Microsoft Word 92-95 Nisbat Va Proporsiya Mavzusini Oˇrganish UsullariYüklə 1,69 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix01.05.2023
ölçüsü1,69 Mb.
#126187


Journal 
Volume: 02 Issue: 01 | 202
Nisbat Va Proporsiya Mavzusini O’rganish Usullari
Mahmudov Furqat Jumaboyevich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi
Annotatsiya: ushbu maqolada Nisbat va proporsiya mavzusini o’qitishda interfaol m
foydalanish usullari yoritilgan. Xususan
raqobat muhitini shakillantirib 
nomi “Haqiqiy sonlar “2- guruh “Kasrl
Birinchi shart bo’yicha: Matematikadan tezkor savollar
krassvord Uchinchi shart bo’yicha:
tushuntirishda AKT foydalanish hamda nazariy va amaliy ko’rinishdagi test topshiriqlari bilan 
bir qatorda masala yechish namunalarini havola etish yuqori samara berishligi yoritilgan.
Kalit so’zlar:“Haqiqiy sonlar”, Tezko
Proporsiya, Nisbat. 
Kirish 
Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qo’lamli maqsadli ishlar jarayonida ta’l
tubdan isloh qilish, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun va
ko’zda tutilgan. Vazifalar bosqichma
ko’zda tutilayotgan islohatlar zamirida “ Uzluksiz ta’limni fan va ishlab chiqarish bilan 
integrasiylashtirishning puxta mexani
qo’yilgan.[1] Oldinga qo’yilgan vazifalarni to’la amalga oshirishda “ Ta’lim muassasalarning 
modiy-texnik va axborat bazasini mustahkamlash, O’quv
adabiyotlari va ilg’or pedagogik texnologilardan bilan taminlash” bugungi kunning muhim 
vazifalaridan biri hisoblanadi biz qaysi sohani olmaylik axborat texnologiyalar kirib bormasdan 
iloji yuq xuddi shunday o’quv
ularni dunyo qarashini kengaytirishda vatan ruxida o’qitish va tarbiylashda hozirgi olib 
borilayotgan islohatlarni to’g’ri ekanligini anglashimiz mumkin . Matematika kursining barcha 
bo’limlarida ham o`quvchilar matematik amallar, mantiqiy savollar
savollar , tenglamalar yechish hamda o’tilgan mavzularni takrorlash matematika fanini 
o’rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.[1]
Kirish 
Umuman, k va n noldan farqli sonlar bo’lsa, k : n bo’linma nisbat deymiz,
k va n sonlar esa nisbatning hadlari deyiladi.
Nisbat – birinchi son ikkinchi sondan necha marta katta ekanini yoki
birinchi son ikkinchi sonning qanday qismini tashkil qilishini bildiradi.
Ikki nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.
Demak, = tenglik proporsiyadir. 
8, ya’ni
Journal of Advanced Research and Stability 
Volume: 02 Issue: 01 | 2022 ISSN: 2181
www.
Nisbat Va Proporsiya Mavzusini O’rganish Usullari
Mahmudov Furqat Jumaboyevich, Abduraxmanova Matlyuba Ergashevna
Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi
ushbu maqolada Nisbat va proporsiya mavzusini o’qitishda interfaol m
foydalanish usullari yoritilgan. Xususan maqolada guruh o’quvchilar kichik guruhlarga ajratilib 
raqobat muhitini shakillantirib quyidagi shart bo’yicha dars jarayon
guruh “Kasrlar” 3-guruh nomi “To’plamlar” 
Birinchi shart bo’yicha: Matematikadan tezkor savollar ikkinchi shart b
Uchinchi shart bo’yicha: mantiqiy masalalar Shuningdek
tushuntirishda AKT foydalanish hamda nazariy va amaliy ko’rinishdagi test topshiriqlari bilan 
bir qatorda masala yechish namunalarini havola etish yuqori samara berishligi yoritilgan.
“Haqiqiy sonlar”, Tezkor savollar, Qiziqarli masalalar, “Kasrlar”, “To’plamlar”, 
Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qo’lamli maqsadli ishlar jarayonida ta’l
, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da 
ko’zda tutilgan. Vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.Uzluksiz ta’lim tizimida 
ko’zda tutilayotgan islohatlar zamirida “ Uzluksiz ta’limni fan va ishlab chiqarish bilan 
integrasiylashtirishning puxta mexanizimlarini ishlab chiqish va joriy etish” vazifasi 
qo’yilgan.[1] Oldinga qo’yilgan vazifalarni to’la amalga oshirishda “ Ta’lim muassasalarning 
texnik va axborat bazasini mustahkamlash, O’quv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli o’quv 
g’or pedagogik texnologilardan bilan taminlash” bugungi kunning muhim 
vazifalaridan biri hisoblanadi biz qaysi sohani olmaylik axborat texnologiyalar kirib bormasdan 
iloji yuq xuddi shunday o’quv- tarbiya jarayonida ham o’quvchilarni bilim savyasini oshir
ularni dunyo qarashini kengaytirishda vatan ruxida o’qitish va tarbiylashda hozirgi olib 
borilayotgan islohatlarni to’g’ri ekanligini anglashimiz mumkin . Matematika kursining barcha 
bo’limlarida ham o`quvchilar matematik amallar, mantiqiy savollar , mantiqiy masalalar , tezkor 
savollar , tenglamalar yechish hamda o’tilgan mavzularni takrorlash matematika fanini 
o’rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.[1] 
Umuman, k va n noldan farqli sonlar bo’lsa, k : n bo’linma nisbat deymiz,
a nisbatning hadlari deyiladi. 
birinchi son ikkinchi sondan necha marta katta ekanini yoki 
birinchi son ikkinchi sonning qanday qismini tashkil qilishini bildiradi. 
Ikki nisbatning tengligi proporsiya deyiladi. 
tenglik proporsiyadir. Uni 4 : 5 = 8 : 10 deb yozsa ham bo’ladi. Bundan 4 
nd Stability
ISSN: 2181-2608 
www.sciencebox.uz/ 
92 
Nisbat Va Proporsiya Mavzusini O’rganish Usullari 
Abduraxmanova Matlyuba Ergashevna 
Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi 
ushbu maqolada Nisbat va proporsiya mavzusini o’qitishda interfaol metodlardan 
maqolada guruh o’quvchilar kichik guruhlarga ajratilib 
cha dars jarayoni boshlaydilar. 1- guruh 
guruh nomi “To’plamlar”
ikkinchi shart bo’yicha: mavzuga doir 
mantiqiy masalalar Shuningdek, yangi mavzuni 
tushuntirishda AKT foydalanish hamda nazariy va amaliy ko’rinishdagi test topshiriqlari bilan 
bir qatorda masala yechish namunalarini havola etish yuqori samara berishligi yoritilgan. 
salalar, “Kasrlar”, “To’plamlar”, 
Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qo’lamli maqsadli ishlar jarayonida ta’lim sohasini 
“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da 
bosqich amalga oshirilmoqda.Uzluksiz ta’lim tizimida 
ko’zda tutilayotgan islohatlar zamirida “ Uzluksiz ta’limni fan va ishlab chiqarish bilan 
zimlarini ishlab chiqish va joriy etish” vazifasi 
qo’yilgan.[1] Oldinga qo’yilgan vazifalarni to’la amalga oshirishda “ Ta’lim muassasalarning 
tarbiya jarayonini yuqori sifatli o’quv 
g’or pedagogik texnologilardan bilan taminlash” bugungi kunning muhim 
vazifalaridan biri hisoblanadi biz qaysi sohani olmaylik axborat texnologiyalar kirib bormasdan 
tarbiya jarayonida ham o’quvchilarni bilim savyasini oshirishda 
ularni dunyo qarashini kengaytirishda vatan ruxida o’qitish va tarbiylashda hozirgi olib 
borilayotgan islohatlarni to’g’ri ekanligini anglashimiz mumkin . Matematika kursining barcha 
, mantiqiy masalalar , tezkor 
savollar , tenglamalar yechish hamda o’tilgan mavzularni takrorlash matematika fanini 
Umuman, k va n noldan farqli sonlar bo’lsa, k : n bo’linma nisbat deymiz, 
4 : 5 = 8 : 10 deb yozsa ham bo’ladi. Bundan 4 ∙ 10 = 5 ∙ 


Journal 
Volume: 02 Issue: 01 | 202
40 = 40 tenglikni olamiz.
5 va 8 sonlari proporsiyaning o’rta hadlari, 4 va 10 sonlari esa uning chetki hadlari deyiladi.
Umuman, a : b = c : d proporsiya uchun a 
yoki, =
Aksincha, a, b, c va d nolga teng bo’lmagan sonlar bo’lib, ular uchun
a ∙ d = b ∙ c tenglik o’rinli bo’lsa, bundan
a, b, c va d sonlar proporsiyani tashkil qiladi.[2
Proporsiyaning asosiy xossasi: 
Proporsiyaning o’rta hadlari ko’paytmasi uning chetki hadlari ko’paytmasiga teng.
a : b = c : d
a va d proporsiyaning chetki hadlari, b va c proporsiyaning o’rta hadlari deyil
Mavzuni mustahkamlash uchun “Aqliy hujim metodi orqali savollar
1. Proporsiya deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring.
2. Biror misolda proporsiyaning o’rta va chetki hadlarini k’orsating.
3. Proporsiyaning asosiy xossasini ayting.
4. Proporsiyani yechish deganda nimani tushunasiz?
5. Nisbat deganda nimani tushunasiz?
6. Nisbatning hadlarini ayting. Misollarda tushuntiring.[4
KRASSVORD javoblari 
[2-3-4-5] 
Mantiqiy masalalar 
1. Hovlida qo’ylar va tovuqlar bor. Umumiy 24 ta bosh va 70 ta oyoq bo’lsa, nechta tovuq va 
qo’y borlig’ini aniqlang. 
( 11ta qo’y,13 ta tovuq) 

O’ 

Journal of Advanced Research and Stability 
Volume: 02 Issue: 01 | 2022 ISSN: 2181
www.
5 va 8 sonlari proporsiyaning o’rta hadlari, 4 va 10 sonlari esa uning chetki hadlari deyiladi.
Umuman, a : b = c : d proporsiya uchun a ∙ d = b ∙ c tenglik o’rinli.
Aksincha, a, b, c va d nolga teng bo’lmagan sonlar bo’lib, ular uchun 
∙ d = b ∙ c tenglik o’rinli bo’lsa, bundan = tenglik kelib chiqadi, ya’ni
a, b, c va d sonlar proporsiyani tashkil qiladi.[2-3] 
Proporsiyaning asosiy xossasi:
Proporsiyaning o’rta hadlari ko’paytmasi uning chetki hadlari ko’paytmasiga teng.
a ∙ d = b ∙ c 
a va d proporsiyaning chetki hadlari, b va c proporsiyaning o’rta hadlari deyil
Mavzuni mustahkamlash uchun “Aqliy hujim metodi orqali savollar 
Proporsiya deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring. 
Biror misolda proporsiyaning o’rta va chetki hadlarini k’orsating. 
Proporsiyaning asosiy xossasini ayting. 
deganda nimani tushunasiz? 
Nisbat deganda nimani tushunasiz? 
Nisbatning hadlarini ayting. Misollarda tushuntiring.[4-5] 
Hovlida qo’ylar va tovuqlar bor. Umumiy 24 ta bosh va 70 ta oyoq bo’lsa, nechta tovuq va R I 
SH


L I 

SH
nd Stability
ISSN: 2181-2608 
www.sciencebox.uz/ 
93 
5 va 8 sonlari proporsiyaning o’rta hadlari, 4 va 10 sonlari esa uning chetki hadlari deyiladi. 
tenglik kelib chiqadi, ya’ni 
Proporsiyaning o’rta hadlari ko’paytmasi uning chetki hadlari ko’paytmasiga teng. 
a va d proporsiyaning chetki hadlari, b va c proporsiyaning o’rta hadlari deyiladi.[3] 
Hovlida qo’ylar va tovuqlar bor. Umumiy 24 ta bosh va 70 ta oyoq bo’lsa, nechta tovuq va 


Journal 
Volume: 02 Issue: 01 | 202
2. Qo’y - ’’3’’ baho 
It -’’2’’ baho 
Xo’roz – ’’5’’baho
( baholarni hayvonlarning nomlaridagi soniga asoslanib )
Test topshirig’i 
1). 
ни 
A) –1,4 B) 1,8 C) 0,04 D)
2) Қуйидаги сонлардан қайси бири 12 га 
A) 13626 B) 12024 C) 18312
3). Иккита тўғри чизиқ
40

га тенг. Шу бурчаклардан кичигини топинг.
A) 60

B) 40

C) 50
4) 
3,2(62) 1,(15)

ни ҳисобланг.
A) 2,2(47) B) 2,247 C) 2,(12
Tezkor savollar 
1. Natural sonlar nima? 
2. 9 soni tub sonmi yoki murakkab?
3. a
2
*a
3
=?
4. 3 songa bo’linish belgisi qanday?
5. 7
2
= ? 
6. Algebra fanining asoschisi?
7. A va B to’plamlarning umumiy elementlaridan tuzilgan to’plamga nima deyiladi?
8. 7*9-18=? 
9. O’zidan va birdan tashqari birnechta bo’luvchiga ega bo’lgan natural son nima deyiladi?
10. 0,5 o’nli kasrni oddiy kasrga aylantirganda qanday kasr hosil bo’ladi?[4
Tahlil va natijalar.
Nisbat va proporsiya mavzusini o’qitishda 
muhimligi o’quvchilar ko’proq mustaqil o’qishga harakat qiladi.O’tilgan mazuni takrorlash 
uchun o’quvchidan berilgan topshiriqlarni so’rab baholash uchun test olish yaxshi natija 
beradi.Yangi mavzuni tushuntirish elektro
oshirish bilan birqator vaqtni ham tejayd.O’tilgan mazuni mustahkamlash uchun o’quvchilardan 
4
1
1
0, 2 1,8 (
1
)
9
2
6
Journal of Advanced Research and Stability 
Volume: 02 Issue: 01 | 2022 ISSN: 2181
www.
baholarni hayvonlarning nomlaridagi soniga asoslanib ) 
ни ҳисобланг. 
1,4 B) 1,8 C) 0,04 D)–0,36
айси бири 12 га қолдиқсиз бўлинмайди? 
A) 13626 B) 12024 C) 18312 D) 2345
қнинг кесишидан ҳосил бўлган қўшни бурчакларнинг айирмаси 
га тенг. Шу бурчаклардан кичигини топинг. 
C) 50

D) 70

исобланг. 
A) 2,2(47) B) 2,247 C) 2,(12) D) 2,(1) [4-5] 
9 soni tub sonmi yoki murakkab? 
3 songa bo’linish belgisi qanday? 
Algebra fanining asoschisi? 
A va B to’plamlarning umumiy elementlaridan tuzilgan to’plamga nima deyiladi?
O’zidan va birdan tashqari birnechta bo’luvchiga ega bo’lgan natural son nima deyiladi?
0,5 o’nli kasrni oddiy kasrga aylantirganda qanday kasr hosil bo’ladi?[4
Nisbat va proporsiya mavzusini o’qitishda dars jarayonida o’qituvchi va o’quvchining faolligi 
muhimligi o’quvchilar ko’proq mustaqil o’qishga harakat qiladi.O’tilgan mazuni takrorlash 
uchun o’quvchidan berilgan topshiriqlarni so’rab baholash uchun test olish yaxshi natija 
beradi.Yangi mavzuni tushuntirish elektron doskadan foydalish dars jarayoni unumdorligi 
oshirish bilan birqator vaqtni ham tejayd.O’tilgan mazuni mustahkamlash uchun o’quvchilardan 
nd Stability
ISSN: 2181-2608 
www.sciencebox.uz/ 
94 
ўшни бурчакларнинг айирмаси 
A va B to’plamlarning umumiy elementlaridan tuzilgan to’plamga nima deyiladi? 
O’zidan va birdan tashqari birnechta bo’luvchiga ega bo’lgan natural son nima deyiladi? 
0,5 o’nli kasrni oddiy kasrga aylantirganda qanday kasr hosil bo’ladi?[4-5] 
o’qituvchi va o’quvchining faolligi 
muhimligi o’quvchilar ko’proq mustaqil o’qishga harakat qiladi.O’tilgan mazuni takrorlash 
uchun o’quvchidan berilgan topshiriqlarni so’rab baholash uchun test olish yaxshi natija 
n doskadan foydalish dars jarayoni unumdorligi 
oshirish bilan birqator vaqtni ham tejayd.O’tilgan mazuni mustahkamlash uchun o’quvchilardan 


Journal 
Volume: 02 Issue: 01 | 202
savol javob qilib o’zlashtirish darajasini bilib olish ham muhim 
O’quvchilar uchun krassvord va Tezkor savollarda 
amalyotga qo’llay olishi bilan bir qatorda ularda mantiqiy bilimlarini ham oshirishga olib 
keladi.Qiziqarli masalalar ham o’quvchilarda fikirlarini jamlashda jamoa bo’lib harakat qilishga 
va o’quvchilarni fikirlashini kengaytirish muhim rol o’ynaydi.Shunigdek matematika fanini 
takrorlashda har hil turdagi masalalarni berilishi va ularni yechimlarni ko’rsatilishi ham yaxshi 
natija berar ekan.
Xulosa: Ishda ‘’Nisbat va proporsiya
o’quvchi va guruhlar o’rtasida raqobat muhitini shakillantirilishi, dars davomida 
tezkor savollar , mavzuga doir krassvord mantiqiy masalalar 
tushuntirishda AKT foydalanish hamda
bir qatorda masala yechish namunalarini 
Adabiyotlar 
1. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun // Barkamol avlod
taraqqiyotining poydevori.
2. Algebra va matematik analiz asoslari. 1. A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, 
J.H. Husanov. Toshkent
3. Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to’plami.1
H.A..Nasimov, U.M..Nosirov, J.H..Husanov. ’’O’qituvchi’’nashriyoti.. Toshkent
4. Matematika. 1-qism. Abduxalil Meliqulov, Parda Qurbonov, Parda Ismoilov.
5. Toshkent ‘’O’qituvchi’’2003.
6. Algebra va analiza soslari. 1
7. Yu.Y. Hamroyev. Toshkent’’O’qituvchi’’2003.
Journal of Advanced Research and Stability 
Volume: 02 Issue: 01 | 2022 ISSN: 2181
www.
savol javob qilib o’zlashtirish darajasini bilib olish ham muhim
O’quvchilar uchun krassvord va Tezkor savollarda foydalanish o’quvchilar olgan bilimlarini 
amalyotga qo’llay olishi bilan bir qatorda ularda mantiqiy bilimlarini ham oshirishga olib 
keladi.Qiziqarli masalalar ham o’quvchilarda fikirlarini jamlashda jamoa bo’lib harakat qilishga 
ini kengaytirish muhim rol o’ynaydi.Shunigdek matematika fanini 
takrorlashda har hil turdagi masalalarni berilishi va ularni yechimlarni ko’rsatilishi ham yaxshi 
Nisbat va proporsiya’’ mavzusini o’qitishda o’quvchilarni guruhlarga ajratilsa 
o’quvchi va guruhlar o’rtasida raqobat muhitini shakillantirilishi, dars davomida 
mavzuga doir krassvord mantiqiy masalalar Shuningdek, yangi mavzuni 
tushuntirishda AKT foydalanish hamda nazariy va amaliy ko’rinishdagi test topshiriqlari bilan 
bir qatorda masala yechish namunalarini berib borilishi ijobiy natija berilishi 
O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun // Barkamol avlod
araqqiyotining poydevori.-Toshkent, Sharq,-1997. 
Algebra va matematik analiz asoslari. 1. A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, 
J.H. Husanov. Toshkent- 2006. 
Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to’plami.1-qism. A.U..Abduhamidov, 
Nasimov, U.M..Nosirov, J.H..Husanov. ’’O’qituvchi’’nashriyoti.. Toshkent
qism. Abduxalil Meliqulov, Parda Qurbonov, Parda Ismoilov.
Toshkent ‘’O’qituvchi’’2003. 
Algebra va analiza soslari. 1-qism. R.H. Vafayev, J.H.Husanov, K.H. Fayz
Hamroyev. Toshkent’’O’qituvchi’’2003.
nd Stability
ISSN: 2181-2608 
www.sciencebox.uz/ 
95 
foydalanish o’quvchilar olgan bilimlarini 
amalyotga qo’llay olishi bilan bir qatorda ularda mantiqiy bilimlarini ham oshirishga olib 
keladi.Qiziqarli masalalar ham o’quvchilarda fikirlarini jamlashda jamoa bo’lib harakat qilishga 
ini kengaytirish muhim rol o’ynaydi.Shunigdek matematika fanini 
takrorlashda har hil turdagi masalalarni berilishi va ularni yechimlarni ko’rsatilishi ham yaxshi 
o’quvchilarni guruhlarga ajratilsa 
o’quvchi va guruhlar o’rtasida raqobat muhitini shakillantirilishi, dars davomida matematikadan 
Shuningdek, yangi mavzuni 
nazariy va amaliy ko’rinishdagi test topshiriqlari bilan 
berib borilishi ijobiy natija berilishi xulosa qilindi. 
O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun // Barkamol avlod- O’zbekiston 
Algebra va matematik analiz asoslari. 1. A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, 
qism. A.U..Abduhamidov, 
Nasimov, U.M..Nosirov, J.H..Husanov. ’’O’qituvchi’’nashriyoti.. Toshkent-2011. 
qism. Abduxalil Meliqulov, Parda Qurbonov, Parda Ismoilov.
qism. R.H. Vafayev, J.H.Husanov, K.H. Fayziyev,

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin