Konut, İle altyapi ve çevre düzenlemesi İNŞaati yaptirilacaktir t. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-toki

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 41.43 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü41.43 Kb.

KONUT, İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ

Edirne Keşan Yukarı Zaferiye 504 Adet Konut, İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası

:

2011/369871-İdarenin

a) Adresi

:

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122667680 - 3122660134

c) Elektronik Posta Adresi

:

msoylu@toki.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tünel Kalıp Sistemiyle 504 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Büfe, İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

b) Yapılacağı yer

:

EDİRNE

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 550 (Beşyüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenina) Yapılacağı yer

:

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

20.04.2011 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3'ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutalarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

İsteklilerden, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalışmakta olan Anahtar Teknik Personel istenilmektedir. Anahtar Teknik Personel 5 yıl deneyim süresine sahip olacaktır.

Adet Mesleki Unvan


1 İnş. Mühhendisi / Mimar
1 Makine Mühendisi
1 Elektrik Mühendisi

Anahtar teknik personelin, ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.


Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı
1 Şantiye Şefi İnş.Müh./ Mim.
1 Şantiye Müh.(Hakediş) İnş.Müh./ Mim.
3 Şantiye Müh. (Saha Müh.) İnş.Müh./ Mim.
1 Şantiye Müh.(Mekanik) Makina Müh.
1 Şantiye Müh.(Elektrik) Elektrik Müh.
1 Şantiye Müh./Tek.(Harita) Harita Müh./Tekniker
 

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minimum Adet

1 Kule Vinç 3 Adet


2 Ekskavatör 4 Adet
3 Traktör Kepçe 5 Adet
4 Dozer 3 Adet
5 İnş.Asansörü 15 Adet
6 Tünel Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi 3000 M²
7 Kamyon 7 Adet
8 Vibratör 15 Adet
9 Kırıcı 3 Adet
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

[Disclaimer: The below text is Machine Translated. We are not responsible for the accuracy of content. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

 

HOUSING, INFRASTRUCTURE AND LANDSCAPE CONSTRUCTION AND PROCUREMENT NOTICE 


T.C. Prime Ministry Housing Development Administration-TOKI 

Unit 504 Upper victory Kesan Edirne, Housing, Infrastructure and Environmental Design Construction Work with the Public Procurement Law No. 4734 construction work in accordance with Article 19 will be awarded by open tender procedure. Detailed information about the procurement is below. 


Procurement Registration Number: 2011/36987 
1-Administration 
a) Address: Block B1, Prime Ministry Housing Development Administration of Bilkent Plaza Bilkent 06800 Çankaya / ANKARA 
b) Phone and fax number: 3122667680-3122660134 
c) E-mail Address: msoylu@toki.gov.tr 
d) Tender document can be the Internet address: https: / / ekap.kik.gov.tr ​​/ SPPA / 

2-tender the construction work 


a) Nature, type and quantity: Tunnel Form System 504 Unit Housing, Conventional Molding System, 1 Piece Buffet, Environmental Design and Construction Work with Infrastructure 
b) The place of performance: EDIRNE 
c) Business Start Date: Within 5 days from the date of signing the contract 
initiated by the delivery of work. 
d) Work Time: Location of receipt of 550 (five hundred and fifty) calendar days. 

3 - Tender 


a) The place of performance: Turkey Prime Ministry Housing Development Administration of Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent University Çankaya / ANKARA 
b) Date and time: 20.04.2011 - 15:00 

4. And required documents to apply for participation in the tender evaluation and qualification criteria: 


4.1. And required to participate in the tender documents: 
4.1.1. Legislation to be registered pursuant to Business and / or Chamber of Commerce or Chamber of Tradesmen and Artisans Chamber or the Certificate of Occupation. 
4.1.1.1. In case of a natural person, is registered to trade and industry chamber, or the relevant professional chambers or chamber of craftsmen and artisans, or the procurement is in the same year the first announcement, the room was registered to a document, 
4.1.1.2. In case of a legal person, the registered trade related legislation and / or the Chamber of Industry, the first announcement, or the procurement is in the same year, the legal entity registered in the room indicates that the document, 
4.1.2. Signature Declaration or Signature Circular showing the authority to bid. 
4.1.2.1. In case of a natural person, a notarized signature statement. 
4.1.2.2. In case of a legal person, entity, according to the interests of shareholders, members, founders and managers of corporate officers shows the current status of the Trade Registry Gazette, a Trade Register Gazette in the absence of all of this information, all of this information to indicate that these issues related gazettes or showing entity with a notarized signature of documents, 
4.1.3. Form and content of the letter of offer administrative specification. 
4.1.4. Form and content of the bid bond in the Administrative Specifications. 
4.1.5 Bidders in the business of construction, bids attached list of the works done by subcontractors shall think. 
4.1.6 of the document presented to show the work experience by the legal person, entity, more than half of the shares belongs to a partner in the case of chamber of commerce and industry / trade registry offices located within the chamber of commerce or a certified public accountant or public accountant by the date of first announcement and after the date of issue for the last one year as a continuous showing of this condition is protected document. 
4.2. Economic and financial qualification criteria of these documents and related documents: 
4.2.1 Documents to be obtained from banks: 
Not less than 10% of the bid price will be determined by the amount banks are willing to loan or on unused cash or non-cash deposits to the bank reference letter without limitation, 
These criteria meet the deposit and credit amounts, or submission to be satisfied by more than one bank reference letter. 
4.2.2. Balance sheet or equivalent documents: 
The years of the tender for the previous year; 
a) Year-end balance sheet and the required parts of the balance sheet, 
b) (a) the documents specified in clause equivalent documents
a and b are simply listed in paragraph one of the documents submitted. 
Bidder; 
a) Current ratio (current assets / current liabilities) of at least 0.50, 
b) Equity ratio (equity / total assets) of at least 0.10, 
c) Short-term bank debt to equity ratio of 0.75 is less than the qualification criteria and are expected to meet these three criteria. 
These criteria sağlayamayanlar in the previous year, the years of the last three years may submit their certificates. In this case, the documents will assess the efficacy of years on the average. 
The first four months of the year, the tenders, the year-end balance sheet or balance sheet for the previous year or the equivalent portions of documents deemed necessary sunmayanlar the two previous years may submit their certificates. These documents, the documents are not qualified in the three previous years may submit their certificates to four of the previous year. In this case, the monetary value of the documents on the average of the years will assess the competency. 
4.2.3. Business volume of documents showing: 
a) tender in the last three-year period prior to the year the total turnover for the year showing all income statements, 
b) the ongoing construction work performed under contract or completed part of the monetary value of works showing the invoices issued in the last three years
One of these two documents need to be available for the last three years. 
The sum of the amounts presented in these documents for the years 1 / 3 'reputation, turnover of 15% of the amount bid for, undertake construction works carried out under the part of the ongoing or completed construction works for the monetary amount should not be less than 12% of the offered price. Provided that any of these criteria and willing to provide the document on the criteria will be considered sufficient. 
These criteria sağlayamayanlar the last three years, the last six years sunabilirler.Bu the documents if the documents submitted will assess the competency of years on the average of the monetary tutalarının. 
The first four months of the year, tenders, two of the previous year's income statement in terms of sunmayanlar previous year, the award is considered to be the year of the previous year and this year this year with up to two income statements of the previous year, taking into account the average monetary value of years of income statements presented in will assess the qualification. Lack of income statements in the case as per the requirement of this qualification, the two previous years, the tender years of the last six years to be considered in the previous year to date income statements, statements of income and in this case can be presented on the average of the years of the monetary value will assess the competency. 

4.3. Vocational and Technical documents relating to qualification criteria and that these documents have: 


4.3.1. Work experience certificates: 
In the past fifteen years worth of promised under a contract containing the proposed price and the rate of not less than 70% of the tender documents of the job or work experience for similar works, 

4.3.2. Organization structure and personnel on the status of documents: 


a) Key Technical Personnel: 
Bidders, the number and qualifications listed below and are still working within the Key Technical Personnel are requested. Key Technical Personnel shall have a duration of 5 years experience. 

Professional Title of Piece 


1 Const. Mühhendisi / Architect 
1 Mechanical Engineer 
1 Electrical Engineer 

Key technical personnel, working for the tenderer must be as of the date of tender. 


This is a real person qualified bidders, the partners of an individual company, served as manager of limited liability companies, partners, joint-stock companies, chairman of the board of directors, board members, executive director and general manager, partners, joint ventures and corporate partners, other partners in the above-mentioned names of real people with real other partners within the tender document is not about the work. 
Work in partnership, partnership, regardless of rate, pilot and all other shareholders of the key technical personnel are evaluated. 
Consortia, co-ordinator of the key technical personnel, business partners and other partners, taking into account specialty parts, and asked to be evaluated separately. 
Key technical staff is shown as a staff, technical staff at the same time as the subject of the tender can not be employed here. 

Bidder, at the location of commercial activity, since the first announcement and the backward nature of the work without interruption for at least a year, in accordance with the above-mentioned quantity and quality certification of key technical staff required to run this state. The staff, the trade association members and years of experience in the private sector last certificate of registration, and years of experience in public service schedule days and / or trade association member registration certificate, showing the payment of premiums on behalf of the bidder if the matter is located within the social security institutions are documents approved. 


b) Technical staff: 
Professional Title of Position Unit 
Site Manager Civil Engineer 1. / Mim. 
1 Construction Eng. (Amendment), Civil Engineer. / Mim. 
3 Construction Engineering. (Field Eng.) Civil Engineer. / Mim. 
1 Construction Eng. (Mechanical), Mechanical Eng. 
1 Construction Eng. (Electrical) Electrical Eng. 
1 Site Engineer / Tech. (Map) Map Engineer / Technician 

4.3.3. Machinery, equipment, and other documents related to equipment 


Order No. Machinery, Equipment Type and Characteristics of Minimum Required Units 

1 Tower Crane 3 Units 


4 Piece 2 Excavator 
Tractor Bucket 3 of 5 
3 Piece 4 Wheel Loader 
5 İnş.Asansörü 15 Piece 
6 tunnel formwork (concrete surface) and Pier 3000 M ² 
7 Truck 7 Pieces 
8 15 Piece Vibrator 
9 Hammer 3 Piece 
Plant, machinery, equipment and other equipment is not searched for the essential requirement of being their own property. 

4.4.Bu tender to be accepted as similar jobs in business and engineering and architecture departments be considered equivalent to similar works: 


4.4.1. This tender will be regarded as similar to the business works: 
Work experience in construction works of similar works will be evaluated in paper B / III, group work will be considered as similar work. 

Graduation for the case of submission of documents certifying the work experience, the time elapsed after graduation to be considered more than fifteen years, the scope of the application or proposal related to the work of construction of the graduation certificate to the owner shall submit a certificate of work experience. 

4.4.2. Similarly, engineering or architectural work deemed equivalent sections: 
Department of Civil Engineering, Faculty of Architecture Faculty of Architecture Department of the elements or diplomas will be equivalent to the subject of the tender. 

5.Ekonomik the most advantageous tender will be determined only on the basis of price. 

6. The tender is open to all domestic and foreign bidders. 
The tender is open to all domestic and foreign bidders, the Public Procurement Authority within the framework set by the price advantage of 15% for domestic bidders shall apply. 

7. Occurrence and the purchase of tender document: 


7.1. The tender document, the administration can be seen at the 500 TRY (Turkish Lira) money can be purchased from the Housing Development Administration of Prime Ministry. 
7.2. Tenderers are required to purchase the tender document. 

8. Bids in the tender until the date and time of Prime Ministry Housing Development Administration of Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent University Çankaya / ANKARA address can be delivered by hand, as the same address or sent via registered mail. 

9. The tenders will over the lump sum turnkey basis. As a result of the tender, the bidder bidding on a turnkey lump sum contract. In this tender, shall be submitted for all of the work. 

10. Bidders bid for the contract not less than 3% bid bond amount shall be determined by them. 

11. Given the period of validity of tenders, tender from the date of 75 (seventy-five) calendar days. 

12. The consortium submit bids for the tender. 13. Other issues: 

Apply to the tender Coefficient Boundary Value (N): 1

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə