Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan suallarıYüklə 45,62 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü45,62 Kb.
#632
Memarlığın əsasları” kafedrası

DİZAYNIN ƏSASLARI”Fənindən imtahan sualları


 1. Dizaynda kompozisiyasında layihələndirmə qrafikası anlayışının əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 2. Dizayn kompozisiyasının məqsədi və məsələlərinin vacib xüsusiyyətləri.

 3. Gözəllik və zövq anlayışının memarlıq dizaynında məqsəd və əsas prinsipləri.

 4. Memarlıq ahəngdarlığının əsas iki qanunu olan - «eynilik» və «oxşarlıq» qanunlarının əsas və fərqli cəhətləri hansılardır.

 5. Dizayn kompozisiyasının memarlıqda əsas məqsədi və xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

 6. Fəza kompozisiyasında və dizayında forma anlayışının əsas məqsəd və prinsiplərini acıqlayın

 7. Forma-formayaranışı-kompozisiya memarlıq dizaynında nə məqsəd dasıyır.

 8. Memarlıq tikintisinin əsas forması olan həndəsi növünün əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 9. “Kompozisiya” – Dizynda funksiya məsələlərinin bədii səviyyədə həllinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 10. Binanın həcmi kompozisiyasının növləri və əhəmiyyəti

 11. Məkanın sistemli qruplaşmasının, funksional proseslərə əsaslanaraq təyin və təskil edilməsinin memarlıq dizaynında əsas məqsədi nədən ibarətdir

 12. Kompozisiyanın ifadə vasitələrinin növlərinin dizayında əhəmiyyəti.

 13. Kompozisiyanın ifadə vasitələrinin növləri və onların tərtibatının əsas xüsusiyətləri hansılardır

 14. Memarlıq dizaynında kompozisiya vasitələrinin sırasına nələr daxildir və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 15. Memarlıq dizaynında forma vahidliyi və bitkinliyi anlayışı hansı keyfiyyətlərə malikdir.

 16. Kompozisiyada simmetriyanın memarlıq dizaynda işlənməsinin əsas qaydaları hansılardır

 17. Kompozisiyada simmetriyanın hansı növləri mövcuddur və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 18. Kompozisiyada simmetriya və asimmetriyanın qurulmasının dizaynda əhəmiyyəti və onların fərqləri cəhətləri hansılardır.

 19. Kompozisiyada simmetriya, dissimetriyanın və asimmetriyanın qurulmasının dizaynda əhəmiyyəti və onların fərqləri cəhətləri hansılardır.

 20. Dizayn kompozisiyasında simmetriyanın rolu və onun əsas növlərinin xüsusiyyətləri hansılardır

 21. Dizaynda vintvari və dioqanal simmetriyanın kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 22. Dizaynda disimmetriyanın kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 23. Dizaynda assimmetriyanın kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 24. Dizayn kompozisiyada formanın dinamikliyinin tikililərdə təşkilinin əsas prinsip və əhəmiyyəti

 25. Kompozisiyada statikanın və dinamikanın qurulmasının dizaynda əhəmiyyəti və onların fərqləri cəhətləri hansılardır.

 26. Dizaynda ifadə vasitəslərindən biri syılan dinamikanın kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 27. Dizayn kompozisiyada hərəkətin (dinamika) və sakitlikliyin (statika) təşkili üsülunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 28. Dizaynda ifadə vasitəslərindən biri syılan təzad kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 29. Dizaynda ifadə vasitəslərindən biri syılan nüans kompozisiyasının əsas məqsədi və qurulma prinsipləri

 30. Dizayn kompozisiyasında forma xüsusiyyətlərinin bir-birindən cüzi fərqlənməsi nəticəsində yaranan nüansın əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 31. Dizayn kompozisiyasında formaların xüsusiyyətlərinin bir-birindən kəskin fərqlənməsi nəticəsində yaranan təzadın əsas xüsusiyətləri hansılardır.

 32. Dizayn kompozisiyasında tarazlığın simmetrik və asimmetrik formalarda müxtəlifliyinin əsas amil və prinsipləri hansılardır.

 33. Memarlıq qurğusunun miqyasının müəyyən edilməsinin əsas amilləri hansılardır

 34. Miqyasın ifadəliyinin vizual qavrayış qanunlarından aslılığının memarlıqda əhəmiyyəti əsas xüsusiyyətləri

 35. Dizayn kompozisiyada miqyas və əhatəlik anlayışınin əsas prinsipləri hansılardır

 36. Memarlıqda miqyas nə deməkdir və hansı vasitələrlə ifadə edilir.

 37. Layihənin cizgisinin icrası üçün hansı növ miqyaslardan istifadə edilir və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 38. Layihənin cizgisinin icrasında miqyasın əhəmiyyətinin əsas xüsusiyyətləri

 39. Memarlıq dizaynında miqyasın əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 40. Memarlıqda rəqamsal miqyas nəyə deyilir və əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 41. memarlıqda qrafik (xətti) ifadə edilə bilə miqyas nəyə deyilir və əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 42. Le Korbüzenin memarlığında «modulor» sisteminin əsas prinsip və məqsədinin əsasını nə təşkil edirdi.

 43. «Qızıl nisbət» adlanan terminin memarlıqda əsas məqsəd və xüsusiyyətləri hansılardır.

 44. Memarlıq tikililərinin dizaynında materialın fakturasından aslılığı

 45. Memarlıq tikililərinin dizaynında materialın teksturasından aslılığı

 46. Rəng və işıq anlayışlarının memarlıq dizaynında əhəmiyyəti

 47. Interyer dizaynında rəngin rolu və insan psixologiyasına təsiri.

 48. Memarlıq dizaynında materialın fakturasının və tekstrasının mənasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 49. Dizayn kompozisiyasında ritmik və metrik sıraların nəyə deyilir və əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 50. Memarlıq quğularının kompozisiyasında metrik sıranın mənası və əsas prinsipləri hansılardır.

 51. Memarlıq quğularının kompozisiyasında ritmik sıranın mənası və əsas prinsipləri hansılardır

 52. Memarlıq quğularının kompozisiyasında metrik və ritmik sıranın mənası və onların fərqli cəhətləri hansılardır.

 53. Şrift kompozisiyasının növləri və kompozisiyasının qurulma prinsipləri hansılardır

 54. Şrift kompozisiyasının növlərinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 55. Memarlıq dizaynında tektonikanın növlərinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 56. Memarlıqda tektonika və həcm-fəza strukturu haqında anlayışın əsas məqsəd və məsələri hansılardır

 57. Roma və yunan orderlərinin memarlıq struktur və növləri hansılardır.

 58. Roma orderlərinin memarlıq struktur və növləri hansılardır.

 59. Yunan orderlərinin memarlıq struktur və növləri hansılardır.

 60. Antik yunan və roman orderlərin strukturları və nisbətlərə bölünmə xüsusiyyərləri hansılardır.

 61. Memarliq orderlərinin detalları olan oblomlarinın profil elementləri hansı növlərə bölünür və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 62. Memarlıq ansamblı – qanunauyğun təşkil olunmuş sistemi necə təşkil olunur

 63. Memarlıqda ansamblının yaradılmasının əsas tələb və xüsusiyyətləri hansılardır

 64. Memarlıq dizaynında kompozisiyanın əsas növləri və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 65. Frontal kompozisiyanın nəyə deyilir və onun memarlıq dizaynında rolu.

 66. Memarlıq tikililərində frontal kompozisiyanın əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 67. Memarlıqda tikilən ansambların məkan həllinin bütövlüyünə necə nail olunur

 68. Dərinlik-fəza kompozisiyası fəza ilə müəyyən üsulla qarşılıqlı əlaqəsi zamanı qapalı və açıq olması nəticəsi hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər.

 69. Memarlıq dizaynında Frontal kompozisiya nəyə deyilir, onun əsas qurulmasının qayda və xüsusiyyətləri hansılardır

 70. Kompozisiyanın iki vacib keyfiyətinin memarlıq dizaynında əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir.

 71. Qotika üslubunun vacib kompozisiya prinsipləri hansılardır

 72. Roman memarlıq üslubunun əsas keyfiyyətləri hansılardır

 73. Dirçəliş (Renesans) memarlıq üslubunun əsas keyfiyyətləri hansılardır.

 74. Dizaynda tarixi üslublar və onların xarakterik xüsusiyyətləri hansılardır

 75. Baroko üslubunun yaranma tarixi və əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 76. Klassizim memarlıq üslubunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 77. Memarlıq dizayn üslublarının əsas keyfiyyətləri hansılardır

 78. Dizayn üslubları - bədii əlamətlərin ümumiliyinin möhkəm forması kimi anlayışının memarlıqda rolu və prinsipləri.

 79. Modern üslubunun yaranma tarixi və əsas xüsusiyyətləri hansılardır.

 80. Üzvü memarlıq üslubun yaranması tarixi və əsas xüsusiyyətləri hansılardır

 81. Dizayn kompozisiyasının əsas növlərindən biri olan frontal kompozisiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Fərqli intervalda ritmik frontal kompozisiyaya aid nümunə çək.

 82. Dizayn kompozisiyasının əsas növlərindən biri olan dərinlik fəza kompozisiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Dərinlik fəza kompozisiyasına aid nümunə çək.

 83. Dizayn kompozisiyasının əsas növlərindən biri olan həcmi kompozisiyası nəyə deyilir və onun əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Həndəsi elementlərin qovuşmasından qurulmuş həcmi kompozisiyaya aid nümunə çək

 84. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan ritmik kompozisiya intervalın və aksentin əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Fərqli intervalı ritmik kompozisiyada aksenti istifadə etməklə nümunə çək.

 85. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan dinamik kompozisiyanın əsas xüsusiyyətləri. Dinamik formada dərinlik fəza kompozisiyasına aid nümunə çək.

 86. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri olan ritmik və metrik kompozisiyaların fərqli cəhətləri hansılardır. Əsasını sadə metrik elimentlər təşkil edən ritmik düzülüşlü kompozisiyaya aid nümünəsi çək.

 87. Dizaynda ifadə vasitəsi olan təzad kompozisiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Təzad kompozisiyasına aid nümunə çək.

 88. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan nüansın dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Nüans kompozisiyasına aid nümunə çək.

 89. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan dinamikanın dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Dinamik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 90. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan statikanın dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Statik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 91. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan ritmin dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Ritmik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 92. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan asimmetriyanın dizaynda rolu və əsas amilləri. Asimmetrik kompozisiyanın aid nümunə çək.

 93. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan disimmetriyanın dizaynda rolu və əsas xüsusiyyətləri. Disimmetrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 94. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan ritmik və metrik kompozisiyaların dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Merrik intervalardan ibarət ritmik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 95. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan simmetriyanın dizaynda rolu və onun növlərinin əsas prinsipləri. Simmetrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 96. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan vintvari simmetriyanın dizaynda rolu əsas prinsipləri. Vintvari simmetrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 97. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan mərkəzi ox simmetriyasının dizaynda rolu və onun növlərinin əsas prinsipləri. Mərkəzi ox simmetrik kompozisiyasına aid nümunə çək.

 98. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan diaqonala nəzərən simmetriyanın dizaynda rolu və əsas prinsipləri. Diaqonala nəzərən simmetrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 99. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri olan ritmik və metrik kompozisiyaların fərqli cəhətləri hansılardır. Iki merrik sıranın üst-üstə düşməsindən yaranan ritmik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 100. Memarlıq dizaynında oxşarlıq kompozisiyasının əhəmiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. Oxsar elimentlərin qurulmasından yranan kompozisiyaya aid nümunə çək.

 101. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan metrik kompozisiyaların dizaynda əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Merrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 102. Kompozisiyada eyniliyin və oxşarlığın əhəmiyyəti və onların fərqli cəhətləri hansılardır. Eynilik kompozisiyasına aid nümunə çək.

 103. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri olan simmetriyanın və asimmetriyanın fərqli cəhətləri hansılardır. Asimmetrik və simmetrik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 104. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri olan simmetriyanın və disimmetriyanın fərqli cəhətləri hansılardır. Disimmetrik və simmetrik kompozisiyalara aid nümunə çək.

 105. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan metrik siranın əsas xasələri hansılardır. Sadə və mürəkkəb metrik sıralara aid nümunə çəkin.

 106. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan metrik siranın mürəkkəbliyinə necə nail olmaq olar. Kompozisiyada mürəkkəb metrik sıraya aid nümunə çək.

 107. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan simmetriyanın əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Simmetrik frontal kompozisiyaya aid nümunə çək.

 108. Memarlıq ahəngdarlığının əsas iki qanunu olan - «eynilik» və «oxşarlıq» qanunlarının fərqli cəhətləri hansılardır. «Eynilik» və «oxşarlıq» kompozisiyasına aid nümunə çək.

 109. Memarlıq ahəngdarlığının əsas iki qanundan biri olan - «eynilik» qanununun əsas cəhətləri hansılardır. Eyni elimentlər ilə müstəvinin doldurulması kampozisiyasına aid nümunə çək.

 110. Memarlıq ahəngdarlığının əsas iki qanunundan biri olan - «oxşarlıq» qanunlarının əsas cəhətləri hansılardır. Oxşar elimentlərin birləşməsindən yaranan ritmik kampozisiyaya aid nümunə çək.

 111. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan metrik sıranın əsas xüsusiyyətləri hansılardır. Eyni elimentlərin müxtəlif intervallarla əvəz olunmasından yaranan metrik sırayaya aid nümunə çək.

 112. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan dinamikanın aktivliyinə necə nail olmaq olur. Dinamik kompozisiyaya aid nümunə çək.

 113. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan simmetriyanın hansı növləri var. Simmetriyanın növlərinə aid nümunə çəkin.

 114. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri olan dinamikanın və statikanın fərqli xüsusiyyətləri hansılardır. Əsasını sratik elimentlər təşkil edən dinamik kompozisiya nümünəsi çək.

 115. Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitəsi olan dinamik kompozisiyanın əsas xüsusiyyətləri. Kompozisiyanın əsasını təşkil edən dinamikanın keyfiyyətləri aktivləşdirən nüansa aid nümunə çək.

 116. Dizayn kompozisiyasında ifadə vasitəsi olan təzad - aydın ifadə edilmiş forma dinamikliyinin əsas amilləri hansılardır. Təzad rənglərin istifadəsi zamanı alınan dinamik kampozisiyaya aid nümunə çək.

 117. Dizaynda dərinlik-fəza kompozisiyası əsas amilləri hansılardır. Qapalı dərinlik fəza kompozisiyasına aid nümunə çək.

 118. Dizaynda dərinlik-fəza kompozisiyası əsas amilləri hansılardır. Acıq dərinlik fəza kompozisiyasına aid nümunə çək.

 119. Memarlıqda miqyasın pozulması halları hansı səbəblərdən baş verir. Miqyasın pozulması hallarına aid nümunə çək.

 120. Memarlıqda miqyasın hansı növləri istifadə olunur. Miqyasin üfqi forma bölgülənməsindən asılığına aid nümunə çək.


Fəsillərin (mövzuların) adı

Sualların nömrələri

Ağırlıq dərəcələri

Sadə

Orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

Dizayn kompozisiyasının məqsəd və məsələləri, Dizyn əsərlərinin təyinatı və məkanda təşkili, Kompozisiyada miqyas və əhatəlik anlayışı, Kompozisiyada simmetriya və asimmetriya, Kompozisiyada materialın rəngi, fakturası və teksturası

1,2,3,4,5,11,16,17,

18,19,20,21,22,23, 33,34,35,36,37,38,

39,40,41, 44,45, 46,47,49


16,17,

18,19,


20,21,

22,23,


46,47

33,34,

35,36,


37,38,

39,40,


41

1,2,3,

4,5,


11,44,

45,49


II

Kompozisiya-bədii formayaranışının əsası kimi, Kompozisiyada ahəngdarlıq vasitələri, Kompozisiyada formanın dinamikası və statikası, Kompozisiyada təzad, nüans, bərabərlik anlayışları, Kompozisiyada tarazlıq haqqında anlayış, Kompozisiyanın növləri. Memarlıq kompozisiyaları və ansamblı

6,7,8,9, 10,12,13,14, 15,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,62,

63,64,65,

66,67,68,69,7024,25,26,27,

28,29,30,3112,13,14,64,65,66,68,69,70

6,7,8,9,10,

15,32,62,63,67III

Kompozisiyada nisbət və mütənasiblik, Kompozisiyada ritm və metr anlayış, Şrift kompozisiyası, Tektonika və həcm-fəza strukturu haqında, Üslubların əsas xüsusiyyətləri

42,43,49,50,51,52,

53,54, 55,56, 57,

58,59,60,61,71,72,73,74,75,76,77,78,

79,80


49,50,51,52,

74,77,78


42,43,53,54,71,72,73,75,76,79,80

55,56,

57,58,


59,60,

61


IV

VI suallar

81,82,83,84,85,

86,87,88,89,90,

91,92,93,94,95,

96,97,98,99,10087,88,89,90,

91,92,93


94,95,96,97,98,99,

100


81,82,83,84,85,86

V

V suallar

101-120

101-107

108-113

114-120

Yüklə 45,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin