Mühazirələr 45 saat Məşgələ dərsləri 15 saat Laboratoriya dərsləri 15 saat Tələbənin sərbəst işi 75 saatYüklə 176,17 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü176,17 Kb.
#619
növüMühazirə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar CəmiyyətiMilli Aviasiya Akademiyası


Bakalavr hazırlığı üçün
“ Mikrokontrollerlər radioelektron sistemlərində
fənnİnİn PROQRAMI

İxtisas: 050627 – “ Elektronika, telekommunikasiya və

radiotexnika mühəndisliyi ”

İxtisas kafedrası: “Aviasiya radiotexnikası və elektronikası”

Fənni tədris edən kafedra: “Aviasiya radiotexnikası və elektronikası”

Kurs 4


Semestr 7

Fənnə ayrılmış saatların cəmi - 150 saat

Onlardan:

Mühazirələr - 45 saat

Məşgələ dərsləri - 15 saat

Laboratoriya dərsləri - 15 saat

Tələbənin sərbəst işi - 75 saatBAKI -2013

“Mikrokontrollerlər radioelektron sistemlərində” fənni üzrə fənn proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən «____» _________20___ ildə təsdiq edilmiş Baza Təhsil Standartı və MAA-nın Elmi Şurası tərəfindən «____» _________20___ ildə (Protokol № ____ ) təsdiq edilmiş (050627) “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisasının tədris planı əsasında tərtib olunmuşdur.

Fənn proqramını tərtib edənlər:
“Aviasiya radiotexnikası və elektronikası” kafedrasının dosenti ____________ N.Q.Hüseynova

Fənn proqramı “Aviasiya radiotexnikası və elektronikası” kafedrasının iclasında müzakirə olunmuşdur:

( “_11_”_sentyabr_2013 ci il tarixli iclas “_01/13-14_” №-li protokol)
Kafedra müdiri, t.e.d., prof._________________ A.R.Həsənov

Fənn proqramı MAA-nın “HNUTİ” fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında müzakirə olunmuşdur və bəyənilmişdir

( “____”____________2013-ci il tarixli iclas “___” №-li protokol)
Dekan, t.e.n., dos.__________________________ T.İ.Kərimli

Fənn proqramı MAA-nın Elmi-Metodiki Şurasında bəyənilmişdir


( “____”____________2013 il tarixli iclas “____” №-li protokol)
Sədr, tədris işləri üzrə prorektor, t.e.d., dos._________________________Ə.S.Səmədov
Mündəricat

Giriş


 1. Ümumi qaydalar

  1. 1.1 Fənnin tədrisinin məqsədi

  2. 1.2 Fənnin tədrisinin əsas vəzifələri

1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara tələblər

1.4 Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi

2. Fənnin məzmunu

2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi

2.2 Fənnin mövzular üzrə planı

2.3 Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

2.3.1 Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi

2.3.2 Məşğələ (laboratoriya) dərslərinin mövzuları və həcmi

2.3.3 Tələbələrin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi

2.3.4 Tələbələrin sərbəst işlərinə nəzarət növləri

3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar

3.1 Tövsiyə olunan ədəbiyyatGiriş
Fənn proqramı kredit sistemi üzrə tədris prosesinin təşkili və tələbələrin biliklərinin reytinq cədvəli üzrə qiymətləndirilməsi metodikaları əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı müəllim və tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Proqrama fənnin tədrisinin mərhələləri üzrə məzmunu və həcmi daxil olunur. Qiymətləndirmənin reytinq sistemi (QRS) tələbənin hər növ auditor və sərbəst tədris işinin, onun tərəfindən əldə edilmiş bilik və bacarıqların səviyyəsinin cari və semestr nəzarəti vasitəsilə ballar ilə qiymətləndirməni nəzərdə tutur. İmtahandan sonra ənənəvi şkala əsasında ballarla ifadə olunmuş qiymətlər ECTS (European Credit Transfer System) şkalasına çevrilir.
 1. Ümumi qaydalar
  1. 1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi  2. “Mikrokontrollerlər radioelektron sistemlərində ” (MK RES) fənninin tədrisində məqsəd tələbələrə mülki aviasiyanın radioelektron sistemlərində tətbiq edilən müasir mikrokontroller texnikası təməlində qurlmuş proqramlanan qurğuların iş prinsipinin və onların layihələndirilməsi vasitələrinin öyrənilməsi üçün lazımi biliklərin verilməsindən ibarətdir.


  1. 1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifələri.Fənnin tədrisinin nəticəsində tələbələrdə mülki aviasiyada tədbiq olunan radioelektron sistemlərinin PİCxxx, AVR seriyalı mikrokontroller təməlində layihələndirilməsi texnologiyalarının mənimsəməlidir
1.3. Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər.
Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbələr aşağıdakıları

bilməlidirlər:

 • PİCxx və AVR seriyalı mikrokontrollerlərin arxitektur təşkili prinsipləri;

 • Registrlərin funksional və struktur təşkili;

 • Taymerlərin təşkili və proqramlanması;

 • Kəsilmələrin təşkili və proqramlanması.

 • Standart periferiya intrfeyslərinin təşkili.


bacarmalıdırlar:

 • Layihələndirilən qurğunun tələb olunan emal sürəti və funksional imkanlarına uyğun olaraq lazımi mikrokontroller modelinin seçimi ;

 • “MPLAB İDE”,”AVR Studio” kimi virtual layihələndirmə mühitlərindən istifadə etməklə Assembler/ C++ dillərdə alqoritmlərin gerçəkləşdirilməsi və mikrokontrollerin proqramlaşdırılması ;

 • Standart periferiya interfeyslərindən(SPİ,İİC,CAN) istifadə etməklə LCD ekranların,seqmentli indikatorların,klaviaturanın , xarici yaddaş mikrosxemlərinin mikrokontrollerə qoşulması və müasir sistemlər üçün naqilli/naqilsiz şəbəkə bağlantılarının təmini

1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi

`İnformasiyanın əksetdirmə qurğuları

Radioelektron avadanlıqlarda mikroprosessor qurğuları

MK-lər RE

Sistemlərində

Aviasiya radioelektron avadanlığı


Elektrotexnika və elektronikanın əsasları

Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar daha sonra tədris olunan texniki fənnlərin öyrənilməsində və bakalavr və magistr buraxılış işlərinin hazırlanmasında zəruri olaraq istifadə olunacaqlar.
 1. Fənnin məzmunu.


2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi.
“İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri” ixtisasının tədris planına uyğun olaraq « Mikrokontrollerlər radioelektron sistemlərində » fənni üzrə tədris yükü 75 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan 45 saat mühazirəyə, 15 saat məşğələ(seminarlara) və 15 saat laboratoriya dərslərinə ayrılmışdır. Tələbələrin sərbəst işi (TSİ) 75 saat təşkil edir. Buraya daxildir: Sİ – sərbəst işin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi; mühazirələrə, seminarlara və kollokviumlara hazırlıq. Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir və semestr üzrə cəmi 10 bal təşkil edir. Semestrin sonunda tələbənin fənn üzrə dərsə davamiyyəti maksimum 10 balla, məşğələ , laboratoriya dərsləri və kollokviumlar isə 30 balla qiymətləndirilir.

Tədris planına uyğun olaraq fənn üzrə qalan 50 ball imtahana ayrılır.Tədris yükünün 7-ci semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi imtahan ilə nəticələnir. Fənn üzrə kreditlərin sayı – 5.


  1. Fənnin mövzular üzrə planıMövzunun adı

Dərs yükünün həcmi (saat)

Cəmi

Müha-

zirə

Məş

ğələ

Labora

toriya


TSİ*

Sİ**

yerinə

yetiril-

məsi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Radioelektron sistemlərində mikrokontrollerlərin(MK) tətbiqi haqda məlumat

4

2

-

-

2

-


2.

MK-lərin proqramlanmasının aparat və proqram vasitələri

8

3

1

-

3

1

3.

Microchip firmasından 8 bitli MK-lərin arxitekturu . MPLAB İDE sistemində MPASM Assembler redaktoru


9

3

-

2

3

1


4.

PİC16Fxx MK-nin proqram modeli və onun vəziyyətinin virtual layihələndirmə mühitində izlənilməsi.

9

3

1

-

5

-


5

PİC16Fxx seriyalı MK-lərin əmrlər sistemi. MPLAB İDE-də Assembler əmrlərinin yerinə yetirilməsi.

10

3

-

2

4

1

Kollokvium №1

4
2
2
6.

PİC16Fxx MK-də taymerlər və onların proqramlanması

9

3

-

2

4

-


7.

PİC16F84 MK-də kəsilmənin təşkili və proqramlanması.

7

3

-

2

1

1


8.

PİC16F84 MK-nin çixişinda analoq siqnalların hasil edilməsi üsulları və onların proqramlı təşkili.

11

4

1

-

5

1


9.

PİC16F84 MK-də EEPROM yaddaşına müraciətin təşkili və proqramlanması

10

2

-

2

5

1


10

AVR MK-lərinin arxitektur xüsusiyyətləri. AVR MK-nin taymerində PWM rejiminin proqramlı gerçəkləşdirilməsi

11

4

-

2

5

-

Kollokvium №2

4
2
2
11.

AVR–Classic MK-lərinin əmrlər sistemi. “AVR Studio “mühitində MK-lərin proqramlanması

10

3

-

2

5

-


12.

Siqnalların rəqəmli emalının MK-li qurğuları. Analog devices və Texas İnstruments firmalarının MK-ləri

10

3

1

-

5

1


13.

MSP430xx modelli MK-lərin daxili strukturu və proqramlanması vasitələri

10

3

2

1

3

1

14.

MILANDR seriyalı MK-nin arxitektur xüsusiyyətləri siqnal prosessorunun daxili strukturu və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi

8

3

1

-

3

1

Kollokvium3

4

-

2

-

215.

Cortex nüvəsi təməlində MDR32F9QX siqnal prosessoru və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi.

12

3

2

-

6

1
Cəmi

150

45

15

15

65

10

TSİ* - tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar

Sİ** - sərbəst işlər

2.3 Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

2.3.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi
Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditor saatlar

TSİ

(mühazirələrə

hazırlıq)

1

2

3

4

1

Radioelektron sistemlərində mikrokontrollerlərin(MK) tətbiqi haqda məlumat [1; 11]

Aviasiyada tətbiq edilən radioelektron sistemlər haqqında ümumi məlumat.MK təməlində qurğuların ümumiləşdirilmiş strukturu.2

-

2

MK-lərin proqramlanmasının aparat və proqram vasitələri [2; 3; 7]

Proqrammatorların ümumi strukturu ,tipləri vəkompüterlə əlaqələndirilməsi.2

1

3

Microchip firmasından 8 bitli MK-lərin arxitekturu . MPLAB İDE sistemi. [3; 7; 8]

PİC16F84 modelinin daxili strukturu. . MPLAB İDE sistemində MPASM Assembler redaktoru
3

1

4

PİC16Fxx MK-nin proqram modeli və onun vəziyyətinin virtual layihələndirmə mühitində izlənilməsi. [3; 7; 8]

PİC16Fxx -də yaddaşın və registrlərin təşkili.MPLAB İDE sistemində registrlərin izlənilməsi vasitəsi3

-

5

PİC16Fxx seriyalı MK-lərin əmrlər sistemi. MPLAB İDE-də Assembler əmrlərinin yerinə yetirilməsi. [3; 7; 15]

PİC16Fxx-də MOV,bit və baytlar üzərində əməliyyatlar3

1

6

PİC16Fxx MK-də taymerlər və onların proqramlanması[3; 7; 15]

TMR0 və WDT taymerlərinin strukturu və proqramlanması.3

-

7

PİC16F84 MK-də kəsilmənin təşkili və proqramlanması. [3; 7; 15]

PİC16Fxx-də kəsilmələrin tipləri və proqramlanması vasitələri3

1

8

PİC16F84 MK-nin çixişinda analoq siqnalların hasil edilməsi üsulları və onların proqramlı təşkili. [3; 7; 8]

Xətti və Sin-dal siqnalların proqramlı hasil edilməsi üsulları.4

1

9

PİC16F84 MK-də EEPROM yaddaşına müraciətin təşkili və proqramlanması[3;7;8]

PİC16Fxx-də EEPROM yaddaşa yazı/oxunun proqramlı təşkili2

1

10

AVR MK-lərinin arxitektur xüsusiyyətləri. MK-nin taymerində PWM rejiminin proqramlı gerçəkləşdirilməsi[2;3;4]

Atmel firmasının Tiny,Classic və Mega sinifli MK-ləri.Eninə impuls modulyasiyası rejiminin proqramlı təşkili.4

-

11

AVR–Classic MK-lərinin əmrlər sistemi. “AVR Studio “mühitində MK-lərin proqramlanması[2;3;5]

AT90xx seriyalı AVR MK-də məlumatın ötürülməsi,bit/bayt üzərində əməliyyatların yerinə yetirilməsi.3

-

12

Siqnalların rəqəmli emalının MK-li qurğuları. [3;9]

Analog devices və Texas İnstruments firmalarının MK-ləri haqda məlumat.3

1

13

Tİ MK-nin arxitektur xüsusiyyətləri[3;9]

MSP430xx modelli MK-lərin daxili strukturu və proqramlanması vasitələri3

1

14

Milandr seriyalı MK-nin arxitektur xüsusiyyətləri[10]

MDR16RF1 siqnal prosessorunun daxili strukturu və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi3

1

15

Cortex nüvəsi təməlində MDR32F9QX siqnal prosessoru. [10]

MDR32F9QX-nin daxili strukturu və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi3

1
Cəmi

45

10


2.3.2. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi.

Mövzunun adı

Auditor saatlar

TSİ

(seminar-

lara hazırlıq)

1

2

3

4

1.

MK-lərin proqramlanmasının aparat və proqram vasitələri

1

3

2.

PİC16Fxx MK-nin proqram modeli və onun vəziyyətinin virtual layihələndirmə mühitində izlənilməsi.

1

5

3.

Kollokvium №1

2

2

4.

PİC16F84 MK-nin çixişinda analoq siqnalların hasil edilməsi üsulları və onların proqramlı təşkili.

1

5

5.

Siqnalların rəqəmli emalının MK-li qurğuları.Analog devices və Texas İnstruments firmalarının MK-ləri

1

5

6.

Kollokvium №2

2

2

7.

MSP430xx modelli MK-lərin daxili strukturu və proqramlanması vasitələri

2

3

8.

Milandr seriyalı MK-nin arxitektur xüsusiyyətləri

və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi
1

3

9.

Kollokvium №3

2

2

10.

Cortex nüvəsi təməlində MDR32F9QX siqnal prosessoru. MDR32F9QX-nin daxili strukturu və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi

2

5
Cəmi

15

35


2.3.3. laboratoriya dərslərinin mövzuları və həcmi.


Mövzunun adı

Auditor saatlar

TSİ

(seminar-

lara hazırlıq)

1

2

3

4

1.

MPLAB İDE sistemində MPASM Assembler redaktoru


2

3

2.

MPLAB İDE-də Assembler əmrlərinin yerinə yetirilməsi.

2

4

3.

PİC16Fxx MK-də taymerlərin proqramlanması

2

4

4.

PİC16F84 MK-də kəsilmənin təşkili proqramlanması.

2

1

5.

PİC16F84 MK-də EEPROM yaddaşına müraciətin proqramlanması

2

5

6.

MK-nin taymerində PWM rejiminin proqramlı gerçəkləşdirilməsi

2

5

7.

“AVR Studio “mühitində MK-lərin proqramlanması

2

5

8.

MSP430xx modelli MK-lərin proqramlanması vasitələri

1

3
Cəmi

15

302.3.3 Tələbənin sərbəst işlərinin (Sİ) mövzuları və həcmi
Fənn programında nəzərdə tutulmuş mövzuların mənimsənilməsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə sərbəst iş (Sİ) yerinə yetirilməlidir. Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar Sİ-in hazırlanmasında öz əksini tapmalıdır.

Sərbəst işin həcmi, tərtibatı və qiymətləndirilməsinin kriteriyaları sillabusda izah olunur.

Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst işin yerinə yetirilməsi tapşırığı verilir. Sərbəst işlərin tapşırıqları müxtəlif formada (referat, mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar, sxemlərin və ya modellərin işlənilməsi, fənn üzrə hesablama cədvəlləri, qrafiki işlər və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir, kafedra iclasında müzakirə edilir və fakültə dekanı tərəfindən təsdiq edilir.

Sərbəst işlər üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda keçirilir.


Sərbəst işlərin nümunəvi mövzuları
Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

TSİ

(saat)

1.

MK-lərin proqramlanmasının aparat və proqram vasitələri haqqında

1

2.

Microchip firmasından 8 bitli MK-lərin arxitekturu haqda.

1

3.

PİC16Fxx seriyalı MK-lərin əmrlər sistemi haqqında.

1

4.

PİC16F84 MK-də kəsilmənin təşkili və proqramlanması haqqında.

1

5.

PİC16F84 MK-nin çixişinda analoq siqnalların hasil edilməsi üsulları və onların proqramlı təşkili haqqında.

1

6.

PİC16F84 MK-də EEPROM yaddaşına müraciətin təşkili və proqramlanması haqqında

1

7.

Siqnalların rəqəmli emalının MK-li qurğuları.Analog devices və Texas İnstruments firmalarının MK-ləri haqqında

1

8.

MSP430xx modelli MK-lərin daxili strukturu və proqramlanması vasitələri haqqında

1

9.

MILANDR seriyalı MK-nin arxitektur xüsusiyyətləri siqnal prosessorunun daxili strukturu və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi haqqında

1

10.

Cortex nüvəsi təməlində MDR32F9QX siqnal prosessoru və onun aviasiya elektron qurğularında tətbiqi haqqında.

1
Cəmi

10


2.3.4. Tələbənin sərbəst işi (TSİ) və nəzarət növləri


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin -si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

2 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

1 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

1

2

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

2

2

3 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2

2,3

4 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2,3

2

2 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

2

3

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

3

5 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

3

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

3

Kollokvium №1

2

CN

3

4

6 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

4

4

7 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

4

4

3 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

4

5

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

5

8 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

5

5

4 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

5

6

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

6

6

9 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

6

6,7

10 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

6,7

6

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

6

6

Kollokvium2

2

CN

6

7

11 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

7

7

5 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

7

7

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

8

12 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

8

8

6 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

8

8

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

8

9

13 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

9

14 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

9

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

9

9

Kollokvium №3

2

CN

9

10

15 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

10

11

7 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

10

12

8 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

11

13

9№-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

12

14

10№-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

14

15

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

15
Fənn üzrə cəmi

65*CN – cari nəzarət (məşğələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)


3.Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar.
3.1. Tövsiyə olunan ədəbiyyat
Əsas ədəbiyyat

 1. А.Канащенков,В.Меркулов.Авиационные системы радиоуправления.2003г.ак

 2. Программирование на языке С для микроконтроллеров AVR и PIC К.2007

 3. Z.M.Sultanzadə,N.Q.Hüseynova “.Mikrokontroller texnikası” .Dərs vəsaiti. Bakı-2010.

 4. Вольфанг Трамперт .AVR –RISC Микроконтроллеры. К. 2006

 5. А.В.Евстифеев. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмыATMEL . М.2005

 6. А.В.Евстифеев. Микроконтроллеры AVR семейств Classic фирмыATMEL. М. 2004

 7. В.А.Ульрих. Микроконтроллеры PIC16X7xx. М. 2005

 8. В.С.Яценков. Микроконтроллеры Microchiр. Практическое руководство. М. 2005

 9. Micrpchip.dsPIC30Fxx SMPS. Flash Program specification, 2010

 10. www.milandr.ruƏlavə ədəbiyyat


 1. www.mlab.kt.kharkov.ua

 2. www.rsd.khai.edu

 3. PIC16/17 Microcontroller. Data book. Microchip. 1995

 4. Micrpchip. PIC16F84. Data Sheet.2007

 5. Micrpchip. Integrated Development Environment. 2008.

 6. www.atmel.com

 7. www.microchip.com

 8. www.ilkaddimlar.com/videodersler/Mikrokontroller texnikası
Yüklə 176,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin