Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G’ulomova, Sharofat Yo’ldosheva, Sharofjon Sariev ona tili o’qitish metodikasi darslikYüklə 1,61 Mb.
səhifə114/119
tarix24.01.2023
ölçüsü1,61 Mb.
#122527
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   119
Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G’ulomova, Sharofat Yo’l

Savol va topshiriqlar:
1. O’quvchilar nutqini o’stirish sohasida maktab va o’qituvchi oldiga qo’yilgan asosiy vazifalarni ayting.
2. Boshlang’ich sinf o’quvchilaridan biri nutqining asosiy xususiyatlarini tekshiring.
3. Maktabda lug’at ustida ishlashning asosiy yo’llarini tushuntiring.
4. «Lug’at ustida ishlashda o’quvchilarning bilish faolligi va mustaqilligini oshirish» mavzusida axborot tayyorlang.
5. Izohli lug’atlar, sinonimlar, antonimlar, frazeologik lug’atlardan foydalanib, I, II, III, IV sinf uchun ikkitadan leksik mashq tuzing.
6. Boshlang’ich sinflarda sintaktik ishlar haqida gapiring.
7. Fe’llarda shaxs-son va zamonni o’rganishga bog’liq holda so’z birikmasi ustida ishlashga oid bir necha mashq tayyorlang.
8. «Ot» mavzusini o’rganishga bog’liq holda gap ustida ishlashga doir to’rtta mashq tayyorlang.
9. Bog’lanishli nutqni o’stirish jarayonida o’quvchilarda hosil qilinadigan asosiy ko’nikmalarni ayting.
10. «O’quvchilar bog’lanishli nutqini o’stirishda namunaviy matnning o’rni» mavzusida axborot tayyorlang.


ADABIYoTLAR:


I
1. Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi  xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir.  T.: O’zbekiston, 2000.
2. Karimov I. A. Barkamol avlod  O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: SHarq, 1997.
3. Karimov I. A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi.  T.: 1997. 5- jild.
4. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat  yengilmas kuch.  T.: Ma’naviyat, 2008.
5. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni. // Barkamol avlod  O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: SHarq, 1997.
6. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. // Barkamol avlod  O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: SHarq, 1997.
7. Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturi // O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son.  T.: SHarq, 1999.
8. Boshlang’ich ta’lim bo’yicha yangi tahrirdagi davlat ta’lim standarti // Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2005.  №5. 5, 6, 8-9-betlar.
9. Boshlang’ich ta’lim bo’yicha yangi tahrirdagi o’quv dasturi // Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2005.  №5. 21- 33 – betlar.
II
1. A. Zunnunov va boshq. Adabiyot o’qitish metodikasi.  T.: O’qituvchi, 1992.
2. A. Rafiev. Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosi va imlosi.  T.: 2003.
3. A. Fulomov. Ona tili o’qitish printsiplari va metodlari.  T.: O’qituvchi, 1992.
4. B. Maqulova, T. Adashboev. Kitobim  oftobim (1-sinf uchun sinfdan tashqari o’qish kitobi).  T.: O’qituvchi, 1999.
5. B. Maqulova, S. Sa’dieva. Sinfdan tashqari o’qish mashg’ulotlari (1-sinf o’qituvchilari uchun metodik qo’llanma).  T.: O’qituvchi, 1997.
6. B. Maqulova, S. Matchon. Kitobim-oftobim (2-sinf uchun sinfdan tashqari o’qish kitobi).  T.: O’qituvchi, 2000.
7. B. Ma’qulova, D. Nasriddinova. Kitobim  oftobim 1 (sinfdan tashqari o’qish kitobi).  T.: “O’qituvchi” NMIU, 2008.
8. Boshlang’ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari / Tuzuvchilar: Q. Abdullaeva, M. Ochilov, K. Nazarov, S. Fuzailov, N. Bikboeva.  T.: 1994.
9. J. G’. Yo’ldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari.  T.: O’qituvchi, 2004.
10. Y. Abdullaev. Eski maktabda xat-savod o’rgatish.  T.: O’qituvchi, 1960.
11. K. Qosimova. Boshlang’ich sinflarda imlosi qiyin so’zlarni o’rgatish.  T.: 1964.
12. K. Qosimova, S. Fuzailov, A. Ne’matova. Ona tili (2-sinf uchun darslik).  T.: CHo’lpon, 2009.
13. K. Qosimova, A. Ne’matova. 2-sinfda ona tili darslari.  T.: CHo’lpon, 2004.
14. M. Xudoyberganova, M. Muxtorova. 3-sinfda ona tili darslari.  T.: O’qituvchi, 2005.
15. M. Umarova, SH. Hakimova. O’qish kitobi (3-sinf uchun darslik).  T.: CHo’lpon, 2009.
16. M. Umarova, SH. Hakimova. O’qish darslari (3-sinf o’qituvchilari uchun metodik qo’llanma).  T.: CHo’lpon, 2008.
17. M. Xudoyberganova. Bayonlar to’plami.  Toshkent: 1995.
18. M. G’ulomov. Yozuv daftari.  T: Ma’naviyat, 2009.
19. M. G’ulomov. CHiroyli yozuv malakasini shakllantirish.  T.: O’qituvchi, 1992.
20. R. Ikromova, X. G’ulomova, SH. Yo’ldosheva, D. SHodmonqulova. Ona tili (4-sinf uchun darslik).  T.: O’qituvchi, 2009.
21. R. Safarova va boshq. Savod o’rgatish darslari (Alifbeni o’qitish bo’yicha metodik qo’llanma). - T.: Ma’naviyat, 2003.
22. R. Safarova va boshq. Alifbe.  T .: Ma’naviyat, 2009.
23. R. Safarova, M. Inoyatova. Uyg’unlik kitobi. //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2004.  №5. 18-19-betlar.
24. R. Safarova. Nutqiy ko’nikmalarni tekshirish asoslari. //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 1997.  №5. 10-11-betlar.
25. S. Matchonov, A. SHojalilov, X. G’ulomova, SH.Sariev, Z. Dolimov. O’qish kitobi (4-sinf uchun darslik).  T.: Yangiyul poligraph service, 2009.
26. S. Matchonov va boshq. 4-sinfda o’qish darslari.  T.: Yangiyul poligraph service, 2007.
27. S. Matchonov va boshq. Boshlang’ich sinf o’qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.  T.: Yangiyul poligraph service, 2008.
28. S. Matchonov, X. G’ulomova. Nutq madaniyati. //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2000.  №1. 8-10-betlar.
29. S. Matchonov, X. G’ulomova. Hikoya qanday o’tiladi? //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2004.  №6. 26-27-betlar.
30. S. Fuzailov, M. Xudoyberganova. Ona tili (3-sinf uchun darslik).  T.: O’qituvchi, 2008.
31. T. G’afforova, X. G’ulomova, G. Eshturdieva. 1-sinfda savod darslari.  T.: O’qituvchi, 1996.
32. T. G’afforova, E. SHodmonov, X. G’ulomova. Ona tili (1-sinf uchun darslik).  T.: SHarq, 2009.
33. T. G’afforova, E. SHodmonov, G. Eshturdieva. Alifbe (Savod).  T.: O’qituvchi, 1999.
34. T. G’afforova va boshq. O’qish kitobi (1-sinf uchun darslik).  T.: SHarq, 2009.
35. T. G’afforova va boshq. 1-sinfda o’qish darslari.  T.: 2003.
36. Umumiy psixologiya.  T.: O’qituvchi, 1999.
37. X. G’ulomova, T. G’afforova. 1-sinfda ona tili darslari.  T.: SHarq, 2003.
38. X. G’ulomova, SH. Yo’ldosheva, U. SHermatova. 4-sinfda ona tili darslari.  T.: O’qituvchi, 2003.
39. X. G’ulomova. 1-sinf ona tili dars ishlanmalaridan namunalar. // Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 1996.  №6. 11-14-betlar.
40. X. G’ulomova. So’z turkumi  sonni o’rganish. //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 2005.  №4. 14-15, 37-betlar.
41. SH. Sariev. Savod o’rgatish darslarida nutq o’stirish. //Boshl. ta’l. jurnali.  Toshkent, 1997.  №4. 23-bet.
42. Yu. K. Babanskiy. Hozirgi zamon umumiy ta’lim maktabida o’qitish metodlari.  T.: O’qituvchi, 1990.
43. O’. Tolipov, M. Usmonbekova. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari.  T.: Fan, 2006.
44. O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’lim strategiyasi muammolari va ta’lim mazmunining yangi modellari, ularni tatbiq etish yo’llari/ R. Safarova, U. Musaev, P. Musaev, F. Yusupova, R. Nurjanova.  T.: Fan, 2005.
45. Q. Abdullaeva, K. Nazarov, SH. Yo’ldosheva. Savod o’rgatish darslari.  T.: O’qituvchi, 1996.
46. Q. Abdullaeva va boshq. O’qish kitobi (2-sinf uchun darslik). T.: O’qituvchi, 2007.
47. Q. Abdullaeva va boshq. 2-sinfda o’qish darslari.  T.: 2004.
48. Q. Abdullaeva. Birinchi sinfda nutq o’stirish.  T.: 1980.
49. Q. Abdullaeva, S. Rahmonbekova. “Ona tili darslari” (1-sinf o’qituvchilari uchun qo’llanma).  T.: 1999.
50. Q. Abdullaeva va boshq. Savod o’rgatish metodikasi.  T.: O’qituvchi, 1996.

Yüklə 1,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   119
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin