Mountain Tourism Azerbaijani transcriptYüklə 6,63 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü6,63 Kb.
#10358

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Mountain Tourism
Azerbaijani transcript:
T: Mən Quba... Quba şəhərindənəm, Azərbaycanın şimal hissəsində yerləşir.
El G: Quba haqqında nə deyə bilərsən?
T: Quba əsasən bu dövrlərdə... dağlıq yerdi, ona görə məsələn, yay vaxtı çox o qədər isti olmur və bir turist yeri kimi çox popularlaşır son zamanlar, xaricdən çox gəlib orada istirahət eləmək istəyənlər olur. Çox gözəl, yaxşı havası var və dağlıq regiondur. Başqa nə deyə bilərəm... Əsasən turist... turist yeri kimi, Azərbaycanda populardır.
El G: Deməli turistlər üçün orada hər şərait yaradılıb?
T: Turistlər üçün xüsusi düşərqələr tikilir oralarda. Azərbaycanda yaxın yeri olan Nabran... Nabran var... orada... Xudat, Xaçmaz tərəfdə... orada Xəzər dənizinin sahilində, orada çox indi yeni-yeni düşərqələr tikilir, yeni-yeni hotellər tikilir və xaricilər arasında, Bakıdan gələnlər arasında, Azərbaycanın başqa yerlərdən gələnlər arasında çox popularlaşır.

English translation:
T: I’m from the city of Guba. It is located in the north of Azerbaijan.
El G: What can you say about Guba?
T: Presently, Guba for the most part … is a mountainous place, that’s why, for example, it doesn’t get all that hot during the summer and it is becoming more popular as a tourist spot in recent times. There are many people who come from abroad to relax there. It’s very beautiful, has good air and it’s a mountainous region. What else can I say? For the most part, it’s popular in Azerbaijan as a tourist place.
El G: So are there good conditions for the tourists there?
T: There are special tourist camps being built there. There is a place close to it in Azerbaijan… Nabran… Narban is there… near the Khudat, Khachmaz region… there, on the seaside of the Caspian Sea, there are many new camps being built, new hotels and it’s becoming very popular among the foreigners, people coming from Baki and from other places in Azerbaijan.
About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Yüklə 6,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin