Identifikácia verejného obstarávateľaYüklə 36.86 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü36.86 Kb.

Spis č.: A/2014/21351

Výzva

na predkladanie ponúk v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice č. 33/2013 a jej dodatku č. 1
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Košice

IČO: 00691135

Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice


Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Jana Capuličová

Telefón: 055/6419 881

Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: jana.capulicova@kosice.sk
E -mail pre podanie ponuky: 2014.21351@kosice.sk


 1. Názov predmetu výzvy:

Košice, Škultétyho ulica - chodník“

Zákazka (zmluva) je na: uskutočnenie stavebných prác.
 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác na výstavbe chodníka s krytom zo zámkovej dlažby dĺžky 66,80 m, šírky 1,5 m vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 - „Návrh zmluvy o dielo“ a prílohe č. 3 - „Dokumentácia stavby“.


 1. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 12 700,- €
 1. Základné zmluvné podmienky:

 • Miesto uskutočnenia stavebných prác: MČ Košice – Staré mesto, Škultétyho ulica - podľa dokumentácie stavby.

 • Lehota na uskutočnenie stavebných prác: do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

 • Splatnosť faktúr: 30 dní.
 1. Lehota na predkladanie dokladov a ponúk: do 24.10.2014 do 9:00 hod.
 1. Stanovenie ceny

Do ceny je potrebné zapracovať všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov vyplývajúcich z návrhu zmluvy o dielo – príloha č. 1 a jej príloh vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, použitie potrebných strojov a mechanizmov, potrebný spotrebný materiál, odstránenie vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie, potrebné dočasné dopravné značenie a pod. súvisiace.

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu prílohy č. 2 k návrhu zmluvy o dielo - Výkaz výmer a ďalších požiadaviek uvedených v tejto výzve. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. Jednotkové ceny a cenu za predmet zákazky uvedie uchádzač zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
 1. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.
 1. Predkladanie dokladov a ponuky:

Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky príloha č. 2Ponuka uchádzača a vyplniť prílohu č. 2 k zmluve o dieloVýkaz výmer a poslať výlučne na uzamknutý e-mail pre ponuku, ktorý je uvedený v úvode výzvy. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku uchádzač zašle spolu s  dokladmi, ak sú požadované. Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak všetky doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Celková veľkosť príloh e-mailu nesmie presiahnuť 10 MB, inak ponuka z technických dôvodov nebude doručená.


 1. Podmienky účasti sú nasledovné:

V ponuke je potrebné predložiť:Doklady:

1.Skenované oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra – nepostačuje vytlačená kópia z webovej stránky Obchodného registra, resp. Živnostenského registra) a pod.

2. Zoznam referencií o uskutočnených stavebných prácach za predchádzajúcich päť rokov.  V zozname bude uvedené obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo  odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu  plnenia podľa zmluvy, cenu (s DPH, ak je platcom DPH), miesto a lehotu dodania  plnenia podľa zmluvy (začatie a ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej  osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou  adresou. Vzor príloha č. 4Formulár A „Zoznam stavebných prác“. Zoznam bude  podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom  štatutárneho orgánu  alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

3. a) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,  osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Údaje budú potvrdené  uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo  osobou oprávnenou konať za uchádzača. Vzor príloha č. 5Formulár B „Údaje  o vzdelaní a odbornej praxi“.

b) Skenované osvedčenie o odbornej spôsobilosti navrhovanej osoby vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  v znení neskorších predpisov – odborné zameranie inžinierske stavby alebo iný  ekvivalentný doklad.  

c) Navrhovaný stavbyvedúci predloží podpísané vyhlásenie, že  bude k dispozícii na plnenie  zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.


Podmienky účasti sú nasledovné:

1. Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce.

2. Uchádzač musí preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch (2009, 2010, 2011,  2012,  2013)  uskutočnil stavebné práce rovnakého resp. obdobného charakteru ako je  predmet zákazky: stavby pozemných komunikácií /spevnených plôch s krytom  zo zámkovej/  betónovej dlažby, v  celkovom finančnom objeme vo výške min. 40 000,- € s DPH.

3. Uchádzač musí preukázať, že minimálne 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať  za riadenie  stavebných prác má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti  stavbyvedúceho.
 1. Kritéria na hodnotenie ponúk sú: Cena.

Spôsob hodnotenia kritériá je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní všetky podmienky účasti a zároveň bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky.


 1. Prijatie ponuky:

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. 1. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu.

Ing. Pavol Lazúrriaditeľ magistrátu

Prílohy

 1. Návrh zmluvy o dielo

 2. Ponuka uchádzača

 3. Dokumentácia stavby

 4. Formulár A „Zoznam stavebných prác“

 5. Formulár B „Údaje o vzdelaní a odbornej praxi“

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə