Propuneri ale Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor de modificare CoCa1 propus pt 2011

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 204.43 Kb.
səhifə3/4
tarix02.11.2017
ölçüsü204.43 Kb.
1   2   3   4
şi ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative pe ramura sanitară şi asistenţă socială (cod CAEN 85) şi societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, reprezentative la nivel judeţean, respectiv pentru medicina dentară, după caz. Comisia stabileşte numărul necesar de medici şi numărul necesar de norme. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână. Criteriile se publică pe pagina web a CNAS si a caselor de asigurări de sănătate.

Ca şi la comisia pentru MF, şi comisia de specialişti trebuie să fie încadrată în lege. De aceea, trebuie adăugat că este vorba despre reprezentativitatea pe ramura sanaitară. Reprezentativitatea se asigură prin legea 130/1996Rep.

În ceea ce priveşte reprezentativitatea pentru societăţi ştiinţifice sau asociaţii, ea NU EXISTĂ. Aceastea trebuie scose din textul paragrafului.
(5) Numărul necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ se stabileşte, pe baza

unor criterii care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS şi care se publică pe pagina web

a CNAS si a caselor de asigurări de sănătate, de către comisia constituită din reprezentanţi ai

casei de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale

medicilor, ai organizaţiilor patronale şi societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate

din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice, reprezentative la nivel

judeţean.


Art. 44. (5) Numărul necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ se stabileşte, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS, de către comisia constituită din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative pe ramura sanitară şi asistenţă socială (cod CAEN 85) şi societăţilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice, reprezentative la nivel judeţean.

Vezi comentariile asemănătoare de mai sus: reprezentativitatea este asigurată pentru organizaţii patronale şi sindicale. Ea NU există pentru sociatăţi şi asociaţii. Reprezentativitatea conform legii nu este asigurată decît pe ţară, ramură sau unitate (grup de unităţi) – ea nu este „judeţeană” (L 130/1996R).

Art. 44. (6) Comisiile prevăzute la alin. (4) şi (5) funcţionează în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar, la nivel naţional stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 44. (6) Comisia prevăzută la alin. (4) şi (5) funcţionează în baza unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare unitar, la nivel naţional stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Este aberant să fie două/trei comisii cu acelaşi scop: de a studia raportul acte medicale/număr medici. Textul trebuie să precizeze o singură comisie !!

Ar fi: „Comisia prevăzută la...”Art. 44. (7) Numărul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de medici pentru specialităţile clinice, stabilit în condiţiile alin. (4), se are în vedere la calculul valorii minime garantate pentru un punct în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice.
Acest articol este de fapt esenţa acestui contract. Dacă filozofia legii rămîne că medicii/cabinetele sînt plătite per puncte şi nu per tarif {!!}, atunci valoarea muncii unui medic/cabinet nu va fi proporţională cu munca sau prestaţia, ci cu suma tuturor actelor medicale efectuate de toţii medicii/cabinetele.

Din păcate, singura modalitate de a creşte, în aceste condiţii, venitul cabinetelor, care acum este execrabil de mic, este de a reduce numărul de cabinete !! –vezi4

Poate că comisia va lua în consideraţie aceasta, dar noi (CFSMR) nu credem că am ajuns la o aşa democraţie.


ART. 44. (13) Până la data de 31 decembrie 2011 furnizorii din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare

a sanatatii si pentru medicina dentara trebuie să implementeze sistemul de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, dată după care acesta devine criteriu de eligibilitate pentru a putea intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Aceasta prevedere este aplicabila si furnizorilor de servicii de planificare familiala, acupunctura, fitoterapie si homeopatie.Acest paragraf trebuie scos, eliminat

La fel ca şi plata pentru „malpractice” obligatoriu, pentru a îmbogăţii nişte mafioţi, tot aşa şi pentru acelaşi motiv cineva vrea să mai scotă nişte bani de la medici ! În UE nu există o astfel de obligaţie pentru cabinetele medicale !! Vezi şi comentariul identic referitor la MF.

ART. 44. (2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice încheie un singur

contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are

sediul/punctul de lucru înregistrat şi autorizat furnizorul de servicii medicale sau cu Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de

recuperare-reabilitare încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază

administrativ-teritorială îşi are sediul.

Acest articol face parte din filozofia sistemelor de asigurări: case independente şi furnizori independenţi. Acest articol neagă întreaga filozofie a asigurărilor sociale de sănătate. Fiecare furnizor ar trebui să aibă dreptul de a semna cîte contracte vrea, cu ce case vrea !

Art. 45. (3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi respectiv furnizorii de servicii de medicină dentară au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi furnizorilor de servicii de recuperare-reabilitare cu care au încheiat contracte, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile respectării prevederilor de la art. 49 alin. (2) lit. a) şi în conditiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi / sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Art. 45. (3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi respectiv furnizorii de servicii de medicină dentară au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi furnizorilor de servicii de recuperare-reabilitare cu care au încheiat contracte, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în conditiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi / sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Această restricţie trebuie ridicată; ea blochează prezentarea pacientului la cabinteul pe care îl doreşte, şi obligă medicul în relaţie cu OPSNAJ sau MTTC să trimită pacientul la spitalele militare sau de transporturi !!

Unde mai este dreptul asiguratului de a se prezenta unde vrea ??ART. 48 (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare a sanatatii, indiferent de forma de organizare, îşi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin

negociere cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia:

a) cabinetelor medicale de specialitate din specialităţile clinice organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor;


ART. 48 (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare a sanatatii, indiferent de forma de organizare, îşi stabilesc programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin

negociere cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia:a) cabinetelor medicale de specialitate din specialităţile clinice organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor;

Vezi mai jos, tipul de contract cu „ambulatoriile integrate ale spitalelor”

Art. 48. (2) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor intră în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, astfel:

a) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program de minimum 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectivă, acordate în ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală de recuperare-reabilitare în ambulatoriu;

b) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program sub 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Condiţiile decontării serviciilor medicale sunt stabilite prin norme.
Acest articol este unul de fond pentru modul în care este alcătuit sistemul de sănătate românesc. Acest articol conduce la concurenţă neloaială, şi la creşterea nepermisă a internărilor în spitale. În 2000, erau 4,5mil internări în România; acum, cu acest articol sînt 8,5 mil.

Acest articol trebuie corelat cu OMS Hajdu Gabor 36/1998 (neabrogat) care spune ce anume au dreptul să facă ambulatoriile de spital:

1. să consulte un pacient externat într-un interval de timp de maxim 1 lună

2. să facă consult interdisciplinar cu un pacient trimis de la alt spital

3. să consulte un pacient trmis de un coleg la spital, în vederea internării

Repet: prezenţa unui ambulatoriu de spital în spital nu conduce la economii pentru sistemul de sănătate, ci stimulează internarea pacienţilor în spital !!!

Acest articol trebuie suprimat !!


(5) Serviciile medicale din specialităţile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare şi paraclinice, se acordă numai în baza biletului de trimitere, formular cu regim special, şi conform programărilor pentru serviciile programabile. (la art. 48)

(5) Serviciile medicale din specialităţile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare şi paraclinice, se acordă numai în baza biletului de trimitere, formular cu regim special, şi conform programărilor pentru serviciile programabile. (la art. 48)

Relaţia cu CAS nu are nici o legătură cu dreptul cabinetelor de a programa, sau chiar de a NU programa. Din păcate, OMS privind obligarea cabinetelor de a programa induce un efect pervers în a solicita CAS de a nu deconta consultaţii sau analize dacă nu s-a făcut o programare. Aceasta este în detrimentul pacientului, care poate fi văzut chiar şi fără programare. În plus, art. 49.1.a arată că biletul este obligatoriu. Deci pct. 5 la art 48 este redundant.

ART. 49.1. d) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

Acest paragraf trebuie înlăturat. Apoi se renumerotează.

Aici nu este vorba despre o obligaţie ci despre un drept. Cabinetele au dreptul să întocmenască liste de programări NU să fie obligate la aceasta. O proastă înţelegere a situaţiei contractuale !!

Art 49. 2. a) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.;
Această restricţie trebuie ridicată. În esenţă, se observă că restricţia a fost cerută de casele paralele, pentru că medicii trimeteau pacienţii la investigaţii la cabinete apropiate şi nu la „militari” sau „transporturi”. Pacientul este obligat astfel să se ducă unde vrea medicul (contractant cu OPSNAJ sau MTTC), adică la OPSANJ sau MTTC şi nu unde ar vrea pacientul, la un cabinet în contract cu CASJ/CASMB.

ART. 50 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate încasează de la asiguraţi:

a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective;


Acest articol/paragraf trebuie scos; el nu are legătură cu relaţia contractuală a furnizorului cu CAS. Dacă se doreşte ca acest paragraf să existe, el trebuie mutat la obligaţiile asiguratului nu ale furnizorului şi ar fi :”Asiguratul plăteşte cv consultaţiei dacă se prezintă la cerere [adică fără bilet de trimitere]”

b) suma corespunzătoare participării asiguraţilor la plata serviciilor medicale, conform prevederilor legale în vigoare;


Logica acestui paragraf lipseşte. Aici, dacă rămîne, căci, ar trebui scos definitiv, trebuie adăugat: „pentru care există coplată”, pentru a se înţelege că asiguratul este obligat să plătescă, nu furnizorul este obligat să ceară !!

c) contribuţia personală a asiguraţilor pentru unele servicii medicale, în condiţiile prevăzute în norme;
Acest paragraf este redundant; el este identic ca înţeles cu cel de dinainte. Trebuie scos

d) contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate din bugetul Fondului, conform prevederilor legale în vigoare.
Din moment ce un serviciu nu este decontat de FAS, atunci nu există relaţie contractuală între CAS şi furnizor. Acest paragraf trebuie eliminat, este la fel ca pct. A.

Art. 51 (1) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art. 16, casele de asigurări de sănătate sunt obligate:

a) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;


La fel ca şi la MF, articolul este de fond filozofic; cum este croită legea, pentru cine, pentru Stat, ca acum, sau pentru asigurat, cum vrem noi.

Actul medical nu trebuie să aibă o valoare în puncte, ci un tarif !!

Valoare în puncte oferă CAS, dreptul de a spune că Statul nu îi dă bani. Tariful obligă CAS să fie egal cu furnizorul !!


Art. 52 Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical / caz, exprimat în puncte sau lei.
Vezi mai sus. Ar trebui să existe numai tarif, nu şi punctaj

Art. 53 (1) Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se face prin:

a) plata prin tarif pe serviciu medical: a1) exprimat în puncte, pentru specialităţile clinice, .....


Vezi mai sus; Nu sîntem de acord încă din 1999 !!

Art. 54.2

Se adaugă punctul 2, cu următorul text:

2. Valoarea minimă a punctului este negociată cu sindicatele reprezentative ale medicilor.Aici ar trebui adăugat, ceea ce cerem de 10 ani, ca valoarea punctului – dacă se doreşte o astfel de filozofie a legii – să poată fi negociată cu sindicatele medicilor. Ceea ce, evident, nu se doreşte de către CAS.

Art. 56.2

De eliminat literele cu care nu sîntem de acord la art. 15, la care face referire articolul
Art. 57

Acelaşi lucru referitor la art 45
Art. 61.5. c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, după caz, de Ministerul Sănătăţii, în vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.
Ce legătură este între un furnizor independent de servicii şi CAS, dacă se cere organigrama aprobată de MS ? CAS nu trebuie să intervină în structura de personal a unităţii. Ci trebuie să constate dacă spitalul a oferit serviciile cerute. În plus, spitalele nu mai ţin de MS

Acest paragraf trebuie scos !6) Până la data de 31 decembrie 2011 spitalele trebuie să implementeze sistemul de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, dată după care acesta devine criteriu de eligibilitate pentru a putea intra în relaţie contractuală cu

casa de asigurări de sănătate. (la art. 61)De scos.

Eventual, pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, ar putea fi scris: „Putea intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, spitalele trebuie acreditate de Cominsia Naţională de Acreditare, conform legii”Spitalele nu se acreditează ISO, ci prin Comisia Naţională de Acreditate a Spitalelor, organism legiferat special pentru a garanta calitatea în spitale. Vezi L 95/2006

ART. 62 (1) Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul ......
Acest articol face parte din suma articolelro de filozofie a legii. Cît de independenţi sînt furnizorii şi cît casele. Vezi comentariile şi la art. 45.

ART. 62. (2) Fiecare medic de specialitate care acordă servicii medicale de specialitate într-un spital

îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia zonelor/localităţilor deficitare din punct de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale, cu respectarea legislaţiei muncii.


Textul acestui articol este neclar: medicii care acordă servicii medicale într-un spital nu au contract cu CASJ. Ei sînt angajaţii spitalului şi au contract de MUNCĂ.

Poate că articolul vrea să sugereze că un angajat al unui spital nu poate lucra cu ½ sau ¼ normă în alt spital, care, la rîndul lui arecontrazct cu CASJ.

Dat fiind că nu este clar care este dorinţa iniţiatorului, acest text ori va fi refăcut în logica legii, ori trebuie desfiinţat.


ART. 63 (1) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind: consultaţii; investigaţii; stabilirea diagnosticului; tratamente medicale şi/sau chirurgicale; îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

(2) În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii se pot acorda servicii medicale de

tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate

din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif

pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.

Acest articol trebuie scos.

Punctul 1. El nu are legătură cu contractările dintre spitale şi CASJ. Acest articol este în L 95 şi defineşte ce este un spital. Un spital este cel care face ce se scrie acolo. Indiferent dacă art. 63.1. o spune redundant.Punctul 2. Nu trebuie uitat că este vorba despre spitale. Ori, pentru a putea face contract[ri cu spitalele, deja se precizează anterior că acestea trebuie acreditate şi autorizate. Acest articol este redundant.

Art. 64 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, cu excepţia medicilor din ambulatoriul integrat pentru internările în spitalul respectiv, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi, cabinete medicale de boli infecţioase, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.

Art. 64 (1) Serviciile medicale spitaliceşti


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə