İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.74 Mb.
səhifə2/8
tarix29.06.2018
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 1. altısı

 2. beşi

 3. üçü

 4. biri

 5. ikisi
 1. “Kod 39” cizgili kodun hər bir nişanı 9 elementdən ibarət olaraq neçə cizgi ilə işarələnir?

  1. 5

  2. 3

  3. 4

  4. 6

  5. 2
 1. “Kod 39” cizgili kodun hər bir nişanı 9 elementdən ibarət olaraq neçə ara boşluğu ilə işarələnir?

  1. 4

  2. 2

  3. 6

  4. 5

  5. 3
 1. “Kod 128” simvolu neçənci ildə ilk dəfə xarici ölkələrdə istifadə edilməyə başlanmışdır?

  1. 1981-ci ildə

  2. 1975-ci ildə

  3. 1970-ci ildə

  4. 1974-cü ildə

  5. 1980-ci ildə
 1. “Kod 128” cizgili kodun hər bir nişanı neçə cizgidən ibarətdir?

  1. 4

  2. 6

  3. 2

  4. 5

  5. 3
 1. “Kod 128” cizgili kodunun hər bir nişanı neçə ara boşluğundan ibarətdir?

  1. 3

  2. 5

  3. 4

  4. 2

  5. 6
 1. “Kod 128” cizgili kodun nişanlarının toplusu neçə topluma bölünür?

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 4

  5. 5
 1. “Kod 128” cizgili kodun nişanlarının toplusunun üçüncü toplumunda nə verilir?

  1. 00-dan 99-qədər rəqəm cütlükləri

  2. 0-dan 9-qədər rəqəmlər

  3. idarə edən simvollar

  4. böyük latın hərfləri

  5. kiçik latın hərfləri
 1. “Kod 128” cizgili kodun nişanlarının toplusunun ikinci toplumunda idarə edən simvollarının əvəzinə nə verilir?

  1. kiçik latın hərfləri

  2. 00-dan 90-qədər rəqəm cütlükləri

  3. böyük latın hərfləri

  4. 0-dan 9-qədər rəqəmlər

  5. 00-dan 99-qədər rəqəm cütlükləri
 1. “Kod 128” cizgili kodun toplumunun neçə “Start” nişanı vardır?

  1. üç

  2. iki

  3. bir

  4. dörd

  5. beş
 1. “Kod 128” cizgili kodun toplumunun neçə “Stop” nişanı vardır?

  1. bir

  2. üç

  3. iki

  4. dörd

  5. beş
 1. “Kod 128” cizgili kodun “Stop” nişanı neçə modul enində olur?

  1. 13

  2. 9

  3. 37

  4. 11

  5. 10
 1. “Kod 128” cizgili kodunun hər bir elementinin eni hansı modul enində götürülür?

  1. 1,2,3 və 4

  2. 1 və 4

  3. 2 və 3

  4. 1 və 3

  5. 2 və 4
 1. “Kod PDF 417” ilk dəfə neçənci ildə təqdim olunmuşdur?

  1. 1992-ci ildə

  2. 1975-ci ildə

  3. 1991-ci ildə

  4. 1982-ci ildə

  5. 1977-ci ildə
 1. “Kod PDF 417” neçə ölçülü koddur?

  1. iki

  2. üç

  3. bir

  4. dörd

  5. beş
 1. “Kod PDF 417” cizgili kod üzrə informasiyanın ən kiçik dekodlaşdırılan qisminə nə deyilir?

  1. kodlaşdırılmış söz

  2. kodlaşdırılmış hərf

  3. kodlaşdırılmış rəqəm

  4. modul

  5. simvol
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda hər söz neçə cizgi ilə təmsil olunur?

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

  5. 5
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda hər söz neçə ara boşluğu ilə təmsil olunur?

  1. 4

  2. 5

  3. 3

  4. 1

  5. 2
 1. “Kod PDF 417”cizgili kodda “17” rəqəmi nəyi göstərir?

  1. modulların sayını

  2. kodun sətirlərinin sayını

  3. kodun tutumunu

  4. ara boşluqlarının sayını

  5. cizgilərin sayını
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda hər cizgi neçə moduldan ibarətdir?

  1. 1-dən 6-qədər

  2. 1-dən 4-qədər

  3. 1-dən 5-qədər

  4. 1-dən 3-qədər

  5. 1-dən 7-qədər
 1. Aşağıda göstərilən kodlardan hansı arası kəsilməyəndir?

  1. “Kod PDF 417”, “Kod 128”, “Kod 49”

  2. “Kod PDF 417”, “Kod39”

  3. “Kod 128”, “Kod 39”

  4. “Kod 49”, “Kod 39”

  5. “Kod 39”
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda bir simvolda neçə işarə yerləşə bilər?

  1. 1000-dən 2000-dək

  2. 500-dən 1000-dək

  3. 1000-dən 1500-dək

  4. 1500-dən 2000-dək

  5. 500-dən 1500-dək
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda məlumatın sıxlığı neçə işarə ilə yaranır?

  1. 100-dən 340-dək

  2. 100-dən 250-dək

  3. 50-dən 150-dək

  4. 100-dən 350-dək

  5. 200-dən 350-dək
 1. “Kod 49” cizgili kod neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 1987-ci ildə

  2. 1981-ci ildə

  3. 1975-ci ildə

  4. 1992-ci ildə

  5. 1977-ci ildə
 1. “Kod 49” cizgili kodun hər simvolu neçə cərgədən ibarətdir?

  1. 2-dən 8-dək

  2. 1-dən 4-dək

  3. 1-dən 6-dək

  4. 1-dən 7-dək

  5. 2-dən 6-dək
 1. “Kod 49” cizgili kodda hər bir cərgə neçə cizgi ilə məlumatı kodlaşdırır?

  1. 18

  2. 8

  3. 12

  4. 15

  5. 17
 1. “Kod 49” cizgili kodda hər bir cərgə neçə ara boşluğu ilə məlumatı kodlaşdırır?

  1. 17

  2. 8

  3. 13

  4. 12

  5. 18
 1. “Kod 49” cizgili kodda hər cərgə nədən ibarətdir?

  1. başlanğıc zonadan, “Start” kombinasiyasından, dörd məlumat sözlərindən, “Stop” kombinasiyasından, başa vuran zonadan

  2. başlanğıc zonadan,“Start” kombinasiyasından, başa vuran zonadan

  3. “Start” kombinasiyasından, dörd məlumat sözlərindən

  4. “Start” kombinasiyasından, “Stop” kombinasiyasından, başa vuran zona dan

  5. “Stop” kombinasiyasından, başa vuran zonadan
 1. “Kod 128” cizgili kodun strukturu hansı variantda düzgün göstərilib?

  1. ağ sahə, “Start” simvolu, kodlaşdırılmış məlumat, yoxlama simvolu, “Stop” simvolu, ağ sahə

  2. “Start” simvolu, kodlaşdırılmış məlumat, yoxlama simvolu, “Stop” simvolu

  3. ağ sahə, “Start” simvolu, kodlaşdırılmış məlumat, yoxlama simvolu, “Stop” simvolu

  4. altı işarəli rəqəmli kod, bir işarəli nəzarət rəqəmi, məhsul qrupunun adı

  5. ağ sahə, “Start” simvolu, kodlaşdırılmış məlumat, yoxlama simvolu
 1. Təsnifatlaşdırma obyektlərinin adlarının və kodlarının sistemləşdirilmiş məcmu şəklində çap olunduğu normativ sənəd necə adlanır?

  1. təsnifatlaşdırıcı

  2. texniki şərt

  3. eyniləşdirici

  4. standart

  5. kodlaşdırıcı
 1. Təsnifatlaşdırma üsullarının və qaydalarının məcmusu və onun nəticəsinə nə deyilir?

  1. təsnifatlaşdırma sistemi

  2. kodlaşdırma sistemi

  3. standartlaşdırma sistemi

  4. sertifikatlaşdırma sistemi

  5. eyniləşdirmə sistemi
 1. Boşluqları nəzərə almadan kodda işarələrin sayına nə deyilir?

  1. kodun uzunluğu

  2. kodun vəziyyəti

  3. kodun eni

  4. kodun hündürlüyü

  5. kodun miqdarı
 1. Kodda işarənin vəziyyətinə nə deyilir?

  1. kodun dərəcəsi

  2. kodun yeri

  3. kodun hündürlüyü

  4. kodun uzunluğu

  5. kodun eni
 1. Əmtəə təsnifatlaşdırıcısi neçə əsas bölünmə səviyyələrinə ayrılır?

  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 6

  5. 1
 1. “SÜRT” hansı Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsidir?

  1. Standartların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  2. məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  3. Ölçmə vahidlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  4. Müəssisə və təşkilatların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  5. İqtisadi fəaliyyət, məhsul və xidmət növlərinin Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı
 1. “FMÜRT” hansı Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsidir?

  1. İqtisadi fəaliyyət, məhsul və xidmət növlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  2. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  3. Ölçmə vahidlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  4. Standartların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  5. Müəssisə və təşkilatların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı
 1. “ÖVÜRT” hansı Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsidir?

  1. Ölçmə vahidlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  2. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  3. İqtisadi fəaliyyət, məhsul və xidmət növlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  4. Müəssisə və təşkilatların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

  5. Standartların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı
 1. Malların təsnifatlaşdırıcı əlaməti olan təyinat əlaməti nəyi müəyyən edir?

  1. istifadə məqsədini

  2. malın kateqoriyasını

  3. kimyavi tərkibini

  4. tərkib hissələrini

  5. istifadə sahəsini
 1. Tikiş məmulatlarını MÜRT-da yarımqruplarda növ üzrə hansı əlamətə görə təsnifatlaşdırırlar?

  1. cins-yaş

  2. təyinatına

  3. xammal

  4. model-konstruktiv həllinə görə oxşar məmulatların növ birliyinin

  5. cins
 1. Cizgili kodlaşdırma texnologiyasının yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan qurğuları təyinatına görə neçə qrupa bölürlər?

  1. 5

  2. 6

  3. 2

  4. 3

  5. 4
 1. Cizgili kodların vurulması üçün qurğular qrupuna hansı cihazlar daxildir?

  1. printerlər

  2. masa-skanerlər

  3. nəzarətçilər

  4. terminallar

  5. skanerlər
 1. Cizgili kodların oxunması (hesablanması) üçün qurğular qrupuna hansı cihazlar daxildir?

  1. skanerlər

  2. standart interfeyslər

  3. nəzarətçilər

  4. printerlər

  5. terminallar
 1. Məlumatı toplayan qurğular qrupuna nə daxildir?

  1. terminallar

  2. masa-skanerlər

  3. nəzarətçilər

  4. skanerlər

  5. printerlər
 1. Məlumatın ötürülməsi üçün hansı qurğulardan istifadə olunur?

  1. nəzarətçilərdən

  2. masa-skanerlərdən

  3. terminallardan

  4. D)skanerlərdən

  5. E)printerlərdən
 1. Cizgili kodların oxunması üçün istifadə olunan stasionar tipli skanerlər məmumatlara vurulan cizgili kodları hansı məsafədən oxuyur?

  1. bir neçə sm-dən 2,5m-dək

  2. bir neçə sm-dən 2,0m-dək

  3. bir neçə mm-dən 2,5sm-dək

  4. bir neçə mm-dən 2,0sm-dək

  5. bir neçə sm-dən 3,5m-dək
 1. Cizgili kodların oxunması üçün istifadə olunan əl ilə gəzdirilən skaner harda geniş tətbiq edilir?

  1. sənədlərin, məmulatların qeydiyyatında

  2. malların ünvanlaşdırılmasında

  3. mağazaların hesablama sahələrində

  4. buraxılış sistemlərində

  5. etiketkaların çap edilməsində
 1. Stasionar oxunma qurğularına aid edilən masa-skanerlər harda geniş istifadə olunur?

  1. mağazaların hesablama sahələrində

  2. malların ünvanlaşdırılmasında

  3. sənədlərin qeydiyyatında

  4. etiketkaların çap edilməsində

  5. buraxılış sistemlərində
 1. Stasionar tipli skanerlər bir saniyədə neçə cizgili kod oxuyur?

  1. 300

  2. 500

  3. 100

  4. 400

  5. 200

 2. Məlumatı toplayan qurğular qrupuna aid olan ПТ-64 portativ terminal hansı tip cizgili kodu yaddaşına salıb saxlaya bilir?

  1. EAN 13

  2. “Kod 128”

  3. “Kod 49”

  4. “Kod 39”

  5. EAN 8
 1. Məlumatı toplayan qurğulara aid olan ПТ-64 tipli portativ terminal öz daxili yaddaşında EAN-13 tipli neçə əmtəə cizgili kodunu salıb saxlaya bilir?

  1. 3500

  2. 1000

  3. 3000

  4. 2000

  5. 2500
 1. Xətti strukturlu çox sətirli cizgili kodun nişanlarının sıxlığı dedikdə nə başa düşülür?

  1. 1sm2 sahədə yerləşən nişanların sayı

  2. 1sm uzunluqda yerləşən nişanların sayı

  3. 1sm endə yerləşən nişanların sayı

  4. 1sm3 həcmdə yerləşən nişanların sayı

  5. 1sm hündürlükdə yerləşən nişanların sayı
 1. “Kod 128” cizgili kodun nişanlarının toplusunun birinci toplumunda nə verilir?

  1. rəqəmlər, böyük latın hərfləri, cizgili xüsusi simvollar və idarə edən simvollar

  2. 00-dan 99-qədər rəqəm cütlükləri

  3. 0-dan 9-qədər rəqəmlər

  4. rəqəmlər, kiçik latın hərfləri, cizgili xüsusi simvollar

  5. rəqəmlər, böyük latın hərfləri, cizgili xüsusi simvollar, kiçik latın hərfləri
 1. “Kod 128” cizgili kodunun simvolunun sonunda hansı nişan qoyulur?

  1. nəzarət

  2. “Start”

  3. “Stop”

  4. yoxlama

  5. ekspertiza
 1. “Kod PDF-417”-də bir cizgili kodun tutumu nə qədərdir?

  1. 3-4kBayt.

  2. 4-5 Mbayt

  3. 4-5 kBayt;

  4. 5kBayt;

  5. 3-4 Mbayt;
 1. “Kod PDF-417” kodu hansı sahədə istifadə olunur?

  1. vəsiqələrin və buraxılış vərəqlərinin verilməsində

  2. etiketkaların çap edilməsində

  3. malların ünvanlaşdırılmasında

  4. mağazaların hesablama sahələrində

  5. malların saxlanmasında
 1. “Kod 49” cizgili kodlarının hər cərgəsinin ibarət olduğu dörd məlumat sözləri neçə işarə kodlaşdırır?

  1. 8

  2. 5

  3. 6

  4. 4

  5. 3
 1. Cizgili kodlaşdırma fikri ABŞ-da nə zaman yaranmışdır?

  1. XX əsrin 30-cu illərində

  2. XX əsrin 20-ci illərində

  3. XX əsrin 40-cı illərində

  4. XIX əsrin sonlarında

  5. XX əsrin 50-ci illərində
 1. EAN 13 və EAN 8 dərəcəli cizgili kodlar neçə sətirdə yerləşir?

  1. 1

  2. 18

  3. 4

  4. 17

  5. 8
 1. EAN 13 cizgili kodu neçə dərəcəli rəqəmli koddan ibarətdir?

  1. 13

  2. 5

  3. 4

  4. 3

  5. 8
 1. Məhsulların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısının hər bir vəziyyəti neçə işarəli rəqəmli koddan ibarətdir?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 2
 1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının hər bir vəziyyəti neçə işarəli nəzarət rəqəmindən ibarətdir?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5
 1. Malların təsnifatlaşdırıcı əlaməti olan ilkin xammalın növü nəyi müəyyən edir?

  1. malın kateqoriyasını

  2. kimyəvi tərkibi

  3. texnologiyanın xüsusiyyətlərini

  4. istifadə məqsədini

  5. istifadə sahəsini
 1. Məhsulların və konstruktor sənədlərinin işarələrinin kompüter sistemlərində işlənməsində istifadə olunan şərti işarələr metodunun hansı növüdür?

  1. təsnifatlaşdırma

  2. rəqəmli nömrələr

  3. yeganə adlar

  4. mnemotəsnifatlaşdırıcı

  5. mnemonik
 1. Obyektlərin konkret xarakteristikaları başqa normativ sənədlərdə verildikdə onların eyniləşdirilməsi üçün hansı metoddan istifadə olunur?

  1. istinad

  2. şərti işarələr

  3. izahatlı

  4. təsnifat

  5. izahatlı –istinad
 1. Obyektin eyniləşdirilməsi zamanı səciyyəsinin izahatının verilməsi tələb olunduqda hansı metoddan istifadə olunur?

  1. izahatlı

  2. izahatlı-istinad

  3. istinad

  4. təsnifat

  5. şərti işarələr
 1. Trikotaj məmulatının 8411457 təsnifatlaşdırıcı kodunda nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

  1. 7

  2. 4

  3. 5

  4. 8

  5. 1
 1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda malın kodu neçə rəqəmlidir?

  1. 5

  2. 3

  3. 2

  4. 4

  5. 6
 1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda əmtəəyə kodu kim verir?

  1. müəssisə

  2. EAN Avropa Assosiyasiyası

  3. ölkənin rəsmi orqanı

  4. nazirliklər

  5. firmalar
 1. “11” modul üzrə nəzarət üsulundan istifadə etdikdə 841148 kodunun nəzarət rəqəmi neçəyə bərabər olacaq?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 8

  5. 2
 1. “11” modul üzrə nəzarət üsulundan istifadə etdikdə 841149 cizgili kodun nəzarət rəqəmi neçəyə bərabər olacaq?

  1. 9

  2. 5

  3. 8

  4. 6

  5. 7
 1. Cizgili kodda cizgi və ara boşluğu uyğun olaraq hansı rəngdə olur?

  1. qara və ağ

  2. ağ və qırmızı

  3. qara və qırmızı

  4. ağ və qara

  5. ağ və sarı
 1. Cizgili kodlaşdırma fikri hansı ölkədə və nə zaman yaranmışdır?

  1. ABŞ-da, XX əsrin 30-cu illərində

  2. İngiltərədə, XX əsrin 20-ci illərində

  3. Fransada, XX əsrin 40-cı illərində

  4. Yaponiyada,XIX əsrin 30-cu illərində

  5. Almaniyada, XX əsrin 30-cu illərində
 1. “Kod 39” simvolikasında neçə rəqəm istifadə olunur?

  1. 10

  2. 8

  3. 26

  4. 15

  5. 20
 1. “Kod 39” simvolikasında neçə latın əlifbasının neçə hərfi istifadə olunur?

  1. 26

  2. 24

  3. 10

  4. 15

  5. 20
 1. “Kod 128” cizgili kodun toplumu uyğun olaraq neçə “Start” və neçə “Stop”nişanından ibarətdir?

  1. 3 və 1.

  2. 4 və 2;

  3. 3 və 2;

  4. 2 və 1;

  5. 2 və 3;
 1. “Kod 128” cizgili kodunun hər bir nişanı uyğun olaraq neçə cizgi və neçə ara boşluğundan ibarətdir?

  1. 3 və 3

  2. 4 və 3

  3. 5 və 3

  4. 6 və 2

  5. 4 və 4
 1. “Kod PDF 417” cizgili kodda hər söz uyğun olaraq neçə cizgi və neçə ara boşluğundan ibarətdir?

  1. 4 və 4

  2. 5 və 3

  3. 3 və 3

  4. 5 və 2

  5. 4 və 3
 1. “Kod 39” cizgili kodun hər bir nişanı uyğun olaraq neçə cizgi və neçə ara boşluğundan ibarətdir?

  1. 5 və 4

  2. 5 və 3

  3. 3 və 3

  4. 4 və 4

  5. 4 və 5
 1. “Kod 39” cizgili kodda hər bir nişanın ibarət olduğu doqquz elementdən uyğun olaraq neçəsi enlidir və neçəsi nazikdir?


  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə