Karadeniz tekniK ÜNİversitesiYüklə 118.34 Kb.
tarix19.12.2017
ölçüsü118.34 Kb.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

FIZ 1001 Fizik I (3+0+1)
Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim.
KIM 1010 Temel Kimya (3+0+1)
Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri, Periyodik Tablo, Bileşikler, İyonik ve Moleküler Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Ölçümler ve Birimleri, Mol, Molar Kütle, Molekül Formüllerinin Hesaplanması, Atomun Yapısı, Atomların Elektronik Konfigürasyonları, Atomik Spektrum ve Enerji Seviyeleri, Kuantum Sayıları ve Orbitaller, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları ve Molekül Şekilleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Reaksiyon Stokiyometrisi, Gazlar, Termokimya
MAT 1011 Matematik I (4+0+0)
Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin grafiklerinin çizimi, grafiklerin kaydırılması. Trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonlar. Limit, limit hesaplama kuralları, süreklilik. Bir fonksiyonun türevi, türevin geometric anlamı, türev alma kuralları, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türevler, zincir kuralı, kapalı fonksiyonun türevi, türev uygulamaları ve diferansiyel kavramı. L'hospital kuralı, sonsuzda limit kavramı, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, fonksiyonlarda ekstremumlar. Asimtot kavramı, fonksiyonların değişimi incelenerek grafiklerinin çizimi. Belirsiz integraller. İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri. Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi. Belirli integrallerde değişken dönüşümü. Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları, kütle hesabı, moment, ağırlık merkezi ve iş. Genelleştirilmiş integraller. Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı (Taylor ve Maclaurın serileri ).
INS 1001 Mühendislik Çizimi (1+2+0)
Teknik çizim araç ve gereçleri. Teknik yazılar. Çizgiler. Ölçülendirme ve ölçekler. İzdüşümler. Görünüşler. Perspektifler. Kesit görünüşler. AutoCAD e giriş. İnşaat Mühendisliği proje uygulamaları.Cisimlerin kesitleri, kesit türleri ve kesit görünüşler. Bilgisayar destekli çizimde komutlar, çizim uygulamaları. İnşaat Mühendisliği projelerinden örnekler.

YDB 1001 İngilizce I (3+0+0)
Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma.
INS 1005 İnşaat Mühendisliğine Giriş (2+0+0)
Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincinin Oluşturulması, İnşaat Mühendisliği Eğitimi sürecinin tanıtılması, Anabilim dallarının ve ders içeriklerinin tanıtılması, Mesleki Yapısal Maket Tasarımı ve Sunumu
TDB 1001 Türk Dili I (2+0+0)
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
AITB 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0+0)
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

2. YARIYIL
FIZ 1002 Fizik 2 (3+0+1)
Elektrik alanları, Gauss Yasası, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüksiyon, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.
JLJ 1012 Mühendislik Jeolojisi (2+0+0)
Yeryüzü ve yeryüzü malzemeleri; Mineraller ve kayaçlar Yapısal jeoloji, Kayaç ve zeminlerin mühendislik özellikleri. Kütle hareketleri Baraj yeri kayaçlarının mühendislik özellikleri Tünel kayalarının mühendislik özellikleri Zemin ve kayaların iyileştirilmesi
MAT 1008 Matematik II (4+0+0)
Diziler ve seriler, konik kesitler ve kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar, düzlemde vektörler, kartezyen koordinatlar ve uzayda vektörler, uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler ve kuadratik yüzeyler, silindirik ve küresel koordinatlar, vektör değerli fonksiyonlar ve uzay eğrileri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, zincir kuralı, gradyan vektörler ve teğet düzlemler, ekstrem değerler ve eyer noktaları, Lagrange çarpanları, iki katlı integraller, kutupsal formda iki katlı integraller, kartezyen koordinatlarda üç katlı integraller, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller, eğrisel integraller, vektör alanları, yüzey alanı ve yüzey integralleri, Stokes teoremi, Diverjans teoremi ve uygulamaları
MHN 1002 Statik (3+1+0)
Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, Statiğin ilkeleri, Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler, Düzlemde genel kuvvetler, Düzlemde bağlar ve taşıyıcı sistemler, Mafsallı sistemler, Kafes sistemler, İpler ve kablolar, Uzay kuvvetler, Merkezsel eksen, Uzayda bağlar ve taşıyıcı sistemler, Ağırlık merkezi, Sürtünme, Virtüel iş ilkes
YDB 1002 İngilizce II (3+0+0)
Present Perfect Present Perfect Adjectives Adjectives & Adverbs Adjectives & Adverbs Passives Passives Conditionals ) Relative Clause Relative Clause Noun Clause Reported Speech Gerunds And Infinitives
INS 1006 İstatistik (3+0+0)
İstatistiğin Tanımı, Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım, eğiklik ve basıklık ölçüleri, Olasılık, Örnekleme dağılımları, Hipotez testleri, Regresyon analizi, Varyans analizi
TDB 1000 Türk Dili 2 (2+0+0)
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

AITB 1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0+0)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.


3. YARIYIL
INS 2009 Malzeme Bilimi (2+1+0)
Cisimlerin atomsal yapısı. Atomsal bağlar. Bağ kuvvetleri ve enerji çukuru kavramı. Atomsal diziliş ve kristal yapı. Kristal geometrisi. Polimorfizm. Kristal kusurları. Katı cisimlerde atomsal yayınım. Cisimleirn fiziksel özellikleri. Cisimleirn ısıl özellikleri. Cisimlerin mekanik özellikleri ve yük altında davranışı. Elastik ve plastic deformasyon. Viskoelastisite. Yumuşak çelik için gerilme-şekildeğiştirme diyagramı. Beton için gerilme-şekildeğiştirme diyagramı. Sertlik deneyi. Darbe deneyi. Yorulma deneyi. Cisimlerin zamana bağlı şekil değiştirmesi. Sünme ve gevşeme kavramları. Cisimlerin reolojisi.
MAT 2011 Diferansiyel Denklemler (4+0+0)
Diferensiyel denklemler ve temel kavramlar. Matematiksel model olarak diferensiyel denklemler. (Adi-kısmi diferensiyel denklemler, diferensiyel denklemlerin derece ve mertebesi. Diferensiyel denklemlerin elde edilişi). Diferensiyel denklemlerin genel, özel ve tekil çözümleri. Varlık-Teklik teoremleri. Yön alanları ve çözüm eğrileri. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, tam ve tam şekle dönüştürülebilen diferensiyel denklemler. Lineer diferensiyel denklem, Bernoulli diferensiyel denklemi ve uygulamalar (nüfus modeli, ivme-hız modeli, ısı problemleri). Değişken değiştirme yöntemi. İndirgenebilir denklemler (Değişkenlerden birini içermeyen ve lineer olmayan diferensiyel denklemler). n-inci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin genel çözüm teorisi (çözümlerin lineer bağımsızlığı, homojen denklemler için süperpoziyon prensibi, özel ve genel çözüm kavramları). n-inci mertebeden sabit katsayılı homojen diferensiyel denklemlerin genel çözümleri. Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ve çözüm yöntemleri. (Belirsiz katsayılar yöntemi Parametrelerin değişimi yöntemi). Başlangıç ve sınır değer problemleri. (Sınır değer problemleri için özdeğerler, öz fonksiyonlar. Fiziksel uygulamalar, mekanik titreşimler, Elektrik devreleri). Değişken katsayılı homojen ve homojen olmayan diferensiyel denklemler (Cauchy-Euler, Legendre diferensiyel denklemleri). Mertebe düşürme yöntemi. Diferensiyel denklemlerin adi nokta civarında seriler yardımıyla çözümü. Laplace ve ters Laplace dönüşümleri. Sabit ve değişken katsayılı başlangıç değer problemleri ile Delta-Dirac ve öteleme fonksiyonlarını içeren diferensiyel denklemlerin Laplace yöntemiyle çözümleri. Diferensiyel denklem sistemleri. Yüksek mertebeden diferensiyel denklemlerin birinci mertebeden sisteme dönüştürülmesi. Homojen diferansiyel denklem sistemlerin özdeğer, özvektör yöntemi ile çözümü. Homojen olmayan sabit katsayılı diferensiyel denklem sistemlerinin çözümleri. Laplace dönüşümlerinin diferensiyel denklem sistemlerine uygulanışı. Diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri (Euler ve Runge-Kutta yöntemi).
INS 2015 Dinamik (2+1+0)
Tanım ve sınıflandırma, Maddesel noktanın kinematiği, Maddesel noktanın kinetiği, İş ve enerji, İmpuls ve momentum, Rijit cisimlerin kinematiği, Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği, Rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri, Mekanik titreşimler.
INS 2033 Mukavemet I (3+1+0)
Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvetler, Gerilme şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke kanunları), Şekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Kesit tesiri diyagramları, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik, eğilme)
INS 2021 Sayısal Çözümleme (2+1+0)
Matematiksel Temeller ve Hata Analizi, Cebirsel Denklemlerin Kökleri, Cebirsel Denklem Sistemlerinin Çözümü, Eğri Uydurma, Sayısal İntegrasyon ve Sayısal Türev
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER S31
INS 2003 Mesleki İngilizce (2+0+0)
İnşaat mühendisliği ile ilgili konular analiz edilecek, tartışılacak ve elde edilen ana fikir özetlenecektir.
INS 2001 İngilizce Okuma Yazma (2+0+0)
Bölümle ilgili okuma parçaları; Dil bilgisi çalışmaları; Kelime ve çeviri aktiviteleri; Dinleme etkinlikleri; Bölümle ilgili güncel konular hakkında münazaralar
INS 2025 İş Hayatında İngilizce (2+0+0)
Yapı malzemeleri, yapı malzemelerinin türleri, inşaat mühendisliği nedir, beton ve katkıları, betonun testi, asfalt kaplamalar, geoteknik mühendisliği, temel türleri, adhezyon ve kohezyon tanımları, yüklerin sınıflandırılması, beton katkıları, gradasyon türleri, çimento ve agrega üretimi
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER S32
INS 2023 Sunum ve Sunuş Teknikleri (2+0+0)
Sunum kavramı, sunumun yapılandırılması, etkili sunum, akademik sunum teknikleri, akademik sunum teknikleri, artikülasyon, iletişim-girişimcilik ve etkili sunum ilişkisi
INS 2027 İletişim Becerileri (2+0+0)
Hem toplumda ve hem de bireyler arasında sağlam ilişkiler kurmayı sağlar
INS 2029 Mühendislik Etiği (2+0+0)
Giriş, Etiğin temelleri, mesleki etik, mühendislik etiği
INS 2001 İnsan ve Çevre (2+0+0)
Çevre kalitesinin temel elemanları ve ilkeleri, ekosistem kavramı, kaynaklar, canlı sistemlerde mineral döngüleri, nüfus, yiyecek ve açlık; enerji ve çevre, insan faaliyetlerinin sağlık ve çevreye olan etkileri, atık ve hastalıklar, su kirliliği, su kirleticileri ve denetim, hava kirliliği, yerel ve küresel sorunlar, katı atıklar ve yönetimi, arazi kullanımı ve yanlış kullanımı, teknoloji ve çevre endüstriyel kirlilik, katı ve sıvı atıkların azaltılması, tehlikeli atıklar ve maddeler, toplumsal ve etik sorunları, ÇŞB ve diğer bakanlıkların çevre yaklaşımları, Katı atık depolama sahaları, içme suyu arıtma tesisleri, atıksu uzaklaştırma sistemler.

INS 2007 Bilim Tarihi (2+0+0)
Tarih sürecinde Bilimin ilerleyişini öğrenmek

4. YARIYIL

INS 2000 Yapı Malzemesi (3+0+1)
Kalsiyum esaslı bağlayıcılar. Alçı ve kireç; Çimentolar. Çimentonun üretimi, bileşimi ve türleri; Hidratasyon ve hidratasyon ürünleri. Çimentoların fiziksel ve mekanik özellikleri. Agregalar. Agregaların özellikleri. Agregada zararlı maddeler. Elek analizi ve granülometri. Agrega granülometrisinin uygunlaştırılması. Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkı maddeleri. Puzolanik malzemeler. Puzolanik aktivite. Doğal ve yapay puzolanlar. Taze beton özellikleri. İşlenebilirlik metotları. Betonda ayrışma, peteklenme, ve su kusma. Anormal hava koşullarında beton dökümü. Sertleşmiş beton özellikleri. Betonun basınç dayanımın etkiyen faktörler. Betonun yük etkisinde davranışı. Betonda rötre ve sünme. Betonda permeabilite ve dayanıklılık. Beton bileşimi hesabı. Beton sınıfları ve çevresel etki sınıfları. Betonda kalite kontrol. Metaller.
INS 2030 Mühendislik Matematiği (4+0+0)
Fourier serileri ve genel Fourier serilerinde yakınsaklık. Fourier sinüs ve kosinüs serileri, diferansiyel denklemlerin Fourier seri çözümleri. Birinci ve ikinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemlere giriş. Isı ve dalga denklemlerinin değişkenlerine ayırma yöntemi ve Laplace dönüşümü yardımı ile çözümü. Sturm-Liouville problemleri ve öz fonksiyon açılımları. Kompleks sayılara giriş ve özellikleri. Kompleks fonksiyon kavramı. Kompleks fonksiyonların geometrik gösterimleri. Kompleks fonksiyonlarda limit, Süreklilik, Türev. Analitik ve harmonik fonksiyon kavramı. Kompleks fonksiyonların integrali. Cauchy integral teoremleri ve uygulamaları. Cauchy türev teoremleri ve uygulamaları. Taylor ve Laurent serileri.Rezidü Teoremi ve reel integrallerin hesabına uygulanması.
INS 2032 Mukavemet 2 (3+1+0)
Atalet Momentleri, Basit Eğilme, Kesmeli Eğilme, Elastik Eğri, Eksantrik Normal Kuvvet, Normal Kuvvet ve Burulma, Eğilmeli Burulma, Enerji Yöntemleri, Burkulma
HRT 2014 Ölçme Bilgisi (1+1+0)
Temel harita bilgisi, harita yapım yöntemleri hakkında genel bilgilendirme; Ölçü birimleri ve hataları; basit ölçü yöntemleri; Alan hesapları, Yükseklik ölçmeleri; Ölçme tekniklerine yönelik arazi uygulamaları ve GPS Teknolojisi
INS 2012 Hidroloji (2+0+0)
Giriş. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı Suyu, Yüzeysel Akış ve Akım Ölçümleri, Hidrograflar, Taşkın Analiz
SOSYAL SEÇMELİ DERLER S41
INS 2024 Pazarlamaya Giriş (2+0+0)
Pazarlama nedir? Pazarlama ile ilişkili kavramlar, Pazar tanımı, pazarlama konusunda gelişmeler, makro ve mikro pazarlama, mekânsal pazarlama, aracı kullanma bakımından pazarlama, ürün (ürün planlama ve geliştirme), fiyat, dağıtım ve tutundurma fonksiyonları, talep fonksiyonları, müşteri nedir, müşteri türleri, mübadele, takas, pazarlamanın yenilikçi tanımı
INS 2004 İş Hukuku (2+0+0)
Giriş, İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Hukukunun Uygulama Alanları, İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları, İş Sözleşmesinin Türleri, İş Sözleşmesinin Yapılması, İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kıdem Tazminatı, İşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi, İşin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
INS 2008 Yönetimde Yaratıcılık (2+0+0)


INS 2038 İnsan Kaynakları ve Yönetimi (2+0+0)

INS 2006 İşletme Yönetimi (2+0+0)


INS 2026 İnşaat Sözleşmeleri (2+0+0)
Sözleşmelerin Temel Özellikleri, İnşaat Sözleşmeleri, Sözleşme Ekleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kamuya Ait İnşaat İşlerinde Uygulanan Sözleşmeler, Anlaşmazlıkların Çözülmesi ve Tahkim, İhale Teklif Bedelinin Hesaplanması, Yapı Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması, Teknik Şartname, Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Bu Aşamanın Yapı Üretimi İçin Önemi, Sözleşme Yönetimi.
INS …. Endüstriyel Demokrasi (2+0+0)

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T42

INS 2022 Yapay Zeka Yöntemleri (3+0+0)
Yapay zeka tekniklerinin tanıtılması. İleri beslemeli geri yayınımlı yapay sinir ağları yönteminin temel kavramları. Farklı inşaat mühendisliği sorunları için bu yöntemin uygulamaları.
INS 2020 Bilgisayar Programlama (3+0+0)
Programlamaya giriş, algoritma, akış diyagramı, Fortran programlama dili ve kullanımı, Turbo Pascal programlama dili ve kullanımı.
INS 2028 Bilgisayar Destekli Çizim (3+0+0)
Katmanlar, renkler, çizgiler ve kalem kalınlıkları Temel çizim komutları Düzenleme komutları Görüntü kontrol komutları Yazım komutları Ölçülendirme komutları Nitelik ve sorgulama komutları İnşaat Mühendisliği proje çizimlerinin oluşturulması Çizim kütüphanesi oluşturulması ve kullanılması
INS 2034 İnşaat Mühendisliğinde Matlap Uygulamaları (3+0+0)
Programlamaya giriş, Matlab giriş, algoritma, akış diyagramı, değişkenler, operatörler, içiçe koşullar, mantıksal operatörler, fonksiyonlar, diziler matrisler
INS …. Hesap Tablosu Yardımıyla İnşaat Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0)
Menüler, Araç Çubukları ve Düğmeler, Çalışma Sayfaları ve Kitapları ile Çalışmak, Hücreler ve İçerikleri, Fonksiyonlar, Matris Formülleri, Biçimlendirme, Grafik Oluşturma ve Düzenleme, Bilgi Bankası (Veri Tabanı) İşlemleri, İnşaat Mühendisliği Uygulamaları.


5. YARIYIL

INS 3001 Zemin Mekaniği I (3+0+1)
Zeminlerin oluşumu. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması:Zemin tane dağılım eğrisi, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri. Zeminde su ve efektif gerilme. Zeminlerin permeabilitesi. Zeminde su akımları. Kompaksiyon, Zeminlerde düşey gerilme dağılışı.

INS 3017 Yapı Statiği I (2+1+0)
Genel bilgiler. Yapıların tanımı, sınıflandırması, modelleme ve idealizasyonu. Çerçeve yapılar, kemerler, kafes sistemler vb. izostatik sistemlerin analizi. Hareketli yükler ve tesir çizgileri. Yapıların deformasyon analizinde iş ve enerji prensipleri ile uygulamaları. Kuvvet yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi.
INS 3015 Ulaşım I (3+1+0)
Ulaşımın ve ulaşım sistemlerinin gelişimi ve boyutları. Karayolu ekipmanlarının tanıtımı. Karayolu trafiği ve görüş mesafelerinin genel özellikleri. Yolların kapasiteleri. Yol geometrik standartları. Yatay ve düşey kurbalar. Horizontal ve geçiş eğrileri. Düşey kurba hesapları ve hacim hesapları. Kütle-Hacim diyagramları ve dengeleme.
INS 3019 Akışkanlar Mekaniği (3+0+1)
Temel kavramlar, Hidrostatik, Akışkanların kinematiği ve dinamiği, Rölatif denge, Sürtünmesiz bir boyutlu akım.
INS 3027 Girişimcilik (2+0+0)
Girişimciliğin tanımı, girişimcinin sahip olması gereken özellikler, şirketlerin hukuki yapıları, iş fikirleri, iş planı oluşturma, iş alma, talep tahmini, tesis planlama, pazarlama, pazarlık, finansal kaynak bulma ve yönetme
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T51
INS 3003 İş Makineleri (3+0+0)
İş makineleri Yol inşaatında kullanılan iş makineleri greyder, dozer, kamyon, forklif, sıkıştırma makinaları, beton pompa makinası, skryper, mikser makinası ve kamyonu, işmakinası günlük verimi

INS 3005 Mimarlık Bilgisi (3+0+0)
Tanımlamalar, mimarlık terimleri, projelerin oluşumuna yönelik yardımcı bilgiler, binanın kurgusunu oluşturan öğeler (duvar, döşeme, çatı,vb.), farklılaşan proje ölçekleri, strüktürel yapı ve taşıyıcı sistem kavramı ile binanın buluşması, mimari projelerin okunmasına yönelik çalışmalar
INS 3029 Yapı Elemanları (3+0+0)
Mühendislik Yapılarının Elemanları Anlatılmaktadır.
INS 3021 Yapı Fiziği (3+0+0)
Mekanik etkiler ve yapı fiziği sorunları. Malzemelerin ısıl özellikleri. Isıl yayınım. Isıl kapasite. Isıl direnç. Isıl iletkenlik. Isıl geçirgenlik. Isıl köprüler ve ısı kaybı. Isı yalıtım hesapları. Isı yalıtım malzemeleri. Isıl genleşme. Su-nem etkisi ve yapı fiziği sorunları. Yoğunlaşma. Nem-ısıl iletkenlik etkileşimi. Su yalıtımı ve su yalıtım sistemleri. Zemin rutubetine karşı yalıtım. Ses etkisi ve yapı fiziği sorunları. Ses dalgalarının özellikleri. Desibel skalası. Malzemede ses geçirimliliği ve ses yalıtımı. Ses emici malzemeler. Fiziksel-kimyasal etkiler ve yapı fiziği sorunları. Malzemede radyasyon, yangın ve korozyon etkisi.

INS …. Kıyı Mühendisliği (3+0+0)
Giriş, Dalgaların Sınıflandırılması, Dalga transformasyonu, Rüzgar yardımıyla dalgaların tahmini, Dalga istatistiği, Dalga spektrumu, Dalga kuvvetleri, Kıyılarda sediment taşınımı, Kıyı çizgisi değişimleri, Kıyıya dik ve paralel taşınım, Kıyı yapılarının neden olduğu kıyı değişimleri, Arazi ve model çalışmaları.

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T52
INS 3025 Beton Teknolojisi (3+0+0)
Betonun doğal yapısı. Betonda geçiş bölgesi. Betonun temel bileşenleri. Çimento. Çimentonun üretimi. Hidratasyon ürünleri. Agrega. Agregaların sınıflandırılması. Karma suyu. Kimyasal katkı maddeleri. Mineral katkılar. Betonun karılması. Betonun taşınması. Betonun pompalanması. Betonun vibre edilmesi ve yerleştirilmesi. Betonun sıkılanması. Beton yüzeyinin düzeltilmesi. Betonun kür edilmesi. Sıcak havada beton dökümü. Soğuk havada beton dökümü. Betonda derzler. Kalıplar. Hazır beton ve teknolojisi.
INS 3033 Geleneksel Yapı Malzemeleri (3+0+0)
Geleneksel yapı malzemelerinin sınıflandırılması ve karakteristik özellikleri,Doğal taşlar, Demirli ve demirsiz metaller, Pişmiş toprak malzemeler, Harçlar, Sıvalar, Boyalar, Ahşap malzemeler, Cam malzemeler, Plastik malzemeler
INS 3037 İnşaat Mühendisliğinde Çevre Sistemleri (3+0+0)
1. Giriş

2. Mühendislik-Çevre İlişkisi

3. Çevre Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Parametreler

4. Çevresel Biyoloji, Fizik ve Kimya Kavramları

5. Çeşitli Mühendislik Yapılarının Çevresel Etkileri

6. Çevreye Uyumlu Planlama ve Projelendirme


INS …. Mühendislik Ekonomisi (3+0+0)
Mühendislik Ekonomisine Giriş, Mühendislik Ekonomisinde Maliyetler, Arz ve Talep, Nakit Akış Kavramı, Paranın zaman değeri: Eşit serili ödemeler, Eğimli nakit akışları, Değerleme Metotları: Şimdiki Değer, Yıllık Eşdeğer, Gelecek Değer, Alternatiflerin seçimi, Geri ödeme periyodu, Nominal ve efektif faiz.
INS …. Zemin Mekaniği Deneyleri (3+0+0)

INS …. Mekanik Titreşimler (3+0+0)

6. YARIYIL
INS 3008 Yapı Statiği 2 (3+1+0)
Yerdeğiştirme ve matris yöntemlere giriş. Yerdeğiştirme yöntemleri (Moment Dağıtma ve Açı Yöntemi) ve matris yöntemlerle hiperstatik sistemlerin analizi.
INS 3004 Hidrolik (2+0+1)
Borulardaki akım, Açık kanallarda üniform olan ve olmayan akımlar, Açık kanallarda tedrici ve ani değişen akımlar, Boyut analizi, Hidrolik modeller, Laboratuar deneyleri.
INS 3006 Zemin Mekaniği 2 (2+1+0)
Zeminlerin kayma direnci. Şevlerin stabilitesi. Yanal zemin basınçları. Dayanma yapıları: Dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı kaplamaları. Konsolidasyon.
INS 3010 Ulaşım 2 (2+1+0)
Yol alt yapısının hazırlanması; toprağın kazılması, dolgu prensipleri, sıkıştırma yöntemleri. Drenaj sistemleri. Demiryolu üst yapısı. Demiryolu taşıtları. Vagon hareket denklemleri ve uygulaması. Demiryollarının geometrik özellikleri. İstasyonlar.
INS 3000 Betonarme-I (2+1+0)
Giriş ve tarihçe, beton ve donatının mekanik nitelikleri, beton-donatı aderansı (etken faktörler, doğru ve eğri eksenli donatı çubuklarında aderans boyları, aderansı arttıran önlemler) ve donatı ekleri, donatı büküm yerlerinde oluşan etkiler ve alınması gereken önlemler, beton örtü kalınlıkları (pas payları) ve görevleri, betonarme yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik mukavemet hallerine gore hesabı: Merkezi normal kuvvet (basınç ve çekme) , düz ve eğik basit eğilme, dışmerkez normal kuvvet (düz ve eğik birleşik eğilme) , kesme kuvveti ve burulma moment, betonarme yapı elemanlarında sehim hesabı, çatlama olayı ve alınması gereken önlemler.

INS 3002 Çelik Yapılar (3+1+0)
Çelik yapı tasarımı ile ilgil genel bilgiler ve yapısal özelikler, yükler ve yük birleşimleri, birleşimler ve birleşim elemanları, kaynaklı ve cıvatalı birleşimler, çelik yapılarda elemanlar, emniyet gerilmeleri yöntemi ile tasarım ve detaylandırma, çekme elemanlarının tasarımı, basınç elemanlarının tasarımı, kirişler ve kiriş kolon birleşimleri, yanal burkulma, çelik çatı projelendirme ilkeleri, stabilete, özel birleşimler.

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T61
INS 3014 Yığma Yapılar (3+0+0)
Giriş. Yığma Yapı Malzemeleri. Yığma Yapı Sistemleri. Yığma Yapılar Hakkında Yönetmelik ve Standartlar. Yığma Yapılarda Genel Düzensizlik Durumları. Yığma Yapıların Statik Yükler Altında Davranışı. Yığma Yapıların Dinamik Yükler Altında Davranışı. Yığma Yapılarda Hasar Türleri. Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi. Uygulamalar.
INS 3018 Deprem Mühendisliğine Giriş (3+0+0)
Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler, deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması, deprem büyüklüğü, şiddeti ve depremsel bölgelendirme, deprem hareketinin kaydı, şliddet çetvelleri, titreşim sistemlerinin dinamiği, deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği, tepki spektrumları, peryot tanım alanı yöntemleri, zaman tanım alanı yöntemi, yapılarda deprem hasarı, yapıların çeşitli yöntemlerle depreme göre çözümlemesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı projelendirme ilkeleri. .

INS 3020 Zemin Mekaniği III (3+0+0)

Ders, öğrencilerin numune alınması, zeminlerin temel fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin kompaksiyonu, arazide kompaksiyon, zeminlerin konsolidasyonu, bir boyutlu konsolidasyon teorisi, geçmiş gerilme koşulları, konsolidasyon katsayısının belirlenmesi konularında detaylı bilgiye sahip olmalarını amaçlıyor.INS 3022 Sığ Temellere Giriş (3+0+0)
Birleşik Temeller: Dikdörtgen Tabanlı Birleşik Temel, Yamuk Tabanlı Birleşik Temel, Bağ Kirişli Birleşik Temel, Oturmaları Kavramı, Kohezyonlu Zeminde Oturma Hesapları: Terzaghi Konsolidasyon Teorisi, Kohezyonsuz Zeminde Oturma Hesapları: Arazi Deneyleri İle Oturma Hesapları, Laboratuvar Deneyleri İle Oturma Hesapları ve Teorik Yaklaşımlarla Oturma Hesapları
INS 3024 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3+0+0)
Şevlerin sayısal yöntemlerle stabilite analizleri, zeminlerde sızan suyun sayısal yöntemlerle analizi, istinat yapılarına etkiyen gerilmelerin sayısal yöntemlerle belirlenmesi ve projelendirilmesi, sığ ve kazıklı temellerin sayısal yöntemlerle analizi.
INS 3026 Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı (3+0+0)
giriş aashto kgm şartname yol tasarımı mnpave yazılım programı

INS … Kıyı ve Liman Yapıları (3+0+0)
Giriş. Dalga mekaniği.Limanlar.Kıyı koruma yöntemleri. Yapay kıyı beslemesi. Kıyı ve liman modelleri. Kıyı alanlarının yönetimi.
INS …. Yapılarda Yalıtım (3+0+0)


7. YARIYIL

INS 4015 Su Kaynakları (3+1+0)
Giriş. Sulama-kurutma. Akarsuların düzenlenmesi ve katı madde hareketi. Bağlamalar. Su alma yapıları. Barajlar ve baraj etüdleri. Dolgu barajları, Beton ağırlık barajlar. Payandalı barajlar. Kemer barajlar. Derivasyon tünelleri ve batardolar. Barajlarda boşaltım tesisleri, Su kuvvetleri.
INS 4041 Temeller (2+1+0)
Zeminlerin taşıma gücü. Zemin incelemesi (etüdü). Sığ temeller. Derin temeller.


INS 4029 Betonarme 2 (3+1+0)
Döşemeler  (bir  ve  iki  doğrultuda  çalışan  kirişli  ve  dişli döşemeler,    kirişsiz    döşemeler).    Kirişler.     Kolonların konstrüksiyon   esaslar  ve  önboyutlandırılması.   Merdivenler. Betonarme  yapıların  rüzgar ve deprem  etkilerine  göre  hesabı. Temeller  (tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye  ve  kazık temeller).   Bir binanın  betonarme   projesinin   yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı sistem seçimi, döşeme,  kiriş,  kolon,  merdiven  ve  temel  hesapları,  bunlara ilişkin  kalıp-donat  planları, kesit  detayları  ve  aplikasyon planlarının çizimi, metraj.
INS 4001 Mühendislik Tasarım (1+2+0)


INS 4045 Mesleki Deneyim I (0+2+0)


TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T71
INS …. Demiryolu (3+0+0)
Dünyada Ve Ülkemizde Demiryolları Konusundaki Gelişmeler ve Teknik Özellikler, Demiryolu Güzergahında Standart Elemanlar, Geçki Geometrik Standart Elemanları (Eğimler), Geçki Geometrik Standart Elemanları (Dever, Geçiş Eğrileri), Platform Tipleri, Demiryollarında Dirençler, Çekim Kuvveti, Katar Yükünün Hesabı, Frenler Üstyapı, Üstyapı Elemanları, Bağlantı Elemanları, Üst Yapının Döşenmesi, hızlı demiryolu.

INS …. Baraj Projelendirme Esasları (3+0+0)
Giriş, Yükleme ve güvenlik faktörü, Baraj yeri araştırmaları, Jeoloji, Temeller, Dolusavaklar, Yapım, Hidroelektrik enerjisi.

INS …. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş (3+0+0)
Giriş. Depremin nedenleri ve deprem terimleri. Mimari projede uyulması gereken kurallar. Yapı taşıyıcı sistem elemanları ve sistemleri. Tepki spektrumlarının elde edilmesi. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik. Eşdeğer yatay yük, mod birleştirme ve zaman tanım alanında hesap yöntemleri. Uygulamalar.

INS …. Ön Germeli Beton Yapı Elemanları (3+0+0)
INS …. Denize Deşarj Yapıları (3+0+0)
Atık suların denize verilme kriterleri, Deşarj yapılarının çeşitleri, Deşarj yöntemleri, Deşarj borusu ve yayıcı hidroliği, Seyrelme hesapları, Boru hatlarının deniz tabanında stabilite hesapları.

INS …. Dayanma Yapılarının Projelendirilmesi (3+0+0)
Yanal zemin basınçları. Dayanma yapıları: Dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı kaplamaları.

INS …. Yüksek Yapılar (3+0+0)

INS …. Parke Taşı Kaplamalı Yol Tasarımı (3+0+0)
Parke taş kaplama yol üst yapı kesiti, yüzey tabakası, serme döşeme destek tabakası, temel tabakası, alt temel tabakası, kilit ta blok kalınlıkları, kaplama türüne nihai kullanıma göre minimum kalınlıklar, tasarım amaçları için saha değerlendirilmesi, altyapı zemininin taşıma gücü değerlendirmesi (CBR), ticari trafik değerlendirmesi, üstyapı inşaat kalınlık belirlemesi, serilme tasarım örnekleri, beton plak kaplama, derz genişlikleri

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T72
INS … Betonarme Köprülerin Tasarımı (3+0+0)

INS … Ahşap Yapılar (3+0+0)
Ahşap Yapılarının İnşaat Mühendisliğindeki yeri ,ahşapın özellikleri, ahşap yapılarda birleşim, araçları, dişli, çivili, bulonlu ve kamalı birleşimler, çekmle çubukları, tek ve çok parçalı basınç çubukları, eğilmeye çalışan elemanlar, ahşap çatı sistemleri.

INS … Su Kuvveti Tesisleri (3+0+0)
Su kuvvetleri tesisleri, Su kullanım prensipleri, Su kuvvetleri tesislerinin temel prensipleri, Nehir tesisleri, Baraj tesisleri, Derivasyon tesisleri, Depolama tesisleri, Diğer hidrolik tesisler, Enerji planlamasında su kuvveti, Kuvvet tesislerinde enerji dönüşümü, Elektrik enerjisi.
INS …. Derin Temellere Giriş (3+0+0)
Kazıkların sınıflarıdırılması, ahşap, beton , çelik ve karma kazıklar , Kazık çakma düzenleri, Kazıkların taşıma gücü, statik kazık formülleri, dinamik kazık formülleri, kazık yükleme deneyi, kazık grupları ve taşıma güçleri, Yanal yüklenmiş kazıklara giriş, Ayaklar, Kesonlar.

INS ….Ulaşım III (3+0+0)
Giriş. Asfalt kaplamaların yüzey özellikleri. Esnek yol üst yapılarında kullanılan malzemeler. Bitümlü karışımlar. Esnek üst yapılarda gerilmeler. Esnek üst yapıların tasarımı.
INS …. Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı (3+0+0)
Öğrencilere metraj, yaklaşık maliyet hesaplarına ait temel bilgilerin verilmesi ve e-hakediş paket programını kullanarak metraj, yaklaşık maliyet hazırlayabilme becerisini kazandırmak.
INS … Mühendislik Hidrolojisi (3+0+0)

INS … Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı (3+0+0)
Giriş, Tanımlar ve kavramlar, Yönetmelikler Standartlar, Taşıyıcı sistem seçimi, Bilgisayar programının tanıtılması ve çelik yapı tasarımı, Çelik yapılarda birleşim çeşitleri ve uygulamalar.

8. YARIYIL

INS …. Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+0+0)
Giriş. Nüfus ve iletim debisi hesabı. Suların derlenmesi. Suların İletilmesi. Depolar. Dağıtım şebekeleri. Atık su toplama ve uzaklaştırma sistemleri.

INS…. Şantiye Yönetimi (2+0+0)
Yapı yönetimi ile ilgili tanımlar, şantiye organizasyonu ve yönetimi, kazı işleri ve zeminlerin sınıflandırılması, kazı hacmi hesapları, nakliye analizleri, ihale işleri ve sözleşmeleri, metraj ve keşif işleri, iş programları (GANNT, PERT, CPM), bilgisayar destekli iş programı hazırlama, işçi sağlığı ve iş güvenliği.
INS …. İnşaat İşlerinde İş Güvenliği (2+0+0)
Giriş. Genel kavramlar. İş kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemi. İş kazalarında sayısal durum. İş kazalarının karşılaştırma ve değerlendirmesi. Konuyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler. Türkiye'de iş güvenliği denetimi, işverenlerin ve teknik elemanların sorumlulukları. İş kazası nedenleri (genel nedenler, kazalara yol açan güvensiz durum ve davranışlar). Şantiyelerde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenlik önlemleri.


INS …. Bitirme Projesi (2+2+0)


INS …. Mesleki Deneyim 2 (0+2+0)


TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T81
INS …. Yapı Statiği III (3+0+0)
Yapı sistemlerinin modellenmesi. Genel bilgiler. Eksen takımları. Uç kuvvetleri ve uç yer değiştirmeleri. Rijitlik matrisleri. Dönüştürme matrisleri. Sistem eksen takımında rijitlik matrisi. Sistem rijitlik matrisi ve yükleme vektörleri. Sınır şartları. Matris deplasman yönteminde hesap sırası. Uygulamalar. Özel durumlar. Çubuk sistemlerinin serbest titreşimi. Çubuk sistemlerinin deprem hesabı.
INS …. Bilgisayar Destekli Bina Tasarımı (3+0+0)
Taşıyıcı sistem seçimi, PROBİNA ve İDESTATİK, Bilgisayar Programları ile yapı tasarımı, Bilgisayar programları ile çözülmüş projenin SAP programı ile çözümü, Uygulama: Öğrencilerin projeleri hazırlaması.

INS …. Çelik Yapıların Hesap ve Tasarımı (3+0+0)
Giriş, Çelik yapılara taşıyıcı sistemler, çelik yapılarda yükler, kirişlerin tasarımı, kiriş-kiriş birleşim detayları, kiriş-kolon birleşim detayları, kolon ve yanal stabilite elemanlarının tasarımı, kolon ayağı detayı, yönetmelik kayıtları.

INS …. Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0)
Giriş, klasik kiriş teorisi, yaklaşık çözüm yöntemleri, minimum potansiyel enerji teoremi, bir boyutlu problemler, Co sürekliliği , alan koordinatları ve şekil fonksiyonları, C1 sürekliliği,kiriş elemanların modellenmesi, iki boyutlu, elemanlar, sayısal integral, yakınsama kriterleri.
INS …. Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0)
Temel kavramlar, Tek serbestlik dereceli sistemler, Çok serbestlik dereceli sistemler, Mod süperpozisyonu yöntemi ile dinamik analiz, Yapıların deprem davranışı.

INS … Tüneller (3+0+0)
Tünellerin uygulama yerleri, Etüt ve aplikasyon esasları, Tünele gelen etkiler, Tünel kaplamasının boyutlandırılması, İksa yöntemi, Galeri ve kuyular, Tünel inşaat yöntemleri, Özel metotlar, Havalandırma.

INS …. Zemin İncelemesi (3+0+0)

Giriş, zeminlerden örnek alınması, zemin inceleme derinliği, zemin inceleme yöntemleri, zeminlerin emin taşıma gücünün belirlenmesi, zemin inceleme raporlarının hazırlanması.


INS …. Havaalanı Yol Projelendirilmesi (3+0+0)
havaalanı yol kaplama projelendirme

INS …. Beton Yol Tasarımı ve Uygulaması (3+0+0)
Beton ve asfalt yolların farklılıkları, beton yol türleri, beton yol temel uygulamaları, malzeme özellikleri, arazi ve laboratuvar kalite kontrol testleri, şartnameler, derzler ve plaka birleşim uygulamaları, dinamik ve statik yükler, çevresel koşullar, gerilme birim şekil değiştirme analizleri, temel tabaka, geri dönüşüm, maliyet analizleri.

INS …. Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi (3+0+0)
Sonlu elemanlar yöntemine giriş, İki ve üç boyutlu yapıların matematik modellenmesi, Genel amaçlı yapı analizi programlarının (SAP90, SAPIV, NONSAP, STOCAL, ETABS, SAFE, ANSYS) tanıtımı ve kullanımı, Hazır paket programlarıyla yapıların statik ve dinamik analizi.

INS …. Asfalt Kaplamalar (3+0+0)
Yol üstyapısı, Rijit üstyapı, Esnek üstyapı, Agregalar, Agregalara uygulanan deneyler, Bitümlü bağlayıcılar, bitümlü bağlayıcılara uygulanan deneyler, Asfalt kaplamalar, Asfalt kaplamalara uygulanan deneyler, Marshal yöntemi ile asfalt kaplama karışım dizaynı.

INS …. Su Arıtma Yapıları (3+0+0)
Yüzeysel suların oluşumu ve dağılımı. Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Kirlilik unsurlarının sınıflandırılması. Su kirlenmesi kontrolünde hidrolik ve hidrolojik unsurlar. Su arıtma yöntemleri. Teknolojik seçim alternatifleri. Yöntem-teknoloji-su kalitesi-su kirliliği ilişkileri.

INS …. Zeminlerin Stabilizasyonu (3+0+0)
Yüzeysel stabilizasyon: Katkısız stabilizasyon (Kompaksiyon, mekanik stabilizasyon, drenaj vb.), katkılı stabilzasyon (Kireç, çimento, bitüm, uçucu kül vb. stabilizasyonu). Derin stabilizasyon: Ön yükleme yöntemi, düşey kum drenleri yöntemi, elektro-osmoz yöntemi, ısıl stabilizasyon, derin kompaksiyon, vibroflotasyon, enjeksiyon, geotekstillerle stabilizasyon vb.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə