List of the Elective Courses

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 95.44 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü95.44 Kb.

Lisans Seçmeli Dersler Listesi /

List of the Elective Courses in B.Arch.:

AR 310 FOTOĞRAFA GİRİŞ (2+2) 3

INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
Bu ders öğrencilerin gördükleri nesneleri, çerçevelemeyi, fotoğrafını çekmeyi banyo ve baskı aşamalarını öğrenmelerini sağlar. Bu ders keza doku, form, biçim gölge ışık gibi fotoğraf ve kompozisyon prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
This course enables the students visualize the pictures, shoot, develop and print what they see. It is also designed to teach compositions and principles of Photography including light, shade, shape form and pattern.

AR 311 GÖZLEME DAYALI SERBEST EL ÇİZİM (3+0) 3

FREEHAND DRAWING FROM OBSERVATION
Nesne, insan figürü, iç ve dış mekân çizim alıştırmaları. Perspektif çizim, renkle çizim, çizgisel çizim, tonal çizim ve oranlama. Kurşunkalem, mürekkep, karakalem, boya kalem ve sulu boya gibi ortamlarla gerçek hayattan serbest el çizimler.
Drawing studies based on objects, local interior and exterior spaces, and the human figure. Perspective drawing, proportioning, line drawing, tone drawing, and drawing with color. Freehand drawing from life, using a pencil, ink, charcoal, crayon, and watercolor media.

AR 312 MİMARİ PORTFOLYO TASARIMI (3+0) 3

ARCHITECTURAL PORTFOLIO DESIGN
Bu ders bir tasarım çalıştayı olarak maket fotoğraflama teknikleri, sayfa düzenleme programları ve grafik tasarımını içerecek, olası mimari portfolyo formatlarını tartışacaktır.
The course will work as a design workshop and it will include model photography techniques, instruction in computer page formatting soft wares and graphic design. Possible portfolio formats will be discussed.

AR 313 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ ÇİZİM (2+2) 3

COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DRAWING
Ders, mimarlık öğrencisinin tasarım, eskiz yapma ve sunum aşamalarında iki boyutlu bilgisayar programlarını kullanabilmesi için gerekli bilgi altyapısının oluşturulmasını içerir. Birçok bilgisayar destekli iki boyutlu çizim programının ortak çizim konvansiyonu olan çizgi-çokgen-daire vb. kullanarak çizim yapma, katman mantığının kavratılması, gerekli modifikasyon araç ve yöntemlerinin kullanılması, sonuç ürünün mimari teknik resim kurallarına göre çıktısının alınması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilere bu yöntemlerin pratiğini kazandırmak için, etkili mimari çizim yazılımlarından biri ile yukarıda açıklanan konvansiyonlar ele alınacaktır.

The course offers students fundamental information on 2D CAD softwares for sketching, designing, and preparing presentations in the design process. Contents of the course include fundamental drawing tools such as line, polygon, and circle, layers in drawings, modification techniques, and plotting techniques based on technical drawing conventions. One of the 2D architectural drawing softwares will be used as the application medium of one of the drawing conventions enumerated above.

AR 314 MİMARİ TASARIM SUNUMUNDA İKİ BOYUTLU TEKNİKLERİ (2+2) 3

TWO DIMENSIONAL TECHNIQUES IN PRESENTATION OF ARCHITECTURAL DESIGN
Ders, mimarlık öğrencisinde, uygulamalı yöntemler yardımıyla, tasarımın etkili görsellik içerisinde sunulabilmesi için gerekli grafik tasarım altyapısının oluşturulmasını içerir. Etkili poster sunumda bulunması gereken özellikler, renk kullanımı, tasarımın kavramsal yaklaşımına uygun sunum yöntemleri, vurgunun önem ve yöntemi ile uygun arka plan kullanımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
The course offers students fundamental information on graphical design to enable effective presentation of architectural projects. Characteristics of efficacious poster presentation, use of colour in presentations, suitable presentation techniques, importance and methods of placing emphasis on the concept of the project, and background graphics comprise the content of this course.

AR 315 MİMARİ TASARIMIN SUNUMUNDA SİNEMATİK TEKNİKLERİ (2+2) 3

CINEMATIC TECHNIQUES IN PRESENTATION OF ARCHITECTURAL DESIGN
Ders, mimarlık öğrencisinde, uygulamalı yöntemler yardımıyla, bir tasarımın etkili sunumunun yapılabilmesi için gerekli görselleme, animasyon ve film üretebilme altyapısının oluşturulmasını içerir. Mimari tasarımın sunumunda önemli ve etkili bir yer tutan animasyon temelli sunum teknikleri, bu sunum tekniklerinin hazırlanması, sunumlarda dikkat edilecek incelikler, sunumu zenginleştirecek ekstra araçların kullanımı gibi konular dersin içeriğini oluşturur.
The course aims to give the students fundamental information on cinematic methods such as visualization, animation, film making by class exercises and applications. Animation based presentation techniques, applications of these techniques, tricks and important points in animations, extra tools for animations comprise the contents of this course.

AR 330 FORM STRÜKTÜR İLİŞKİLERİ (3+0) 3

FORM STRUCTURE RELATIONS
Temel fizik kuralları ve basit strüktürel sistemler öğretilecektir. Dersin ilk bölümü temel fizik kurallarının anlatımını içermektedir.

 • Vektörler, bileşke kuvvetler, yayılı yükler,

 • Rijit cisimlerin dengesi,

 • Newton kanunları

 • Moment, serbest cisim diyagramı Dersin ikinci bölümü mimarideki strüktürel sistemlerin ve bileşenlerinin anlatımını içermektedir.

 • Strüktürel elemanlarda iç ve dış kuvvetler,

 • Strüktürel gereklilikler; denge, stabilite, dayanıklılık

 • Mesnet tipleri ve bağ tipleri

 • Basit strüktürel sistemler; form aktif sistemler, kafes sistemler, çerçeveler, kabuk sistemlerBasic physical principles and simple structural systems will be thought.
The first part of the course presents the basic physical principles and includes the following:


 • Vector representation, resultant forces, distributed forces

 • Translational and rotational equilibrium

 • Newton laws,

 • Moment, free-body diagrams, types of loads.

 • The second part of the course considers the behavior of structural systems and their components in architecture and includes the following:

 • Basic stresses and strain of components

 • Structural reguirements; equilibrium, stability, strength

 • Support and conection types,

 • Simple structural systems; form active structures, trussed systems, framed systems, shell systemsAR 334 DEPREMLER VE YAPILAR (3+0) 3

EARTHQUAKES AND STRUCTURES

Deprem kaynak ve transfer mekanizmaları, Depremlerin ölçümü, Basit doğrusal sistemlerin deprem yükleri altındaki davranışı, Davranış spektrumu, Tasarım spektrumu, Deprem hareketinin karakteristik özellikleri, Zemin özelliklerinin etkileri, Yapıların geometrisinin deprem davranışına etkileri, Yapılardaki yapısal olmayan mimari bileşenlerin deprem etkilerine karşı tasarımı, Performans hedefli tasarıma giriş, Mevcut yapıların depremlere karşı güçlendirilmelerine giriş.


Earthquakes source and transfer mechanisms, Measuring earthquakes, Response of simple linear systems to earthquake loads, Response spectra, Design spectra, Characteristics of earthquake ground motion, Site effects, Structural configuration characteristics and their effects, Design considerations for architectural components, Concept of performance based design, Concept of seismic upgrading of existing structures.

AR 335 TARİHİ YAPI MALZEMELERİ (3+0) 3

HISTORIC BUILDING MATERIALS
Tarihi yapılarda uygulanan inşaa tekniklerinin kısaca tanıtımı ile başlanarak, tarihi yapılarda kullanılan taş, toprak ve ahşap gibi doğal haliyle kullanılan yapı malzemeleri, kerpiç, tuğla, harç ve beton gibi doğal malzemelerle hazırlanan yapı malzemeleri ile koruyucu ya da dekoratif amaçlı malzemelerin hazırlama yöntemleri hakkında bilgiler.
Starting with the brief explanation of construction techniques in historic structures, introduction of stone, earth and wood used in their natural states, and those such as adobe, brick, mortar and concrete that are prepared by means of special processes with the materials found in nature. In addition, the preparation techniques of other construction materials used for the purpose of protection and decoration are also introduced.

AR 336 ÇAĞDAŞ TOPRAK MİMARİSİ (3+0) 3

CONTEMPORARY EARTH ARCHITECTURE
Geleneksel yapım yöntemleri ve toprağın yapı malzemesi olarak kullanımının tarihsel örnekler aracılığıyla incelenmesi; Toprağın yapı malzemesi olarak fiziksel ve kimyasal niteliklerinin aktarılması; çağdaş mimaride toprak kullanımının örnekler aracılığıyla araştırılması
Evaluation of traditional construction methods and the use of earth as a construction material in the light of historical cases; explanation of physical and chemical caracteristics of earth as a building material; the search for use of earth as an alternative construction material in contemporary architecture.

AR 382 MİMARİDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR (3+0) 3

ECOLOGICAL STUDIES IN ARCHITECTURE
Ekoloji kavramı ve mimariye yansımaları üzerine teorik yaklaşım; yeşil ve sürdürülebilir mimari kavramları; mimaride ekolojik tasarımın gelişimi; Türkiye ve diğer ülkelerde ekolojik bakış açısı ile yapılmış farklı örnekler.
Theoretical framework of ecological approach and its reflection to architecture; The concepts of green and sustainable architecture; Historical evolution of ecological design in architecture; The examples of different approaches in ecological point of view from Turkey and the other countries.

AR 383 YAPI FİZİĞİNDE AYDINLATMA ANALİZİ (2+2) 3

LIGHTING ANALYSIS IN BUILDING PHYSICS
Bu ders, öğrencilerin, mimari aydınlatma tasarımı ve analizi konuları hakkında temel prensipleri öğrenmeleri için ve söz konusu konular için araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim metodu ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden aydınlatma tasarımı ve analizi konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.
This is a course to introduce principles of lighting design and analysis of buildings under the basic issues of building physics; and to conduct research methods for these topics. The education method is based on lectures with working assignments and practical exercises. Students will conduct research into each issue of lighting in simple problems and report them. The aim is to set a strong link with theory and practical problems.

AR 384 MİMARLIKTA AKUSTİĞE GİRİŞ (3+0) 3

INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL ACOUSTICS
Mimarların tasarımlarında göz önünde tutmaları gereken fiziksel çevrenin işitsel boyutunun daha iyi kavranabilmesi için akustikle ilgili fizik bilgisinin bilinmesi ve insanların ses algılama mekanizmalarının da tanınması gerekir. Bu derste mimari akustiğin temelinde yatan teori işlenecektir. Konu başlıkları: Ses ve işitme duyumuz; kapalı ve açık ortamlarda sesin yayılımı; ses yalıtımı; hacim ve yapı akustiğinde tasarım ilkeleri.
In order for architects to have a better grasp of the acoustic aspects of our built environment, the physics of sound as well as the principles of auditory perception should be well understood. This course introduces the basic principles in architectural acoustics. Topics include: Sound and hearing, indoor/outdoor sound propagation, sound insulation, design guidelines for room acoustics and noise control.

AR 403 ÜRÜN TASARIMI SEÇMELİ STÜDYOSU (2+2) 3

ELECTIVE STUDIO IN PRODUCT DESIGN
Bu ders, EÜT disiplininin temel kavramları eşliğinde, tasarım problemini analiz etmeye ve çözmeye odaklı bir atölye çalışmasıdır. Ders üç aşamadan oluşmaktadır. Giriş niteliğindeki ilk aşamada, verilecek ısınma projesi ile, EÜT disiplini, mesleği ve ürün tasarım süreci (gözlem, araştırma, beyin fırtınası, fikir geliştirme, eskiz, model, deneme-yanılma, görselleştirme, sunum vb.) kısaca tanıtılmış olacaktır. İkinci aşamada, katılımcıların kullanıcı-ürün / insan vücudu-obje arasındaki ilişkiye odaklanacakları bir proje yürütülecektir. Bu projede katılımcılar, gözlem, araştırma, piyasa analizi, fikir geliştirme, malzemeyi tanıma, üretim tekniklerini öğrenme, kullanıcı senaryosu geliştirme, antropometrik verileri kullanabilme, maket yapma ve sunum gibi aşamaları ürün tasarım süreci dahilinde, projeleri kapsamında gerçekleştireceklerdir. Üçüncü aşamada, gündelik hayat ve kültür ile ilişkili kavramsal bir proje yürütülecektir. Bu proje ile katılımcılar, gündelik hayatı, içinde bulundukları yerel kültürü, ona bağlı olarak oluşan davranışları, sosyal etkileşimleri, değerleri ve hayat tarzlarını gözlemleyip analiz edecekler ve bazı kavramlara ve olgulara ulaşacaklardır. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak veya bu sonuçlardan esinlenerek katılımcılardan ürün veya konsept geliştirilmesi istenecektir. Bu proje ile katılımcılara, endüstri ürünleri tasarımında etnografik araştırmanın önemi ve rutin olanın, alışılagelmiş gündelik detayların ve yerel kültürün, disiplin için yenilikçi fikir geliştirme kaynakları olabileceği aktarılacaktır.
This studio course focuses basicly on design problem analysis and design problem solving within the fundamental concepts of Industrial Design (ID). It is formed in three parts. The first part of the course (introduction) is a warm-up design project that introduces the discipline, the profession and the industrial design process (observation, research, brain storming, idea generation, sketching, models, trial&error, visualisation, presentation etc.) briefly to the students. The second part of the course aims to focuses on the relation between the user and the product / the human body and the object. With this project, participants will realize the steps of ID process; observation, research, market research & analysis, idea generation, material analysis, learning production techniques, user-product scenario development, using anthropometric data, modeling and presentation. In the third part of the course, a conceptual project related to everyday life and culture will be conducted. The participants first observe, document and analyze everyday life and the local culture they live in, social interactions, attitudes, values and life styles related to the local culture. By doing this, the participants will reach some concepts and facts and these concepts and facts will be their source or inspiration for developing a product. By the end of this project, the participants not only will learn the importance of ethnography and the routines of everyday life in ID; but also will understand that local culture and everyday life is a good source of product innovation.

AR 404 MİMARİ KORUMA SEÇMELİ STÜDYOSU (2+2) 3

ELECTIVE STUDIO IN ARCHITECTURAL CONSERVATION
Mimari koruma alanıyla ilgili kavram ve tanımlar. Tek yapılar, kentsel dokular ve arkeolojik alanlar için belgeleme ve araştırma türleri ve yöntemleri. Tek yapılar, kentsel dokular ve arkeolojik alanlar için koruma amaçlı veri yorumlama ve karar üretme. Tescilli ve tescilsiz tek yapılar ve kentsel dokular ile tescilli arkeolojik alanlar ve yapılar için koruma amaçlı proje ve uygulamalar.
Concepts and definitions for architectural conservation. Documentation and research types and methods for single buildings, urban environments, and archaeological sites. Data interpretation and decision-making for the conservation of single buildings, urban environments, and archaeological sites. Projects and implementations for the conservation of registered and unregistered single buildings and urban environments, and registered archaeological sites and buildings.

AR 405 İÇ MEKAN TASARIMI SEÇMELİ STÜDYOSU (2+2) 3

ELECTIVE STUDIO IN INTERIOR DESIGN
Bu derste iç mekan tasarımın süreçleri, temel terminoloji ve teknik bilgi sunulmaktadır. İç mekan mesleğinin temel uygulama ve sorumluluk alanları, ticari ve organizasyonel nitelikleri tartışılmaktadır. Ders bilgi aktarımı, iç mekan tasarım uygulamaları ve çeşitli aktivitelerin yanı sıra önemli örneklerin incelenmesini de kapsamaktadır. Ders tüm bunların yanı sıra iç mekan uygulamalarında tasarım uygulama ve prensipleri, mekansal organizasyon, dizilim, antropometri ve üç boyutlu kavramsal düşünmeye dayalı tasarım egzersizlerini içermektedir.
Students will be introduced to the design process, basic design vocabulary and basic technical knowledge. Professional practices and responsibilities, trade resources, and the value of interior design organizations will be discussed. Through a series of theoretical lectures, projects and activities an exploration of the work of notable interior designers and architects, students will begin to identify the various aspects of interior design to which they personally respond. Special emphasis is placed on the interrelationship of design elements and principles, spatial organization and sequencing, human anthropometrics and conceptual problem solving in three-dimensional space. http://www.disd.edu/interior-design-courses.php

AR 406 PEYZAJ TASARIMI SEÇMELİ STÜDYOSU (2+2) 3

ELECTIVE STUDIO IN LANDSCAPE DESIGN

Peyzaj mimarlığın tarihi gelişimi, mimari mekanlara peyzaj tasarımının katkısı sunulmaktadır. Ayrıca peyzaj tasarımlarını oluşturan yumuşak peyzaj ve sert peyzaj elemanlarının teknik ve detaylı bilgilerini sunmaktadır. Yumuşak peyzaj elemanlarından; Toprak çeşitleri ve özellikleri , yağmurlama ve damla sulama sistemleri , kapsamlı bitki materyali bilgisi (ağaçlar, çalılar, yer örtücü ve sarmaşıklar ), Sert Peyzaj elemanlarından yer döşeme malzemeleri, özellikleri , uygulaması, peyzaj aydınlatmaları ve su elamanları hakkında detaylı bilgileri kapsamaktadır.


Students will be introduced to historical development of landscape architecture and contribution of landscape architecture to architecture. In addition, technical and detailed information of soft landscaping and hard landscaping will be held. Soft landscape elements will include soil types and properties, sprinkler and drip irrigation systems, a comprehensive knowledge of plant material (trees, shrubs, ground covering and vines), hard landscape elements will include detailed information such as properties and application of pavement materials, landscape lighting and water elements.

AR 420 MİMARLIK ÜZERİNE SEÇME OKUMALAR (3+0) 3

SELECTED READINGS IN ARCHITECTURE

Mimarlık bilgisi yazımının karşılaştırma, sınıflandırma ve değerlendirmesi. Entelektüel uygulamanın öğrenci vizyonunun genişletilmesi açısından ele alınarak temel araçlarının kazandırılması.


Comparison, classification and evaluation of “Knowledge of Architecture”. Provision of the students with the basic tools of intellectual practice in order to widen the vision of students as well as intensifying the concepts that they come across in the design studio.

AR 423 GELENEKSEL MİMARLIK (3+0) 3

VERNACULAR ARCHITECTURE
Geleneksel mimari kavramına, ilgili kavramlar olan yeni ve eski karşılaştırması, yöreselcilik, critical regionalism, tectonic ve tactile kavramları ile teorik bir yaklaşım; tarihi perspektif içinde geleneksel Türk mimarisi üzerine yapılmış sınıflandırmalara bakış; geleneksel yapı formunun ve örüntü dilinin arazi çalışmaları ile algılanması / okunabilmesi yollarının araştırılması.
Theoretical framework of vernacular Architecture with its related concerns as new and old confrontation, regionalism, critical regionalism, tectonic and tactile; An overview of the classifications of Turkish residential Architecture in historical perspective; The ways of understanding vernacular form, reading its pattern language with case studies.

AR 424 MİMARİDE YÖRESELLİK (3+0) 3

REGIONALISM IN ARCHITECTURE
Özellikle hızlı bir modernizasyon sürecinden geçen ülkelerde modern mimarinin içselleştirilmesi için yerelliğin öne çıkarılması gerek mimari yazında gerekse pratikte 20. yy. Ilk yarından beri kullanılmıştır. Bu noktada “yer”in ya da “yöre”nin sınırları ve geleneksel mimari örnekler üzerinden yapılacak çıkarımları niteliği konusunda belirsizlikler oluşmuş, geleneksel yapı öğelerini birebir tekrar eden örneklerden görsel hiçbir referansın kullanılmadığı soyutlamalara kadar pek çok çalışma ortaya çıkmıştır. Özellikle mimari bilgi üretiminin çeperinde kalan ülkeler için yöreselliğin görünür öğeleri aranır olmuş, bunun noksan kavramını, özcü sınırlamalara ve problemli ikli kategorilere düşmeden, söylem ve projeler üzerinden dünya genelinde ve Türkiye özelinde tartışmaya açar.
The prominent role of architectural reqionalism to internalize modernity fort he countries that went through an Express modernization process can be observed both in the boundaries of the “region” in question, and the ways in which the contexts, the boundaries of the “region” in question, and the ways in which the vernacular/traditional architecture informs and inspires the new work have been left undetermined and open to multiple interpretations –ranging from those that directly use the parts of vernacular building examples to those that value abstraction that do not lead to any direct visual correspondance to some precedent. Especially fort he countries that are positioned at the periphery of architectural (knowledge) production, regionalist examples turned out to be a norm and their lack has been diagnalism without falling into essentialist limitations or problematic binary constructs both in the specific case of Turkey and in the world in general.

AR 425 MİMARİ MİRASA GÜNCEL ARKEOLOJİK YAKLAŞIMLAR (3+0) 3

CONTEMPORARY ARCHAEOLOGICAL APPROACHES TO ARCHITECTURAL HERITAG
Bu ders, arkeolojik sitler dâhil kentsel ve kırsal alanda tarih öncesinden başlayan farklı dönemlerden miras kalan mimari eserlerin günümüzdeki anlam ve önemi konusuna ilgi duyan son sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık teknik seçmeli bir seminerdir. Dönem boyunca öğrencilerin, öğretim üyesi tarafından her hafta sunuşlar ve destekleyici okuma alıştırmaları ile tariflediği başlıklarda araştırma, yazı ve tartışmalar yoluyla derse etkin katılımı beklenmektedir. Zorunlu okumalar, her hafta öğretim üyesi tarafından örnek araştırmaları üzerinden tartışmaya açılacak seçilmiş kurumsal ve yöntemsel başlıklar üzerine olacaktır. Her üç haftada bir öğrenciler tartışma konuları üzerine, örnekleri okuma alıştırmaları ile ilişkilendirecekleri, 2.500—3.000 sözcük uzunluğunda yazılar hazırlayacaklardır. Seminer, her öğrencinin seçtiği bir örneği belirli bir kurumsal ve/veya yöntemsel bakış açısından ele alacağı öğrenci sunuşları ile tamamlanacaktır. Notlandırma, dönem boyunca derslere etkin katılım, dört kısa yazı alıştırması ve görsel malzeme üzerinden yapılacak bu sözlü sunuşlara ek olarak, her öğrencinin incelediği örnek üzerine hazırlayacağı 6.000–8.000 sözcük uzunluğundaki yazılı metin esas alınarak yapılacaktır.
This is a technical elective seminar for fourth-year undergraduate and graduate students who are interested in the contemporary significance of those architectural remains, in urban and rural settings including archaeological sites that are considered as our architectural heritage. The course requires an active participation from the students throughout the semester, through research, reading, discussion and writing on topics introduced by the instructor in lectures and supporting reading assignments. Compulsory readings will be on selected theoretical and methodological issues that will be opened to discussion through case studies to be submit 2.500–3.000-word essays on the discussion topics, relating selected cases to the reading assignments. The course will conclude by student presentations wherein each student will introduce a selected case from a precise theoretical and’or methodological viewpoint. In addition to active participation in class discussions, four short essays and these oral presentations on visual documentation, a 6.000–8.000-word essay on the case studies will be evaluated in grading.

AR 426 MEKÂNSAL ALGI VE TEMSİL (3+0) 3

SPATIAL PERCEPTION AND REPRESENTATION
Psikoloji ve felsefe alanında gelişmiş olan algı teorilerinin ve başat vaka çalışmalarının açımlanması: Gestalt Teorisi, Algısal Ekoloji Teorisi, İşlemsel Algı Teorisi; Görsel, İşitsel, Dokunsal ve Kokuya dayalı algı ile mekanı oluşturan fiziksel öğeler ve mekan içindeki eylemlerin ilişkisine odaklanan deneysel çaışmalar; Çağdaş sanat ve algısal deneyler; Bütüncül algı ve mekansal hafıza; Mekansal ve Algısal katmanların çözümlenmesi ve temsili.
This is an elective course presenting the fundamental theories and concepts related with the relationship of architectural space, perception, and representation. The objective of the course is to facilitate an experimental approach about the perceptual dimensions of architectural space and communicate this through different kinds of representation methods and media.The course content consists of: the main theories and case studies related with spatial perception developed in the field of philosophy and psychology; the relationship between different types of senses, the physical dimensions of space, and activities/practices in space; perceptual experiments within contemporary art; the relationship between the perceptual sphere and spatial memory, analysis and representation of different spatial and perceptual layers.

AR 427 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ (3+0) 3

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
İnsan çevre ilişkilerini oluşturan temel kavramlar; Mekan planlamasının ve fiziksel niteliklerinin psikolojik ve toplumsal davranışlara etkileri.
Primary concepts introduced by the field of environmental psychology; The psychological and behavioral effects of physical space.

AR 428 ORYANTALİZM VE MİMARİ (3+0) 3

ORIENTALISM AND ARCHITECTURE
Bu ders mimarlıkta oryantalizm tartışmalarına on sekizinci yüzyıldan bu güne Osmanlı ve Avrupa binaları bağlamında odaklanacaktır. Mimarlıktaki tartışmaları beslemek üzere güzel sanatlar (özellikle on dokuzuncu yüzyıl Fransız ve İngiliz resimleri) ve edebiyattan seçilmiş örneklere de (romanlara ek olarak seyahat notları) yer verilecektir.
The course will focus on Orientalism in architecture and responses to it through the analysis of examples chosen from Ottoman and European buildings from 18th century to present. The discussion on architecture is strengthened with the examples chosen from visual and literary arts, especially travel notes and 19th century Orientalist paintings from France and England.

AR 429 MİMARİ RESTORASYONA GİRİŞ (3+0) 3

INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL RESTORATION
Mimari restorasyon uygulamaları, konunun kültürel ve teknik boyutlarının bir bütün olarak kavranmasını gerektirir. Böylece mimari mirasın değer ve sorunları anlaşılabilecek; çağdaş bir koruma yaklaşımı geliştirilebilecektir. Mimari restorasyon uygulamalarının çerçevesini belirleyen uluslar arası tüzüklerin ve ulusal ilke kararlarının tanıtılacaktır. Miras değeri, koruma sorunu, müdahale yaklaşımı ve uygulama ilkeleri gibi kavramlar dikkate alınarak örnek uygulamalar incelenecek, seçilmiş metinler okunacaktır.
The practice of architectural restoration is inseparable from both its cultural and technical aspects. This understanding is valid for evaluating the values and problems of the architectural artifact studied, and developing a design approach for the architectural restoration problem. It is indispensable to grasp the contemporary developments in the field starting with the international charters and continuing through the principle decisions in the country. Thus this course consists of the presentation of significant case studies and reading of texts on architectural restoration with an eye to the heritage values, conservation problems, intervention approaches and implementation principles.

AR 433 STRÜKTÜR TARİHİ ÜZERİNE DÜŞÜNME (3+0) 3

THINKING ON THE HISTORY OF STRUCTURE
Bu ders lisans öğrencilerinin strüktür kavramına ve strüktür tarihine dair edindikleri malzeme ve teknoloji odaklı klasik bilgiyi zenginleştirmeye, farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik kavramsal yapıyı içerir. Dersin ana amacı öğrencileri sözkonusu bu epistemolojik kavramlarla ve buna dair tartışmalarla tanıştırmak ve bunların mimari epistemlojinin temel elemanları olduklarını anlamalarını sağlamaktır. Böylelikle, strüktür tarihine dair yeni okumalar geliştirilecektir.
This course is the first on the different definitions on the concept of structure for undergraduate students in architecture. It is also about new visions on the history of structure. The primary aim is to familiarize them with some epistemological concepts and discussions on these new visions and to introduce students to these concepts as the major elements of architectural epistemology. In this way, it is aimed to constitute new readings on the history of structure.

AR 440 MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI (3+0) 3

ARCHITECTURAL DESIGN APPROACHES
Mimari Tasarım yaklaşımlarının karşılaştırılmalı analizi. İkonik, kanonik, pragmatik ve analojik tasarım yaklaşımlarının tarihsel süreç içinde ele alınması.
A comparative analysis and criticism of architectural design approaches such as iconic, canonic, pragmatic, analogic and etc in an historical perspective.

AR 444 MİMARİDE DEĞERLENDİRME VE PROGRAMLAMA (3+0) 3

PROGRAMMING AND EVALUATION IN ARCHITECTURE
Ders mimarlıkta programlama ve değerlendirmenin önemini vurgulayacaktır. Ana amaç programlama, tasarım ve değerlendirme süreçlerinin aralarında süreklilik olduğunu göstermek, mimarın sadece ve sadece tasarımla yükümlü olmadığını işlemektir. Ders farklı programlama ve değerlendirme tekniklerini sunacaktır.
The course will emphasize the role of programming and evaluation in architectural design. The objective of the course is to show the continuity between programming, design, and evaluation in architecture. The course will introduce different techniques of programming and evaluation in architecture.

AR 446 TASARIM EVRİMİ (3+0) 3

DESIGN EVOLUTION
İnsan yapısı tasarım ürünlerinin evrimsel teoriler bağlamında ele alınarak tasarım tarihinin insanlığın başlangıcından günümüze örneklerle incelenmesi.
An evolutional approach to design history with examples from ancient artifacts to industrial products and high technology with respect to human abstraction and evolutional theories.

AR 447 TASARIMDA ÖRNEK ÇALIŞMALAR (3+0) 3

CASE STUDIES IN DESIGN
Örnek tasarımlar, malzeme, strüktür ve mimari tasarım açılarından getirdikleri yaratıcı çözümler vurgulanarak incelenecek, örnek araştırmalarına koşut olarak strüktür, malzeme, üretim ve inşaat terminolojisi ile süreçlerin belli bir bölümü ele alınacaktır.
Studies of creative solutions to material, structural and architectural design problems in the selected designs of contemporary architects with explanations of related structural, material, fabrication, and construction terminology and some history of the processes described.
AR 453 MİMARLIKTA ÇELİK (3+0) 3

STEEL IN ARCHITECTURE
Demir ve çeliğin tarihsel gelişimi; çeliğin teknik özellikleri; çelik yapı’ya ilişkin kavramlar, temel prensipler ve sistemler; mimarlıkta çelik estetiği; çağdaş çelik yapı örneklerinin analizi
Historical trajectory of iron and steel; technical properties of steel; the fundamental concepts and principles of steel construction (codes and characteristics); steel aesthetics in architecture; in-depth analysis of selected contemporary architectural examples

AR 454 YAPI PROJESİ PROGRAMLANMASI (2+2) 3

CONSTRUCTION PROJECT PLANNING & SCHEDULING
Yapı projesi programlanması temel ilkeleri ve uygulamaları, projelerin analiz ve kontrol edilme aşaması, projenin planlanarak, iş programının yapılması ve kaynak kullanımı için bilgisayar programı tekniklerinin öğrenilmesi ve kullanılması.
Principles and applications of planning and scheduling a construction project. Analysis and control of construction projects. Learning and using computer software techniques for planning, scheduling and resources control.

AR 455 YAPIM YÖNETİMİ (3+0) 3

CONSTRUCTION ADMINISTRATION
İnşaat kontrat ve yönetim süreci, Türk standartlarına uygun malzemenin teknik şartnamelerinin nasıl yazılacağı ve anlaşılacağı; inşaat maliyeti hesapları.
Review of construction contract and administration process, writing and understanding material specification according to Turkish standards and estimating construction cost.

AR 456 YAPI EKONOMİSİ (3+0) 3

BUILDING ECONOMICS
Yapı üretim sürecinin planlama, tasarım ve uygulama evrelerinde maliyet planlama ve maliyet kontrol yöntemleri. Maliyet planlamasında yapım ve kullanım maliyetleri karşılaştırmaları ve ikame prensibi.
Cost planning and cost control methods in planning, design and implementation phases of building production processes. Construction and running costs, substitution principle in cost planning.

AR 462 KONUT ÇALIŞMALARI (3+0) 3

HOUSING STUDIES
Ekonomik ve politik yapılanmaların mimarlık ve kentleşme üzerindeki etkisi. Tarih içinde farklı bina türlerinin ortaya çıkışı ve zaman ile mekân içinde gösterdiği çeşitlilik. Eski çağlarda kullanılan inşayi malzeme ve tekniklerin gösterdiği çeşitlilik. Mimari gelenekler ile yerleşim düzenlerinin gelişim, dönüşüm ve yayılmasında gözlenen çeşitlilik. Mimarlık ve kentleşmede dönüm noktası niteliği taşıyan uygulamaların bağlamı.
Housing in human perspective, housing in cross cultural perspective, Housing in urban perspective, promlems of urban and suburban living, Housing and public policy, housing market, housing types in Turkey are planned to be included in to the content of the course.

AR 463 MİMARİ TASARIMDA HIZLI PROTOTİPLEME (2+2) 3

RAPID PROTOTYPING IN ARCHITECTURAL DESIGN
Ders, mimarlık öğrencisine, dijital ortamda ve üç boyutlu olarak tasarlamış olduğu parçaları reel olarak üretmenin öğretilmesini içermektedir. Bu bağlamda öğrencilerin daha önce tasarlamış oldukları bina ya da objelerin CNC tezgâhında işlenebilir ve üretilebilir hale gelinceye kadar geçireceği süreç öğretilecektir. Buna paralel olarak, ilgili makine teçhizatı olan CNC tezgâhları, üç boyutlu tarayıcı ve prototipleme âletleri tanıtılacak, kullanımlarıyla ilgili temel bilgiler verilecektir.
The course develops in students the ability of producing digital designs and digital models by using advanced prototyping machines. The process between the digital design and CNC prototyping will be taught. Parallel to this content; CNC workbenches, three dimensional scanners and prototyping machines will be introduced and fundamental information about these machines will be given.

AR 471 MİMARLIKTA “AVANGARD” (3+0) 3

THE AVANT-GARDE IN ARCHITECTURE
Bu ders, yirminci yüzyıl başından, 1960’larda post-modern mimarlığın önde gelen metinlerinin ortaya çıkmaya başladığı döneme kadar geçen süre içerisinde avant-garde söylemin dönüşümü ve kavramın o dönem ve günümüzdeki kuramsallaşmasını içermektedir.
This course investigates the formative role of the avant-garde within the discursive body that made up modern architecture, what it is now and what it was during the early decades of the twentieth century until the beginning of 1960’s when the frontier writings of the post-modern concept had appeared.

AR 472 ANADOLU'NUN ORTAÇAĞ MİMARİ YAPI TİPLERİ (3+0) 3

ARCHITECTURAL BUILDING TYPES OF MEDIEVAL ANATOLIA


Anadolu Ortaçağ yapılarının inşaa edilidiği tarih, kültürel bağlam ve ilgili yakın coğrafyalardaki yaşam ve gelişmeler ile ilgisi aktarılacaktır. Bu bağlamda Anadolunun sahip olduğu değişik sayıdaki ve çeşitli işlevlere yönelik inşaa edilmiş, tamamen veya kısmen varlığını korumuş mimari yapıların tanıtılması sağlanacaktır. Değişik kaynaklardan araştırma teşvik edilerek sunumlar üzerinden tartışma ile konular değişik yönleri ile alınacaktır. Görseller üzerinden yapıların karakteristik özelliklerinin algılanıp tanınması yolu ile mevcut taşınmaz kültürel miras kavramı da işlenecektir.
The teaching content includes the buildings of medieval Anatolia within the context of chronological and cultural structure and interactions with neighboring geographies' life styles and events. Anatolian buildings with different in type and quantity whether their structural condition are will be presented. Encouraging to read different resources there will be discussions on presentations that make possible to perceive different dimensions of subjects. With the help of images, characteristic features of buildings be emphasized and cultural heritage concept will be briefly presented.

AR 473 MİMARLIK VE KENT MEKANI ÜZERİNE SEÇİLMİŞ KONULAR (3+0) 3

SELECTED ISSUES ON ARCHITECTURE AND THE CITY
Dersin, üç temel hedefi vardır. Birincisi, mimarlık, tasarım, kentsel mekan ilişkilerini kavramsal ve tarihsel bilgiler üzerinden kavramaya çalışmak. İkincisi, eleştirel bir bakış açısı oluşturarak tartışma becerisi kazanmak. Üçüncüsü, konu ile ilişkili yazılı ve görsel malzemeyi yaratıcı bir biçimde sununabilme yeteneği kazanmak. Ders, temelde aktif öğrenme yöntemi üzerine kuruludur.
Basically, the course is about understanding the urban space as a whole, the mutual relation between the buildings, people, and places. The course is about the changing perceptions of urban space from the perspectives of different disciplines. The course has three explicit aims. Firstly, to explore the relationship amongst architecture, city and design by provide a conceptual and historical background. Secondly, to explore and discuss both critically and creatively. Thirdly, to present a topic by using textual and visual materials. The method of the course is based on active learning.

AR 475 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI (3+0) 3

ARCHITECTURE OF THE REPUBLICAN ERA
Osmanlı Mimarisi son dönemleri; Cumhuriyetin kuruluş yılları mimarisi ve kimlik söylemleri; Gelenek kavramının tartışılması ve geleneksel mimarinin tasarım ve söylemde yeniden üretimi; Ulusalcılık ve mimari üretimleri; Uluslararası Stil Yansımaları; mimarlik ve temsiliyet, liberal ekonomiler ve mekan üretimine yansımaları, kuresellesme ve mimarlik.
Starting in the nineteenth century we explore the. major issues that guided the architectural discourse and practice in the country like modernity, tradition, region, identity and globality. While focusing on the architectural works and discussions in the country, we also draw pararllells with that of other countries, western or not.

AR 483 ISIL-AKIŞKAN BİLİMLERİNE GİRİŞ (3+0) 3

INTRODUCTION TO THERMAL-FLUID SCIENCES
Enerjinin verimli kullanımı, insanoğlunun her üretim ve tüketim aktivitesinde giderek anahtar sözcük olmaktadır. Yapılar, başat bir enerji tüketicisi olarak enerji verimliliği teriminin merkezinde bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm dünyada, daha az enerji kullanan ve atık üreten yapılar desteklenmektedir. Bu bağlamda, termodinamik ve akışkanlar mekaniği odaklı bir bakış açısının geliştirilmesi için her iki disipline ilişkin tanımlamalar yapılacak; saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci yasası, iklimlendirme temelleri ve uygulamaları üzerinde durulacak; akışkan statiği ve dinamiğinin temelleri anlatılacaktır.
Efficient use of energy is becoming the keywords of the every production and consumption about human activities. Buildings as one of the major energy consumers are in the center of this term which is energy efficiency. Therefore buildings which are consumed minimum energy and produced minimum-waste are supported around the world. For improving a perspective focused about thermodynamics and fluid mechanics; definitions about both disciplines are made; properties of pure substances, first law of thermodynamics, fundamentals and applications of air-conditioning are investigated; fundamentals of fluid statics and dynamics are explained.

AR 485 BÜTÜNLEŞİK YAPI SİSTEMLERİ (3+0) 3

INTEGRATED BUILDING SYSTEMS
Binalarda kullanılan elektrik, elektronik ve mekanik tesisatlara ilişkin sistem tanıtımları, mevcut örnekler üzerinden gerçekleştirilecektir. Rüzgâr ve güneşin bütünleşmiş sistemler üzerine etkisi incelenecektir.
Introducing systems related to the electric, electronic and mechanic installations using in buildings are realized by using existing examples. Integrated systems effected by wind and sun are investigated.

AR 486 PASİF SİSTEM İLE BİNA ISITMA VE SOĞUTMA TASARIM İLKELERİ (3+0) 3

DESIGN PRINCIPLES OF PASSIVE HEATING AND COOLING SYSTEMS OF BUILDINGS


 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve potansiyellerinin neler olduğu.

 2. Seçilen küçük bir konutun enerji ihtiyacı, enerji kayıplarının boyutu ve bunları hesaplama metodu.

 3. Pasif yöntemlerle enerji kazanım seçenekleri.

 4. Pasif yöntemlerle bina ısıtmanın mimari tasarım ilkeleri.

 5. Pasif ısıtma elemanlarının karakteristiği ve ölçekli çizimleri.

 6. Küçük boyutlu bir binanın anılan yöntemle ısıtılması amaçlanarak tasarlanması.
 1. Definitions of sustainable energy sources and their potentials.

 2. Methods of calculation of energy need and energy losses of a selected small scaled residential building.

 3. Energy options of gain with the passive systems.

 4. Design guidelines for heating a building by passive systems.

 5. Characteristics and scaled drawings of passive heating building elements and components.

 6. Design of a small scaled building heated by passive systems.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə