Makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ yeni EĞİTİm planina göre ders iÇERİkleri BÖLÜm kodu: (6103)Yüklə 143.5 Kb.
səhifə1/3
tarix21.08.2018
ölçüsü143.5 Kb.
  1   2   3

Bölüm kodu: 6103 ve 6201MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YENİ EĞİTİM PLANINA GÖRE DERS İÇERİKLERİ

BÖLÜM KODU: (6103)

Amaç ve Hedefler

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makine mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.

2.   Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek.

3.   Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak.

4.   Makine mühendisliği mesleğinin uygulandığı organizasyonlarda, lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenmeye hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini kavramasını sağlamak. Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.

5. Mühendislik problemlerine ve uygulamalarına tümdengelimci bir yaklaşımla güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırmak ve öğrencilere öğrenmeyi öğretmek. Yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak.

6.   Makine mühendisliği için gerekli altyapı gereksinimlerini ve sanayi kuruluşlarının mezunlarımızdan beklentilerini gözeterek, son sınıf öğrencilerini ilgi duydukları ve kendi seçtikleri bir uygulama alanında uzmanlaştırmak ve mesleğe başlangıç için hazırlamak.

7.   Programın ülkenin en iyi öğrencilerini cezbeden ve ulusça en üst düzeyde kabul görmüş bir program olma özelliğini kazandırmak. Uluslararası normlara uyum sağlamak.1. Yarıyıl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK109 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I (2-1-3) AKTS 6

Bilgisayar Destekli Çizime Giriş. Geometrik Yapılandırma. Ortografik Çizim. Üç Boyutlu Çizim. Ölçülendirme Prensipleri. Kesit Alma ve İlgili Uygulamalar.


MAK109 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I (2-1-3)

Introduction to Computer Aided Drawing. Geometrical Constructions. Orthographic Drawing and Sketching. Three Dimensional Drawings. Dimensioning Principles. Sectioning and Conventions.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAT181 MATEMATİK I (4-0-4) AKTS 6

Sayılar, Doğrular, Çemberler ve Paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit ve limit alma kuralları, Süreklilik, Türev ve türev alma kuralları, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Trigonometrik fonkisyonların türevleri, Ters Fonksiyonlar ve türevleri, Logaritma ve Üstel fonksiyonların türevi, Kapalı fonksiyonların türevi, Monoton Fonksiyonlar ve birinci türev testi, Fonksiyonların ekstremum değerleri, Türevlenebilir fonksiyonlarla ilgili teoremler, Bükeylik, Fonksiyonların grafiklerinin çizimi, Belirsiz şekiller ve L’Hospital kuralı, Diferansiyeller. Lineer denklem sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.MAT181 CALCULUS 1 (4-0-4) AKTS 6

Numbers, Lines,Circles and parabolas, Functions and their Graphs, Trigonometric Functions, Limit and Limit Rules, Contiunity, Derivative and derivative Rules, The Chain Rule and Parametric Equations, Derivatives of Trigonometric Functions, inverse functions and their derivatives, derivatives of logarithmic and exponential functions, Implicit Differentation, Monotonic Functions and the first derivative test, Extreme values of Functions, The Mean Value Theorem, Concavity, Curve Sketching, Indeterminate Forms and L’Hospital’s Rule, Differentials, System of linear equations, matrices and determinants.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FİZ183 FIZIK 1 (3-0-3) AKTS 4

Fizik ve Ölçme , Bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, static denge ve özellikleriFİZ 183 PHYSICS I(3-0-3) AKTS 4

Physics and Measurement. Motion in One Dimension. Vectors. Motion in Two Dimension. Motions Laws. Circular Motion. And other applications of Newton’s Laws, works and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotataion of a rigid body around a fixed axis, rolling motion and angular momentum, static equilibrium and its properties

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FİZ191 FİZİK I LABORATUAR (0-3-1) AKTS 1
Ölçme, Kuvvetlerin Vektörel Toplanması, Eğik Düzlemde Hareket, İki Boyutlu Uzayda Çarpışma, Sarmal Yay ve Sarmal Yayda Potansiyel Enerji Değişimi ve basit titreşim hareketinin incelenmesi, Kütle Merkezi ve Cisimlerin Dengesi, Basit sarkaç ile yerçekimi ivmesinin bulunması, Açısal İvme, Açısal Hız ve Tork, Eylemsizlik Momenti

FİZ191 PHYSICS I LABORATORY (0-3-1) AKTS 1

Measurement, Vectorel Summation of Forces, Motion on the Inclined Plane, Collision in Two Dimensional Space, Helical Spring and Potantial Energy and its vibration Variation in the Helical Spring, Center of Mass and Physical Equilibrium of the Bodies, have a Simple Pendelum with the acceleration of gravity, Angular Acceleration, Angular Velocity and Torque, Moment of Inertia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK151 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ORYANTASYONU (2-0-2) AKTS 3

İş, Güç ve Enerji Hakkında Genel Bilgiler. Makina Mühendisliğinde Teknik Terminoloji. Makina Elemanları, Malzeme ve Makina Tasarımı Hakkında Genel Bilgiler. Standartlar, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Hakkında Genel Bilgiler. Temel Mekanik Sistemler. Motorlar, Jeneratörler, Pompalar, Kompresörler, Türbinler. Makina Mühendisliğinin Çalışma Sahaları.


MAK 151 MECHANICAL ENGINEERING ORIENTATION (2-0-2)

General Informatıon about Work, Power and Energy. Technic Termindogy of the Mechanical Engineering. General Informatıon of the Machine Elements, Material and Machine Design. General Informatıon of Standarts, Fluid Mechanics and Heat. Basic Mechanic Systems: Motors, Generators, Pumps, Compressors, Turbines. Working Area of the Mechanical Engineering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAK181 TEMEL BİLG. TEK. KULLANIMI (1-2-2) AKTS 3
Bilgisayarlar, Donanım İşletim Sİstemlerinin tanıtılması ve güncel olarak kullanılan işletim sisteminin kullanımına yönelik temel uygulamalar. Kelime işlem, hesap tablosu, sunu, veritabanı yönetimi, web sitesi tasarımı, güvenlik, fotoğraf, ses, video, CAD, programlama ve yardımcı yazılımların tanıtılması ve bu yazılımların kullanımına yönelik temel uygulamalar. İnternetin kullanımına yönelik temel uygulamalar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TUR181 TÜRK DİLİ I (2-0-2) AKTS 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesive tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YDL183 YABANCI DİL I (2-0-2) AKTS 2
Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri gelişmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”,”konuşma”,”yazma” ve “dinleme”’den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Yarıyıl

MAK116 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II (2-1-3) AKTS 5

Sistem Resimleri. Montaj Resimleri. Vida Dişleri. Bağlantı Elemanları. Kanallar. Yaylar. Kaplinler. Perçin. Kaynak. Tesisat Şablonları. Dişliler ve Kamlar. Boyutlar ve Toleranslar. Tasarı Geometriye Giriş. Noktalar, Doğrular ve Yüzeyler. Piercing Noktaları. Dihedral Açılar. Yüzey ve Doğrular Arasındaki Açılar. Paralellik, Diklik ve Kesişimler. Gelişmeler.


MAK116 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING II (2-1-3)

Working Drawings. Assembly Drawings. Screw Threads. Threaded Fasteners. Keys. Springs. Locking Devices. Rivets. Welding. Piping Layouts. Gears and Cams. Dimensioning and Tolerances. Introduction to Descriptive Geometry. Points, Lines and Planes. Piercing Points. Dihedral Angle. Angle Between Line and Plane. Parallelism, Perpendicularity and Intersections. Developments.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK110 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (3-0-3) AKTS 3

Bu Ders Mühendislik Öğrencilerine Temel Bilimsel Bilgisayar Hesaplama Yöntemlerinin Öğretilmesi İçin Tasarlanmıştır. Programlamanın Tarihsel Gelişimi ve BASIC, COBOL, PASCAL, FORTRAN gibi Programlama Dillerinin Tanıtımı. Program Tasarımının Yapısı ve Araçları Genel Bir Anlayışla Detaylı Olarak Dönem Boyunca Verilmektedir. Ancak, MATLAB Uygulama Dili Olarak Kullanılmaktadır. Veri İşleme, Blok Tasarımı, Program Akışları, Vektörler, Dosyalar Sayısal Yöntemlerin Tanıtımı ile Devam Etmektedir.


MAK110 COMPUTER PROGRAMMING (3-0-3)

This Course is Designed to Educate the Engineering Student on the Basics of Scientific & Engineering Computing. Historical Development of Programming Languages and a Short Introduction to BASIC, COBOL, PASCAL, FORTRAN etc to F are Summarized. The Structure and Tools of Program Design are Given in Detail Throughout the Semester, in General, However MATLAB is Used as the Application Language. Data Handling, Building Blocks, Program Flow, Arrays, Files are Followed by an Introduction to Numerical Methods.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAT182 MATEMATİK II (4-0-4) AKTS 6
Belirli İntegral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, temel integral formülleri, çeşitli integral alma teknikleri, trigonometric integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hakim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi, diziler ve seriler, diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet Serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk.

MAT 182 MATHEMATICS II (4-0-4)

The Definite Integral, The Fundamental Theorem of Calculus, Indefinite Integrals, Basic integration formulas, Various integration techniques, trigonometric integrations, Generalized Integrals, Application of Definite Integrals: Area, Volumes, Lenghts of Plane Curves, Center’s of Mass, Sequences and Series, Convergence of sequences and series, Convergence Tests for Series, Power Series and radius of convergence, Taylor Formula, Parametric curves and Polar coordinates, Area and length in polar coordinates-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FİZ182 FIZIK II (3-0-3) AKTS 4

Elektrik Alanlar. Gauss Kanunu. Elektrik Potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler. Akım ve Direnç. Doğru Akım Devreleri. Manyetik Alanlar. Manyetik Alan Kaynakları. Faraday Kanunu. İndüktans. Alternatif Akım Devreleri. Elektromanyetik Dalgalar


FİZ 182 PHYSICS II (3 0 3)

Electric Field. Gauss’s Law. Electric Potential. Capacity and Isolators. Current and Resistance. DC Circuits. Magnetic Fields. Source of Magnetic Fields. Faraday’s Law. Inductance. AC Circuits. Electromagnetic waves.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


FİZ192 FİZİKII LABORATUAR (0-3-1) AKTS 1

Ohm Yasası ve Güç Kaynağının İç Direncinin Hesaplanması, Kirchhoff Yasaları, Eş Potansiyel ve elektirk alan çizgileri, Elektroliz, Akım ve Gerilim Ölçümü, Direnç ölçme yöntemleri ve Wheatstone Köprüsü, Direnç Sığa (RC) Devreleri, Alternatif Akım ve seri RLC devresi, Manyetik AlanFİZ192 PHYSICS II LABORATORY (0-3-1)

Ohm Law and ,Calculation of the Interior Resistance of Power Supply, Kirchhoff Laws

Equipotential and electric field lines, electrolysis, Measurement of Current Voltage, Resistance measurement methods and the Wheatstone Bridge, Resistance Capatiance (RC) circuits, alternating current and the series RLC circuit, the magnetic field

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KİM182 KİMYA (3-0-3) AKTS 4

Ölçü Birimleri (SI Birimi, SI Birimlerinin Dönüşümü, Sıcaklık Ölçüleri, Sayılar, Anlamlı Rakamlar). Atom, Molekül ve İyonlar (Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atomun Kütlesi, Molekül ve Kimyasal Formüller, Moleküler Formül, Ampirik Formül, Molekül Kütlesi).Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağ (Temel Kurallar, Moleküler Geometri ve Molekül Orbitalleri). Moleküller Arası Çekim Kuvvetleri ve Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Reaksiyonlar. Asit ve Bazlar. Gazlar. Termokimya, Elektrokimya, Organik Kimya.
KİM172 CHEMISTRY (3-0-3) AKTS 4

Units of Measurement (SI Units, Derived SI Units, Temperature Scales, Handling Numbers, Scientific Notations, Significant Figures). Atoms, Molecules and Ions (the Atomic Theory, the Structure of the Atoms, Mass Relationships of Atoms, Atoms in Combination, Molecules and Chemical Formulas, Molecular Formula, Emperical Formula, Molecular Mass.) Periodic Relationships Among the Elements.Chemical Bonding (Basic Concepts, Molecular Geometry and Molecular Orbitals).Intermolecular Forces and Liquids and Solids. Chemical Reactions. Acids and Bases. The Gaseous State. Thermochemistry. Electrochemistry. Organic Chemistry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUR182 TÜRK DİLİ II (2-0-2) AKTS 2
Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime Türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YDL184 YABANCI DİL II (2-0-2) AKTS 2
Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindeki ders öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”, “konuşma”, “yazma”, ve “dinleme”’den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; “arayarak okuma” ve ayrıntılı okuma” gibi stratejilerin kullanılmasıve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılanan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Yarıyıl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK225 STATİK (3-0-3) AKTS 4

Genel Prensipler. Kuvvet Vektörleri. Bir Partikülün Dengesi. Kuvvet Sistemlerinin Bileşkeleri. Bir Rijit Cismin Dengesi. Yapı Analizi. Kafesler, Çerçeveler ve Makinalar. İç Kuvvetler. Sürtünme. Ağılık Merkezi ve Sentroid. Atalet Momentleri. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları.


MAK225 STATICS (3-0-3)

General Principles. Force Vectors. Equilibrium of a Particle. Force System Resultants. Equilibrium of a Rigid Body. Structural Analysis. Trusses, Frames and Machines. Internal Forces. Friction. Center of Gravity and Centroid. Moments of Inertia. Shear and Moment Diagrams .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK223 MALZEME BİLİMİ I (3-0-3) AKTS 4

Giriş. Mekanik Özellikler. Çekme, Basınç Eğilme, Burulma, Makaslama, Çentik, Vurma, Sertlik, Sürünme, Yorulma ve Aşınma Özellikleri. Kristal Yapı Kusurları ve Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkileri. Faz Yapısı, Sürekli Katı Çözelti, Ötektik, Peritektik, Ötektoid, Peritektoid. Katı Fazdan Ayrılma, Ara Fazlar. Demir-Karbon Sistemi.MAK223 MATERIALS SCIENCE I (3-0-3)

Introduction. Mechanical Properties. Tensile Test, Compressive Test, Bending Test, Torsion Test, Shearing Test, Notch Toughness Test, Hardness Test, Creep Test, Fatigue Test, Abrasion Test. Structure of Crystal, Crystal Defects and Their Effects on Mechanical Properties of Materials. Phase Structure, Solid Solition, Autectic, Autectoid, Peritectic, Peritectoid Transformations. Seperation from Solid Phases. Intermediate Phases. Fe-Fe3C System.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I (3-0-3) AKTS 5

Akışkanın Tanımı. Akışkan Özellikleri ve Birimleri. Akışkanların Statiği. Basınç ve Basınç Değişimi, Manometreler, Düzlem ve Eğri Yüzeylerde Basınç Kuvveti. Yüzme ve Kaldırma. Rölatif Denge. Boyutsuz Sayılar ve Dinamik Benzerlik. Akışkan Akımı Kavramları ve Akımın Temel Denklemleri (Süreklilik-Euler-Bernoulli-Enerji Denklemi). Akışkan Direnci ve Sınır Tabakası Kavramları.


MAK205 FLUID MECHANICS I (3-0-3)

Definition of a Fluid. Fluid Properties and Their Units. Fluid Statics. Pressure and Pressure Distribution, Manometers, Pressure Forces on Plane and Curved Surfaces. Flotation and Buoyancy. Relative Equilibrium. Dimensionless Numbers and Dynamic Similarity. Fluid-Flow Concepts and Basic Equations of Flow (Continuity-Euler-Bernoulli-Energy Equation). Fluid Resistance and Boundary-Layer Concepts.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK237 TERMODİNAMİK I (3-0-3) AKTS 5
Temel Kavram ve Tanımlar. Saf Maddelerin Özellikleri. Sistem Dengesi. İş ve Isı. Termodinamiğin Birinci Yasası. İç Enerji ve Entalpi. Termodinamiğin İkinci Yasası. Carnot Çevrimleri. Entropi.
MAK237 THERMODYNAMICS I (3-0-3)
Basic Concepts and Definitions. Properties of a Pure Substance. Equation of System. Work and Heat. First Law of Thermodynamics. Internal Energy and Enthalpy. Second Law of Thermodynamics. Carnot Cycles. Entropy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3-0-3) AKTS 4

Diferansiyel Denklemler. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler. Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler. İkinci Mertebeden Homojen Lineer Denklemler. Belirsiz Katsayılar Yöntemi. Parametrelerin Değişimi. İkinci Mertebeden Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları.


MAK 217 DIFFERANTIAL EQUATIONS (3-0-3)

Differantial Equations. Differantial Equations of First Order and Applications. Differantial Equations of High Order. Constant Coefficient Linear Differential Equations. Second Order Homogeneous Linear Equations The Method of Undetermined Coefficient.Varians of Parameters. Second Order Homogeneous Linear Differantial Equations and Applications.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIT 281 ATATÜRK İ. İ. TARİHİ I (2-0-2) AKTS 2
İnkılap tarihinin anlamı, Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin parçalanmaya başlaması, İşgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemala Paşa’nın tutumu, Kurtuluş için İlk adım Kongreler yolu ile Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayi Milliye, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, Ulusal Ordunun kurulması, İki önemli olay: Serves ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı- Büyük Taaruz, Mudanya’dan Lozan’a Siyasal alanda iki Büyük İnkılap, ”Takrir-i Sükün” Dönemine Geçiş.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


YDL285 YABANCI DİL III (4-0-4) AKTS 3
YDL derslerinin ”konuşma” becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin bilgisayaar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma teknikleri edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini, yapılacak olan çeşitli aktivitelerle , grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için ingilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği içerir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK239 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (2-0-2) AKTS 3

Giriş. Devre Analizi. Alternatif Akım Devreleri ve Güç. Frekans Cevabı ve Geçici Olaylar. Elektronik Devreler. Yarı İletkenler ve Diyotlar. Transistörler ve Kuvvetlendiriciler. İşlemsel Kuvvetlendirme. Dijital Elektronik. Elektrik Makinaları. Elektromekaniğin Temelleri. Transformatörler. Dönen Elektrik Makinaları.MAK239 ELECTRICAL-ELECTRONIC ENGINEERING (2-0-2)

Introduction. Circuit Analysis. Alternating-Current Circuits and Power. Frequency Response and Transient Events. Electronic Circuits. Semi-Conductor and Diodes. Transistors and Power Amplifiers. Operational Amplifiers. Digital Electronic. Electrical Machines. Basic Concepts in Electromechanic. Transformers. Rotating Electrical Machines.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Yarıyıl
MAK240 DİNAMİK (3-0-3) AKTS 3

Maddesel Noktanın ve Noktalar Sisteminin Kinematiği ve Kinetiği. Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği ve Kinetiği. Newton'un İkinci Hareket Yasası. İş-Enerji ve İmpulse-Momentum Metotları.MAK240 DYNAMICS (3-0-3)

Kinematics and Kinetics of Particles and System of Particles. Plane Kinematics and Kinetics of Rigid Bodies. Newton's Second Law of Motion. Methods of Work-Energy and Impulse- Momentum.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK226 STAJ I (Kredisiz) AKTS 7

Cetveller, Kumpaslar, Mikrometreler, Ölçme Saati, Ölçü Plakaları-Pleytler, Gönyeler, Vidalar, Dişliler, Çatal ve Tampon Mastar. Döküm İşlemi. Model ve Maça Malzemeleri. Maça Hazırlanması. Kalıp Hazırlamada Kullanılan Tezgahlar ve Makinalar. Kalıplama Türleri ve Aşamaları. Tornalama, Frezeleme, Planyalama-Vargelleme, Taşlama, Matkaplama. Serbest Dövme ve Basma. Kalıpta Dövme ve Basma. Ekstrüzyon, Haddeleme, Tel Çekme, Saç Şekillendirme. Kaynak Yöntemleri, Kaynak İlave Malzemeleri, Kaynak Donanımları. İşlem Parametrelerinin Seçimi.


MAK 226 TRAINING PERIOD I (Non-credit)

Schedules, Compasses, Micrometers, Measurement Plates, Set-squares, Screws, Gears, Fork and Plug Gauges. Casting Process. Model and Core Materials. Core Preparing. Machines and Equipment Used for Preparing Moulds. Types of Moulding. Stages of Moulding. Lathing, Milling, Planing, Grinding, Drilling. Forging and Pressing. Extrusion, Drawing, Wire Drawing, Sheet Forming. Welding Processes, Welding Consumables, Welding Equipment. Choosing Welding Parameters.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK 236 TERMODİNAMİK II ( 3-0-3) AKTS 3

Termodinamiğin II. Yasası. Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Entropi, Ekserji. Güç Çevrimleri. Gaz Güç Çevrimleri, Buhar ve Birleşik Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimleri, Güç Çevrimlerinin II. Kanun Analizleri. Termodinamik Özellik Bağıntıları. Maxwell Bağıntıları, Clapeyron Denklemi, Joule-Thomson Katsayısı. Gaz Karışımları. Yanma. Oluşum Entalpisi ve Yanma Entalpisi, Adyabatik Alev Sıcaklığı ve İkinci Yasa Çözümlemesi.


MAK 236 THERMODYNAMICS II ( 3-0-3)

The Second Law of Thermodynamics. Heat Engines, Refrigerators and Heat Pumps, Entropy, Exergy. Power Cycles. Gas Power Cycles, Vapor and Combined Power Cycles, Refrigeration Cycles, Second Law Analysis of Power Cycles.Thermodynamic Property Relations. The Maxwell Relations, The Clapeyron Equation, The Joule-Thomson Coefficent. Gas Mixtures. Combustion. Enthalpy of Formation and Enthalpy of Combustion, Adiabatic Flame Temperature and Second-Law Analysis of Reacting Systems.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK 206 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II (3-0-3) AKTS 3

Dairesel ve Dairesel Olmayan Borularda ve Kanallarda Sıkışamaz Akışkanın Kararlı Akımı. Sıkışabilir Gazların Akımı. Hız ve Debi Ölçümleri. Momentum Teoreminin Akışkan Akımına Uygulanması. Hareketli Akışkanlarda Sürükleme ve Kaldırma Kuvvetleri. Su Darbeleri. Potansiyel Akım.MAK 206 FLUID MECHANICS II (3-0-3)
Incompressible Steady Fluid Flow in Circular and in Noncircular Pipes and Channels. Uniform Flow of Fluid. Flow of Compressible Gases. Velocity and Rate of Flow Measurements. Application of Momentum Theorem to Fluid Flow. Drag and Lift Forces in Moving Fluids. Water Hammers. Potential Flow.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAK 242 MUKAVEMET ( 3-0-3) AKTS 3

Bileşik Gerilmeler. Eksenel ve Burulma Yükleri. Helisel Yaylar. Eksenel, Kesme ve Burulma Yükleri. Asal Gerilmeler. Eğik (Asimetrik) Eğilme, Kayma Merkezi. Akma ve Kırılma Kriterleri. Kirişlerin Çökmesi. Elastik Eğri Denklemi, İntegrasyon Metodu, Singülarite Fonksiyonları, Süperpozisyon Prensibi. Özel Metodlarla Kirişlerin Çökme Hesabı. Moment Alan Metodu. Enerji Metodları. İş Enerji Metodu Yoluyla Yer Değiştirmelerin Hesaplanması. Castigliano Teoremi. Elastik Olmayan Davranış. Kolonların Burkulması.MAK 242 STRENGTH OF MATERIALS ( 3-0-3)

Combined Stress. Axial and Torsional Loads. Helical Springs. Axial, Transverse, and Torsional Loads. Principle Stresses. Asymetric Bending, The Shear Center. Yield and Fracture Criteria. Deflections of Beams. Equation of .Elastic Curve, Direct–Integration Methods, Use of Singularity Functions, Method of Superposition. Deflection Calculus of Beams By Special Methods. Moment- Area Method. Energy Methods. Calculation of Displacements ,by The Work – Energy Method. Castigliano’s Teorem. Inelastic Behavior. Buckling of Columns.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK 232 MALZEME BİLİMİ II (3-0-3) AKTS 3

Çeliğin Isıl İşlemi. Tam Sertleştirme, Normalleştirme, Küreselleştirme ve Sertleştirme. İsotermal Dönüşüm Diyagramları (TTT), Sertleşebilirlik. Temperleme. Dökme Demir. Alaşımlı Çelikler. Demirdışı Metaller ve Alaşımları.


MAK 232 MATERIALS SCIENCE II (3-0-3)

Heat Treatment of Steel; Full Annealing, Normalizing, Spheroidizing and Hardening.


Isothermal Transformation (TTT) Diagrams. Hardenability. Tempering. Cast Iron. Alloy Steels. Nonferrous Metals and Alloys.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK214 MAKİNA MUHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI MATEMATİK (3-0-3) AKTS 3

Vektör Analizinin Temelleri. Vektör Cebiri. Doğru, Yüzey ve Hacimsel İntegraller. Yüzeylerde Green Teoremi. Stokes and Gauss Teoremleri. Matrisler. Determinantlar. Lineer Denklem Sistemleri. Matrislerin Cebrik Özdeğerleri ve Vektörleri. Komplex Sayılar. Komplex Analitik Fonksiyonlar. Uygulamalar.


MAK214 APPLIED MATHEMATICS FOR MECHANICAL ENGINEERS (3-0-3)
Fundamentals of Vector Analysis. Vector Algebra. Line, Surface and Volume Integrals. Green's Theorem in the Plane. Stokes and Gauss Theorems. Matrices. Determinants. Systems of Linear Equations. Characteristic Values and Characteristic Vectors of Matrices. Complex Numbers. Complex Analytic Functions. Applications.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIT282 ATATÜRK İ.İ. TARİHİ II (2-0-2) AKTS 2

Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler, Hukuk sisteminin kurulması, Eğitim sisteminin kurulması, Ekonomi ve Maliye alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış siyaseti, Ünite Eki: Atatürk’ün Ölümü, Atatürk’ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Siyaseti,(1938-1983 Özet), Atatürk İlkeleri Genel olarak, Genel Değerlendirme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YDL286 YABANCI DİL IV (4-0-4) AKTS 3

YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders “okuma” becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazıdan alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri teknikleri uygulama; YDLII dersinde öğrendikleri “arayarak okuma”, “ayrıntılı okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Yarıyıl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK349 İMALAT TEKNOLOJİLERİ (3-0-3) AKTS 5
Tanıtım. Döküm. Toz metalurjisi. Metal İşleme. Sıcak ve Soğuk İşleme Prosesleri. Talaş Kaldırma. Alışılmamış İmalat Usulleri. Kaynak. İmalat Sistemleri ve Otomasyon. Atölye Çalışmaları.
MAK349 MANUFACTURING TECHNOLOGIES (3-0-3)
Introduction. Casting. Powder Metallurgy. Metal Working. Hot Working and Cold Working Processes. Chip Removal Processes. Non-traditional Machining Processes. Welding. Manufacturing Systems and Automation. Machine Shop Practices.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK395 MACHINE ELEMENTS I (3-0-3) (Engilish) AKTS 6
Stress Analysis in 3-D. Tolerances and Allowances. Static Design Criteria. Stress Concentration. Factor of Safety. Theories of Failure for Ductile and Brittle Materials. Fatigue Design Criteria Under Mean and Combined Stresses. Design of Shafts. Design of Permanent Joints. Riveted Joints, Welded Joints. Design of Detachable Joints, Bolted Joints, Power Screws. Design of Springs.
MAK365 MAKİNA ELEMANLARI I (3-0-3) AKTS 6
Üç Boyutta Gerilme. Toleranslar. Statik Tasarım Kriterleri. Gerilme Konsantrasyonu. Emniyet Katsayısı. Sünek ve Gevrek Malzemeler İçin Göçme Teorileri. Ortalama ve Bileşik Gerilmeler Altında Yorulma Tasarım Kriterleri. Millerin Tasarımı. Sürekli Bağlantılar, Perçinli Bağlantılar ve Kaynaklı Bağlantıların Tasarımı. Ayrılabilir Bağlantılar, Civata Bağlantıları ve Harekat İletim Vidalarının Tasarımı. Yayların Tasarımı.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK343 MAKİNA TEORİSİ I (3-0-3) AKTS 6
Mekanizmalara Giriş. Temel Kavramlar, Mobilite, Temel Mekanizma Tipleri. Uzuvların Konum, Hız ve İvme Analizi. Kam Mekanizmaları. Dişli Çarklar. Mekanizmaların Statik ve Dinamik Kuvvet Analizi.

MAK343 THEORY OF MACHINES I (3-0-3)

Introduction to Mechanisms: Basic Concepts, Mobility, Basic Types of Mechanisms. Position, Velocity and Acceleration Analysis of Linkages. Cam Mechanisms. Gear Trains. Static and Dynamic Force Analysis of Mechanisms.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK347 ISI TRANSFERİ (3-0-3) AKTS 5
Isı Transferi Mekanizmaları. Sabit Rejimde Bir Boyutlu Isı İletimi. Isıl Direnç. İçinde Isı Üretimi Olan Sistemlerde Isı iletimi. Genişletilmiş Yüzeylerden Isı Geçişi. İki Boyutlu Isı İletimi Problemlerinin Sonlu Farklarla Çözümü. Geçici Rejimde Isı İletimi. Toplam Kütle Yaklaşımı. Genel Toplam Kütle Yaklaşımı. Yarı Sonsuz Katı. Çok Boyutlu Etkiler. Sınır Tabakalar, Laminar ve Türbülanslı Akış. Taşınımla Isı Transferi. Boyutsuz Parametreler. Reynolds Benzerliği. Dış Akışta Isı Taşınımı. Silindir Üzerinde Çapraz Akış. Boru Demetleri Üzerinde Çapraz Akış. İç Akışta Isı Taşımı.
MAK347 HEAT TRANSFER (3-0-3)
Mechanisms of Heat Transfer. 1-D Steady Heat Conduction. Heat Resistance. Steady Heat Conduction with Heat Generation. Heat Transfer from Extended Surfaces. Solution of 2-D Steady Heat Conduction Problems by Using Finite Difference Methods. Transient Conduction. The Lumped Capacitance Method. General Lumped Capacitance Analysis. The Semi-infinite Solid. Multidimensional Effects. The Convections Boundary Layers, Laminar and Turbulent Flow, Convective Heat Transfer. Dimensionless Parameters, Reynolds Analogy. External Flow. The Cylinder in Cross Flow. Flow Across Bank of Tubes. Internal Flow Correlations.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAK379 NUMERICAL ANALYSIS (3-0-3) (English) AKTS 5

Approximations and Errors. Roots of Equations. System of Algebraic Equations. Eigenvalues and Eigenvectors. Curve Fitting. Interpolation. Least Squares Method. Numerical Differentiation and Integration. Ordinary Differential Equations.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə