Konkursna dokumentacija

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə4/5
tarix02.11.2017
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5
Partija I – Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter sa rezervnim delovima
Partija II – Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima
1.2

Ovaj ugovor obuhvata i reguliše sve radnje otklanjanja vanrednih poremećaja u radu aparata, kao i kvarove koji nastaju tokom eksploatacije.


1.3.

Za rezervne delove koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja opreme, Naručilac će platiti u skladu s cenama iz Priloga br.3. i priloga br 6 koji su sastavni delovi Ugovora


1.4

Izvršilac će započeti sa tekućim popravkama i održavanjem predmetne opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.

1.5.

Važnost Ugovora je 12 meseci od dana potpisivanja.


2. Obaveze Izvršioca

2.1


Izvršilac se obavezuje da vrši popravke i održavanje na način na koji je to propisao proizvođač opreme, a da pri tom po mogućstvu ne ometa rad Naručioca.

2.2. Izvršilac će započeti sa održavanjem kuhinjske opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.


2.3. Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja usluga na kuhinjskoj opremi.
2.4. Po zahtevu Naručioca, on obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van radnog vremena;
2.5. Izvršilac je dužan da otpočne intervenciju u što je moguće kraćem vremenskom roku, max. 3 sata nakon dostavljanja zahteva, a za intervenciju sa materijalom najkasnije u roku od 24 sata
2.6.Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 2 dana od dana otpočinjanja intervencije, osim ako se čekaju delovi iz uvoza kada maksimalan rok za popravu može biti 4 nedelje od prijave kvara;
Izvršilac savesno, brzo i kvalitetno obavlja radove i servis u skladu sa predviđenim standardima i zakonski predviđenim procedurama.
Za upotrebljene rezervne delove i materijale koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja kuhinjske opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu sa cenama iz priloga 3 ovog Ugovora.

3.Viša sila
3.1 Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u

izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više

sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.
3.2 Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, električna pražnjenja, strujni udari, transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su zakonom utvrdjeni kao viša sila, te koji se ne mogu predvideti ni otkloniti.
4. Cene i uslovi plaćanja

4.1


Naručilac se obavezuje da Izvršiocu plati za određeni rad po radnom satu bez obzira na broj izvršilaca, a zamenu rezervnih delova prema cenovniku iz Priloga br.3(obrazac ponude)
Partija I Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter sa rezervnim delovima


Red.broj

Naziv usluga

cena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca bez Pdv-acena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca sa Pdv-om1.

Održavanje i servisiranje opreme WinterhalterPartija II – Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovimaR.b

Naziv usluga

cena radnog sata bez obzira na broj izvršilaca bez Pdv-a

Jedinična cena radnog sata bez obzira na broj izvršilaca sa Pdv-om

cena radnog sata za zavarivanje delova od nerđajućeg čelika.

bez Pdv-acena radnog sata za zavarivanje delova od nerđajućeg čelika.

Sa Pdv-om1.

Održavanje i servisiranje ostale opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo

4.2.


Izvršilac se obavezuje da se u fakturi pozove na broj i datum zaključenja predmetnog ugovora i broj partije.

Uz fakturu Izvršioca dostaviti overene radne naloge (pečatom i potpisom). U suprotnom račun neće biti plaćen.

4.3.

Naručilac se obavezuje da će plaćati servisne usluge po prijemu računa u roku od _________________ dana od dana fakturisanja.


4.4.

Izvršilac usluga će nakon popravke uređaja sačiniti Servisni izveštaj (Radni nalog) koji mora sadržati detaljan opis servisne intervencije, sa specifikacijom rezervnih delova i utroškom radnih sati ako ih je bilo. Servisni izveštaj mora biti overen od strane Izvršioca radova kao i ovlašćenog lica korisnika,ili u suprotnom račun neće biti plaćen.


4.5.

Sve cene u Ugovoru su date bez poreza na dodatu vrednost i iste su fiksne i ne mogu se menjati za period važenja ugovora.


4.6

Po izvršenim uslugama servisiranja iz čl. 5.1. i 5.2. Izvršilac usluga će u zakonskom roku dostaviti na isplatu Naručiocu usluga račun sa svim dokumentima vezanim za isplatu (faktura, radni nalog koji mora da sadrži: naznačeni objekat i vrstu uređaja na njemu koji je servisiran, opis usluga i specifikaciju ugrađenih delova, utrošeno radno vreme, napomenu servisera - ako je ima, a overen od korisnika ili ovlašćenog predstavnika tehničke službe Instituta). Izvršilac usluga je u obavezi da jedan primerak radnog naloga dostavi tehničkoj službi Instituta za održavanje objekata i opreme, odnosno korisniku usluge. 1. Obaveze Naručioca

5.1

Naručilac je obavezan da ovlašćenom osoblju servisne službe Izvršioca obezbedi neometan pristup do opreme koja je predmet održavanja.


5.2

Poziv Naručioca mora da sadrži najmanje sledeće informacije:


a) identifikacija osobe koja prijavljuje potrebu za intervencijom servisera;

b) telefonski broj na koji dežurni serviser može da se javi;

c) vrsta kvara – razlog za intervenciju,
a može se uputiti Izvršiocu na jedan od sledećih načina:

Telefonom ____________________________

Faxom _______________________________

Ili e-mailom ___________________________


6. Garancija za izvršenu uslugu i rezervne delove

Izvršilac usluge garantuje za kvalitet izvršenih usluga u trajanju od _________ za usluge u domenu intervencije, i u trajanju od ___________ za rezervne delove.


7. Raskid Ugovora

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pismenim obaveštenjem druge 30 dana unapred, ukoliko ta druga ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, s tim što zadržava pravo na naknadu štete.


8. Finansijska garancija
Registrovana menica kod poslovne banke ponuđača potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica PONUĐAČA kao garancija za dobro izvršenje posla (sa rokom važnosti dužim od 30 dana od dana isteka roka za konačno izvršenje posla) sa meničnim ovlašćenjem za realizaciju iste na iznos i to:
Partija I – 30.000.00 dinara

Partija II –110.000.00 dinara


9.Opšte
Za sve što nije definisano i predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih su dva za Naručilaca i dva za Izvršioca. Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja istog, ili kako je to utvrđeno ovim Ugovorom.


10. Prilozi Ugovora o održavanju i servisiranju kuhinjske opreme
Ponuda PRODAVCA broj_____ od_________ (kod KUPCA, zavedena pod br. ____ od _________ godine).
Prilog 6 – je sastavni deo ugovora
Prilog 2Finansijske garancije
UGOVORNE STRANE:

IZVRŠILAC USLUGE NARUČILAC USLUGA
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
_________________ ___________________________________

direktor VD Direktora Prof.dr.Radan Džodić

Prilog 6

Predlozi Tehničke službe za ovu predmetnu nabavku navedeni u daljem tekstu trebalo bi da

budu ugovoru ako su u skladu sa zakonom o javnim nabavkama:
 • Izvršilac je obavezan da Naručioca obavesti o svim neophodnim predradnjama koje su neophodne radi nesmetanog izvršenja usluga na kuhinjskoj opremi.

 • Za radove i opremu koji nisu obuhvaćeni Ugovorom o održavanju, vode se kao investiciono održavanje.

 • Ugovore treba potpisati na minimalno godinu dana, a ako je moguće i na duži vremenski period (dve ili tri godine).

 • Za upotrebljene rezervne delove i materijale koje bi Izvršilac ugradio u svrhu normalnog funkcionisanja kuhinjske opreme, Naručilac će platiti posebno, naknadno, a u skladu sa cenama iz priloga 2 ovog Ugovora.

 • Izvršilac će započeti sa održavanjem kuhinjske opreme nakon potpisivanja ovog Ugovora.

 • Po zahtevu Naručioca, on obezbeđuje i raspoloživost svog servisa za održavanje subotom, nedeljom i u vreme državnih praznika, kao i van radnog vremena;

 • Izvršilac je dužan da otpočne intervenciju u što je moguće kraćem vremenskom roku, max. 3 sata nakon dostavljanja zahteva, a za intervenciju sa materijalom najkasnije u roku od 24 sata;

 • po pozivu bez obzira na broj izvršilaca u radnom nalogu.

 • Izvršilac je dužan da svoje radove na popravci obavi u roku i ne kasnije od 2 dana od dana otpočinjanja intervencije, osim ako se čekaju delovi iz uvoza kada maksimalan rok za popravu može biti 4 nedelje od prijave kvara;

 • Uz fakturu Izvršioca dostaviti overene radne naloge (potpisom i pečatom). U suprotnom račun neće biti plaćen.

 • Za partiju 1 servis mora da bude ovlašćen za popravku navedene opreme (dostaviti na uvid original sertifikata o obučenosti servisera za popravku navedene opreme).

 • Za partiju 1 servis treba da ima minimu 2 servisera

 • Za partiju 2 servis treba da ima minimum 3 servisera

 • Servis mora da raspolaže poslovnim kapacitetima;

 • dostavno vozilo (dostaviti kopiju važeće saobraćajne dozvole)

 • Za partiju 2 servis treba da zadovoljava dodatne uslove odnosno da poseduje sertifikate: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 i OHSAS 18001

 • Za partiju 2 servis treba da poseduje kalibrisani merni uređaj za proveru elektrobezbednosti kojim treba da izvrši proveru elektrobezbednosti nakon popravke.

 • Za obe partije treba tražiti cenu radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

 • Za partiju 2 treba tražiti cenu radnog sata za popravke i zavarivanje delova od nerđajućeg čelika.

Specifikacija opreme za koju je potrebno izvršiti predmetnu nabavku je sledeća:Rb

Kuhinjska oprema

Partija


Inv.broj

Kom
1

Mašina za pranje suđa (WINTER HALTER)

1

8813

1
2

Ljuštilica MPK 101(ANGELO PO)

2

7728

1
3

Konvektomat(ANGELO PO)

2

8428

1
4

Kazan(ANGELO PO)

2

9105

1
5

Električni roštilj (ANGELO PO)

2

9098

1
5

Univerzalna mašina (FUEMA)

2

9097

1
7

Električni šporet sa dve ploče(EL.FRIGO)

2

6155

1
8

Električna troetažna pećnica(EL.FRIGO)

2

6156

1
9

Električna grejna kolica (KOVINASTROJ)

2

6195-6198

4
10

Kolica zatvorena za obroke(D.Škorić Dobanovci)

2

6199-6221

22
11

Kuhinjska kolica

2

5698

1
12

Kolica za otpatke

2

6175

1
13

Kolica transportna

2

4626-4629

4
14

Kolica plato dvoetažna za obroke

2

6190-6194

5
15

Ugostiteljska kolica

2

8575-8580

6

16

Salamoreznica (nepoznat proizvođač)

2

6226

1
17

Roštilj (IGO)

2

1031

1
18

Štednjak-šporet (KOVINASTROJ)

2

1032

1
19

Kazan (TERMOGEN)

2
1

Ne nalazi se u spisku invetara

20

Mašina za sečenje hleba (INOKSAN)

2

10979

1
21

Električni štednjak-šporet četri ploče (KOVINASTROJ)

2

5668

1
22

Električni štednjak-šporet četri ploče (KOVINASTROJ)

2
1

Ne nalazi se u spisku invetara

23

Traka za transport (KOLUBARA)

2

9730

1
24

Radni sto

2

0061

1
25

Sudopera dvodelna

2

0221

1
26

Polica metalna TS-40

2

0941

1
27

Poslastičarski sto sa fiokama

2

6153

1
28

Mešalica za testo 20 kg

2

6154

1
29

Jednodelna sudopera

2

6171

1
30

Otvoreni radni sto

2

6186

1
31

Platforma za prenos namirnica (KOLUBARA)

2

9731

1Prilog 7


Predmet: FINANSIJSKA GARANCIJA

Na osnovu člana 12. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 86/15. godine,) kao PONUĐAČ po pozivu INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE za nabavku usluga održavanja i servisiranja opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo po partijama,koje je kao NARUČILAC pokrenuo u otvorenom postupku javne nabavke obavezujemo se da ćemo :1. PRILIKOM PREDAJE PONUDE

16.1. Ponuđač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da uz ponudu dostavi :

 1. REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (BEZUSLOVNU I PLATIVU NA PRVI POZIV,BEZ PRIGOVORA) ZA OZBILJNOST PONUDE U VISINI OD 30.000.00 DINARA BEZ URAČUNATOG IZNOSA POREZA NA DODATU VREDNOST SA ROKOM VAŽNOSTI 120 DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA.


Ponuđač koji nastupa samostalno,u grupi ponuđača ili sa podizvođačima,odnosno ovlašćeni član grupe ponuđača je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora dostavi:
B) REGISTROVANU MENICU KOD POSLOVNE BANKE PONUĐAČA ,POTPISANU OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA I OVERENU PEČATOM PONUĐAČA SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM (PISMOM )ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA, ZA ZA PARTIJU I NA IZNOS OD 30.000.00 DINARA , ZA PARTIJU II NA IZNOS OD 110.000.00 DINARA, SA ROKOM VAŽNOSTI 30 DANA DUŽIM OD UGOVORENOG ROKA VAŽENJA UGOVORA.

Napomena: Uz sve menice ponuđač je dužan dostaviti i menično ovlašćenje za mogućnost eventualne realizacije KAO I KOPIJU KARTONA DEPONOVANIH POTPISA OVLAŠĆENIH LICA PONUĐAČA.
U slučaju da ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke kao i obaveze iz ugovora, naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane ponuđača KAO I DA SE NAPLATI PO OSNOVU NEOGRANIČENE SOLIDARNE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE.
Beograd, ..................... 2016. godine
Potpis ovlašćenog lica ponuđača

_______________________________

Prilog br. 8
Naziv ponuđača.................................................

Adresa................................................................

Šifra delatnosti..................................................

Matični broj......................................................

PIB..................................................................

Telefon.........................fax................................

Broj poslovnog računa......................................

Lice za kontakt...............................................

Datum………………………………………….
Obrazac strukture cene
Partija I – Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter sa rezervnim delovima
Ponuđač:

-Ponudu podnosi:

a) samostalno

b) zajednička ponuda

c) ponuda sa podizvođačem


Red.broj

Naziv usluga

cena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca bez Pdv-aJedinična cena radnog sata za ugradnju rezervnih delova odnosno za popravku uređaja

bez obzira na broj izvršilaca sa Pdv-om1.

Održavanje i servisiranje opreme Winterhalter
Ponuda za rezervne deloveDostları ilə paylaş:

1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə