Qeyri-ərzaq mallarının ticarətinin təşkili və reklamıYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#51155
  1   2   3   4   5   6

Qeyri-ərzaq mallarının ticarətinin təşkili və reklamı

fənnindən test sualları Magistr: Qr.32156A


1.Əhaliyə yüksək xidmət səviyyəsi göstərən, geniş və dərin mal çeşidi təklif edən ticsarət müəsissələrinə deyilir?

a. Univermaq

b. Universam

c. Super market

d. Anbar

e. Bazar


2. İstehsal müəsissələrinə unvermaqlara və ay ixtisaslaşdırılmış mağazalar şəbəkəsinə məxsus olan mağazalar hansıdır?

a. Firma mağazası

b. Nümayiş zalı

c. Topdan klublar

d. Səyyar mağazalar

e. Yarmarka

3. Alıcıların satıcılar ilə televizor, telefon və ya kampyüter köməyi ilə əlaqə yaratması hansı ticarətdir?

a. İnteraktiv elektron ticarət

b. Avtomat ticarət

c. Kataloqlara ticarət

d. Kreditlə ticarət

e. Televiziya ticarəti

4. Bir mal qrupu üzrə mal satışını ticarət müəsissələrinə hansı mağazalar deyilir?

a. İxtisaslaşdırılmış

b. Qeyri ixtisaslaşmış

c. Dar ixrisaslaşmış

d. Kombinəşdirilmiş

e. Kompleks ixrisaslaşmış

5. Mal qrupunun bir hissəsi üzrə satışı həyata keçirilən ticarət müəsissələ-

rinə nə aitdir?

a. Dar ixtisaslaşdırılmış

b. Kombinəşdirilmiş

c. Qeyri ixtisaslaşmış

d. İxtisaslaşmış

e. Kompleks ixrisaslaşmış

6. Əhalinin mallara olan tələbinin tam və dolğun ödənilməsi məqsədilə minimum vaxt sərf etməklə mal alışına əlveri.li şərait yaradılmasına nə deyilir?

a. Ticarət mədəniyyəti

b. Alıcılara xidmət

c. Mal satışı

d. Mal alışı

e. Xidmətin keyfiyyəti

7. Mal saxlanan anbarlarda keyfiyyətə nəzarət edən mütəxəsisin vəzifələri nədir?

a. Keyfiyyətinə nəzarət

b. Cəkisinə

c. Miqdarına

d. Ölcüsünə

e. Saxlanmasına

8. Mütərəqqi metodlarla mal satışına nə deyilir?

a). Özünə xidmət

b. Mal dətirmək

c. Mal seçmək

d. Mal yükləmək

e. Mal daşımaq

9. Alıcının qabaqcadan verdikləri sifarişlər əsasında əhaliyə mal satışı formasına hansı ticarət aitdir?

a. Pocrla göndərmə ticarət

b. Avtomatla ticarət

c. Elektron ticarəti

d. Anbar ticarəti

e. Səyyar ticarəti

10. Ən yeni müasir satış metodu hansıdır?

a. Elektron ticarəti

b. Mağaza ticarəti

c. Bazar ticarəti

d. Yarmarka ticarəti

e. Kataloqla ticarət

11. Göstərilən xidmətin dəyərinin əlavə olaraq alıcıdan alınmasına hansı xidmət forması deyilir?

a. Pullu əlavə xidmət

b. Pulsuz əlavə xidmət

c. Əvəzsiz

d. Dəyərsiz

e. Dəyərli

12. Malların istehsal müəsissəsindən vətədarük təşkilatlarından heç bir aralıq həlqəyə yəni topdan, pərakəndə itcarətin anbarlarına daxil olmadan bir başa mağazalara gətirilməsi mal təhcizatının hansı formasıdır?

a. Tranzit

b. Mərkəzləşmiş

c. Qeyri – mərkəzləşmiş

d. Bir başa

e. Anbar

13. Malların keyfiyyəti sürətdə saxlanmasının təşkili harada daha asandır?

a. Anbar

b. Avtomobil

c. Konteyner

d. Soyuducu

e. Tara
14. Nəyin tətbiqi ilə ticarət mədəniyyətini yüksəltmək olar?

a. Elm və texnikanın

b. Elektronika

c. Texnika

d. Əmək sərfi

e. Alət


15. Qeyri - ərzaq malları üzrə istehlakın strukturuna nə təsir edir?

a. Ayrı – ayrı qrupların sosial – iqtisadi xüsusiyyətləri

b. Ayrı – ayrı qrupların adət ənənələri

c. Ayrı – ayrı qrupların iş üslubu

d. Ayrı – ayrı qrupların yaş həddi

e. Ayrı – ayrı qrupların milli məyişət xüsusiyyəylər

16. İstehlakcıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun neçənci ildə tətbiq edilmişdir?

a. 15. 04 1998

b. 10. 05 1998

c. 02.12 2000

d. 12. 07 2000

e. 18. 06 2001

17. İstehsal və istehlak arasında əlaqə yaradılmasında hansı ticarət növü böyük rola malikdir?

a. Topdan ticarət

b. Pərakəndə ticarət

c. Dövlət ticarəti

d. Koperativ ticarət

e. Bazar ticarəti

18. İstehlakcılara satılan şəxsi və ailəvi istifadə üçün nəzərdə tutulan ticarət növü hansıdır?

a. Pərakəndə ticarət

b. Topdan ticarət

c. Səyyar ticarət

d. Elektron ticarət

e. Avtomat ticarət

19. Taranın ucuz başa gəlməsi, çox dəfə dövr etməsi məhsulların qoruyub saxlama qbiliyyəti hansı tələbi ödəyir?

a. İqdiasdi

b. Estetik

c. Texniki

d. Elmi

e. Sosial20. Qiymətli kağız buraxmaq yolu ilə yaradılan iri təsirüfat sahəsi nədir?

a. Aksioner cəmiyyət

b. Səhimdar cəmiyyət

c. Koperativ cəmiyyət

d. Dövlət

e. Təhlükəsizlik

21. Mal dövriyyəsi prosesinin fasiləsizliyi şərti nədir.

a. Sabitlik

b. Qeyri sabitlik

c. Obyektivlik

d. Səyyarilik

e. Daimilk

22. Malları qablaşdırmaq və nəqliyyat vasitəsilə daşımaq üçün mövcud olan sənaye məmulatı nədir?

a. Tar


b.Səbə

c.Kagız torb

d.Dəmir boçk

e.Polietilen qabla

23. Paket, qutu, flakon, tubik, butılka, bankalar malın ayrılmaz hissəsi kimi birlikdə istehlakcıya verilir. Bu taranın hansı növünə aid edilir?

a. İstehlak taras

b. Qaytarılan tara

c. Dəyəri ödənilən

d. Dəyəri ödənilməyən

e. Qaytarılmayan

24. Tədavüldə olan lakin həmin anda mağazada yaxud ticarət şəbəkəsində mövcud olmayan mallara olan tələb. Tələbin hansı növünu əhatə edir?

a. Ödənilməmiş tələb

b. Ödənilmiş

c. Nəzərə alinmayan

d. Nəzərdə tutulmayan

e. Formalaşmış

25. Mallara olan tələb alıcının ilk sorğusunda onun istədiyi çeşiddə malın ona çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu hansı tələb növüdür?

a. Möhkəm və ya formalaşmış tələb

b.Ödənilən tələb

c. Ödənılməyən tələb

d. Formalaşmış tələb

e. Formalaşmayan tələb

26. Məs. şəkər, şəkər tozu, cörək və digər ərzaq məhsulları alıcıların yazından, cinsindən aslı olmayaraq onlar tərəfindən daim istehlak edilir. Bu hansı tələb növü nə aidir?

a.Formalaşmış tələb

b. Formalaşmayan tələb

c. İstehlak tələbi

e. Alternativ tələb

27. Əgər mallar bir neçə növdən ibarətdirsə (məs duz, qənd, təsərüfat sabunu ) bunlara hansı çeşiddə mallar deyilir?

a. Sadə çeşid

b. Mürəkkəb çeşid

c. dar çeşidli

d. Tək çeşidli

e. Çox çeşidli

28. Mağazalarda mal çeşidinin formalaşması üçün əsas amil hansıdır?

a. Mal dövrüyyəsinin artması

b. Mal çeşidinin azalması

c. Mal dövrüyyəsinin quruluşu

d. Çeşidinin formalaşması

e. çeşidin genişlənməsi

29. Əhalinin həyatının təmin edilməsində mühüm sahələrdən biri nədir?

a. Ticarət

b. Elm


c. Mədəniyyət

d. Kitab


e. Məktəb

30. Keçmiş SSPi məkanında ticarətin 3 forması formalaşmış və inkişaf etmişdir, bunlardan hansı 3-ü düzdür?

a. Dövlət ticarəti

b. Korperativ ticarət

c. Bazar ticarət

d. Pərakəndə ticarət

e. Topdan ticarət

31. Yeyinti mallarını və ya digər malları nəğdi pula və ya kredit kartıçkaları vasitəsinə xüsusi gurguların köməyi ilə alıcılara satışını həyata keçirən nədir?

a. Ticarət avtomalları

b. Ticarət avadanlıqları

c. Ticarət soyuducuları

d. Ticarət aparatları

e. Ticarət anbarları

32. Aşagıda göstərilənlərdən hansı 3 variant pərakəndə ticarət şəbəkəsinin yerləşdirilməsi prinsipinə əməl olunmasını göstərir?

a. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin bərabər yerləşdirilməsi

b. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin qrup şəkilində yerləşdirisi

c. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin pilləli (konsentrik) yerləşdirilməsi

d. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin tək-tək yerləşdirilməsi

e. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin üzbə-üz yerləşdirilməsi

33. Pərakəndə ticarət sahibkarların və xidmətlərin dəyərliliyini artırılan hansı 4 funksiyanı həyata keçirir?

a. Müəyyən mal çeşidi və xidmətlərin təmin edilməsi

b. Daxil olmuş mal partiyasinin xırdalanması

c. Mal ehtiyyatlarının saxlanması

d. Servisin təmin edilməsi

e. Malların daşınması
34. Nəqliyyat xərclərinin minimallığı, malların yüksək dövr etməsi onların keyfiyyəti saxlanması və mal satışı xərclərinin azaldılması mal təchizatını

hansı formasına təsadüf edir?

a. Qənaətçilliy

b.Fasiləsizliy

c. Davamlılığ

d. Dəyərliliy

e. Əhəmiyyətliliy

35. Malların mağazalarda daim lazım miqdar və çeşiddə olmasını təmin etməklə müəyyən edilmiş çeşidin pozulmasına yol verilməməsi mal təchizatının hansı formasıdır?

a. Fasiləsizliyi

b. Qənaətçiliyi

c. Ahəngdarlığı

d. Əhəmiyyətliliyi

e. Səliqəliliyi

36. Malların istehsal müəsissələrindən və tədarük təşkilatlarından heç bir aralıq həlqəyə, yəni topdan, pərakəndə ticarətin anbarlarına daxil olmadan bir başa mağazalara gətirilməsi təchiz edilmənin hansı formasıdır?

a. Tranzit

b. dövrü


c. Mövsüm

d. Fasiləsiz

e. Aylıq

37. Ayrı – ayrı malverənlərdən iri partiyalarla malları alır, onlar müəyyən əməliyyatlar aparmaqla sənaye çeşidinə çevirir və həmin malları satışa hazır vəziyyətdə mağazalarda göndərir. Bu funksiyanın nə yerinə yetirir?

a. Anbarlar

b. Avtomobillər

c. Mağazalar

d. İstehsal müəsissələri

e. Limanlar

38. Malların mağazalara daşınması ticarət müəsissələrinin sifarişləri və mal

alanlarla razılaşdırılmış qrafiklər üzrə mal verən təşkilatlara çatdırılması daşınanın hansı formasıdır?

a. Mərkəzləşdirilmiş

b. Qeyri mərkəzləşdirilmiş

c. Tranzit

d. Sifarişli

e. Sifariş

39. Malların daşınması mal olan müəsissələrin gücü və vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bu cür malların mağazalara daşınmasının hansı daşınma-

nın formasıdır?

a. Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada

b. Mərkəzləşdirilmiş qaydada

c. Adi qaydada

d. Öz vəsaiti hesabına

e. Ahəngdar

40. Əgər xalq isterlakı mallarına tələbin öyrənilməsi böyük mal qrupu üzrə aparılırsa bu hansı tələb hesab edilir?

a. Markotələb

b. Mikrotələb

c. Qısa tələb

d. Orta tələb

e. Kicik tələb

41. Əgər mallara dəqiq çeşid quruluşu üzrə aparılırsa bu hansı tələb hesab edilir?

a. Mikro tələb

b. Əhalinin gündəlik tələbi

c. Əhalinin aylıq tələbi

d. Marko tələb

e. Kicik tələb

42. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbin üyrənilməsi ticarətdən başqa hansı sahələr üçün zarurətdir?

a. Sənaye, k/t-ı tədarük orqanları

b. Dövlət orqanları

c. Daxili işlər orqalar

d. Vergilər nazirliyi

e. Təhsil işciləri

43. Tələb dinamik xarakter daşımaqla müxtəlif amillərin təsirialtında həmişə onda mühüm dəyişiklər baş verir. Bu amillər aşağıda gösərilənlərdən hansıdır?

a. İqtisadi amillər

b.İctimai amillər

c. Təbii amillər

d. Tarixi və milli amillər

e. İdioloji, mənəvi və bədii – estetik amillər

44. Tələbin formalaşmasına nə təsir göstərir hansı duzvariantıdır?

a. Milli məişət xüsusuyyətləri, iqlim şəraiti

b. Əhalinin sıxlığı

c. Əhalinin pul gəlirləri

d. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması

e. Əhalinin sosial vəziyyəti

45. Mal təklifi nəticəsində yaranan tələb hansı tələbdir?

a. İmpulsiv tələb

b. Alternativ tələb

c. Gündəlik tələb

d. Aylıq tələb

e. Formalaşan tələb

46. Ticarət müəsissələrində əhalinin tələbi aşağıda göstərilən formalardan istifadə etməklə öyrənilir. Hansı 3 variant düzdür?

a. Malların ümumi həcminə olan tləbin öyrənilməsi

b. Malların çeşid qruluşuna olan tələbin öyrənilməsi

c. Malların keyfiyyətinə olan tələbin öyrənilməsi

d. Əhalinin mallara olan tələbin öyrənilməsi

e. Tələbin vaxtında ödənilməsi

47. İstehsal ilə pərakəndə ticarət arasında aralıq halda olub mal yeridilişinin təmin edilməsinə xidmət edən nədir?

a.Topdan ticarət

b. Dövlət ticarəti

c. Anbar ticarəti

d. Pərakəndə ticarət

e. Kooperativ ticarət

48. Malların istehlakçılara çatdırılana qədər istehsal və kommersiya xarakterli üsullar, vasıtələr və məqsəd yonlü əmək əməliyyatlarının məcmuu nədir?

a.Ticarətin texnologiyası

b. Ticarətin iqtisadiyatı

c. Ticarətin təşkili

d. Ticarətin mahiyyəti

e. Ticarətin statistikası

49. Ticarətin texnologiyası xarakterinə görə 2qrupa bölünür. Aşağıdaki variantdan hansı 2-si düzdür?

a.Ticarət prosesləri

b. Texnoloji proseslər

c. Ticarət əməliyyatları

d. Ticarət xidmətləri

e. Ticarət mədəniyyəti

50. Malların dəyər formasının dəyişilməsinə xidmət edən proseslər hansı-dır?

a. Ticarət prosesləri

b. Nəqliyyat daşınmaları

c. Anbarlarda saxlanma prosesi

d. İstehsal müəssisələrində malların duzgün yerləşdirilməsi

e. Malların çəkilib bükülməsi

51. Malların miqdarca qəbulu, keyfiyyətcə qəbulu malların satışa hazırlan-

ması, malların ticarət avadanlığı üzərində yığılması və s. bu kimi işlər ticarət müəsissələrində nə sayılır?

a. Əməliyyat

b. Keyfiyyət

c. Mədəniyyət

d. Proses

e. Xüsusiyyət

52. Daxil olmuş malların qəbulu onların xarakterik cəhətlərinə müvafik olaraq həmin mallar və mal qurupları üçün qüvvədə olan hansı sənədlər əsasında aparılır?

a. Təlimat və normativ sənədlər

b. Sdandatlar

c. Göstərici

e. Xüsusiyyət

53. Malların saxlanması zamanı malların fiziki-kimyəvi xassələrinə müva-

fiq olaraq hansı prinsipə ciddi əməl edilməlidir?

a. Mal qosuluğu.

b. Mal əməliyyatı

c. Qablaşdırılması

d. Yerləşdirilməsi

e. Qaydaları

54. Malların gətirilməsi tezliyi və miqdarı malların yerləşdirilməsinin texno-

loji proseslərin tərtibi, mal-material dəyərinin qorunub saxlanması təmin etmək hansı tələblər növünə aitdir?

a. Təşkilatı tələblər

b. Kollektiv tələblər

c. İctimaii tələblər

d. Texnoloji tələblər

e. Əməliyyat tələbləri

55. Malların saxlanma şəraitindən, fiziki, texniki, kimyəvi xassələrindən aslı olaraq onların kütləsində və keyfiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verir?

a. Təbii itki

b. Tökülmə

c. Qurutma

d. Xarab olma

e. Sinma

56. Təbii itki normaları ilin fəsilindən aslı olaraq ayrı-ayrı mağazalarda sax-

lanma müddətindən aslı olmayaraq mal dövrüyyəsinə nisbətən necə faizlə müəyyən edilir?

a. 0,4 % - ə qədər

b. 0,5 % - ə qədər

c. 0,1 % - ə qədər

d. 0,2 % - ə qədər

e. 0,3 % - ə qədər

57. Əhaliyə malların satışında və xidmət göstərilməsində istifadə olunan təşkilati, texniki və iqtisadi tələblər hansı əmək növünə aitdir?

a. Ticarətdə əməyin təşkili

b. Ticarətdə texniki əməyin təşkili

c. Ticarətdə sanitariya - gigiyena

d. Ticarətdə elmi – texniki tədbirlər

e. Ticarətdə əhaliyyə xidmət mədəniyyəti

58. Elm və texnikanın qabaqcıl təcrübəsinin nəaliyyətlərini tətbiq etməklə ticarətdə olan maddi və əmək ehtiyatlarından daha effektli istifadə etmək və əhaliyyə yüksək ticarət xidməti göstərmək dedikdə nə başa düşülür?

a. Əməyin elmi təşkili

b.Əməyin səmərəli təşkili

c. Əməyin mühafizəsi

d. Əməyin qiymətləndirilməsi

e. Əməyin istifadəsi

59. Aşağıda göstərilən variantın necəsi əməyin elmi təşkilinin vəzifəsinə uyğundur?

a. Əməyin elmi təşkilinin iqtisadi

b. Əməyin elmi təşkilinin pisixoloji və fizioloji

c. Əməyin elmi təşkilinin sosioloji

d. Əməyin elmi təşkilinin metroloji

e. Əməyin elmi təşkilinin coğrafi istehsal

60. Yerinə yetirdikləri funksiyadan aslı olaraq mağaza işciləri neçə katiqo-

riyalara bölünür?

a. 5

b. 2


c. 4

d. 3


e. 6

61. Xarakterinə görə işcilər neçə qrupa bölünür?

a. 2

b. 3


c. 4

d. 5


e. 6

62. Mağaza müdiri şöbə müdirləri, kassirlər və nəzarətçi – kassirlər, satıcılarla bağlanan müqavilələr – maddi məhsuliyyətin hansı növüdür?

a. Fərdi maddi məsuliyyət

b. Paylı maddi məsuliyyət

c. Kolektiv maddi məsuliyyət

d. Ümumi maddi məsuliyyət

e. Şəxsi maddi məsuliyyət

63. Topdan ticarətin inkişafı bir sıra amillərlə əlaqədardır. Bu amillər aşağıda gösdərilən 3 variantın hansı düzdür?

a. İqtisadi

b. Nəqliyyat

c. Ticarət

d. Daşınma

e. Saxlanma

64. Distribütorlar, agentlər, komissionerlər, brokerlər, maklerlər onlar kimlərdir?

a. Topdan ticarət vasitələri

b. Topdan ticarət satıçıları

c. Topdan ticarət alıcıları

d. Topdan ticarət yükləyiciləri

e. Topdan ticarət ekspeditorları

65. Tabeçilik əlamətinə görə topdan ticarət vasitəçiləri aşağıda göstərilən 3 nariantda kı kimi ola bilər?

a. Müstəqil

b. Formal müstəqil

c. Müstəqil olmayan

d. Qeyri müstəqil

e. Vasitəçi

66. Öz fəaliyyətini alqı-satqı müqaviləsi əsasında həyata keçirənlər kimdir?

a. Müstəqil vasitəçilər

b. Nəzarətcilər

c. Satıcılar

d. Alıcılar

e. Gözətçilər

67. Marağı olan satıcıları və alıcıları axtarmaqla məşğul olan firma və ya təşkilat nədir?

a. Broker

b. Mütəsəssis

c. Makler

d. Əmtəəşunas

e. Texnoloq

68. Təşkilat strukturuna görə-topdan ticarət müəsissələri müxtəlif təşkilatı

hüquqi formalarda ola bilər. Aşağıda göstərilən formalar düzdürmü?

a. Aksioner cəmiyyəti

b. Assosiasiyaların tərkibində

c. Konsernlərin tərkibində

d. Topdan ticarıt bazaların

e. Ticarət evləti, koldinqlərin tərkibində

69. Kicik topdan ticarət müəsissələrində neçə nəfərə qədər işçi işləyir?

a. 25 nəfər

b. 30 nəfər

c. 15 nəfər

d. 35 nəfər

e. 40 nəfər

70. Orta topdan ticarət müəsissələrində neçə nəfər işləyir?

a. 25-100 nəfər

b. 25-50 nəfər

c. 25-30 nəfər

d. 25-40 nəfər

e. 25-45 nəfər

71. İri topdan ticarət müəssisələrində neçə nəfər işləyir?

a. 100-dən çox

b. 100-dən az

c. 100-ə yaxın

d. 80 nəfər

e. 60 nəfər

72. Reklam ( fransız dilində “reclame” latın dilində “reclamo” ) fransız və latın sözu olub nə məna verir?

a. Qışqırmaq, haylamaq, çağırmaq

b. Danışmaq

c. Oxumaq

d. Yazmaq

e. Oxumaq, yazmaq, danışmaq

73. Malların yüksək səviyyədə reklam edilməsi hansı fəaliyyət nətıcəsındə əldə edilir?

a. Ticarət və sənaye sahələrinin birqə fəaliyyəti

b. Ticarət və anbar təsərüfatının fəaliyyəti

c. Sənaye ilə k/t-i birqə fəaliyyəti

d. Ticarətlə bazaların birqə fəaliyyəti

e. Mağazalarla satıcıların birqə fəaliyyəti

74. Ticarət reklamı bir çox funksiyaları yerinə yetirir hansı 2-si duzğün cavabdır?

a. Mal tədavülunü surətləndirmək

b. Əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq

c. Mal alışını surətləndirmək

d. Satışda olan mallar, onların xassələri və istifadə qaydaları haqqında alıcılara geniş məlymat vermək

e. Malların tədavüldən çıxarılması

75. Reklam ictimai rəyin öyrənilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır o hansı kateqoriyadandır?

a. İqtisadi

b. Siyasi

c. Çografi

d. Tarixi

e. İctimai

76. Ticarət reklamı bir neçə kompleks vəzifələri yerinə yetirir?

a. İqtisadi

b. Tərbiyəvi

c. Marifləndirici

d. İdioloji

e. Sağlamlığın keşiyində durmaq

77. Reklam vasitələri reklam edilmə metodları ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Reklam metodlarına görə reklam vasitələri seçilir və tətbiq edilir. Neçə reklam metodu dardır?

a. 6


b. 5

c. 4


d. 3

e. 2


78. Malların göstərilməsi metodunda reklam vasitəsi kimi nədən isrifadə edilir?

a. Vitirinlərdən

b. Mağazalardan

c. Maşınlar

d. Alıcılar

e. Satıçılar

79. Şifahi məlumat verilməsi metodunada nədən istifadə edilir?

a. Radio reklamı

b. Texnika

c. Nəaliyyət

d. Sifariş

e. Layihələndirmə

80. Yazlı əks etdiymə və bədii təsvir metodunda hansı reklamdan istifadə edilir?

a. Tərtibat reklamı

b. Kitab reklamı

c. Qrafika reklamı

d. Yazılı reklamı

e. Şifahi reklamı

81. İşıqlandırma metodunda hansı reklam metodundan istifadə edilir?

a. İşıq reklamı

b. Televiziya reklamı

c. Radio reklamı

d. Yazılı reklamı

e. Göstərmək reklamı

82. Dequstasiya reklam metodunda nədən istifadə edilir?

a. Məhsulun dadına baxmaqla

b. Xarici görnüşünə baxmaqla

c. Gözlə görməklə

d. İyini iyləməklə

e. Keyfiyyət göstəricilərinə görə

83. Kombinələşdirilmiş tərtibat metodunda nədən istifadə edilir?

a. Televiziya reklamı

b. Kitab reklamı

c. Yazılı reklamı

d. Qrafika reklamı

e. Göstərmək reklamı

84. Görmə və ya müşahidə reklam vasitələri

- Eşitmə reklam vasitələri

- Görmə - eşitmə reklam vasitələri

- Görmə - toxunma reklam vasitələri

- Görmə - dadma reklam vasitələri

- Görmə - iyləmə reklam vasitələri

Bu cür quruplaşmalar hansı əlamətlərə görə qruplaşır?

a. İnsanın hiss orqanlarına təsir əlamətlərinə görə

b. Xarakterik xüsusiyyələrinə görə

c. Saxlanma şəraitnə görə

d. Daşınma əməliyyatına görə

e. İstehsal əlamətlərinə görə


85. Mağaza daxili reklam vasitələri hansı növə aitdir?

a. Tərtib edilmə yerinə görə

b. Tərtib edilmə şəraitinə görə

c. İstehsal müəsissəsinə görə

d. Daşınma vasitələrinə görə

e. Saxlanma yerinə görə

86. Dünyada ilk dəfə ərzaq mallarının televiziya reklamı neçənci əsdə təşkil edilmişdir?

a. XX əsrin 40-cı illərində

b. XX əsrin 30-cı illərində

c. XX əsrin 20-cı illərində

d. XX - də

e. XXI – də

87. Avropa ölkələrində və keçmış sovetlər ölkəsində neçənci ildə televiziya reklamı təşkil etmişdir?

a. XX əsrin 50 – ci illərində

b. XX əsrin 20 – ci illərində

c. XX əsrin 30 – cu illərində

d. XX əsrin 40 – ci illərində

e. XXI əsrində

88. Mal tədavülü sferasında malların istehsaldan istehlakçılara çatdırılana qədər hərəkəti prosesində mal ehtiyyatlarının yaradılması hansı ticarət müəsissəsinin vəzifəsi və funksiyasıdır?

a. Anbarların

b. Evlərin

c. İşçilərin

d. Mütəxəssislərin

e. Magaza müdirinin

89. Anbarlar yerinə yetirilən funksiyaların xarakterindən aslı daraq neçə növə ayrılır?

a. 2


b. 4

c. 3


d. 5

e. 6


90. Müəyyən dərəcədə geniş yayılan anbar növu hansı hesab olunur?

a. Sortlaşdırıcı anbarlar

b. Qəbul edici

c. Mal saxlayan

d. Ehtiyyat yığan

e. Qablaşdırıcı

91. Anbarlar bir və bir neçə mal qrupu üzrə məhdudlaşdırıldığına görə hansı növlərə ayrılır hansı 3 variant düzdür?

a. İxtisaslaşdırılmış

b. Dar ixtisaslaşdırılmış

c. İxtisaslaşdırılmamış

d. Kombinələşdirilmiş

e. Mərkəzləşdirilmiş

92. Texniki nişanələrinə görə anbarlar aşağıda göstərilən növlərə ayrılır. Aşağıda hansı 2 variant düzdü?

a. Umumi mal anbarları

b. Xüsusi mal anbarları

c. Tez xarab olan mal anbarları

d. Uzun müddətə saxlanılan mal anbarları

e. Qarışıq malları saxlanılması üçün anbarlar

93. Tutduğu sahəyə görə anbarlar neçə növə ayrılır və sahələri nə qədər olur. Aşağıda göstərilən 3 variant duzdur?


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin