Nizami adına ədəbiyyat institutu Əlyazması hüququnda abbasova mətanət maşallah qızıYüklə 2,49 Mb.
səhifə8/8
tarix20.01.2017
ölçüsü2,49 Mb.
#749
1   2   3   4   5   6   7   8

İstifadə edilmiş ədəbiyyat
Azərbayjan dilində


 1. Abdullayev B. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Bakı: Elm, 1981, 124 s.

 2. Abdullayev K. Müəllif-əsər-oxuju. Bakı: Yazıçı, 1985, 156 s.

 3. Ajalov A. Azərbayjan mifoloci mətnləri. (Ön söz) Bakı: Elm, 1988, 194 s.

 4. Ağayev İ. «Molla Nəsrəddin»in poetikası, Bakı: Elm, 1985, 168 s.

 5. Axundov Y. Tarixə müasir baxış: roman və bədii şərtilik. «Tarix və roman» kitabında. Bakı: Yazıçı, 1988, 190 s.

 6. Axundova M. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Bakı: Yazıçı, 1981, 108 s.

 7. Arif M. J.Jabbarlının yaradıjılıq yolu. Seçilmiş əsərləri. 3 jilddə, II j., Bakı, 1968, 514 s.

 8. Anar. Anlamaq dərdi. Sizsiz. Bakı: Gənjlik, 1992, 592 s.

 9. Anar. Gejə düşünjələri. Azərbayjan curn., 2001, №8, s.14-57

 10. Babayev Baba. Sənətkarlıq məharəti //Azərbayjan curnalı, 1989, №7, s.173-175

 11. Babayev Baba. Ədəbi xarakter və tip. Bakı: Elm, 1999, 95 s.

 12. Belinski V. Seçilmiş məqalələri. Bakı: Gənjlik, 1979, 228 s.

 13. Bəktaşi İnayət. A.Divanbəyoğlu. Bakı: Gənjlik, 1984, 160 s.

 14. J.Jabbarlı. Əsərləri. 3 jilddə, III j., Bakı: Azərbayjan Dövlət Nəşriyyatı, 1969, 455 s.

 15. Jəfər M. Azərbayjan ədəbiyyatında romantizm. Bakı: Azərb. EA-nın nəşriyyatı, 1963, 218 s.

 16. Jəfərov M. Sənət yollarında. Bakı: Gənjlik, 1975, 368 s.

 17. Jəfərov N. «Koroğlu»nun poetikası. Bakı, 1997, 46 s.

 18. Jəlal M. Azərbayjanda ədəbi məktəblər (1905-1917): Dok. …dis. Bakı, 1946, 492 s.

 19. Çexov A.P. Seçilmiş əsərləri. 3 jilddə, II jild., Hekayələr. Bakı: Azərnəşr, 1988, s. 31-142.

 20. Çəmənzəminli Y.V. Əsərləri. 3 jilddə, I j., Bakı: Azərb. EA-nın nəşriyyatı, 1966, 510 s.

 21. Divanbəyoğlu Ə. Jan yanğısı. Seçilmiş əsərləri, Bakı: Yazıçı, 1981, 202 s.

 22. Dünya xalqlarının əfsanələri. Dünya Uşaq Ədəbiyyatı kitabxanası. Bakı: Gənjlik, 1990, 504 s.

 23. Elçin. Dramaturgiyada şərtilik barədə. //Qobustan curnalı, Bakı, 1971, № 1, s. 8-9.

 24. Əfəndi R. El sənəti örnəklərində embilem və rəmz mahiyyətli bəzəklər. //Qobustan curn., Bakı, 1970, №3, s.54-57.

 25. Əfəndiyev H.M. F.Axundov realist-satirik nəsrinin davamçıları. Bakı: Azərbayjan Dövlət Nəşriyyatı, 1974, 172 s.

 26. Əhmədov T. N.Nərimanov. Bakı: Yazıçı, 1982, 300 s.

 27. Ələkbərli Ə. Dramaturgiyada sənətkarlıq axtarışları. Bakı: Ağrıdağ, 1997, 117 s.

 28. Əlioğlu M. Ədəbi fraqmentlər. Bakı: Gənjlik, 1974, 176 s.

 29. Əlioğlu M. Məhəbbət və qəhrəmanlıq. Klassik nəsrimizin bəzi ənənələri. Bakı: Yazıçı, 1979, 408 s.

 30. Əlişanoğlu T. Əsrdən doğan nəsr. Bakı: Elm, 1999, 128 s.

 31. Əliyev K. XX əsr Azərbayjan romantiklərinin ədəbi-nəzəri görüşləri. Bakı: Elm, 1985, 120 s.

 32. Əliyev K. Hüseyn Javidin şəxsiyyəti və poetikası. Bakı: Yazıçı, 1997, 87 s.

 33. Əliyev K. Mirzə Fətəlidən Hüseyn Javidə qədər. Bakı: Yazıçı, 1998, 120 s.

 34. Əliyev K. Realizmin tədqiqində ən yeni mərhələnin başlanğıjı //Azərb. EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İnjəsənət seriyası, 1981, №3, s.110-113

 35. Əmrahoğlu Arif. Epik sözün bədii güjü. Bakı: Elm, 2000, 212 s.

 36. Hajıyev A. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: Mütərjim, 1996, 376 s.

 37. Hajıyev A. Yazıçı şəxsiyyəti və bədii qanunauyğunluq. Bakı: Yazıçı, 1986, 264 s.

 38. Hajıyev T. Satira dili. Bakı: ADU, 1975, 178 s.

 39. Haqverdiyev Ə. Əsərləri. 2 jilddə, II j., Bakı: Azərbayjan Dövlət Nəşriy­yatı, 1971, 479 s.

 40. Haqverdiyev Ə. Seçilmiş əsərləri. I j., Bakı: Azərbayjan Dövlət Nəşriyyatı, 1970, 550 s.

 41. Heminquey E. Əjəl zəngi. Bakı: Yazıçı, 1986, 431 s.

 42. Həbibbəyli İ. Jəlil Məmmədquluzadə. Bakı: Şərq-Qərb, 1994, 24 s.

 43. Hüseyn Mehdi. Əsərləri. 10 jilddə, IX j., Ədəbi-tənqidi məqalələr. Bakı: Yazıçı, 1979, 633 s.

 44. Hüseynoğlu T. Söz – tarixin yuvası. Bakı, 2000, 164 s.

 45. Hüseynov Akif. Nəsr və zaman. Bakı: Yazıçı, 1980, 185 s.

 46. Hüseynov F. Satirik gülüşün qüdrəti. Bakı: Yazıçı, 1982, 208 s.

 47. Hüseynov Əhəd. Sənət yanğısı. Bakı: Yazıçı, 1979, 453 s.

 48. Hüseynov Tofiq. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Bakı: Bilik jəmiyyəti, 1987, 83 s.

 49. Hüseynzadə Ə. Siyasəti-fürusət. Bakı: Elm, 1994, 234 s.

 50. Xəlilov Q. Azərbayjan romanının inkişaf tarixindən. Bakı: Elm, 1973, 352 s.

 51. Xəlilov Q. Sənət və sənətkar. Bakı: Azərnəşr, 1966, 161 s.

 52. Xəlilov Pənah. Nəsrimizin üfüqləri. Bakı: Yazıçı, 1982, 184 s.

 53. Xəlilov P. Türk xalqlarının və Şərqi slavyanların ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1994, 432 s.

 54. İbrahimov M. Böyük demokrat. Bakı: Azərb. EA-nın nəşriyyatı, 1957,216 s.

 55. İmanov M. Müasir Azərbayjan nəsrində psixologizm. Bakı: Elm,1994,116 s.

 56. İsmayılov Y. Sosialist realizmi ədəbiyyatında bədii şərtilik. //Yaradıjılıq metodu məsələləri, Bakı: Elm, 1989, s. 57-66

 57. İsmayılov Y. A.Şaiqin həyatı və yaradıjılığı. Bakı: Azərb. EA-nın nəşriy­yatı, 1962, 210 s.

 58. Kərimov L. Buta anlayışı və onun formaları //Qobustan curnalı, Bakı, 1970, №3, s.58-60

 59. Qarayev Y. Ədəbi üfüqlər. Bakı: Gənjlik, 1985, 288 s.

 60. Qarayev Q., Salmanov Ş. Poeziyanın kamilliyi. Bakı: Yazıçı, 1985, 193 s.

 61. Qarayev Y. Tənqid. Problemlər, portretlər. Bakı: Azərnəşr, 1976, 912 s.

 62. Qəhrəmanov T. Müasir Azərbayjan nəsrində şərti-motoforik üslub. /Yaradıjılıq metodu məsələləri. Bakı: Elm,1989, s.135-147

 63. Qənizadə S.M. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1965, 327 s.

 64. Qojayeva G. Nagah xəyalıma jəhənnəm düşdü. Bakı: Azərbayjan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı, 2002, 124 s.

 65. Maqsudoğlu Baba. Abdulla Şaiqin bədii nəsri, Bakı: Yurd, 1999, 105 s.

 66. Mehdiyev Niyazi. Orta əsrlər Azərbayjan estetik mədəniyyəti. Bakı: İşıq, 1986, 160 s.

 67. Məmmədquluzadə J. Əsərləri, 6 jilddə, I j., Bakı: Azərbayjan Dövlət nəşriyyatı, 1983, 305 s.

 68. Məmmədov Altay. Azərbayjan hekayəsi. Bakı: Yazıçı, 1984, 224 s.

 69. Məmmədov Arif. Nəsrin poetikası: ənənə və novatorluq /Yaradıjılıq metodu məsələləri, Bakı: Elm, 1989, s.76-91

 70. Məmmədov Arif. Nəsrin poetikası. Bakı: Elm, 1990, 136 s.

 71. Məmmədov Jahangir. Nəsrimiz, düşünjələr, axtarışlar. Bakı: Yazıçı, 1984, 128 s.

 72. Məmmədov Əflatun. Azərbayjan bədii nəsri. (XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri). Bakı: Elm, 1983, 179 s.

 73. Məmmədov Əflatun. Azərbayjan nəsrinin təkmilləşməsinə dair //XX əsr Azərbayjan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm, 1979, s.41-66

 74. Məmmədov Ə. Abdulla Şaiq. Bakı: Gənjlik, 1983, 212 s.

 75. Məmmədov X. «Əkinçi»dən «Molla Nəsrəddin»ə qədər. Bakı: Yazıçı, 1987, 268 s.

 76. Məmmədov K. Y.V.Çəmənzəminli. Bakı: Elm, 1981, 262 s.

 77. Məmmədov K. Ə.Haqverdiyev. Bakı: Gənjlik, 1970, 198 s.

 78. Məmmədov M. J.Məmmədquluzadənin bədii nəsri. Bakı: Azərb. EA-nın nəşriyyatı, 1963, 156 s.

 79. Məmmədova T. Sosialist realizmində üslub müxtəlifliyi və J.Jabbarlının «Od gəlini» fajiəsi //Yaradıjılıq metodu məsələləri, Bakı: Elm, 1989, s.66-75

 80. Mirəhmədov Ə. Abdulla Şaiq. Bakı: Azərb.EA-nın nəşriyyatı, 1956, 40 s.

 81. Mirəhmədov Əziz. Azərbayjan Mollanəsrəddini. Bakı: Yazıçı, 1980, 430 s.

 82. Mütəllibov Təhsin. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin poetikası. Bakı: Yazıçı, 1988, 328 s.

 83. Nəbiyev Vəli. Ünvana çatmayan məktub. Şaiqanə yad et kitabı. Bakı: Gənjlik, 1981, s.208-219

 84. Nəbiyev Vəli. Zaman və nəsrin üslubları. Bakı: Yazıçı, 1987, 144 s.

 85. Nərimanov N. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Elm, 1973, 450 s.

 86. Osmanlı Vəli. Azərbayjan romantikəri. Bakı: Yazıçı, 1985, 224 s.

 87. Seyidov M. Mifik təfəkkürü araşdıranda //Azərbayjan curnalı, № 9, 1985, s.171-176

 88. Sultanlı Ə. Azərbayjan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1964, 303 s.

 89. Şaiq A. Əsərləri. 5 jilddə. I jild., Bakı: Azərnəşr, 1966, 555 s.

 90. Talıbzadə A. Yuxulu şəhərin sakinləri və mirzəsi. (İjtimai-psixozun şərti). //Azərbayjan curnalı, 2001, №12, s.142-147

 91. Talıbzadə K. XX əsr Azərbayjan ədəbi tənqidi. Bakı: Azərb. EA-nın nəşriyyatı, 1966, 540 s.

 92. Verdiyev V. Müasir Azərbayjan nəsrində reallıq və şərtilik //Azərbayjan sovet ədəbiyyatının poetika məsələləri, Bakı: ADU, 1986, s. 86-91.

 93. Vəlixanlı N. Azərbayjan maarifçi realist ədəbiyyatın inkişafı. Bakı: Elm, 1983, 160 s.

 94. Vəzirova F. Ədəbi qeydlər, tədqiqlər. Bakı: Yazıçı, 1985, 192 s.

 95. Yaşar Q. Fajiə və qəhrəman. Bakı: Elm, 1965, 192 s.

 96. Yaşar Q. Realizm: sənət və həqiqət. Bakı: Elm, 1980, 256 s.

 97. Yusifli V. Nəsr: konfliktlər, xarakterlər. Bakı: Yazıçı, 1986, 166 s.

 98. Zamanov A. Əməl dostları. Bakı: Yazıçı, 1979, 372 s.


Rus dilində

 1. Бадалов Р. Правда и вымысел героического эпоса. Баку: Элм, 1983, 154 с.

 2. Балзак О. Об искусстве. Москва: Искусство, 1941, с.86.

 3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Художественная литература, 1975, 502 с.

 4. Белый А.. Символизм. Москва: Мусагат, 1910, 633 с.

 5. Бушмин А. Наука о литературе. Проблемы, Суждения, Споры. Москва: Современник, 1980, с.154

 6. Вулис А.З. В лаборатории смеха. Москва: Художественная литература, 1966, 144 с.

 7. Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. Москва: Наука, 1980 360 с.

 8. Гаджиев А. Поэтика современной прозы. Баку: Мутарджим, 1997, 203 с.

 9. Гейбуллаева Р. Сравнительная типология прозы и литературные типы. Баку: Элм, 2000, 295 с.

 10. Грачева Г.Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан. Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Ленинград: Наука, 1976, 336 с.

 11. Жордания С. Творческое развитие символа. Тбилиси, 1982, 173 с.

 12. Келдыш В. Русский реализм начала ХХ века, Москва: Наука, 1975, 280 с.

 13. Ковалев Ю.В. Литературы Амерканского континента. История всемирной литературы. В.9 т, т.,ВЫ, Москва: Наука, 1989, с.551-577.

 14. Курбатов Х.Р. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика. Москва: Наука, 1978, 218 с.

 15. Левидов А.М. Автор, образ, читателы. Ленинград: ЛГУ, 1983, 350 с.

 16. Лилов А. Природа художественного творчества. Москва: Искусство, 1981, 479 с.

 17. Литературный энциклопедический словарь. Москва, 1987, 251 с.

 18. Лосев А.Ф. Знак символ миф. Москва: МГО, 1982, 479 с.

 19. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. Москва: Искусство, 1976, 376 с.

 20. Лосев А.Ф. Философия, Мифология, Культура. Москва: Политиздат, 1991, 524 с.

 21. Лотман Ю.М.. Семиосфера. Санкт- Петербург, 2001, 703 с.

 22. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Москва: Просвещение, 1988, 352 с.

 23. Малая Советская энциклопедия, т.8, Москва: Большая советская энциклопедия, 1960, 1264 с.

 24. Мелетинский Е.М.. Поэтика мифа. Москва: Наука, 1976, 407 с.

 25. Мифы народов мира. Энциклопедия, т. ЫЫ, Москва: Советская энцик­ло­педия, 1988, с.718

 26. Михайлова А. О художественной условности. Москва: Мысль, 1970, 300 с.

 27. Одинцов В.В. Повествование и диалог. О языке художественной прозы. Москва: Наука, 1973, 104 с.

 28. Разумный В.А. О природе художественного обобщения, Москва: Соцекгиз, 1960, 143 с.

 29. Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. Москва: Наука, 1970, 48 с.

 30. Поспелов Г.Н. Художественная речь. Москва: МГ, 1974, 236 с.

 31. Поспелов Г.Н. Теория литературы. Москва: Высшая школа, 1978, 351 с.

 32. Пришвин М.М. Незабудки. Вологда, 1960, 343 с.

 33. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Москва: Наука, 1976, 325 с.

 34. Словарь литературоведческих терминов. Москва: Просвещение, 1974, 509 с.

 35. Собенников А.С. Художественный символ в драматургии А.П.Чехова. Иркутск: Из-во. Иркутск ун-та, 1989, 194 с.

 36. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Москва: Прогресс, 1977, 695 с.

 37. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. Москва: Из-во. Просвещение, 1976, 448 с.

 38. Тимофеев Л., Венгеров Н. Краткий словарь литературоведческих тер­ми­нов. Москва: Учпедгиз, 1955, 180 с.

 39. Топоров В.И. Пространство и текст. В кн.: Текст: семантика и структура. Москва, 1983, 285 с.

 40. Тэрнер В. Символ и ритуал. Моска: Наука, 1983, 277 с.

 41. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. Москва: Прогресс, 1978, 325 с.

 42. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Москва: Наука, 1971, 291 с.


Yüklə 2,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin