Kur’an-i kerim allah’i nasil tanitiyorYüklə 1,65 Mb.
səhifə1/40
tarix17.01.2019
ölçüsü1,65 Mb.
#98439
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

KUR’AN-I KERİM ALLAH’I NASIL TANITIYOR? 6

Önsöz 6


Giriş 6

Kur'ân-I Kerîmin Nazil Olduğu Ortamda Ulûhiyet Hakkındaki İnançlar 6

BİRİNCİ BÖLÜM 11

KUR'ÂN-I KERÎMİN ULÛHİYETİ TAKDİMİ 11

Ulûhiyet Kavramı Hakkında Genel Bilgi 11

A- Allah'ın Fiilleri 14

1- ALLAH'IN YARATMASI 14

1- Kur'ân-I Kerîm'de Yaratma Kavramı İle İlgili Fi­iller 14

a- Doğrudan Doğruya Yaratma Mânâsı İfade Eden Fiiller 14

Halaka Fiili 14

Fatara Fiili 15

Berâe Fiili 15

Zerâe Fiili 16

Ahya Fııh 16

b- Allah'a Nisbetle Yaratma Mânâsı İfade Eden Fi­iller 16

Allah'ın "Kün" Emriyle Yaratması 17

Enşee Fiili 17

Bedee Fiili 17

Ceale Fiili 18

Savvara Fiili 18

Sevvâ Fiili 19

Enzele Fiili 19

Enbete Fiili 20

Ahrece Fiili 20

E'âde Fiili 20

Vada'a Fiili 20

Elkâ Fiili 21

Sane'a Fiili 21

Fe'ale Fiili 21

2. Yaratma Mefhumunun Yayıldığı Alan 22

a- Meleklerin ve Cinlerin Yaratılması 22

b- Hayatın ve Ölümün Yaratılışı 22

c- Göklerin, Yerin ve Diğer Cansızların Yaratılması 23

d- Canlıların, Bitkilerin ve Çiftlerin Yaratılışı 25

e- Hayvanların Yaratılışı 26

f- İnsanların Yaratılışı 27

II. ALLAH'IN KÂİNATTAKİ DİĞER İCRÂÂTLARI 29

1- Cansızlarla İlgili İcraatı 29

2- Hayvanlarla İlgili İcraatı 30

III. ALLAH'IN İNSANLARLA İLGİLİ DİĞER FİİLLERİ 32

1- İnsana Verilen Değer ve Şeref 32

2- İnsan En Güzel Rızık ve Nimetlerle Beslenmiştir 32

3. Allah'ın İnsana Teklifte Bulunması, Hilafet ve Emânet 33

4. Allah'ın insanlara Vahyedip Peygamber Gönder­mesi 33

5- Allah'ın İnsanlara Kitaplar Göndermesi 34

6- Allah'ın Peygamberlere Mucizeler İndirmesi 34

7. Allah'ın Hidâyete Tabî Olanları Dünya ve Âhirette Mükafatlandırması 35

8. Allah Kâfir ve Azgınları Dünya ve Âhirette Çe­şitli Şekillerde Cezalandırır 35

B. EL-ESMAU'L-HÜSNA (ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ) 36

1- Daha Ziyâde Allah'ın Zâtıyla İlgili İsimleri Allah 38

İlâh 39

Rabb 39


Ehad, El-Vâhid 39

Es-Samed 40

El-Hayy 40

El- Kayyûm, El-Kâim 40

El-Hakk 41

El-Evvel 41

El-Âhir 41

Fa'âlûn Li Mâ Yurîd, Fâilûn 41

2- Allah'ın Yaratma Mefhumu İle İlgili İsimleri El-Hâhk, El-Hallâk 42

Ahsenu'l-Hâlikîn 42

Bedîu's-Semâvâti Ve'l-Ard 42

Fâtıru's-Semâvâti Ve'l-Ard 42

Fâliku'l-Habbi Ve'n-Nevâ 42

Fâliku'l-Isbâh 43

El-Bârî 43

El-Musavvir 43

Muhyi'l-Mevtâ 43

3. Rızık Ve İhsanla İlgili Esma-Yı Hüsna Er-Rezzâk, Hayru'r-Râzıkîn 43

El-Ekrem, El-Kerîm 44

El-Ganiyy 44

Zu'I-Fadl 45

El-Vehhâb 45

Zi't-Tavl 45

4- Rahmet, Af Ve Gufrana Dair Esmâ-Yı Hüsnâ Er-Rahmân, Er-Rahîm, Erhamü'r-Râhimin, Hayru'r-Râhimin, Zurahme. 45

Er-Raûf 46

El-Afuvv 46

Et-Tevvâb, Kâbilu't-Tevb 46

El-Gafûr, El-Gaffâr 47

El-Mucîb, El-Mucîbûn 47

El-Halîm 48

Eş-Şekûr, Şâkîr 48

El-Vedûd 48

El-Hâdî 48

El-Mubîn 49

Mursil (În) 49

El-Velî, El-Mevlâ 49

En-Nasîr, Hayru'n-Nâsırîn 49

El-Müsteân 50

El-Kâfî 50

Es-Selâm 50

El-Mü'min 50

Refî'u'd-Derecât 51

5- Allah'ın İlim Sıfatıyla İlgili İsimleri 51

Eı-'Alîm,El-'Alim 51

El-Latîf 52

El-Habır 52

Es-Semî 53

El-Basır 53

Eş-Şehid 53

El-Karîb 53

El-Hafîz, El-Hâfız 54

Er-Rakîb 54

El-Mukît 54

El-Müheymin 55

El-VekîI 55

El-Hafî 55

El-Bâtın 55

6. Allah'ın Ululuk Bildiren İsimleri 56

El-Alâ, El-Aliyy 56

El-Kebîr, El-Mütekebbir 56

El-Azîm 56

El-Mecid 56

El-Hamîd 57

Zu'l-Arş 57

Zi'1-Meâric 57

El-Kuddûs 57

7. Cenab-ı Hakk'ın Kudretiyle İlgili İsimleri 58

El-Kâdir, El-Kadîr 58

El-Azîz 59

El-Kaviyy, Zu'1-Kuvve 59

Zu'ntikâm, Müntakimûn 59

El-Kâhir, El-Kahhâr 60

Mâliki Yevmid-dîn, Mâlîku'1-Mülk 60

El-Cebbar 61

Gâlib'alâ Emrih 61

El-Metîn 61

Ez-Zâhir 62

El-Muhît 62

Mûsi' (ûn) 62

El-Vâsî' 62

8. Hesab, Hüküm ve Adaletle İlgili Allah'ın İsimleri 62

El-Hakîm, Ahkemu'l-Hâkimîn 62

Ehlü't-Takvâ ve Ehlü'l-Mağfira 63

Munzir (în) 63

Sâdık (ûn) 64

El-Vâris 64

Câmi'u'n-Nâs 64

Hâsib, El-Hasîb 64

El-Fettâh 65

Hayru 1-Fasılın 65

Serîu'1-Ikâb 65

Şedidu'1-ıkâb 65

9- Nûru's-Semâvât Ve'l-Ard İsmi 65

C. ALLAH'IN ZÂTI 67

İKİNCİ BÖLÜM 69

KUR'AN'IN ULÛHİYETİ TANITIŞINDAKI USÛLLER 69

A- DELİLLER 69

I. AKLÎ DELİLLER 69

1- Yaratma - İhtira' Delili 69

2- Hayat Verme (İhya) Delili 71

3- Hikmet ve Gâyelilik Delili 74

4- Nizam ve Tevhid Delili 75

II. ENFÜSÎ DELİLLER 78

1- Bedâhat Delili 78

2- Psikolojik Delil 80

III. İÇTİMAİ DELİL 81

IV. TARİHÎ DELİL 83

Allah'ın İnsanlık Tarihine Müdahaleleri 83

V- İLZÂMÎ DELİL 84

B. MARIFETULLAH (ALLAH'I TANIMA, BİLME) 86

1- Kur'ân'da Bilgi Vasıtaları ve Marifet - İlim Farkı 86

2- Allah'ı Tanımanın Gereği ve İnsanların Allah Hakkındaki Marifetlerinin Sınırı 88

3. Marifetin Neticesi, Dereceleri, Marifet - İman Münasebeti 90

4- Ma'rifet - Muhabbet Alâkası 91

5- Allah Gayb mıdır? 92

6- Kalbî ve Ledünnî Ma'rifet, Basiret 93

7- Sıbğatullah, Fıtratullah ve Doğuştan Bilgi 93

8- Ma'rifette Aklın Yeri, Nazar ve Tefekkür 96

9- İmân, İtminan, Kalbî ve Ruhî Tecrübe 98

10- Marifete Engel Olan Kalp Hastalıkları 99

a- Gaflet, Sehv, Nisyân 100

b- Şekk, Rayb 100

c- Nifak, Allah Hakkında Kötü Zan 102

d- Müşrik ve Münkirin Kalp Darlığı (Dîk, Kasve, Haraç) 102

e- Kalplerin Mühürlenmesi (Hatm, Tabırayn, Ekin-Ne, Vakr) 104

f- Kur'ân'da Küfür ve Şirk Alâkası ve Şirkin Men­şe'i 105

g- İnkâr Mümkün müdür? İnkarcılar Yokluğu Mü­dafaa Ediyorlar 106

h- Mutlak İnkâr ve Cezası 108

i- İnkâr Amilleri 109

Taklid 109

Cehalet 110

Kibir 110

Menfaat 111

Korku ve Vatan Duygusu 111

Hevâya Tâbi Olma ve Çok Günahkârlık 112

Hafife Alınma ve Kınanma Endişesi 112

C- KURANI KERİMİN ULUHIYETI TANITMADAKİ HUSUSİYETLERİ, KELÂM VE FELSEFEDEN FARKLAR 112

1- Tanıtma Üslûbunun Mücerred veya Müşahhas Oluşu 112

2- Kur'ân'ın İrşâd Halkasının Genişliği ve Umûmî Seviye 114

3- İnkâr Fikrini Tasrîh Etmeksizin imanı Takviye 116

4- Devir ve Teselsülün Butlanı Yerine Kısa Yolu Tercihi 117

5- Kalbî ve Hissî Tarafa Verilen Önem 118

6- Kur'ân'ın Ifadesindeki Haşmet 119

7- Hitap Tarzları 120

a- Müşriklere Hitap 122

b- Ehl-i Kitaba Hitap 123

Sonuç 123

Bibliyografya 125

Yüklə 1,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin