Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.33 Mb.
səhifə14/15
tarix13.08.2018
ölçüsü1.33 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

3575


 

                213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                  Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

       189                                                          —                                                              20/2/1963

       205           Madde 18, 25                                                                                             1/1/1962

                        Diğer maddeleri                                                                                        28/2/1963

       485                                                          —                                                                8/7/1964

       488                                                          —                                                              1/11/1964

     1318                                                          —                                                              10/8/1970

     1319                                                          —                                                                1/3/1971

     2365           247 nci maddenin 3. bendinin değiştirilmesine ve 255 nci

                         maddenin iki ve üçüncü fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına iliş-

                        kin hükümleri                                                                                             1/1/1982

                        Diğer hükümleri                                                                                         1/1/1981

     2455           1/1/1981 tarihinden geçerli olmak üzere                                                     5/5/1981

     2577                                                          —                                                              20/1/1982

     2686           a) Madde 10, 30 - 32, 40, 42                                                                     1/1/1981

                        b) Madde 33, 36                                                                                        1/1/1983

                        c) Madde 1 - 8, 18 - 26, 35, 39, 41, 43 - 51 vergi mahkemele-

                        rinin göreve başlıyacakları tarihden geçerli olmak üzere                          29/6/1982

                        Diğer hükümleri                                                                                       29/6/1982

     2791           1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere                                                   22/1/1983

     2995                                                          —                                                              27/4/1984

     3094                                                          —                                                            12/12/1984

     3181                                                          —                                                              17/4/1985

     3210                                                          —                                                                4/6/1985

     3239           1. Bu kanunun birinci bölümünün araziye ait, asgari ölçüde

                        birim değer tesbiti için yeniden kurulan TAKDİR KOMİSYON'ları

                         ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan

                        maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri,                               11/12/1985

                        Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan

                        Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri,                                                   1/3/1986

                        2. Bu kanunun beşinci bölümünün, 96. maddesiyle 492 sayılı

                         kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen telsiz harçlarına ait

                        hükümleri (Yıllık Harçlara ait hükümleri hariç) 7/10/1983 tarihinden

                         geçerli olmak üzere,                                                                               11/12/1985

2.        Bu Kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135

                                                                      i.      ve geçici 2, 3 ve 4. maddeleri,                           11/12/1985

3576

 

  Kanun                                                                                                         Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

3.        Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük

                         Bakanlığına yetki veren hükümleri 1/1/1986 tarihinden geçerli

                        olmak üzere                                                                                            11/12/1985

                        5. Bu kanunun diğer hükümleri                                                                  1/1/1986

     3332           8 inci maddenin ikinci fıkrası ile 11,12,13,14,15 ve 16 ncı maddeleri        1/1/1987

                        Diğer hükümleri                                                                                       31/3/1987

     3418           a) 1 - 10                                                                                                      1/4/1988

                        b) 12-13 ve 15                                                                                     1/7/l988   ta-

                                                                                                                                     rihinden  ge-

                                                                                                                                     çerli   olmak

                                                                                                                                     üzere 31/3/1988

                        c) 23 ve 24                                                                                           1/1/1988 tari-

                                                                                                                                     hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere

                                                                                                                                         31/3/1988

                        d) Diğer maddeleri                                                                                    31/3/1988

 

     3482           4 üncü maddesi                                                                                          1/1/1988                        5 inci maddesi                                                                                            1/1/1989

                        Diğer maddeleri                                                                                        5/11/1988

 

     3505           1) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33,                        34 ve geçici 2 nci maddeleri                                                                 (1/1/1989 ta-

                                                                                                                                     rihinden   ge-

                                                                                                                                     çerli olmak

                                                                                                                                     üzere

                                                                                                                                      10/12/1988)

                        2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki

                        yeren hükümleri ile diğer maddeleri                                                       10/12/1988

 

     3689           - 7 nci madde ile 193 sayılı Kanuna eklenen Geçici 35 inci                        maddesi                                                                                                1/1/1990   ta-

                                                                                                                                     rihinden geçerli olmak üzere

                                                                                                                                     20/12/1990 tarihinde

                        - 8 inci madde ile 5422 sayılı Kanuna eklenen Geçici 18 inci

                        maddesi                                                                                                5/9/l990   tari-

                                                                                                                                     hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak   üzere

                                                                                                                                     20/12/1990 ta-

                                                                                                                                     rihinde

-          1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 ve 12 ile 5 inci maddesi 1/1/1991

-           tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere,

-          7 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen

-          geçici 34,36 ve 37 nci maddeleri ve 8 inci maddesiyle 5422

-          sayılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesi                                   1/1/1991

                        - Diğer hükümleri                                                                                   20/12/1990

KHK-449                                                       —                                                            15/10/1991

3476-1

 

                  213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun                                                                                                                  Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

KHK/433        a) 1 ve 3 üncü maddeleri                                                                            1/1/1992

                        b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

                        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;  kadroları  Emniyet  Hizmetleri  Sınıfına  dahil  olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için                                                         15/8/1991

                        2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanununun 36 ncı maddesinin " Ortak Hükümler " bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için                                                                  15/1/1992

                        3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri  sınıflarına ait bulunan personel için                                    15/7/1992

                        4. Kapsama dahil diğer personel için                                                       15/1/1993

                        c) Diğer maddeleri                                                                                15/7/1991 tari-

                                                                                                                                     hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak   üzere

                                                                                                                                           8/7/1991

     3762                                                          —                                                                 7/9/1991

     3824           a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu maddesiyle 5422  sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç)       1/1/1993

                        b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 1/1/1992  tari-

                                                                                                                                     hinden geçerli

                                                                                                                                         olarak

                                                                                                                                          11/7/1992

                        c) Diğer hükümleri                                                                                   11/7/1992

3576-2

 

                213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                   giriş tarihi

     3946           a) 1,2 ve 36 ncı maddeler                                                                    30/12/1993

                        b) 38 md.                                                                                                  1/1/1994

     4008           a) 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddesi

                         ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı

                        bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanu-

                        nunun 15 inci maddesine eklenen  12 numaralı bent                         1/1/1995

                        b) 8 inci maddesi, 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci

                        maddesine eklenen 8 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi

                        Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent                1/1/1996

                         c) 35 inci maddesi                                                             yayımını izleyen ay başında,

                        d) Diğer hükümleri                                                                             6/7/1994

     4108           a) 6 ncı maddesi, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi

                        Kanununa eklenen geçici 23 üncü (bu geçici maddenin

                        "a" bendinin son fıkrası hariç) ve  geçici 24 üncü

                        maddeleri ve 39 ncu maddesinin 2 numaralı bendinin

                        (a) ve (c) alt bendleri                                                                         1/1/1994 tarihinden

                                                                                                                             geçerli olmak üzere 2/6/1995

                                                                                                                                     

                        b) 37 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa                        27/11/1994

                 eklenen geçici 12 nci madde tarihinden hükmü                           tarihinden  geçerli olmak üzere

                                                                                                                                      2/6/1995

                        c) 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 25,  27,  29  ve  31  inci  maddeleri,

                        17 nci  maddesi ile  değiştirilen  Gelir Vergisi  Kanununun

                         ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine ilişkin hükümler                           1/1/1995 tarihinden

                                                                                                                                      geçerli olmak üzere

                                                                                                                                      2/6/1995

                        d) 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (b) ve (c) alt bend-

                        leri 1995 yılı tarihinde kazançlarına da uygulanmak üzere

                                                                                                                                     1/1/1996 taririhinde

                        e) 16 ve 24 üncü maddeleri                                                               2/6/1995 tarihini izleyen

                                                                                                                                      aybaşında

                        f) 12 ve 23 üncü maddeleri                                                           2.6.1995 tarihini izleyen ikinci

                                                                                                                                      ayın  başında

                        g) 34 ve 36 ncı maddeleri, 37 nci maddesi ile Katma Değer Ver-

                        gisi Kanununa eklenilen geçici 11 inci madde ve 39 uncu

                        maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 3 numaralı

                        bendi                                                                                                   1/1/1996 tarihinde

                        h) Diğer hükümleri                                                                                  2/6/1995

KHK/570                                                                                                           15/4/1997 tarihin-

                                                                                                                           den geçerli olmak

                                                                                                                           üzere yayımı olan

                                                                                                                          3/4/1997 tarihinde

     4315                                                                                                              30/6/1997 tarihin-

                                                                                                                           den geçerli olmak

                                                                                                                          üzere yayım tarihi

                                                                                                                             olan  25/12/1997

3576-3
213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİRENMEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE


Değiştiren

Kanunun/KHK’nin Numarası


213 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş Tarihi

4369

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 ve 20, 81/A-(6), (9), (12), (25), (28). maddeleri

29/7/1998

444414/8/1999

4503

10

31/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 29/1/2000

4684

15 inci madde

1/1/2002

473130/12/2001

4751

1 inci maddesinin Mükerrer Madde 49 ile ilgili hükmü
1 inci maddesinin 268 inci madde ile ilgili hükmü
6 ncı maddesi

9/4/2002
1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 9/4/2002 tarihinde

9/4/2002


47831/1/2003

4842

25 inci maddesi
36/g maddesi

1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 24/4/2003

1/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 24/4/2003488417/6/2003

49627/8/2003

5024

Mükerrer 298 inci maddenın (A) fıkrasının (8) numaralı bendi

Diğer maddeleri30/12/2003
1/1/2004

5035

104, 120, 231, 270

2/1/2004


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə