Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.97 Mb.
səhifə12/32
tarix14.08.2018
ölçüsü2.97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

50) 741.201 BAKALİTTEN 3 FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI 3*25 A.

Bakalitten yap"lm"#, üç fazl" kapakl" topraklama kontakl" priz ve fi#in temini, yerine montaj", her nevi malzeme ve i#çilik dahil. (TS-40). ÖLÇÜ:Adet


51) 750.302 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI.10 KVA 20 DAKİKAYA KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ

2014/35 /AB Belirli Gerilim S n rlar için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeli"i,,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli"i ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Say l Resmi Gazetede Yay nlanan Enerji Piyasas Mü#teri Hizmetlerinde De"i#iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli"ine uygun olacakt r. (TS EN 62040-1/2/3) standartlar na uygun, Teknik #artnamesinde yaz l özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%15 ve 50 Hz ±%5 giri# tolerans de"erlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%1 ve 50 Hz ±%,1 ç k # de"erlerini sa"layabilen, toplam ç k # harmonik distorsiyonu do"rusal yükte < % 2, do"rusal olmayan yükte < %5 de"erlerini sa"layabilen, tamamen bo#alm # aküleri #arj ederken ayn zamanda yükü de

besleyebilen, dolu aküleri tampon #arjda tutabilen, < % 8 giri# ak m harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, evirme i#lemini PWM (Darbe Geni#lik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yap p ideal sinüs dalgas n olu#turabilen, bütün cihazlar için güç faktörü 0,9 ,giri# güç faktörü>0,99 olan a# r yükte/ k sa devre durumunda/ ç k # voltaj limit d # na ç kt " nda/ redresör ar zas nda/ a# r s cakl kta/ invertörde bir ar za meydana geldi"inde yükü #ebekeye veya yard mc kayna"a aktaran statik (yar iletken) by-pass #alteri olan, (3 fazl cihazlarda) dahili mekanik by-pass #alteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek

kuru tip bak ms z akü grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anla# l r # kl mimik diyagram olan, ön panelinde ak m/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu gibi büyüklükleri gösterebilen, gerekti"inde uzaktan izleme paneli ba"lanabilen ve SNMP modülü ba"lanabilen , EMI/RFI filtreleme özelli"ine sahip on-line statik kesintisiz güç kayna" i#yerine nakli montaj (kablo hariç)

ve i#ler halde teslimi.

NOT:1- !dareye teklif edilen akülerin hücre ba# na güç hesab (Cihaz

gücü(VA)xÇ k # CosQ (0,9))/ !nvertör verimi (0,95)/Akü say s /Hücre

say s (6)= .watt/cell #eklinde yap lacakt r. Akü hesab nda hücre ba#

gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler

katalogda i#aretlenerek idareye sunulacakt r. Kullan lan aküler bak ms z kuru

tip ve TSE belgeli olacakt r. ÖLÇÜ:Adet
52) 752.101 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MEKANİK BY-PASS (HARİCİ-PANOSU DAHİL)

Mekanik by-pass (harici- panosu dahil) 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin ÖLÇÜ:Adet


53) 781.601 2 KUTUPLU (1NA+1NK KONTAK) , Ø 40 MM MANTAR KAFALI ACİL DURDURMA (ACİL STOP) BUTONU

Acil durdurma, acil ba#latma, acil devreden ç karma, acil devreye alma i#lemlerini yapmak üzere tasarlanm #, Ø 40 veya Ø 60 mm çapl k rm z renkli mantar kafal buton üzerine bas l nca sistemin enerjisini kesen ve güvenli moda geçen, buton çevrilmedikçe sistemi tekrar devreye almayan, buton kafas elle çevrildi"inde yay vas tas yla eski konumuna geçen ve sistemi

devreye alan, aç k ve kapal kuru kontaklar bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlar na uygun, plastikten yap lm #, silinme ve solmaya kar# mekanik veya lazer kaz ma tekni"i ile imal edilmi#, s ve nemden kendini b rakmayacak özel yap #kanl , sar zemin üzerine siyahrenk.Acil Durdurma. veya .Emergency Stop.yaz l (60, 75 veya 90 mm)

çap nda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim s n rlar için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeli"e uygun, CE Uygunluk !#aretli acil durdurma butonunun temini, i# yerine nakli, montaj ve ba"lant lar n n yap larak çal # r halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


54) 782.100 KABLO TAVA SİSTEMLERİ

Elektrik kablolar n n güvenli bir #ekilde ta# nmas n sa"lamak üzere, TS EN 61537 standard na, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisat genel teknik #artnamesine uygun, kablo yükünü ta# yabilecek geni#likte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sac n mukavemetini art rmak ve esnemesini engellemek amac yla (güçlendirilmi#)

tavan n boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk aç lmas , ya" ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulmas , flaks kaplama i#leminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulmas sonra TS EN ISO 1461 standard na uygun s cak dald rma usulüyle galvaniz kaplama yap lmas , i# yerine nakli, ask veya konsollar vas tas yla tavana veya duvara montaj n n yap lmas , her

türlü i#çilik ve malzeme dahil i#ler halde teslimi. NOT:

1-Ölçülendirmede sadece tava a" rl " esas al nacakt r.

2- yatay, dikey ve yön de"i#tirme yerlerinde kullan lacak ek parçalar ,

redüksiyon,ta# y c görev yapacak konsol, ask tijleri, ask elemanlar , tespit kro#eleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda s cak dald rma galvaniz kapl olacakt r. Bunlar n bedelleri birim fiyata dahil edilmi# olup ayr ca bedel ödenmeyecektir.

3- S cak dald rma galvaniz imalatç s ndan, TS EN ISO 1461 standart #artlar na

uyuldu"unu belirten uygunluk belgesi istenecektir. ÖLÇÜ:Kilogram
55) 791.312 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH)

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre


56) 782.702 TOPRAKLI UPS PRİZİ (KIRMIZI RENKLİ) 16 A.- 250 V. (45 X 45 MM)

$ebeke ve UPS toprakl prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standard na uygun, priz delikleri normal veya 45° e"imli, çocuk emniyeti korumal , IP 20 koruma s n fl , prizler aras birle#tirme baras ile baral ba"lant uygulamas yap labilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B ba"lant tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayl toz koruma kapakl , Telefon prizleri

RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakl , üzerlerinde etiketleme için #effaf muhafaza kapakl yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (t rnakl veya k zakl tip) prizlerin temini, i#yerine nakli, montaj , kablo ba"lant lar n n yap lmas , her nevi malzeme ve

i#çilik dahil i#ler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatlar birim fiyata dahil edilmi#tir.) ÖLÇÜ:Metre
57) 791.311 3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH)

58) 791.317 4x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH)

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre


59) 791.411 3x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

60) 791.420 3x70+35 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

61) 791.424 4x16 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

62) 791.425 4x10 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

63) 791.426 4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

64) 791.431 5x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

65) 791.439 1x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

66) 791.443 1x35 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre


67) 791.504 1x6 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1)

68) 791.505 1x10 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1)

69) 791.506 1x16 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1)

İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre
70) 791.614 2x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

71) 791.619 3x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

72) 791.628 3x70rm/35rm ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

73) 791.637 4x6re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

74) 791.638 4x10re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

75) 791.641 5x2.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO

Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı,IEC 60331,61034’e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapım standartına sahip kablolar.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre


76) 818.204 BİNA HARİCİ ANA HAT TESİSATI 0.5 mm. 20 Çift.

Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz,betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde,

bina dahilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dahil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.) ÖLÇÜ:Metre


77) 819.203 YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU 50 Çift

Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması ÖLÇÜ:Adet


78) 830.102 ELEKTRONİK YANGIN İHBAR BUTONU VE MONTAJI

Konvansiyonel yang"n ihbar butonlar", üzerilerindeki plastik film kapl" cam

k"r"larak aktive edilmelidir. Cam k"r"ld"#"nda normalde cama dayal" duran bir

mikro anahtar serbest hale gelerek konum de#i!tirmeli ve yeni bir cam tak"l"ncaya kadar bu durumda kalmal"d"r. Buton bir test anahtar" vas"tas"yla camlar" k"r"lmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standard"na, 305/2011/AB Yap" malzemeleri Yönetmeli#ine uygun imal edilmi!, CE uygunluki!aretiyle piyasaya arz edilmi!, üreticinin performans beyan" ve

Avrupa Birli#i taraf"ndan akredite edilmi! kurulu!lardan al"nm"! Performans De#i!mezlik Sertifikas"na sahip olacakt"r. Konvansiyonel yang"n ihbar butonu temini, yerine montaj", yang"n ihbar sortilerine ba#lanmas" her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, çal"!"r halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet
79) 832.102 KONVANSİYONEL SABİT SICAKLIK DETEKTÖRÜ VE MONTAJI:

Dedektör yar"-iletken s"cakl"k alg"lama teknolojisi ile s"cakl"k art"! h"z" ne olursa olsun, s"cakl"k belirli bir e!ik de#ere ula!t"#"nda alg"lama yapacakt"r. Dedektör paralel ihbar lambas" ba#lant"s"na uygun olacak ve kolay tak"l"p sökülebilmesini sa#layan bir sokete sahip olacakt"r. Dedektör TS EN 54-5 standard"na, 305/2011/AB Yap" malzemeleri Yönetmeli#ine uygun imal

edilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi!, üreticinin performans beyan" ve Avrupa Birli#i taraf"ndan akredite edilmi! kurulu!lardan al"nm"! Performans De#i!mezlik Sertifikas"na sahip olacakt"r. Dedektörün temini, i!yerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek
80) 832.103 SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ VE MONTAJI

Dedektör, yar" iletken s"cakl"k alg"lama teknolojisi ile ortamdaki s"cakl"#"n art"! h"z" belirli bir e!ik de#ere ula!t"#"nda alg"lama yapacakt"r. Dedektör sabit s"cakl"k detektörü yada s"cakl"k art"! h"z" dedektörü olarak çal"!abilecektir. Dedektör paralel ihbar lambas" ba#lant"s"na uygun olacak ve tak"l"p sökülebilmesini sa#layan bir sokete sahip olacakt"r. Dedektör TS EN 54-5 standard"na, 305/2011/AB Yap" malzemeleri Yönetmeli#ine uygun imal edilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi!, üreticinin performans beyan" ve Avrupa Birli#i taraf"ndan akredite edilmi! kurulu!lardan al"nm"! Performans De#i!mezlik Sertifikas"na sahip olacak"r. Dedektörün temini, i!yerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çal"!"r halde eslimi. ÖLÇÜ:Adet


81) 832.109 KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ VE MONTAJI

Dedektör optik yöntem ile duman alg"lamas" yapacakt"r. Dedektör "!"k saçma prensibiyle çal"!an bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacakt"r. Dedektör buna ek olarak, "s"ya duyarl" yar" iletken vas"tas"yla s"cakl"k alg"lamas" yapacakt"r. Dedektör paralel ihbar lambas" ba#lant"s"na uygun ve tak"l"p sökülebilmesini sa#layan bir sokete sahip olacakt"r. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 standard"na, 305/2011/AB Yap" malzemeleri Yönetmeli#ine uygun imal edilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi! ve üreticinin performans beyan" ve Avrupa Birli#i taraf"ndan akredite edilmi! kurulu!lardan al"nm"! Performans De#i!mezlik Sertifikas"na sahip olacakt"r. Dedektörün temini, i!yerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çal"!"r halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


82) 833.282 220 V.AC, ELEKTROKİMYASAL KOMBİNE LPG VE KARBONMONOKSİT GAZ DEDEKTÖRÜ VE MONTAJI

Müstakil veya gaz kontrol paneline ba#lanmak suretiyle çal"!abilen,pelistörlü alg"lama sensörlü, % 20 LEL (patlama alt s"n"r") seviyesinde LPG gaz" alg"lanmas" durumunda alarm durumuna geçen, ortamdaki LPG gaz seviyesi % 20 LEL seviyesi alt"na dü!tü#ünde otomatik olarak normal

duruma geçebilen, besleme gerilimi 220 V. AC veya 24 V. DC olan, TS EN 50194-1 standard"na

uygun, CE uygunluk i!areti ile piyasaya arz edilmi! ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü dedektörün temini i! yerine nakli, montaj"n"n yap"lmas", gaz alarm sortilerine ba#lanmas", test ve ayarlar"n"n yap"lmas", her nevi malzeme ve i!çilik dahil i!ler halde teslimi. Cihaz"n 24 V. DC olarak kullan"lmas" halinde, 833-585 birim fiyat

numaral" anahtarlamal" (SMPS) güç kayna#" ünitesi kullan"lacak ve güç kayna#" fiyata dahil de#ildir. ÖLÇÜ:Adet
83) 833.592 DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ

Siren fla!örün minimum 100 db/1mt ses !iddetinde olmal"d"r. Siren fla!örün minimum fla! enerjisi 2,5 Joule, fla! frekans" 1 Hz olmal"d"r. Siren fla!ör uzak noktada dahi görülebilir olmal"d"r. Siren fla!örün koruma s"n"f" en az IP 42 olmal"d"r. Siren fla!ör TS EN 54-3 ve TS EN-23 standard"na, 305/2011/AB Yap" Malzemeleri Yönetmeli#ine uygun olarak üretilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi! ve üreticinin performans beyan" ve Avrupa Birli#i taraf"ndan akredite edilmi! kurulu!lardan al"nm"! Performans De#i!mezlik Sertifikas"na sahip siren fla!örün temini, i!yerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çal"!"r halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


84) 833.683 SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜR.SÜR)

85) 833.686 SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜR.SÜR)

B.F.T. 833-660 da belirtilen özelliklerde, pleksiglas" üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde ye!il üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum ç"k"! i!areti yap"!t"r"lm"! veya serigrafi yap"lm"! tek veya çift yüzlü TS 8710 EN 60598-2-22 standard"na uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim S"n"rlar" için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeli#e uygun olarak üretilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi! acil durum yönlendirme armatürü temini, i!yerine nakli ve montaj". ÖLÇÜ:Adet


86) 833.699/1 20 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 1 SAAT SÜRELİ,

87) 833.699/3 65 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 1 SAAT SÜRELİ,

Gerekli mahallerde bulunan armatürlerin acil durum dada çal"!mas"n" sa#lamak için armatürlere monte edilen,yüksek s"cakl"k tipi Ni-cd bataryas", !arj ünitesi ve durum led inden olu!an,elektronik ve saç balastlar ile uyumlu, balast/lümen faktörü 0,2 ve üstünde seçilen dönü!türme üniteleri, i!yerine temini,her nevi malzeme ve i!çilik dahil i!ler halde teslim ÖLÇÜ:Adet


88) 839.101 DAHİLİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI

89) 839.102 HARİCİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI

Hoparlör, telefon, duafon ve benzeri. sistemlerin ana hatlar"nda olabilecek kay"plar" azaltmak üzere projede gösterilen mahallerde uygun empedansl" hat transformatörü tesisi, her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, i!ler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


90) 840.105 HARİCİ TİP HAVA BASINÇLI HOPARLÖR 10 W.

TS 976 EN 60268-5 standard"na uygun, Teknik !artnamesinde yaz"l" özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montaj", her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, i!ler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


91) 840.108 10 W TEK TARAFLI HOPARLÖR

TS 976 EN 60268-5 standard"na uygun, Teknik !artnamesinde yaz"l" özellikte

hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montaj", her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, i!ler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet
92) 844.106 300 W LIK AMPLİFİKATÖR

Teknik !artnamesinde yaz"l" özellikte ses amplifikatörü, demir çerçeve üzerine gösterilecek yere montaj", çerçevesi, boyas", her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, i!ler halde eslimi.ÖLÇÜ:Adet
93) 880.103 TELEFON FİŞ PRİZİ

S"va alt"nda veya üstünde kullan"lacak !ekilde ve kuvvetli ak"mla kullan"lan fi! ve prizlerden farkl" !ekilde erkek ve di!i kontaklar" bulunan, telefon makinalar" ba#lant"s" için, vidal" ba#lant" uçlar"n" haiz yanmayan malzemeden gövdeli özel telefon fi! - prizi, kasas" her nevi ufak malzeme ve i!çilik dahil, yerine montaj" ile birlikte. ÖLÇÜ:Adet


94) 880.1106 RACK KABİNLER 9U 600 mm * 600 mm 19"

Tip testleri yap"lm"! ve buna ait test sonuçlar" idareye verilmi!, arka kapaklar" ve iç dikmeleri( önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kal"nl"#"nda, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kal"nl"#"nda DKP saçtan mamul, dikme aral"klar" 19" geni!li#inde, kabinetlerin alt !aseleri, toz giri!ini engelleyici kablo giri! bölümüne ve kablolar" sabitleme yetene#ine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapaklar" anahtarl" kilitli aç"labilir sökülebilir kabinetlerin ön kapaklar", tamperli, anti statik, secure (güvenli) , füme renkli, rodajl" kal"nl"#" en az 4 mm kal"nl"#"nda cam olan en 135 derece anahtarl" kilitli aç"labilir, sökülebilir, yap"ya sahip ön kapak cam"n"n mukavemetini art"rmak için cam"n etraf"na cam" tutan en az 3 cm. eninde vidal", metal geçmeli,

çerçeve yap"s" olan , elektrostatik toz boya ile boyanm"!, kabinetlerin üst k"sm"nda ve/veya yan yüzeylerinde havaland"rma mazgallar" olan, üst kapak ve/veya !apka söküldü#ü zaman fan grubuna müdahale edebilecek !ekilde tasarlanm"! olan , kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenar" en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinli#i boyunca hareket edebilen özellikteki cihaz"n temini, her nevi ufak montaj

malzemeleri dahil i!ler halde yerine montaj"; ÖLÇÜ:Adet


95) 880.1203 DİKİLİ TİP KABİNETLER 20U 600 mm * 600 mm 19"

Tip testleri yap"lm"! ve buna ait test sonuçlar" idareye verilmi! , arka kapaklar" ve iç dikmeleri ( önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kal"nl"#"nda, kabin etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kal"nl"#"nda DKP saçtan mamul, dikme aral"klar" 19" geni!li#inde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük ta!"yabilen, kabinetlerin alt !aseleri, toz giri!ini engelleyici kablo giri! bölümüne ve kablolar" sabitleme yetene#ine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapaklar" anahtarl" kilitli aç"labilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapaklar", tamperli, anti statik, secure , füme renkli, rodajl" kal"nl"#" en az 4 mm kal"nl"#"nda cam olan en 135 derece anahtarl" kilitli aç"labilir, sökülebilir, yap"ya sahip ön kapak cam"n"n mukavemetini art"rmak için cam"n etraf"na cam" tutan en az 3 cm eninde vidal", metal geçmeli, çerçeve yap"s" olan , elektrostatik toz boya ile boyanm"!, kabinetlerin üst k"sm"nda ve/veya yan yüzeylerinde havaland"rma mazgallar" olan, üst kapak ve/veya !apka söküldü#ü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanm"! olan , kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenar" 9,5±0.01 mm

ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinli#i boyunca hareket edebilen özellikte olmal"d"r. ÖLÇÜ:Adet
96) 880.1272 ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 600 mm

Sistemde kullanılan 19” rack standardına sahip cihazlar için rackta kullanılacak olan rack rafı metal ve en az 2 mm kalınlığında olacaktır. idarenin onayı alındıktan sonra proje ve teknik şartnamedeki özelliklerine uygun olarak temini,nakliyesi,montajı ,işler halde teslimi (sistemin

kurulması için gerekli her türlü alet,edavat,nakliye ve taşımalar ile montaj işçiliği dahildir) ÖLÇÜ:Adet
97) 880.1281 ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (4 FANLI)

Sistemde kullanılan rack dolap içindeki cihazların çalışırken elde edeceği ısının soğutulması ve dağıtılması amacıyla kullanılacaktır. idarenin onayı alındıktan sonra proje ve teknik şartnamedeki özelliklerine uygun olarak temini,nakliyesi,montajı ,işler halde teslimi (sistemin kurulması için gerekli her türlü alet,edavat,nakliye ve taşımalar ile montaj işçiliği dahildir) ÖLÇÜ:Adet


98) 880.1288 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 8 Lİ GRUP PRİZ SİGORTALI

Sistemde kullanılan rack dolap içindeki cihazların enerjilerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır. idarenin onayı alındıktan sonra proje ve teknik şartnamedeki özelliklerine uygun olarak temini,nakliyesi,montajı ,işler halde teslimi (sistemin kurulması için gerekli her türlü


alet,edavat,nakliye ve taşımalar ile montaj işçiliği dahildir) ÖLÇÜ:Adet
99) 880.1293 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 12U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ

Sistemde kullanılan rack dolap içindeki cihazların enerji kablolarını düzenli görmek için kapaklı dikey kablo düzenleyicisi kullanılacaktır. idarenin onayı alındıktan sonra proje ve teknik şartnamedeki özelliklerine uygun olarak temini,nakliyesi,montajı ,işler halde teslimi (sistemin kurulması için gerekli her türlü alet,edavat,nakliye ve taşımalar ile montaj işçiliği dahildir) ÖLÇÜ:Adet


100) 880.1296 ÜRÜNE AİT AKSESUAR 20U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ

Sistemde kullanılan rack dolap içindeki cihazların enerji kablolarını düzenli görmek için kapaklı dikey kablo düzenleyicisi kullanılacaktır. idarenin onayı alındıktan sonra proje ve teknik şartnamedeki özelliklerine uygun olarak temini,nakliyesi,montajı ,işler halde teslimi (sistemin kurulması için gerekli her türlü alet,edavat,nakliye ve taşımalar ile montaj işçiliği dahildir) ÖLÇÜ:AdetDostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə