Konkursna dokumentacija

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə2/5
tarix02.11.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5
Partija I – Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter sa rezervnim delovima Partija II – Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima

JAVNO OTVARANJE PONUDA

  1. NARUČILAC će izvršiti JAVNO otvaranje ponuda 12.10.2016. godine u 11.15h odmah (15 minuta) po isteku roka za dostavljanje ponuda u zgradi Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd. Prilikom dolaska za prisustvovanje postupku javnog otvaranja ponuda, predstavnik Ponuđača treba da se javi u Odeljenje za javne nabavke (prizemlje Instituta, kancelarija br. 012) kako bi bio obavešten u kojoj prostoriji će biti održan postupak otvaranja ponuda.

  2. Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda mora podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Punomoćje mora imati svoj broj, datum izdavanja i mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica Ponuđača. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i sva druga zainteresovana lica.

  3. Prisutni predstavnici ponuđača nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, potpisuju Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u kome se evidentira i njihovo prisustvo.

  4. Prilikom javnog otvaranja, Naručilac utvrđuje da li su sva tražena dokumenta iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama (iz priloga 4 konkursne dokumentacije) priložena uz ponudu.

 1. ZAHTEVI I KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA

  1. Naručilac će u predmetnoj nabavci razmatrati samo prihvatljive ponude – ponude koje su blagovremeno predate i koje u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz člana 75.Zakona o javnim nabavkama i zahteve iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će odbiti sve neprihvatljive ponude. Ponude koje naručilac prihvatio ocenjivaće primenim kriterijuma utvrđenih u predmetnoj nabavci.

Pored obaveznih i dodatnih uslova za učešće, zahtevi konkursne dokumentacije u konkretnom slučaju nabavke su:a)važnost ponude mora biti minimum 120 (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda i ponuđač može podneti samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz konkursne dokumentacije;

 1. ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi menicu za ozbiljnost ponude i izjavu da će ukoliko ugovor bude zaključen sa istim dostaviti registrovanu menicu za dobro izvršenje posla da bi ponuda za naručioca bila prihvatljiva, u suprotnom naručilac će istu odbiti kao neprihvatljivu.

Odluka o dodeli ugovora ponude u predmetnoj javnoj nabavci ugovora doneće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu člana 85. stav 1. tačka 1. ZJN.

ZA PARTIJU I

CENA RADNOG SATA – 30 pondera: U kolonu 3 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 4 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena x ponder

ponuđena cena
CENA REZERVNIH DELOVA – 70 pondera: U kolonu „jedinična cena“ upisuje se jedinična cena po delu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena svih rezervnih delova x ponder

ponuđena cena

ZA PARTIJU II
CENA RADNOG SATA – 35 pondera: U kolonu 3 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 4 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena x ponder

ponuđena cena
CENA REZERVNIH DELOVA – 30 pondera: U kolonu „jedinična cena“ upisuje se jedinična cena po delu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena svih rezervnih delova x ponder

ponuđena cena
CENA RADNOG SATA ZA ZAVARIVANJE NERĐAJUĆEG ČELIKA – 35 pondera:U kolonu 5 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 6 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

najniža ponuđena cena x ponder

ponuđena cena
Napomena: ELEMENT KRITERIJUMA: U slučaju da predmetnoj javnoj nabavci dva ili više ponuđača dobiju isti broj pondera kao najveći broj u predmetnoj nabavci, naručilac će po osnovu elementa kriterijuma - dodeliti ponuđaču koji je dobio veći broj pondera po osnovu rezervnih delova.

18.6. Naručilac zadržava pravo da: • odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije;

 • odustane od izbora na osnovu odluke nadležnog organa;

 • odustane od izbora u slučaju prestanka potrebe za konkretnom nabavkom (npr.viša sila);

 • odustane od izbora ukoliko je predmet javne nabavke dobijen poklonom, donacijom;

 • odustane od izbora u slučaju da je ponuđena cena najpovoljnije ponude, veća od sredstava koje je NARUČILAC opredelio za konkretnu javnu nabavku (neprihvatljiva ponuda).
 • ROK ZA ODZIV SERVISERA:Ponuđač unosi najkraći rok odziva servisera od trenutka poziva Naručioca,koji ne može biti duži od 3 sata.

 • GARANTNI ROK ZA IZVRŠENU USLUGU:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za izvršenu uslugu koja je predmet nabavke, počev od dana izvršenja usluge, ne može biti kraći od 6 meseci.

 • GARANTNI ROK ZA REZERVNE DELOVE:Ponuđač unosi NAJDUŽI MOGUĆI ROK za ugrađeni rezervni deo koja je predmet nabavke, počev od dana ugradnje dela, ne može biti kraći od 6 meseci.

 • ROK ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE:Ponuđač unosi NAJKRAĆI mogući rok za rešavanje reklamacije od dana prijave iste,koji ne može biti duži od 1 dan,

 • ROK ZA SERVISIRANJE APARATA:Ponuđač unosi NAJKRAĆI mogući rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara,koji ne može biti duži od 2 dana.

Ponude sa varijantama neće se razmatrati. Ponuđač je obavezan da ponudi ISKLJUČIVO jednu cenu za ponuđeni stavku i ISKLJUČIVO jedan rok plaćanja (u danima po prijemu fakture, 60 dana). SVE DRUGO SMATRAĆE SE VARIJANTAMA I PONUDA ĆE SE ODBITI KAO NEPRIHVATLJIVA.

Ponuda ponuđača koja nije osigurana finansijskom garancijom biće odbijena od strane naručioca kao neprihvatljiva.16. FINANSIJSKE GARANCIJE

1. PRILIKOM PREDAJE PONUDE

16.1. Ponudjač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da uz ponudu dostavi :

 1. REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM) ZA OZBILJNOST PONUDE U VISINI OD 30.000.00 DINARA. BEZ URAČUNATOG IZNOSA POREZA NA DODATU VREDNOST SA ROKOM VAŽNOSTI 120 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA ZA SVE PARTIJE.


Ponudjač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora dostavi:

B) REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA, ZA ZA PARTIJU I NA IZNOS OD 30.000.00 DINARA , ZA PARTIJU II NA IZNOS OD 110.000.00 DINARA, SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA.

Napomena: Uz sve menice ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije KAO I KOPIJU KARTONA DEPONOVANIH POTPISA OVLAŠĆENIH LICA PONUĐAČA.
U slučaju da ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane ponuđača KAO I DA SE NAPLATI PO OSNOVU NEOGRANIČENE SOLIDARNE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE.

16.2. MENICA ZA OZBILJNOST PONUDE

   1. Ponuđač je dužan da priloži, kao deo svoje ponude, REGISTROVANU MENICU za ozbiljnost ponude na iznos 30.000.00 dinara za koju podnosi ponudu. MENICA se traži radi zaštite NARUČIOCA od rizika ponašanja ponuđača (u slučaju odustanka od ponude nakon otvaranja iste a pre zaključenja ugovora, naručilac zadržava pravo realizacije dostavljene menice).

   2. Prilozena menica sa pratećim meničnim ovlašćenjem mora biti iskazana u istoj valuti u kojoj je iskazana i sama ponuda i izdata u formi:

a) menica za ozbiljnost ponude od strane ponuđača, sa rokom važnosti do zaključenja ugovora(120 dana od dana javnog otvaranja ponuda).

   1. Svaka ponuda koja nije osigurana menicom za ozbiljnost ponude biće odbijena od strane NARUČIOCA kao neprihvatljiva..

   2. Menica za ozbiljnost ponude biće vraćena ponuđačima čija ponuda nije izabrana u predmetnom postupku što je pre moguće nakon završenog izbora, a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka važnosti ponude na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi .

   3. Menica za ozbiljnost ponude će biti naplaćena u sledećim slučajevima:

 1. ako ponuđač odustane od svoje ponude za vreme važenja ponude (izjava o odustanku mora biti dostavljena naručiocu u pisanoj formi kao i u slučaju da ponuđač ne želi da dostavi izjavu u pisanoj formi –u tom slučaju ako ne dostavi istu u roku od tri dana od dana prijema poziva naručioca za dostavu istog) ili,

 2. u slučaju da izabrani ponuđač ne pristupi potpisivanju predmetnog ugovora u skladu sa uputstvom za ponuđače ili ne dostavi prilikom potpisivanja ugovora trazene vrste finansijskog obezbedjenja.

  1. REGISTROVANA MENICA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

  2. Prilikom potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da dostavi registrovanu menicu za dobro izvršenje posla za partiju I u visini od 30.000.00 dinara , za partiju II u visini od 110.000.00 dinara (bez uračunatog iznosa poreza na dodatu vrednost).

   1. Registrovana menica za dobro izvršenje posla od strane ponuđača je sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana važenja ugovora . Registrovana menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču što je pre moguće nakon isteka roka , a najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma isteka roka a na osnovu zahteva ponuđača dostavljenog naručiocu u pisanoj formi.

16.3.2 Registrovana menica za dobro izvršenje posla će biti naplaćena u sledećim slučajevima:

a) ako ponuđač ne ispuni svoje ugovorne obaveze na način kako je to regulisano ugovorom;

b) ako ponudjač odbije da potiše Zapisnik o reklamacijama .

17. ODLUKA O DODELI UGOVORA

17.1. U roku od dvadesetpet (25) dana od dana javnog otvaranja ponude, NARUČILAC će u pisanoj formi obavestiti sve ponuđače o dodeli ugovora o javnoj nabavci (tj.DONETI ODLUKU O DODELI UGOVORA), objavljivanje iste na portalu Uprave za javne nabavke.18. DODELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Nakon objavljivanja Odluke o dodeli ugovora i objavljivanja iste na portalu Uprave za javne nabavke , naručilac će ispoštovati zakonske rokove u pogledu korišćenja prava koja ponuđačima pripadaju po osnovu zaštite u predmetnoj nabavci, a potom će pristupiti zaključenju predmetnog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149.Zakona .

18.1.Ako posle objavljivanja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka na portalu Uprave za javne nabavke neki od ponuđača želi da utvrdi razloge zbog kojih njegova ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, može da uputi NARUČIOCU zahtev za zaštitu prava ponuđača ukoliko smatra da su mu prava u postupku predmetne javne nabavke povređena.

18.2.Odluka o dodeli ugovora predstavlja osnov za zaključivanje ugovora. Nakon postupka otvaranja ponuda , NARUČILAC će NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU poslati 4 /četiri/ originala usaglašenog ugovora na potpis.19. ODUSTAJANJE OD ZAKLJUČENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ukoliko izabrani PONUĐAČ ne dostavi registrovanu menicu za dobro izvršenje posla ili ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, u utvrđenim rokovima , NARUČILAC može odustati od zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ako ponuđač čija je ponuda izabrana ne potpiše ugovor o javnoj nabavci, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa čl.113.stav 3.Zakona o javnim nabavkama.20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka za dodelu ugovora o javnoj nabavci,protiv svake radnje naručioca .Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka,sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 7(sedam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ako je podnosilac zahteva u skladu sa čl.63. stav 2 ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti , a naručilac iste nije otlonio. Nakon donošenja Odluke u predmetnoj javnoj nabavci, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset (10) dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli ugovora na portalu Uprave za javne nabavke .

Zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke , do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava ili ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.

Lice koje je učestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrši uvid u podatke o sprovedenom postupku posle donošenja odluke naručioca, sa čim u vezi naručiocu dostavlja zahtev u pisanoj formi u roku od dva dana od dana dostavljanja odluke.Zahtev za zaštitu prava podnosi se NARUČIOCU , a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da uplati taksu određenu članom 156.stav 1. Zakona o javnim nabavkama na račun budžeta Republike Srbije (br. računa 840-30678845-06, poziv na broj 69. (primalac: Republika Srbija, svrha : republička administrativna taksa , sa naznakom nabavke na koju se zahtev odnosi, korisnik : Budžet Republike Srbije)) : 1. 120.000,00 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako procenjena vrednost javne nabavke ,odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 120.000.000,00 dinaraPRILOG 3
Partija I – Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter sa rezervnim delovima

Naziv ponuđača:__________________________________________________________

Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________ Telefon/ Fax:__________________

e-mail:_____________________________ Lice za kontakt:_______________________

Ime Direktora:________________________


PONUDA BR.____ OD DANA ___________
Ponuđač ponudu podnosi (zaokružiti opciju) :

a)samostalno

b)zajednička ponuda

c)sa podizvođačem
Red.broj

Naziv usluga

cena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca bez Pdv-acena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca sa Pdv-om1.

Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter
Ponuda za rezervne delove br______datum___________ iznos________________

Rok i način plaćanja:____________________________________________


Rok za odziv servisera(maximalno 3h):_____________________________
Garantni rok za izvršenu uslugu :__________________________________

(ne može biti kraći od 6 meseci)


Garantni rok za rezervne delove:__________________________________

(ne može biti kraći od 6 meseci)


Rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara : __________radnih dana

(ne duži od 3 dana od datuma kada je modul primljen na popravku)


Rok za rešavanje reklamacija od trenutka prijave reklamacije(max.24časa)_______________________

Ukupan iznos referentne liste________________________________________Važenje ponude(min.120 dana):____________________________________


CENA RADNOG SATA – 30 pondera: U kolonu 3 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 4 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena x ponder

ponuđena cena
CENA REZERVNIH DELOVA – 70 pondera: U kolonu „jedinična cena“ upisuje se jedinična cena po delu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:
najniža ponuđena cena svih rezervnih delova x ponder

ponuđena cena

U predmetnoj javnoj nabavci učestvujemo sa podizvođačem

_____________________. Podizvođač u ukupnoj vrednosti nabavke učestvuje sa iznosom procenta od _______% (max.50 %) i to u sledećem delu izvršenja predmeta nabavke:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Naziv podizvođača:_________________________________________

Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________ Telefon/ Fax:_________________ Lice za kontakt:_______________________

Ime Direktora:________________________


Potpis ovlašćenog lica ponuđača


______________________________

PRILOG 3
Partija II – Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima
Naziv ponuđača:__________________________________________________________

Adresa:__________________________Šifra delatnosti:_______Matični broj:_________

PIB:__________ Broj računa:_________________ Telefon/ Fax:__________________

e-mail:_____________________________ Lice za kontakt:_______________________

Ime Direktora:________________________
PONUDA BR.____ OD DANA ___________
Ponuđač ponudu podnosi (zaokružiti opciju) :

a)samostalno

b)zajednička ponuda

c)sa podizvođačem
R.b

Naziv usluga

cena radnog sata bez obzira na broj izvršilaca bez Pdv-a

Jedinična cena radnog sata bez obzira na broj izvršilaca sa Pdv-om

cena radnog sata za zavarivanje delova od nerđajućeg čelika.

bez Pdv-acena radnog sata za zavarivanje delova od nerđajućeg čelika.

Sa Pdv-om1.

Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo


Ponuda za rezervne delove br______datum___________ iznos____________________
Rok i način plaćanja:___________________________________________

Rok za odziv servisera (maximalno 3h):____________________________

Garantni rok za rezervne delove:_________________________________

(ne može biti kraći od 6 meseci)

Rok za servisiranje aparata od dana prijave kvara : __________radnih dana

(ne duži od 3 dana od datuma kada je modul primljen na popravku)

Rok za rešavanje reklamacija od trenutka prijave reklamacije (max.24časa)______________________

Ukupan iznos referentne liste_______________________________________

Važenje ponude(min.120 dana):___________________________________

CENA RADNOG SATA – 35 pondera: U kolonu 3 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 4 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena x ponder

ponuđena cena
CENA REZERVNIH DELOVA – 30 pondera: U kolonu „jedinična cena“ upisuje se jedinična cena po delu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, Ponderi za cenu će se izračunavati po formuli:

najniža ponuđena cena svih rezervnih delova x ponder

ponuđena cena
CENA RADNOG SATA ZA ZAVARIVANJE NERĐAJUĆEG ČELIKA – 35 pondera:U kolonu 5 (jedinična cena) upisuje se jedinična cena radnom satu bez obračunatog PDV-a, iskazana isključivo u dinarima, a u kolonu 6 (ukupna vrednost) vrednost dobijena množenjem količine i cene po jedinici proizvoda.

najniža ponuđena cena x ponderDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə