Mulțumiri 9 Ce conține Planul de management? 9

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.5 Mb.
səhifə10/21
tarix12.08.2018
ölçüsü1.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

B.5. Informare, conştientizare, educare și acţiuni de comunicare cu factorii interesaţi


Principalele activități de informare pentru acest sit au fost cele desfășurate în cadrul Proiectului ”Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”, elaborat și implementat de Asociația „Apáthy István Egyesület”, și anume:

  • acțiuni de educație în școli din Cluj-Napoca și din localități relevante pentru sit,

  • expoziţie de fotografie în Cluj-Napoca,

  • întâlniri de consultare ale localnicilor și ale autoritățillor locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități în menținerea acestei arii protejate,

  • articole despre speciile protejate în mass-media locală.

Activităţile de informare / conștientizare derulate de Custode au fost prezentate în Capitolul 1.8.B.6. Cercetare


În zona sitului Făgetul Clujului – Valea Morii au fost realizate multe cercetări științifice de către universitățile clujene, în primul rând în domeniile: biologie, ecologie, geologice, geografie, arheologie și turism. Informațiile publicate de universități au fost folosite în procesul de elaborare a Planului de Management.

C. EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE


În această secţiune se prezintă principalele valori și amenințări din aria protejată și se analizează situația valorilor identificate, respectiv amenințările care afectează starea acestora în prezent sau le pot afecta pe viitor. Aceste analize stau la baza definirii măsurilor de management.

C.1. Valori


Principalele valori ale ariei protejate sunt reprezentate de:

  • speciile și habitatele de interes comunitar prezentate în Formularul Standard și prezentate / descrise la capitolul B3;

  • habitatele importante pentru speciile de interes comunitar, care nu sunt incluse în Formularul Standard, descrise la capitolul B3;

  • speciile și habitatele care sunt importante pentru aria protejată, altele decât cele de interes comunitar, prezentate la capitolul B3.


Valori naturale
Tabelul nr. 22.

Valorile identificate în aria protejată și importanța lor

Valoarea identificată în sit şi vecinătatea acestuia

Importanţa

Ecosisteme forestiere

Oferă importante servicii ecologice: reduc nivelul dioxidului de carbon - CO2 - și produc oxigen - O2; produc materiale organice, reglementează și curăță sursele de apă; asigură habitate pentru foarte multe specii, etc. În habitatele de pădure de stejar cu carpen 9170 se dezvoltă și înfloresc o mulțime de geofite, de exemplu Galanthus nivalis - ghiocel și hemicriptofiți, Pulmonaria officinalis -- plămânărică. Pădurile panonice de stejar pufos oferă condiții favorabile pentru specii valoroase de liziere sau păduri termofile, speciile rare sau endemice.

Reprezintă o valoare estetică și didactică pentru localnici.Ecosisteme de pajiști și fânețe

Oferă servicii de ecosistem importante: asigurarea hranei pentru nenumărate specii; inclusiv pentru specii protejate și pentru animale domestice; sursă de plante medicinale; sursă de specii, cum sunt parazitoizii, prădătorii, pentru combaterea integrată a dăunătorilor agrari; asigură habitate pentru specii, stocare de carbon.

Sunt elemente esențiale ale peisajului tradițional.

Pajiștile mezofile 6520 cu Veratrum, Prunus spinosa și Rubus sp. sunt habitate favorabile pentru specia rară de nevertebrate de interes comunitar Isophya stysi - cosaşul lui Stys. Pajiștile umede cu sorbestrea 6410 - Sanguisorba officinalis - sunt habitate favorabile pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar foarte rare: Maculinea teleius - fluturașul albastru cu puncte negre -, Maculinea nausithous - fluturaş albastru. Habitatele de pajiști xero-mezofile - 6210, 6190 - cu Cytisus sp. și Prunus spinosa și Rubus sp. sunt foarte importante pentru specia foarte rară de nevertebrate de interes comunitar Colias myrmidone - gălbiorul roșcat. Pajiștile xero-mezofile - 6210, 6190 - cu Prunus spinosa şi Crataegus monogyna sunt importante pentru pentru specia rară de nevertebrate de interes comunitar Eriogaster catax - marmoratul frasinului. Iar pajiștile xero-mezofile - 6210, 6190 - sunt favorabile pentru specia de plantă de interes comunitar foarte rară Pulsatilla patens sau dediței și pentru specia de nevertebrate de interes național Maculinea arion saun albăstrița pătată.


Ecosisteme de ape și umede

Calitatea și cantitatea apei sunt esențiale pentru specii. În habitatele de mlaștini se regăsesc multe specii de plante relicte sau rare.

91E0*

Păduri aluviale de Alnus glutinosa - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albaeHabitate de interes comunitar, foarte rare la nivel de UE, cu o valoare conservativă foarte ridicată. Au un rol important în fixarea malurilor, fixarea azotului în sol, asigurarea de habitate pentru numeroase specii, printre care și specia de nevertebrate de interes comunitar Lycaena dispar - fluturaşul purpuriu.

7230

Mlaştini alcalineHabitate de interes comunitar, mlaştini eu-mezotrofe, care se formează în apropierea izvoarelor şi a râurilor cu multe specii de plante relicte sau rare. Habitatul este foarte rar în România.

7210*

Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianaeHabitate de interes comunitar, mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se dezvoltă în regiunea de câmpie şi cea colinară cu numeroase specii de plante relicte sau rare. Habitatul este foarte rar în România.

Luminișurile cu Fraxinus excelsior, Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula, Lonicera xylosteum

Habitate favorabile pentru specia de nevertebrate Euphydryas maturna - marmoratul frasinului.

Liziere de păduri cu vegetație arbustivă cu Lathyrus niger și L. verna.

Habitate favorabile pentru speciile de nevertebrate Leptidea morsei - albilița mică, Neptis sappho - flutura zebră.

Eleocharis carniolica - pipiriguţ

Specie de interes comunitar, plantă endemică în Europa Centrală şi Europa de Est.

Liparis loeselii - moşişoare

Specie de interes comunitar, plantă perenă din familia Orchideacea. În România specia este prezentă dar este critic periclitată.

Ligularia sibirica - gălbenele

Specie de plante de interes comunitar, un relict glaciar în flora României.

Adenophora liliifolia - clopoțelul cu frunze de crin

Specie de plante de interes comunitar, relict glaciar, vulnerabil în România.

Pulsatilla patens - dediței

Specie de plante de interes comunitar foarte rară. A fost regăsită în anii 2000-2005 doar în trei locuri în România.

Isophya stysi - cosaşul lui Stys

Specie de nevertebrate de interes comunitar, endemică pentru bazinul Carpatic.

Maculinea teleius - albăstrelul argintiu al furnicilor

Specie de nevertebrate de interes comunitar periclitată, mirmecofil în mod obligatoriu, deoarece dezvoltarea lui în ultima fază larvară este legată de adoptarea de către o specie de furnică din genul Myrmica.

Colias myrmidone - gălbiorul roşcat

Specie rară de nevertebrate de interes comunitar. Extinctă din majoritatea localităţilor cunoscute în Europa Centrală, a devenit periclitată şi în Transilvania. Populaţiile din Transilvania constituie, probabil, cele mai viguroase resturi ale acestei specii în Europa.

Lycaena dispar - fluturele de foc al măcrișului

Specie de nevertebrate de interes comunitar rară, este considerată vulnerabilă.

Euphydryas maturna - marmoratul frasinului

Specie rară de nevertebrate de interes comunitar, ale cărei populații europene sunt în continuă dispariție. Specia este considerată ca fiind vulnerabilă la nivel de continent.

Eriogaster catax - molia catax

Specie periclitată de nevertebrate de interes comunitar. Deși apare în toată țara,este rar semnalată.

Leptidea morsei - albilița de pădure

Specie de nevertebrate de interes comunitar periclitată, distribuția speciei s-a redus considerabil.

Lucanus cervus - rădașcă

Specie de nevertebrate de interes comunitar, una din cele mai mare specii de coleopteri din Europa, cu larve saproxilice. Se pare că se petrece o scădere dramatică în ceea ce privește aria ei de distribuție.

Maculinea nausithous - albăstrelul ciocolatiu al furnicilor

Specie de nevertebrate de interes comunitar foarte rară, regăsită în ultimii ani doar în câteva locuri în România.

Euplagia quadripunctaria - fluturele vărgat

Specie de nevertebrate de interes comunitar comună.

Neptis sappho - flutura zebră

Specie de nevertebrate de interes național.

Maculinea arion - albăstrelul mare al cimbrișorului

Specie de nevertebrate de interes național, mirmecofil în mod obligatoriu, deoarece dezvoltarea lui în ultima fază larvară este legată de adoptarea de către o specie de furnică din genul Myrmica.

Chilostoma banaticum

Specie de nevertebrate de interes comunitar, un endemism în Munţii Carpaţi.

Bombina variegata - buhai de baltă cu burta galbenă

Specie de amfibieni de interes comunitar. În Munții Carpații este comună în pofida faptului că populațiile scad în Vestul Europei.

Eptesicus serotinus - liliacul cu aripi late

Specie de liliac de interes comunitar comună, în expansiune.

Nyctalus noctula - liliacul de amurg

Specie de liliac de interes comunitar.

Pipistrellus pipistrellus - liliacul pitic

Specie de liliac de interes comunitar. Vânează de-a lungul vegetației ripariene.

Pipistrellus pygmaeus - liliacul pigmeu

Specie de liliac de interes comunitar. Vânează de-a lungul vegetației ripariene.

Valori arhelologice

Fragmente ceramice neolitice, pictate înainte de ardere cu motive liniare de culoare roșu-vișiniu. Așezare eneolitică, aparținând culturii Coțofeni, suprapusă de o bogată așezare a grupului Copăceni, de la începutul epocii bronzului. Necropolă tumulară ce aparține așezării Copăceni. Fragmente ceramice de factură celtică. Mare așezare din prima epocă a fierului, cu ceramică canelată de tip Gáva.

Trovanți

Caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene, formațiunile de natură diagenetică, denumite „concrețiunile de Feleac”. Prezente adesea sub forma unor corpuri rotunjite, sferice, cu un diametru de aproximativ 2m, fiind rezultatul depunerii treptate a carbonatului de calciu existent între depozitele sarmațiene în jurul unui nucleu de precipitare. Răspândite atât în partea superioară a versanților Dealului Feleac, cât și în aval, în zona Făgetului.

Pe lângă valorile prezentate mai sus, aria protejată găzduiește numeroase specii de plante rare: Galium pumilum, Menyanthes trifoliata - trifoişte de baltă, Swertia perennis - gențiană mov, Tofieldia calyculata, Trollius europaeus - bulbuci de munte, Phyteuma tetramerum - buşca dracului, Galanthus nivalis - ghiocel, Daphne cneorum - tulichină, Waldsteinia geoides, Dactylorhiza incarnata - orhidee de munte, Gladiolus imbricatus - săbiuță, Ophioglossum vulgatum - limba sarpelui, Parnassia palustris - şopârlica, Phyteuma orbiculare - bănica.


De asemenea, aria protejată găzduiește numeroase specii de amfibieni: Triturus cristatus - tritonul cu creastă -, Lissotriton vulgaris ampelensis - tritonul comun transilvănean, Pelobates fuscus - broasca de pământ, Bufo bufo - broasca râioasă brună, Hyla arborea - brotăcel, Rana temporaria - broasca roşie de munte, Rana dalmatina - broasca roşie de pădure.
Totodată, o altă grupă de valori este reprezintată de următoarele specii de păsări, care sunt și specii de importanță comunitară: Dryocopus martius - ciocănitoare neagră, Corvus corax - corb, Ficedula albicollis - muscar gulerat, Regulus regulus - aușel cu cap galben, Prunella modularis - brumăriță de pădure, Asio otus - ciuful de pădure.Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə