmesi istemine dair önerge.
8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde, “Belediye Meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde toplanır.” denildiğinden, Meclisin bir aylık tatil hakkını kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ilgili ayın tespiti istemine dair önerge.

9- İzmir, Buca, Dumlupınar Mahallesi 21 N IV b pafta, 45127 ada, 25 parsel no.lu 428,69m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1169/42869(11,69)m2’lik hissenin, diğer tapu maliklerine eşit oranda 3194 sayılı kanunun 17.maddesince satılması istemine dair önerge.
10- 22.01.2016 tarih ve 762 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Güven Mahallesi, 22 M III c imar paftada yer alan 5048 ada 9 ve 13 no.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.
11- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarih ve 274 sayılı yazısı ile; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.04.2015 tarih ve 2863 sayılı yazısında İnkılap Mahallesi, 578 sokak No.18 ( 40519 ada, 6 parsel) de yapılan inşaatın önündeki yolun açılması talebi ile ilgili bahse konu alan üzerindeki mülkiyeti şahıslara ait 4027 ada, 5 parsel ve 557 ada, 30 parsel ile ilgili mülkiyet sorununun çözülmesi istenildiğinden bahisle, 21 M-II a imar paftasında 26.11.2015 tarih ve 2015/ 156 sayılı Kitle Tespit Komisyon Kararı ve 4027 ada, 5 parsel ve 557 ada, 30 parsele ait 17.12.2015 tarih ve 4628 sayılı imar durumu belgesine göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. Maddesine istinaden Buca Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.
12- İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından Belediyemiz Yazı İşleri Md.’ne verilen 31.12.2015 tarih ve 11060 sayılı yazı ve eki ile; İlçemiz, Göksu ve Çamlıpınar Mahalle sınırları içerisinde Doğalgaz Dağıtım Hattı Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için 20M- II a paftada işaretli Çocuk Oyun Alanında, 20N- Ia paftada işaretli yeşil alanda ve 20N- I b imar paftada işaretli Park Alanında olmak üzere toplam 3 adet 3 x 4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yönüyle incelenmesi ve imar planına işlenmesi istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemine dair önerge.
13- Gaziosmanpaşa Caddesi No:90 Yaylacık Mahallesinde oturmakta olan Fevzi Yenikapı’nın İlçemizdeki bir parka Şehit düşen oğlu Necati Yenikapı’nın isminin verilmesini talep etmesi üzerine, Belediyemiz bakım alanlarından olan 190/8 Sokaktaki parka “ŞEHİT ER NECATİ YENİKAPI” olarak isim verilmesi istemine dair önerge.
14- Belediyemizde mevcut olan kadrolardan iptal ihdasına ihtiyaç duyulan kadroları gösterir (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik”’e uygun düzenlenerek sunulmuş olup; karara bağlanması istemine dair önerge.
III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokağında bulunan Belediyemiz sorumluluğunda bulunan park alanımız için, Park Gönüllüsü olarak başvuran Adem POLAT, mevcut parkımızın “POLAT PARKI” olarak adlandırılması istemi incelenmiş olup;
Menderes Mahallesi 146/3-4-5 ve 6 sokakların başlangıç kısımlarında bulunan alana isim verilmesi istenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasası 18/n bendi gereği isim verme Belediye Meclisinde olmakla beraber istemin; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokak adresinde bulunan ve Belediyemiz sorumluluğunda olan mevcut parkımızın “Polat Parkı” olarak adlandırılmasına yönelik önergenin; Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
Buca Menderes Mahallesi 146/3-4 Sokakların başlangıç kısımlarında bulunan alana “POLAT PARKI” adının verilmesinin, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.
2- Buca’da ikamet eden ve 2015 yılı Mart ayında babasını kaybeden Sündüz ÇAL’ın talebi üzerine Belediyemiz bakım alanlarından olan 1009 Sokaktaki parka “DEDE PARKI” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;
Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi No:6 önünde bulunan alana isim verilmesi istenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Yasası 18/n bendi gereği isim verme Belediye Meclisinde olmakla beraber istemin Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
Belediyemiz bakım alanlarında olan 1009 Sokaktaki parka “Dede Parkı” olarak isim verilmesine yönelik önergenin, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
“DEDE PARKI’’ adı verilmesi düşünülen alanda Belediyemizin bakım çalışmaları yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle önergenin, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile REDDİNE dair rapor.
3- Buca İzkent Mahallesi 1314 Sk. No:2 adresinde oturan Deniz DURAN ve 1307 Sk. No:6 adresinde oturan Oktay KÖSE adlı vatandaşlarımızın 05.07.2015 tarihinde gerçekleşen kazada vefat etmeleri sonucu, mahalle sakinlerinin imzalı dilekçe taleplerine istinaden, evlerinin önünde bulunan yeşil alanın “Deniz Duran ve Oktay Köse” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;
Söz konusu alan imar planında park alanı kullanımında olmadığından istemin; Kültür, Sanat, Spor, Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarınca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.
4- Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka vatandaşımızın talebi üzerine “RAMAZAN AKBULUT PARKI” olarak isim verilmesi istemi incelenmiş olup;
Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokakta 7234 ada 1 parsel önünde bulunan alan planda park kullanım kararında bulunduğundan önerge ile istenen mevcut parka “RAMAZAN AKBULUT PARKI” isminin verilebileceğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka; parkı yapan kişi olan “Ramazan Akbulut Parkı” olarak isim verilmesine yönelik önergenin, Kültür, Sanat, Spor Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
Adı geçen kişinin belirtilen park alanında kişisel olarak katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Parkların isim verilmesinde kişi adına bizzat kendisi ya da yakınları tarafından düzenleme çalışmalarında bulunması, biz Komisyon üyeleri tarafından etik olmakla birlikte olumlu olduğu düşünülmektedir. Bu gibi katkıların kente vatandaş olarak ayniyet duygularını geliştirmekle birlikte yöre halkına örnek bir davranış olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle Komisyonumuzca; Yeşilbağlar Mahallesi 289 Sokaktaki parka, vatandaşımız “Ramazan Akbulut”’un isminin konulmasının, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.
5- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nün 30.11.2015 tarih ve 7139-145518 sayılı yazısında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha , mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, 5216 ve 5594 Sayılı Kanunlar ve Belediyemiz ile Buca Belediyesi arasında 10.09.2007 tarihinde imzalanan protokol gereği, Belediyeniz sınırları içinde bulunan ve fiilen Kaynaklar Mahallesi, Mezarlık Alanı olarak kullanılan 1969 no.lu parsel ve eski 592 yeni 3134 nolu parselin ilgili Tapu Müdürlüğü'nden Belediyemiz adına tescil işleminin sağlanması talep edilmiştir. Plan Proje Müdürlüğü'nün 24.12.2015 tarih ve 4757 sayılı yazısında; Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 04.09.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu taşınmazların “MEZARLIK” alanı içerisinde kaldığı bildirilmiştir. İlçemiz Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Mezarlık alanında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili sayılı yazısında söz konusu parsellerin fiilen Mezarlık Alanı olarak kullanıldığı bildirilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendi ve 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2. madde gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesi istemi incelenmiş olup;
Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parseller İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.09.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘’MEZARLIK’’ alanı içerisinde kalmakta olup fiilen mezarlık alanı olarak da kullanılmaktadır.


 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde (s) bendi Mezarlık alanları ile ilgili görev, sorumluluk ve yetkiyi Büyükşehir Belediyesine verdiğinden,

 2. 5594 Sayılı kanunun 1. maddesi ‘’mezarlık alanlarının’’ Büyükşehir Belediyelerine devredileceğini öngördüğünden,

 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesine bağlanan Kaynaklar Belediyesi arasında imzalanan 10.09.2007 tarihli protokol gereği mezarlık alanlarının Büyükşehir’e devredileceği kabul edildiğinden,

Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 7. maddesi (s) bendi gereğince ‘’Birleştirme, katılma veya geçici 2. Madde gereğince’’ İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesinin; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.

1969 no.lu parsel ve 3134 (eski 592 no.lu) parsellerin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda Mezarlık Alanı kullanım kararında kaldığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 05.1074 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 07.01.2016 tarihinde onaylanan ve 18.01.2016 tarihinde Belediyemizce askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Mezarlık Alanı kullanım kararında kaldığı, fiilen mezarlık alanı olarak da kullanıldığı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlendiği, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesinde, “Birleştirme, katılma veya geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir” hükmü bulunduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesine bağlanan Kaynaklar Belediyesi arasında imzalanan 10.09.2007 tarihli protokol gereği mezarlık alanlarının Büyükşehir Belediyesine devredileceğinin kabul edildiği hususları göz önüne alınarak, Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynaklar Merkez Mahallesi 1969 ve 3134 no.lu parsellerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 7. maddesi (s) bendi ve 5594 Sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.


6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 04.05.2012 tarih ve 5067/28854 sayılı yazıları ile; Mülga Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygulanmasından doğan sorunların giderilmesi ve planların 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı kararları ve plan uygulama hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2011 tarih ve 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 14.10.2011 tarihinde onanmış olup 24.10.2011-24.11.2011 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazların İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değerlendirilip itiraz sonrası düzenlenen Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2012 tarih ve 05.166 sayılı kararı ile uygun görülerek 03.05.2012 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. 03.05.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Hal Karşısı ve Civarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi ile ilgili; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin incelenmesi sonucunda; 03.05.2012 tarihinde onaylanan Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, alınan Kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlandığı, Bölgenin bitki örtüsü, ağaçlık karakteri, doğal-ekolojik yapısı ve yerinde yapılan tespitler göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinde “gelişme konut alanı” olarak belirlenen alanların (yaklaşık 30.346 m²) “ağaçlandırılacak alan” olarak belirlenmesi koşuluyla, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
7- 02.11.2015 tarih ve 3883 sayıyla kayıtlı dilekçe ekinde sunulan İzmir İli, Buca İlçesi, Göksu Mahallesi, 186 ada, 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Raporunun değerlendirilmesi istenilmekte olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
186 ada 45 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 4 kat, kısmen TM koşullu konut (zemin ticaret üst katlar tercihli ticaret veya konut) alanı kullanım kararında kaldığı, 186 ada 45 no.lu parsele tecavüzlü yapıların bulunması, mülkiyet yapısının ıslah imar planından gelmiş olması ve 18.madde uygulamasının gerçekleştirilememesi nedeniyle bu durumun çözümü için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesinin talep edildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile A-4 5/3 yapılaşma nizamı ve TM plan kararı bulunan imar adasının doğusunda yeşil alan ayrıldığı, mevcut plandaki otoparkın kaldırılarak bu alanın altında zemin altı otopark kararı önerilerek bir teklif sunulduğu, Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddenin 1, 2, ve 3. bentlerine göre sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği ve eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümünün  ve konum özelliklerinin korunacağı da hüküm altına alınmış olduğu, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Önerisi ile azaltılan yol ve otopark alanlarına eşdeğer alanların ayrılmadığı, zemin altı otopark alanı D.O.P (düzenleme ortaklık payı) olarak gösterilmiş olduğu, bu tür alanların zeminin kamulaştırılması suretiyle elde edilmesi gerektiği, Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan konut adasının yapılaşma nizamı, kat adedi ve TM koşulunun aynı kaldığı, ancak biçiminin değiştirildiği ve konut alanı m²’sinin zeminde yaklaşık 498 m² arttırıldığı, parselin batısındaki yaya yolunun ve kuzeyindeki yaya yolunun konut adasına dahil edildiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3. Fıkrasında ‘‘İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz’’ denilmekte olup, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 5/a bendinde belirtildiği üzere “imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır” hükmü uyarınca sosyal ve teknik altyapı alanlarının karşılanması koşulu ile yapılabileceği, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile 498 m²’lik konut alanının artırılmasına karşın artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının artırılmadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olduğu, İmar planına göre parselin doğusunda yer alan otopark alanının yer altına alındığı, zemin altı otoparkın konut adasının çekme mesafesine kadar geldiği, yer altı otoparkının üzerine yeşil alan ayrıldığı, yaya yollarının kaldırılması ile 42207 ada, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 parsellerin arka cephelerinin kapandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’nin 3/b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur.’’ hükmü bulunmakta olup, plan değişikliği ile yaklaşık 500 m²’lik yaya yolunun da kaldırıldığı, buna karşın eşdeğer yeni yol ayrılmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi ile şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı hususları tespit edildiğinden, İzmir ili, Buca ilçesi, Göksu Mahallesi 20M-IIb imar paftasında 186 ada 45 no.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonunca oybirliğiyle REDDİNE dair rapor.

8- Buca İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 216 Ada, 1 parselin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olması ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında korunamaması sebebiyle; taşınmazı koruyacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hazırlanmış olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;
Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Servisi’nin 19.11.2015 tarih ve 4179 sayılı yazısı ile 28.11.2013 tarih ve 1642 sayılı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı, İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık mahallesi 22N-3d pafta 216 ada 1 no.lu parselin 28.11.2013 tarih ve 1642 sayılı Kurul Kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7.maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiği, koruma grubunun 2.Grup olarak belirlendiği, 216 ada 1 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında büyük bir kısmının 10 metrelik taşıt yolunda, kısmen TM1 ve Aİ-5 (Ayrık İkiz beş kat) konut alanında, az bir kısmının ise otopark kullanımında kaldığı, Taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında korunamadığı, komşu olan 2 ve 3 parsellerle tevhid kapsamından çıkarılması gerektiği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş olan parseli koruyacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı ve bu doğrultuda plan değişikliğinin Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlandığı tespit edildiğinden imar planı değişikliği önerisinin; İmar Komisyonunca oybirliğiyle KABULÜNE dair rapor.
9- Meclis Üyesi Nehir FIRTINA tarafından verilen yazılı önergeyle; Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren; el becerisi, sağlayan, meslek kazandıran, psikolojik destek veren üretime yönelik kursların kadınlarımızın gerek ev ekonomisine katkı sağlaması gerek sosyalleşmesi gerekse yarınlara daha güvenle bakabilen kadınlarımızın artması amacıyla ürettikleri ürünleri satışa sunabilecekleri bir yerin tespitinin yapılması ve çalışma kriterlerinin belirlenmesi ve bu konuda destek veren AB fonlarının araştırılarak, projenin hayata geçirilmesi istemi incelenmiş olup;
Ürünlerin satışa sunulacağı yer olarak Dumlupınar Mahallesi 102 Sokağın uygun olacağı, İZKA’nın son başvuru tarihi 26 Şubat 2016 olan Mali Destek Programına başvurulmasına, semt evlerinde kurs gören kadınlara yönelik oluşturulan anket formunun değerlendirilmesine BEGOS yönetiminden kurslarda değerlendirilmek üzere atık tekstil parçalarının temin edilerek önergenin; Kadın Erkek Eşitliği, Kültür, Sanat, Spor ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarınca oybirliği ile KABULÜNE dair rapor.

IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Meclis Üyesi Çeliker GÖKÇİN tarafından verilen sözlü önergeyle; hem Belediyemize yeni bir gelir kaynağı yaratmak hem de Belediyemizin elektrik enerji sarfiyatını azaltmak adına Belediyemiz mülkiyetinde olan tarıma elverişsiz alanlarda güneş enerjisi panelleri kurarak elektrik elde edilmesi ve parklarımızdaki aydınlatma direklerine küçük güneş enerji panelleri tesis ederek ciddi meblağlarda tasarruf edebilmesi istemi.
2- 16.12.2015 tarih ve 4655 sayılı dilekçe ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Yenigün Mahallesi, 21 N IV c pafta 167 ada 28 no.lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi.
3- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kapalı alanlar için vatandaşlarımızdan gelen yoğun kullanma talepleri hususunda ücret belirlenme zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle vatandaşlarımızdan veya kurumlardan bu doğrultuda gelen kullanma taleplerine yönelik Belediyemizce uygun bulunan mekânlarımız için m2 hesabı üzerinden saat ücreti belirlenebilmesi için 2464 sayılı gelir kanununun 97.maddesi gereği yapılan hizmetten ücret alınması mümkün olduğundan 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereği bir karar alınması istemi.
4- Buca İmar İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Ltd. Şti'nin 20.02.2015 tarih ve 10665 sayılı Yazı İşl. Md. Kayıt numaralı dilekçesinde bahse konu olan; Belediyemize ait olan;


 1. Buca İlçesi, 107 ada, 8 parsel no.lu 1793 m2'lik taşınmaz üzerinde yer alan ve Uğur Mumcu Cad. No:29/3 adresine rastlayan toplam 280,30 m2 olarak kullanılan 2 katlı yapının,

 2. Buca İlçesi, Kaynaklar Mevkii 1152 parsel no.lu, 1243 m2'lik taşınmaz üzerinde yer alan ve Mustafa Balcı Sokak No:1/1-I adresine rastlayan 155 m2'lik yapının ve meydana bakan 343 m2'lik alanın,

 3. Buca İlçesi, 22 N 4 B imar pafta, 7203 ada, 2 parsel no.lu 340 m2'lik taşınmazın içinde yer alan Barış Mahallesi 152/4 Sokak No:13 adresine rastlayan yapının içindeki zemin katın,

 4. Buca İlçesi, Kaynaklar Mevkii Gazi Feyzullah Sokak No:2 adresinde bulunan 161,36 m2'lik yapının,

Şirketimizi kalkındırmak ve mali yapısını güçlendirmek, hizmet sektöründe kalitemizi arttırmak ve Buca'da daha fazla istihdam yaratıp, Buca halkına daha kaliteli hizmet ederek markalaşmak için, Şirketimizce kullanılmak üzere 4 adet yerin kullanım haklarının 10 yıl süre ile şirketimize verilmesi ve bahsi geçen yerlerin tek tek Asliye Ticaret Mahkemelerince belirlenecek intifa hakkı değerleriyle şirketimize ayni sermaye olarak konulması” hususunda Meclisimizce bir karar alınması istenilmekte olup, konu hakkında 23.12.2015 tarih ve 4169 sayılı yazımızla Ticaret Mahkemesine başvurulması hususu Hukuk İşleri Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, bir karar alınması istemi.


V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN

GÖRÜŞÜLMESİ
VI- DİLEK VE TEMENNİLER
VII- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATLERİNİN TESPİTİ
01.03.2016 Salı

02.03.2016 Çarşamba

03.03.2016 Perşembe

04.03.2016 Cuma

/11Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə