Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.5 Mb.
səhifə3/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

1.2 Justificarea alocării financiare


Justificarea alocării financiare (sprijinul din partea Uniunii) pentru fiecare obiectiv tematic și, după caz, pentru fiecare prioritate de investiții, în conformitate cu cerințele de concentrare tematică, luând în considerare evaluarea ex ante.

În perioada 2014-2020, POR are alocate cca. 8,13 mld euro, din care 6,60 mld euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, respectiv circa 1,53 mld euro contribuția națională (buget de stat, bugete locale).

Repartizarea fondurilor POR s-a realizat în baza nevoilor comune de dezvoltare, asigurându-se corelarea cu strategiile regiunilor de dezvoltare, precum și cu strategiile naționale sectoriale, ținând cont de obiectivele Strategii Europa 2020,  RST, DPCE, cu respectarea OT şi PI menționate în regulamentele politicii de coeziune 2014–2020.

Pentru a răspunde acestor cerințe specifice, în POR sunt abordate 9 din cele 11 OT prin stabilirea PI și a OS corespunzătoare, cu respectarea concentrării tematice conform Regulamentului General nr. 1303/ 2014.

Axele prioritare și PI POR se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare, atât regiunilor mai puțin dezvoltate (NE, SE, S Muntenia, SV Oltenia, V, NV și C), în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare, cât și regiunii mai dezvoltate (BI), pentru valorificarea potențialul competitiv.

Având în vedere cerințele referitoare la concentrarea tematică stabilite pentru FEDR, 58% din resursele financiare alocate POR sunt destinate OT 1, 3 și 4, accentuându-se importanța acordată investițiilor pentru consolidarea CI, îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, promovarea unei economii cu emisii scăzute deCO2.

AP1 -promovarea transferului tehnologic, corespunzătoare OT1, va beneficia de 2,66% din bugetul programului, întrucât tipurile de proiecte implementate în domeniul transferului tehnologic constau în investiții în special în servicii și crearea de baze de date, și mai puțin în infrastructuri. Prin intermediul acestei axe prioirtare se asigură complementaritatea cu activitățile de cercetare finanțate prin POC, asigurându-se condițiile necesare pentru atingerea rezultatelor și impactului previzionate pentru OT 1 la nivelul AP.

OT3, reprezentat prin  AP 2 - îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, îi sunt alocate 9,77% din fonduri, în vederea sprijinii dezvoltării IMM-urilor în toate etapele de dezvoltare,  atât prin finanţare directă, cât şi prin intermediul structurilor suport de incubare. Având în vedere că în cadrul acestei axe prioritare vor fi implementate măsuri care se supun legislației ajutorului de stat, luându-se în considerare inclusiv utilizarea instrumentelor financiare, efectul de multiplicare a fondurilor alocate este considerabil mai mare.

Relevanţa şi eficacitatea sprijinului FEDR sunt avute în vedere prin respectarea principiului concentrării în domeniile identificate în SNC, SNCDI, SNIMM şi PDR-uri şi în documentele strategice regionale de specializare inteligentă.

OT 4 îi este dedicată cea mai mare parte a resurselor financiare ale POR, respectiv 44,86%, prin intermediul AP 3 care va sprijini măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice și rezidențiale, inclusiv măsuri de iluminat public, conducând la reducerea consumului de energie și a emisiilor cu efect de gaze de seră. Totodată a fost luată în considerare nevoia identificată la nivel urban privind implementarea măsurilor necesare pentru reducerea gradului de poluare prin implementearea măsurilor de mobilitate urbană.

OT6 este abordat prin două PI, aferente AP 5, urmărindu-se creșterea calității spațiilor publice în zonele urbane, precum și conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, prin alocarea a 7,59% din bugetul POR. Finanțarea patrimoniului cultural reprezintă o măsură importantă constituind o sursă unică de informații despre trecutul unei zone și contribuind la conturarea identității locale.

O pondere importantă, 13,75% din resursele POR, este acordată OT 7, având în vedere potențialul investițiilor în infrastructura de transport regională, creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local.

În scopul promovării ocupării forței de muncă, OT 8 îi revin 1,53% din alocările financiare, contribuind la crearea și ocuparea de noi locuri de muncă și la creșterea economică a unor zone aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros. Investițiile realizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi complementare cu cele previzionate a se realiza în axa prioritară dedicată sprijinirii mediului de afaceri, în care vor fi sprijinite inclusiv IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul turismului.

OT 9 beneficiază de 8,65% din bugetul total și este reprezentat prin AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale și 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, fiind dedicat, cu precădere, celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate. Tipurile de investiții care vor fi realizate în cadrul acestor axe prioritare vor determina crearea unor condiții decente pentru prestarea servicilor medicale/ sociale către categoriile țintă vizate, precum și dezvoltarea locală a comunităților defavorizate. Investițiile finanțate prin  AP 4 și 9 sunt complementare cu cele finanțate prin POCU, asigurându-se condițiile necesare pentru obținerea rezultatelor preconizate în cadrul AP pentru comunitățile defavorizate.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, OT 10, au fost alocate 5,48% din fondurile POR, urmărindu-se creșterea gradului de participare în sistemul educațional. La stabilirea alocării financiare au fost luate în considerare nevoile identificate la nivel regional corelate cu necesitatea asigurării unor condiții decente de studiu în cadrul infrastructurii educaționale, în vederea asigurării precondițiilor necesare pentru participarea la procesul educațional.  

Prin AP 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară se accentuează consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, repartizându-se 4,03% din bugetul programului. Un sistem eficient de cadastru este necesar pentru dezvoltarea şi implementarea infrastructurii, dezvoltarea proprietăţii şi consolidarea terenurilor agricole.

1,68% din fondurile programului va fi alocat AP 11 asistenţă tehnică, pentru sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR, dar şi pentru activităţi publicitare şi de informare privind POR.

Pentru susținerea dezvoltării urbane, au fost alocate 17,86% din fondurile FEDR în vederea consolidării rolului și funcțiunilor teritoriale ale municipiilor reședință de județ.

 


Tabelul 2: Imagine de ansamblu asupra strategiei de investiții a programului operațional

Axă prioritară

Fond

Sprijinul din partea Uniunii (EUR)

Proporția sprijinului total al Uniunii pentru programul operațional

Obiectiv tematic / prioritate de investiții / obiectiv specific

Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

AP1

ERDF

175.531.915,00

2.66%

01 - Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

1b - promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

OS11 - Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă


[1S1]

AP10

ERDF

296.702.128,00

4.50%

10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții;

10a - Investiții în educație, formare și formare profesionala pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

OS101 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

OS102 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

OS103 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive


[1S47, 1S48, 1S49, 1S50, 1S51]

AP11

ERDF

265.957.447,00

4.03%

11 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă

11a - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin acțiuni de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor publice vizate de implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice

OS111 - Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară


[1S56]

AP2

ERDF

644.680.850,00

9.77%

03 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)

3a - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice de noi idei și prin stimularea creării de firme noi, inclusiv prin intermediul incubatoarelor de afaceri

OS21 - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

3c - Sprijinirea creării și a extinderii unor capacități avansate de dezvoltare de produse și servicii

OS22 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC


[1S3, 1S4]

AP3

ERDF

2.003.382.979,00

30.35%

04 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

OS31 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

OS32 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


[1S10, 1S5, 1S6, 1S7, 1S9]

AP4

ERDF

1.178.829.788,00

17.86%

04 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

OS41 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

06 - Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OS42 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

09 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

OS43 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții;

10a - Investiții în educație, formare și formare profesionala pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

OS44 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

OS45 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă


[1S10, 1S13, 1S14, 1S16, 1S17, 1S18, 1S9]

AP5

ERDF

394.489.361,00

5.98%

06 - Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

6c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

OS51 - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OS52 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București


[1S22, IS24]

AP6

ERDF

907.446.809,00

13.75%

07 - Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

OS61 - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene


[1S25]

AP7

ERDF

101.063.830,00

1.53%

08 - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă:

8b - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

OS71 - Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice


[1S26]

AP8

ERDF

425.531.915,00

6.45%

09 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

OS81 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

OS82 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

OS83 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale


[1S28, 1S29, 1S30, 1S31, 1S32, 1S33, 1S34]

AP9

ERDF

95.744.681,00

1.45%

09 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

9d - Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității

OS91 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate


[1S45]

AP12

ERDF

110.638.297,00

1.68%

OS121 - Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional

OS122 - Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional[1S58, 1S59]

Dostları ilə paylaş:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə