İNŞaat tekniK Şartnamesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 32.4 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü32.4 Kb.

İŞİN ADI: EĞİRDİR DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINA AİT EĞİTİM KULESİNİN YAPISAL GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM KULESİ İLE ENGELLİ PARKURUN (127 ENGEL ) BAKIM VE ONARIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI HİZMET PROJESİ YAPIMI
PROJE NO : 13-9IKPO-158


PROJE YAPIM ŞARTNAMESİ
“Eğirdir Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına Ait Eğitim Kulesinin Yapısal Güvenliğinin Belirlenmesi ve Eğitim Kulesi ile Engelli Parkurun (127 Engel ) Bakım ve Onarımına İlişkin Teknik Şartnamenin Hazırlanması Hizmet Projesi Yapımı” işi kapsamında, 75 metre yüksekliğindeki (30 metresi betonarme, 45 metresi çelik) kulenin yapısal güvenliği incelenecek ve 127 adet engelli parkur ile eğitim kulesinin bakım onarım teknik şartnamesi hazırlanacaktır. Söz konusu projeler fen ve sanat kurallarına uygun şekilde, bu şartnamede belirtilen kriterler ve yürürlükte olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proje Düzenleme Esasları, ilgili TSE, Yönetmelik, Genelgeler, Kullanıcı Birlik ile MSB İzmir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı istekleri doğrultusunda hazırlanacaktır. Proje hazırlayacak firmadan işe başlamadan önce, Büro Tescil Belgesi, Oda Kaydı, gibi mesleki yeterlilik belgeleri istenecektir.
A. İŞİN KAPSAMI :
1. Eğitim Kulesinin Yapısal Güvenliğinin Belirlenmesi ve Bakım, Onarım Teknik Şartnamesinin Hazırlanması
2. Engelli Parkurun (127 Engel) Rölevesinin Alınması, Bakım ve Onarıma İlişkin Teknik Şartnamenin Hazırlanması.
B. GENEL HUSUSLAR :


 1. Proje Antetleri EK-A’de sunulan örneğe uygun olarak hazırlanacak ve her paftanın başında yer alacaktır. Antet üzerinde proje müellifinin adı, soyadı, unvanı, oda sicil numarası ve imzası bulunacaktır. İdarenin imzalayacağı haneler daha sonra kaşelenmek üzere boş bırakılacaktır.
 1. Projeler, hesap raporları ve zemin etüt raporları Mart 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik (DBYBHY) 2.13 maddesinde belirtilen “Deprem Hesap Raporlarına”, 3.13 maddesinde belirtilen “Betonarme Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar“, 4.10 maddesinde belirtilen “Proje Hesap Raporu ve Uygulama Projelerine İlişkin Kurallar” ile 6.2 maddesinde belirtilen “Zemin Koşullarının Belirlenmesi” başlıkları önde gelmek üzere DBYBHY ‘ye uygun olarak tanzim edilecektir.
 1. İş programı EK-B’de sunulan örneğe uygun olarak “Yer Tesliminden” İtibaren 15 takvim günü içerisinde 4 nüsha halinde İdarenin onayına sunulacaktır.
 1. Proje üretiminin iş programına uygun olması sağlanacak, işte süre uzatımı olması halinde revize iş programı tekrar hazırlanıp idare onayına sunulacaktır.
 1. Yer teslimi yapılmasını müteakip, işe başlamadan önce MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, Kullanıcı Birlik Yetkilileri ve Yüklenici temsilcileri ile bir koordine toplantısı yapılacak, işin bitiminden önce ise Bölge Başkanlığında toplantı düzenlenerek tüm projeyi anlatan bir sunum yapılacaktır.
 1. Projeler MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına ilk etapta iki nüsha olarak üst yazı ile teslim edilecektir. Teslim edilen projelerde idare tarafından yapılan düzeltme/değişiklikler projelere işlenerek, düzeltilmiş projeler muntazam dosyalar içinde MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına onay için teslim edilecektir.
 1. Uygulama projeleri, metraj hazırlanırken kullanılacak imalat pozları öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve MSB’ lığına ait pozlar olacak, ilgili imalatın karşılığının bu pozlar arasında bulunamaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşların pozları esas alınacaktır. İmalatın kamu tarafından yayımlanan rayiçler arasında bulunmaması halinde imalat tanımı özel olarak yapılacaktır.
 1. İdarece ve yüklenici tarafından üretilen proje/dokümanlarda değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili dokümanlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için proje/dokümanlar, istenenlere uygun şekle getirilmek üzere yükleniciye iade edilecektir. Söz konusu değişiklikler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
 1. Tüm etüt, analiz, projelendirme ve detay çalışmaları yürürlükte olan kanun, yönetmelik, standartlar ve tüm teknik icaplara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Yüklenici yapacağı proje ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların sonuçlarından sorumludur. Yüklenici, projelerin ve hesapların hazırlanabilmesi için gerekli her türlü bilimsel, teknik ve ekonomik bilgiye vakıf olduğunu ve ehliyetli personel çalıştırdığını taahhüt eder. Hazırlanan proje, hesap ve dokümanların teknik icaplara uygun olmaması ve idarenin ihtiyacına elverişli olmaması durumunda, hata veya kusurun düzeltilmemesi ve eksikliklerin tamamlanmaması halinde yüklenici, idarenin müspet ve menfi zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 1. Yüklenicinin hizmet aldığı uzmanlarından herhangi biri, işin herhangi bir safhasında kendisine ait hizmetleri yapmaktan sarfı nazar ettiği takdirde yüklenici aynı hizmeti idarenin kabul edeceği başka bir uzmana yaptırmaya mecburdur. Aksi halde idare sözleşmeyi feshe ve gereğini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmaya yetkilidir.
 1. Yüklenici, proje uygulamasından dolayı telif hakkı talebinde bulunamaz. Yapılan ihale, proje yaptırılması ve her türlü hakkının satın alınmasıdır.
 1. Rölevesi alınan tüm tesislerin her yönden fotoğrafı çekilecek ve dijital ortamda idareye verilecektir.

 2. Teknik şartname, metraj, keşif safhası kendi içinde;

 1. Teknik şartnamenin hazırlanması,

 2. Metrajların hazırlanması,

 3. Keşfin hazırlanması,
 1. Projelendirme safhalarındaki proje ve dokümanların MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca onaylanmasını müteakip idarece kabul edilmiş sayılacak ve ondan sonra hakedişe bağlanacaktır.
 1. Mimari projeler hazırlanırken planlar, kesitler ve görünüşlerde tüm imalat kalemleri pozlandırılarak detaylı bir biçimde paftalara işlenecektir.
 1. Yüklenici, hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi sırasında ve hizmetlerin ifasında ihmal, kusur ya da temerrüdü nedeniyle idarenin maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyandan idareye karşı sorumludur.
 1. Yüklenici sözleşme konusu hizmetleri için sözleşme şartlarına ve idarenin yazılı talimatlarına göre tanzim edeceği belgelerin doğruluğundan ve şartnamelere uygunluğundan sorumludur.
 1. Yüklenici, kanunda belirtilen süre, özen ve sadakat borcunun gereklerini eksiksiz yerine getirmekle sorumludur.
 1. Bu iş kapsamında aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel istenmektedir.

Sıra Mesleki Unvanı Mesleki Niteliği Kişi Sayısı

1 İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 1

2 Mimar En az 3 yıl deneyimli 1


Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak, mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Yüklenici, iş için gerekli olan teknik personelin isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi) sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlamadan önce idareye sunmak zorundadır. Yüklenici ayrıca firmasına ve çalıştıracağı mimar ve mühendislere ait 2013 yılı vizeli SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Belgesi veya Büro Tescil Belgesi veya İşyeri Tescil Belgesini İdarenin onayına sunacaktır.
Danışmanlık hizmet alımının doğrudan üniversitelerce üstlenilmesi hâlinde, SMM - Büro Tescil - İşyeri Tescil Belgesi ve mesleki deneyim süresi koşulu aranmayacaktır. Üniversitelerin mimarlık ve/veya mühendislik (sadece inşaat mühendisliği) fakültelerinde, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi veya başka bir unvanla çalışan mimar ve mühendisler için ilgili fakülte/bölüm sekreterliğince fakülte/bölüm çalışanı olduğunu gösterir, MSB İzmir İnşaat Emlâk Bölge Başkanlığı’na hitaben yazılmış resmi yazı, Teknik Personel Taahhütnamesi yerine onaya sunulacaktır.


 1. Teknik Personel için yukarıda istenilen belgeler zamanında verilmediği takdirde, her gün için günlük gecikme cezasının 1/4’ü oranında gecikme cezası kesilecektir. Belirtilen sürede istenen evrakların tamamının teslimi esas olup herhangi bir belgesi eksik olan ya da uygun olmayan personel için eksik evrak değerlendirmesi yapılarak cezai işlem uygulanacaktır.
 1. Yukarıda istenen teknik personelin kısmi süreli veya tam zamanlı SGK primlerinin yattığına dair belge (Danışmanlık hizmet alımının doğrudan üniversitelerce üstlenilmesi hâlinde, bu belge aranmayacaktır.) ibraz edildikten sonra hakediş ödenecektir.
 1. İdarenin lüzumlu gördüğü mesleki gizlilik şartlarına yüklenicinin tüm personeli de uymak zorundadır. Yüklenici, bu sözleşme nedeniyle öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü şahıslara vermeyecektir.
 1. İdareye sürekli olarak bilgi akışı sağlamak amacıyla; raporlama sistemini ve idare - yüklenici periyodik toplantılarını gerçekleştirecektir.
 1. Yüklenici, sözleşme konusu işi, sözleşmeye ve eki olan şartnamelere, gelişmiş teknik ve ekonomik usullere, Türk Standartlarına ve idarece kabul edilecek diğer ülke standartlarına uygun olarak en iyi şekilde yapacaktır.
 1. Yüklenici, yapılması gereken analizler sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesine sahip laboratuvarlarda şartnamelere göre yapılması zorunlu bulunan deneyler ile kontrol gayesiyle kendisinin veya idarenin istediği deneylerin yapılmasını izleyecektir. Yüklenici, arazide ve laboratuarda yapılan test ve deneylerin doğruluğundan, şartnamelere uygun olarak yapılmasından ve değerlendirilmesinden idareye karşı sorumludur. 1. Yüklenici, her türlü plan, proje, çizim ve hesabı, ilgili yürürlükte olan yasa, yönetmelik, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapmak, değerlendirmek ve gerekli düzeltmeleri yaparak onaylama, idareye ve idare tarafından istenildiği takdirde gerekli kurum/kuruluşlara onaylatmakla yükümlüdür.
 1. Yüklenici, sözleşme konusu hizmetleri için sözleşme şartlarına ve idarenin yazılı talimatlarına göre tanzim edeceği belgelerin doğruluğundan ve şartnamelere uygunluğundan sorumludur.
 1. Üstlendiği görev ile ilgili ihmal ve kusurlardan yüklenici kanuni olarak sorumlu olacaktır.
 1. Laboratuarlarda yaptırılacak analizler, onay alınacak kurumların ve kuruluşların ücretleri vb. işler tamamıyla yükleniciye ait olup bu işler için ayrıca bir ücret verilmeyecektir.
 1. Hazırlanan tüm kesit, metraj, proje ve hesap raporları, onaylanmasını müteakip 4 takım halinde ve cd ortamında idareye sunulacaktır.


C. EĞİTİM KULESİNİN YAPISAL GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE BAKIM, ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI
1. EK-C’de resmi bulunan Eğitim Kulesinin Yapısal Güvenliğinin Belirlenmesi amacı ile gerekli incelemeler TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda incelenecektir.
2. Sadece Eğitim Kulesinin olduğu bölgede EK-Ç’de yer alan kriterler doğrultusunda zemin etüdü yapılacaktır. Aynı zamanda söz konusu zemin etüt raporları yasal mevzuat gereği Jeofizik Mühendisine imzalatılacak ve Jeofizik Mühendisleri Odasına onaylattırılacaktır.
3. Eğitim kulesinin betonarme bölümünde yeterli sayıda karot alındıktan ve betonarme kısmının yapısal güvenliğinin belirlenmesi sonrası çelik kule incelenecektir. Yüklenici karot alımı sebebiyle oluşan delikleri rötresiz harç veya grout özellikli tamir harçları ile kapattıktan sonra, karot alımı sebebiyle oluşan delikleri sıvayacak ve aynı renkte boya ile boyayacaktır. Aynı zamanda demir donatı tespit çalışmaları esnasında kırıp döktüğü sıvaları kaba sıva veya alçı sıva (yerinde ne ise) ile sıvayıp aynı renk boya ile boyayarak eski haline getirecektir ve bu işlemler için ayrıca ücret talep etmeyecektir.
4. Çelik olan eğitim kulesinin rölevesi alındıktan sonra statik ve dinamik yükler altında ihtiyaç duyulan analizler (kolların sehim tahkiki, rüzgar yükü analizi vb.) yapılacaktır.
5. Taşıyıcı çelik elemanlar ve birleşim yerleri detaylı olarak incelenecektir.
6. Çelik kule üzerindeki cıvata(bulon) somunlarının sıkılıp gergi halatlarının gerilmesinin ardından çelik kulenin, rüzgar ve deprem etkileri altında yapısal davranışlarının belirlenmesi ve teorik hesaplarda elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesi amacı ile yapının farklı noktalarına yerleştirilecek yapısal davranış verileri üreten ve kaydeden cihazlarla kulede mevcut olabilecek olumsuzluklar incelenecektir.
7. İnceleme sonrasında çıkabilecek olumsuzluklar karşısında alternatif çözümler rapor halinde sunulacaktır.

8. İnceleme sonrasında kulenin yıllık bakımını içeren bakım teknik şartnamesi hazırlanacaktır.


9. Eğitim Kulesinin Yapısal Güvenliğinin incelenmesi çalışmaları yüklenici tarafından üniversiteye onaylatılarak idareye sunacaklardır. Üniversitenin isteyeceği ilave çalışmalar veya deneyler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Onay yaptırılan üniversitenin döner sermayesine hangi iş için ücret yatırıldığını beyan eden belge üniversiteden alınacak yazı eki ile idareye sunulacaktır. Bu ücreti yüklenici idareden talep edemez.
D. ENGELLİ PARKURUN (127 ENGEL) BAKIM VE ONARIMA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI.
1. EK-D’de yer alan fotoğraf CD’sinde bulunan 127 adet engelin röleveleri alınarak, teknik çizimleri yapılacaktır.
2. Röleve çalışması sonrası onarıma ihtiyaç duyan engellerin onarım teknik şartnamesi hazırlanacaktır.
3. Röleve Çalışması Sonrası Engellerin Yıllık Bakımlarını İçeren Bakım Teknik Şartnamesi Hazırlanacaktır.


EKLER :

EK-A (Proje Anteti)

EK-B (İş Programı)

EK-C (Eğitim Kulesinin Resimleri)

EK-Ç (Zemin Etüd Kriterleri)

EK-D (127 Adet Engelin Fotoğrafı)
HAZIRLAYAN

KONTROL

ONAY

Hasan Hüseyin DİNÇ

Topçu Atğm.


Ender DURMUŞ

Müh.Yzb.


M.N.Gökhan ÜNLÜ

Dz.Müh.Bnb.

İnş.Ş.Md.-1-
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə