Mühazirə otağı/ cədvəl 11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 202 Məsləhət saatlarıYüklə 97,12 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü97,12 Kb.
#348
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Organic chemistry, CHEM 220:, 3 credits

Departament

Kimya

Proqram

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz, 2013

Fənni tədris edən müəllim(lər)

Gulnara Ahmadova

E-mail

a_gulnara@hotmail.ru

Telefon

(+99412)4217916, 4211093

Mühazirə otağı/ cədvəl

11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 202

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

CHEM 208 General and Inorganic Chemistry

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü (məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər

1.S.F. Qarayev, U.B. İmaşev, G.M. Talıbov. Üzvi kimya. Bakı: Qamma Servis, 2003. 472 səh.

2.F.P. Həsənov. Üzvi kimya praktikumu. Bakı: Təbib, 1993. 386 səh.

Əlavə ədəbiyyat

1.M.M. Mövsümzadə.Üzvi kimya. I hissə. Bakı: Maarif, 1966. 374 səh.

2. M.M. Mövsümzadə.Üzvi kimya. II hissə. Bakı: Maarif, 1966. 402 səh.

3. S.F. Qarayev, G.M. Talıbov, A.Q. Həbibova, R.Ə. Teymurova. Zərif üzvi sintezin prinsipləri. Bakı: ADNA, 1998. 122 səh.

4. S.F. Qarayev. Üzvi kimya suallar və cavablarda. Bakı : ADNA,1999. 240 səh.

5.O.Ya.Neyland. Orqaniçeskaya ximiya. Moskva: Visşaya şkola, 1990. 751 səh.Kursun veb saytı

www.chemistry.coach.com / high.htm; www.chem.web.com

Tədris metodları

Mühazirə
x

Praktiki məşğələlər
x

Laboratoriya işləri
x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Davamiyyət
10

Aktivlik
5

Praktiki məşğələlər
10

Referat
10

Aralıq imtahan (yazılı)
25

Son imtahan (yazılı)
40

Yekun
100

Kursun məqsədi

Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq üzvi kimyanın əsaslarının tələbələrə çatdırılmasıdır.

Kursun spesifik məqsədləri

-Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması imkanlarını artırmaq

-Tələbələrin fəallığına dəstək vermək

-Kimya fənninin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək

-Tələbələrin növbəti semestrdə “Fiziki kimya” kursunu daha yaxşı mənimsəməsi üçün özül yaratmaq


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələbələrdə inkişaf etdirilən qabiliyyət:

Qaydalar (tədris siyasəti və davranış)

Ümumi qaydalar

Davamiyyət Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Yalnız üzürlü səbəb olduqda dekanlığa və müəllimə xəbərdarlıq etməklə dərs buraxıla bilər.

Gecikmə Tələbə dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikmişdirsə, onun dərs otağına daxil olması və dərsə maneçilik törətməsinə icazə verilmir .

İmtahanlar İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. İctimai fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir . İmtahanlar kumulyativ xarakterli olmalıdır . Son imtahanda sualların əksəriyyəti aralıq imtahandan sonra keçirilmiş materialların əsasında tərtib olunur .

Tələbənin kursu başa vurması 60% və daha artıq bal toplamış tələbə kursu bitirmiş hesab olunur. Əks halda tələbə bu kursu yenidən keçməlidir .

Pozuntu halları Aralıq və son imtahanlarda mövcud qayadaların pozulması (köçürmə cəhdləri və digər qanunsuz hərəkətlər) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur .

Dərslərdə davranış Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi etməlidir. İcazəsiz danışığa, lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri – etik davranışa qətiyyən yol verilmir. Tələbə dərsdə ən fəal şəkildə iştirak etməli, lazım olduqda suallar verməli və müzakirələrdən kənarda qalmamalıdır


Həftə-

lər


Tarix

Mövzular


Saatlar

İstinadlarMühazirə

Məşğələ

1

2

3

4

5

6

1


11.02.13

Üzvi kimyanın predmeti. Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri, xammal mənbələri, növləri və təsnifatı

2

[1] s.4-9


11.02.13

Alifatik (açıq zəncirli) karbohidrogenlər. Alkanlar, onların nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, təbii mənbələri. Sənayedə və laboratoriyada alınma üsulları. Kimyəvi xassələri və tətbiqi

2

[1] s.10-45

2


18.02.13Alkenlər, onların nomenklaturası,quruluşu, fiziki xassələri. Sənaye və preparativ alınma üsulları, kimyəvi xassələri və tətbiqi

2
[1] s. 46-74


18.02.13

Seminar. Üzvi kimya kursuna giriş. Üzvi birləşmələrin quruluşu və təsnifatı. Alkanlar və alkenlər, onların xassələri. Laboratoriya işi2


[2] s.5-16; 70-71; 74-84


3


25.02.13Dienlər, onların təsnifatı, nomenklaturası, quruluşu, alınma üsulları, kimyəvi xassələri və praktiki əhəmiyyəti

2

[1] s. 75-77


25.02.13

Alkinlər, onların quruluşu, nomenklaturası, fiziki xassələri, alınma üsulları, kimyəvi xassələri və tətbiqi

2

[1] s. 88-96


4


04.03.13Karbotsiklik birləşmələr, onların nomenklaturası, fiziki xassələri, quruluşu. Gərginlik nəzəriyyəsi, konformasiya. Naftenlərin sintezi. Tsikloalkanların reaksiyaları və tətbiqi

2

[1] s. 97-105


04.03.13

Seminar. Dienlər və alkinlər, onların quruluşu, nomenklaturası və xassələri.
2

[2] s. 78-89

5


11.03.13

Aromatik karbohidrogenlər, onların quruluşu, nomenklaturası, fiziki xassələri, alınma üsulları, kimyəvi xassələri və tətbiqi

2
[1] s. 106-137


11.03.13

Karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, onların nomenklaturası, quruluşu və fiziki xassələri. Optiki izomerlik. Halogenidlərin alınması və tətbiq sahələri, onların kimyəvi xassələri

2
[1] s. 138-163


6


18.03.13Spirtlər, onların nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, tətbiqi. Sənaye və preparativ alınma üsulları, kimyəvi xassələri

2

[1] s. 164-190


18.03.13

Seminar. Karbotsiklik və aromatik birləşmələr, karbohidrogenlərin halogenli birləşmələri, onların nomenklaturası, quruluşu və fiziki xassələri. Laboratoriya işi
2

[2] s. 71-77; 90-116

7


01.04.13


Fenollar, onların nomenklaturası, fiziki xassələri, alınma üsulları və kimyəvi xassələri

2
[1] s.190-201


01.04.13

Sadə efirlər, epoksidlər və peroksidlər, onların quruluşu, nomenklaturası, fiziki xassələri, tətbiqi, alınma üsulları və kimyəvi xassələri


2
[1] s. 202-216


808.04.13

Aldehidlər və ketonlar, onların nomenklaturası, quruluşu, fiziki xassələri, alınma üsulları, kimyəvi xassələri və praktiki tətbiqi

2
[1] s. 217-245

08.04.13

Seminar. Spirtlər, fenollar, sadə efirlər, epoksidlər və peroksidlər, onların nomenklaturası alınma üsulları, fiziki və kimyəvi üsulları. Laboratoriya işi.
2

[2] s. 117-131,198-200


9

15.04.13

Aralıq imtahan

2

2
10

22.04.13

Karbon turşuları, onların nomenklaturası, növləri, fiziki xassələri, alınma üsulları, kimyəvi xassələri və tətbiqi

2
[1] s. 246-263

22.04.13

İkiəsaslı karbon turşuları, onların alınması və spesifik xassələri. Karbon turşularının funksional törəmələri-mürəkkəb efirlər, halogenanhidridlər, turşu anhidridləri və amidlər

2
[1] s. 264-273

11

29.04.13

Azot –üzvi birləşmələr. Aminlər, onların quruluşu, fiziki xassələri, alınma üsulları və kimyəvi xassələri

2
[1] s. 274-289

29.04.13

Seminar. Aldehidlər və ketonlar, karbon turşuları və onların funksional törəmələri, onların quruluşu, nomenklaturası, alınması və xassələri. Laboratoriya işi.
2

[2] s. 150-192, 200-208


12

06.05.13

Nitrobirləşmələr, onların quruluşu, fiziki xassələri, kimyəvi xassələri və tətbiqi. Azobirləşmələr, onların alınması və reaksiyaları. Boyalar. Diazonium duzları, onların alınması və reaksiyaları

2
[1] s. 290-308

06.05.13

Kükürd-üzvi birləşmələr. Tiollar, onların alınması, fiziki- kimyəvi xassələri. Tioefirlər, sulfoksidlər, sulfoturşular, onların quruluşu, alınması və fiziki- kimyəvi xassələri

2
[1] s. 309 - 327

13

13.05.13

Element-üzvi birləşmələr, onların alınması. Metal-üzvi birləşmələr. Litium, maqnezium, bor, alüminium, silisium və fosfor - tərkibli üzvi birləşmələr. Ferrosen

2
[1] s. 328-350

13.05.13

Seminar. Aminlər, nitrobirləşmələr, azobirləşmələr, diazonium duzları, kükürd-üzvi birləşmələr, onların quruluşu, alınması və fiziki- kimyəvi xassələri. Laboratoriya işi.
2

[2] s. 132-149


14

20.05.13

Qarışıq funksiyalı üzvi birləşmələr. Oksiturşular, onların quruluşu, nomenklaturası, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri. Optiki izomerlik xüsusiyyətləri

2
[1] s. 351-359


20.05.13

Aminturşular, onların quruluşu, nomenklaturası, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri. Zülallar

2
[1] s. 360-368; 388-393

24.05.13

Heterotsiklik birləşmələr, onların nomenklaturası. Beşüzvlü birləşmələr – furan, tiofen, pirrol, onların alınması və reaksiyaları

2
[1] s. 369-387


24.05.13

Seminar. Element-üzvi birləşmələr. metal –üzvi birləşmələr. Oksiturşular, aminturşular, züllalar, onların quruluşu, nomenklaturası, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri. Laboratoriya işi.
2

[2] s. 209-260; 376-379


15

27.05.13

Karbohidratlar, onların təsnifatı. Monosaxaridlər, onların nomenklaturası, alınması və əsas nümayəndələri. Oliqosaxaridlər və polisaxaridlər

2
[1] s. 379-387

27.05.13

Seminar. Heterotsiklik birləşmələr, karbohidratlar, onların nomenklaturası, alınma üsulları, fiziki və kimyəvi xassələri
2

[2] s. 261-324


16

Iyun 2013

Yekun imtahaniBu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Yüklə 97,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin