Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012


Sursă: Rapoartele anuale ale Serviciului Vamal prezentate Ministerului Finanţelor Conform datelor din tabel, la două tipuri de plăţi -Yüklə 381,15 Kb.
səhifə2/5
tarix01.08.2018
ölçüsü381,15 Kb.
#65787
1   2   3   4   5

Sursă: Rapoartele anuale ale Serviciului Vamal prezentate Ministerului Finanţelor
Conform datelor din tabel, la două tipuri de plăţi - TVA și accize, se atestă neîncasarea veniturilor în sumă de 392,9 mil.lei şi, respectiv, de 53,8 mil.lei, față de indicii aprobați. Astfel, nu s-au executat accizele la benzină şi motorină - în sumă de 120,7 mil.lei; la autoturisme - de 81,5 mil.lei, și la alte tipuri de mărfuri - în sumă de 7,2 mil.lei. În acelaşi timp, accizele la produsele din tutun şi la gazul lichefiat s-au executat mai mult cu 133,0 mil. lei și, respectiv, cu 11,1 mil.lei.

Neexecutarea plăţilor vamale la nivelul aprobat a fost influenţată de modificările operate în legislaţie13, de volumul cantitativ al importului de mărfuri, precum şi de alţi factori, precum urmează:

  • Modificările operate în legislație privind cota accizului la „alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice” (poziţia tarifară 85219) - de la 11,80 euro/buc. la 5% din valoarea în vamă a mărfii – au avut un impact negativ asupra mărimii veniturilor încasate. Analiza efectuată de audit denotă că, deși la această poziție tarifară, în anul 2012, s-a înregistrat o creştere cantitativă cu 3914 bucăţi faţă de anul 2011, veniturile încasate s-au micşorat cu 1,5 mil.lei.

  • O situaţie analogică se constată şi în rezultatul modificării cotei accizului la aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas(poziţia tarifară 8527) - de la 15% din valoarea în vamă a mărfii la 5%, care a generat neobținerea veniturilor bugetare în sumă de 1,2 mil.lei, faţă de anul precedent.

  • Auditul a estimat diminuarea veniturilor vamale în anul 2012 cu 13,0 mil. lei, datorită modificărilor cadrului legal, în ce privește excluderea accizelor cu cota de 55% de la valoarea în vamă pentru 4 poziţii tarifare: 9405105, 9405205, 94055, 940591 (aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) şi părţile lor, nedenumite şi necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase; însemne luminoase; plăci indicatoare luminoase şi articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă şi alte părţi ale acestora, nedenumite şi necuprinse în altă parte).

Încasările drepturilor de import la produsele supuse accizelor, ale căror cote în anul 2012 au suportat modificări, sînt redate în Tabelul nr.3.

Tabelul nr.3

Nr.d/o

Denumirea mărfurilor supuse accizului

Veniturile încasate

Diferenţa

(mii lei)

Anul 2012

(mii lei)

Anul 2011

(mii lei)

1

2

3

4

5

1.

Accize la rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

46198,0

51740,0

-5542,0

2.

Accize la vinuri din struguri, la divinuri şi alte vinuri

9113,0

17552,0

-8440,0

3.

Accize la bijuterii, inclusiv cu briliante

4976,0

5643,0

-667,0

4.

Accize la benzină şi motorină

949704,0

977680,0

-27976,0

5.

Accize la autoturisme

573520,0

634238,0

-60718,0

6.

Accize la alte mărfuri

22116,0

25795,0

-3679,0

Subtotal I

-107022,0

1.

Accize la produse din tutun

653649,0

424066,0

+229583,0

2.

Accize la bere

53973,0

46292,0

+7680,0

3.

Accize la produse petroliere şi altele

1537

-78

+1615,0

4.

Accize la gaz lichefiat (acciz introdus în anul 2012)

+125462,0

0

+125462,0

Subtotal II

+364340,0

TOTAL

+257318,0

Sursă: Datele statistice ale Serviciului VamalAnaliza datelor din tabel, efectuată de audit, denotă că, deşi la unele tipuri de mărfuri accizele au crescut în anul 2012, majorîndu-se veniturile vamale, la alte tipuri de mărfuri accizate, odată cu modificarea cadrului legal, veniturile s-au micşorat cu 107,0 mil.lei, fiind influențate și de volumul cantitativ al importurilor (autoturisme - în scădere cu 1046 unități; benzină şi motorină – respectiv,cu 53,6 mii tone; bijuterii, inclusiv cu briliante - cu 56,7 kg; vinuri din struguri, rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase - cu 758,4 tone; divinuri şi alte vinuri - cu 62,1 tone). Diferenţa de majorare a veniturilor în anul 2012 - în sumă de 257,3 mil.lei, este rezultatul majorării accizelor la produsele din tutun şi la gazul lichefiat.

  • Un alt factor care a generat diminuarea veniturilor vamale, conform calculelor Serviciului Vamal, îl constituie fluctuaţiile cursului valutar, al căror impact se cifrează la cca 94,0 mil.lei.

  • Sancţiunile aplicate de către Serviciul Vamal pentru încălcarea reglementărilor vamale nu au fost încasate integral în bugetul de stat. Astfel, din sancțiunile în sumă totală de 16,9 mil. lei, aplicate în perioada de referinţă în 3878 de cazuri, au fost stinse în sumă de 9,5 mil. lei. Din deciziile adoptate conform art.231 din Codul vamal, 26 au fost contestate de contravenient în instanţa de judecată, din care 8 decizii au fost deja anulate (68,5 mii lei), iar 15 decizii, în sumă de 2,9 mil. lei, se află pe rol. Astfel, art.11 lit.c) şi lit.m) din Codul de executare14 prevede executarea silită a deciziilor cu privire la contravenţiile administrative de către executorul judecătoresc, însă art.479 din Codul contravenţional15 stipulează că „problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale se soluţionează de către instanţa de judecată, la demersul contravenientului ori al autorităţii competente să asigure executarea sancţiunii contravenţionale”.Concluzii:

Modificarea cadrului legal ce ţine de majorarea cotelor la unele tipuri de accize aplicate la unele poziţii tarifare, în unele cazuri, nu a influenţat mărimea veniturilor încasate, la unele tipuri de mărfuri accizele au crescut, majorîndu-se veniturile vamale cu 257,3 mil.lei (accizele la produsele din tutun și la gazul lichefiat), în timp ce la alte tipuri de mărfuri accizate, odată cu modificarea cadrului legal la cota accizului aplicat, veniturile s-au micșorat cu 107,0 mil.lei.


2. Procesul de administrare a datoriilor agenților economici necesită îmbunătăţiri

Conform datelor prezentate de către Serviciul Vamal, valoarea datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat la plăţile administrate de către organele vamale, înregistrate la 31.12.2012, au constituit 257,6 mil.lei, din care plăţi de bază - 179,7 mil.lei (inclusiv amenzi - 17,4 mil.lei), şi penalităţi, calculate la datoriile neachitate -77,9 mil.lei. Datele din informaţia prezentată relevă că datoriile contribuabililor în anul 2012 au crescut, în comparaţie cu anul 2011, cu 133,8 mil.lei (de 2,1 ori), ca rezultat al controlului ulterior. La finele anului 2012 se atestă menţinerea unor datorii cu termenul de prescripţie expirat, care au însumat 15,3 mil.lei (inclusiv penalităţi - 2,1 mil.lei), formate în anii 1995-2006, veniturile vamale fiind supuse unui risc sporit de neîncasare. Conform stipulărilor Regulamentului aprobat16, aceste datorii urmează a fi stinse în anul 2013.Datoriile agenţilor economici faţă de bugetul de stat, divizate pe tipuri de venituri administrate de către organele vamale, se prezintă în Tabelul nr.4.


Tabelul nr.4

Tipul de plăţi

La 31.12.2012

Total, datorii ale agenților economici (mil.lei)

inclusiv cu termenul mai mare de 6 ani (mil.lei)

TVA

192,5

2,8

Accize

9,7

1,3

Taxă vamală

36,5

0,4

Proceduri vamale

1,5

0,02

Taxă specială

0,01

0,01

Amenzi

17,4

10,8

Total:

257,6

15,3

Sursă: Raportul Serviciului Vamal privind datoriile agenţilor economici pe plăţi vamale pentru anul 2012
Reieşind din situaţia prezentată în tabel, ponderea cea mai mare - de 74,7% (192,5 mil.lei), la 01.01.2013, o deţine TVA. Auditul remarcă că, în cuantumul total al datoriilor înregistrate, suma de 202,4 mil.lei reprezintă plăţi în baza deciziilor de regularizare a subdiviziunilor Serviciului Vamal, acestea fiind atacate în instanţele de judecată, cu emiterea Încheierilor de suspendare a executării pînă la soluţionarea litigiilor. În anul 2012, colaboratorii Serviciului Vamal au întocmit 1483 decizii de regularizare referitor la recalcularea spre încasare suplimentară a drepturilor de import/export în sumă de 188,1 mil.lei, dar efectiv s-au încasat 42,4 mil. lei (22,5% din totalul recalculat), astfel formîndu-se noi datorii. În 44 de cazuri (din 1483), deciziile de regularizare emise de Serviciul Vamal în anul 2012 au fost contestate în instanța de judecată, din care 7 decizii au fost anulate, iar 37 se află pe rol. Totodată, în anul 2012, în temeiul deciziilor instanţelor judecătoreşti, au fost anulate 29 de decizii de regularizare, inclusiv 22 - emise în anii 2008-2011, cu drepturile de import recalculate în sumă de 28,9 mil. lei, fiind recunoscute ca ilegale.

Verificările auditului denotă că cele mai semnificative restanţe s-au înregistrat la: BV Chişinău – de 120,6 mil.lei, inclusiv cu termenul depășit de 6 ani – de 10,8 mil.lei; Aparatul central al Serviciului Vamal - de 96,6 mil.lei; BV Bălți – de 10,5 mil.lei, inclusiv cu termenul depăşit de 6 ani – de 2,6 mil.lei; BV Briceni – de 9,4 mil.lei; BV Leuşeni – de 6,4 mil.lei.

Totodată, verificările asupra conturilor agenților economici în Sistemul Informațional „Economist” au relevat că la finele anului 2012 cele mai esenţiale datorii (61,1 mil.lei) la bugetul de stat le-au înregistrat 12 agenți economici.

Sumele restante rămîn a fi problematice pentru încasare, deoarece conturile personale ale agenţilor economici nu mai sînt suplinite cu mijloace băneşti, iar sumele recalculate au majorat soldul datoriilor faţă de buget17.

Ca instrument de diminuare a valorii restanţelor, Serviciul Vamal a utilizat măsuri de suspendare a dreptului de efectuare a operaţiunilor vamale; remiterea deciziilor de regularizare, în calitate de titluri executorii către executorii judecătoreşti în vederea încasării incontestabile a obligaţiei vamale și remiterea deciziilor de suspendare a conturilor bancare. Serviciul Vamal a întreprins și unele măsuri de lichidare a restanţelor, însă încasarea lor nu a fost posibilă, deoarece agenţii economici menţionaţi nu mai efectuează tranzacţii economice de import/export.

Datoriile agenților economici pentru operațiunile de import/export formate în anul 2012 în evoluție cu datoriile formate în anii 2008-2011 sînt redate în Diagrama nr.3.

Diagrama nr.3Sursă:Datele Sistemului Informaţional al Serviciului Vamal „Economist”.

Notă: Suma totală a datoriilor la 31.12.2012 constituie 257,6 mil. lei.
Reieșind din situația prezentată, datoriile agenților economici față de bugetul de stat în anul 2012 au înregistrat o creștere excesivă, comparativ cu evoluția lentă a datoriilor formate în perioada anilor 2008-2011, fiind cauzată preponderent de contestarea lor în instanțele judecătorești. Cu toate că Curtea de Conturi a menționat și în anii precedenți despre situația dată, auditul denotă că datoriile agenților economici, ținînd cont de penalitățile calculate, sînt mereu în creștere, datorită recalculării drepturilor de import/export prin decizii de regularizare. Totodată, se menționează că Serviciul Vamal, la finele anului 2012, a înaintat unele propuneri de modificare a cadrului normativ, care sînt în fază de proiect.

Conform informației Serviciului Vamal pe perioada anului 2012, soldul cumulativ reflectat al drepturilor de import/export achitate în avans constituie 155,8 mil.lei. Potrivit datelor prezentate de Trezoreria de Stat, soldul curent al mijloacelor, format în anul 2012, constituie 36,8 mil.lei. Diferența de 119,0 mil.lei se explică prin faptul că Serviciul Vamal reflectă soldul de mijloace cumulativ, inclusiv pe anii precedenți, iar Ministerul Finanțelor reflectă soldul anului curent.

Conform art.124 alin.(1) din Codul vamal, drepturile de import/export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declaraţiei vamale, iar la momentul vămuirii, se acceptă doar suma calculată a drepturilor de import/export. Restituirea excedentului din sumele plătite în avans se efectuează la cererea scrisă a plătitorului, în termenul stabilit de legislaţie, iar modul şi procedura de restituire sînt stabilite de către Ministerul Finanţelor.

Evoluția excedentului din drepturile de import/export plătite de agenții economici în avans, format în anii 2006-2012, se prezintă în Tabelul nr.5.Tabelul nr.5

Nr.

d/o

Anul

Numărul de agenți economici (unități)

Excedentul din drepturile de

import/export plătite în avans

(mii lei)

1

2

3

4

1.

2006

3130

1000,6

2.

2007

5015

1032,7

3.

2008

8384

1578,1

4.

2009

8495

1280,9

5.

2010

8106

1349,9

6.

2011

12787

1855,8

7.

2012

30048

147715,5

Total:

75965

155813,5

Sursă: Datele Sistemului Informaţional „Economist”
Auditul a constatat că la 31.12.2012 excedentul din drepturile de import/export plătite în avans înregistrat de 75965 agenți economici a constituit 155,8 mil.lei. Soldul anului 2012 în sumă de 147,7 mil. lei este activ, datorită faptului că agenții economici au efectuat tranzacții de import/export, la vămuirea mărfurilor achitînd obligațiunile vamale din sold. Conform fișelor de evidență a plătitorilor vamali, în perioada anilor 2006-2011, 45917 agenți economici au înregistrat un excedent din drepturile de import/export plătite în avans în sumă de 8098,0 mii lei, inclusiv 1000,6 mii lei - cu termenul de prescripție expirat, nefiind efectuate tranzacții de import/export.

Auditul, examinînd un eșantion de 45917 agenți economici în perioada 2006-2011, a constatat înregistrarea soldurilor: pînă la 10,0 mii lei - la 45797 agenți economici (99,7%), în sumă totală de 4629,1 mii lei; de la 10,0 mii lei pînă la 50,0 mii lei – la 106 agenți economici, în sumă de 2067,1 mii lei. Cele mai semnificative sume - de la 50,0 mii lei pînă la 300,0 mii lei - au înregistrat 14 agenți economici, cu sume plătite în plus de 1401,8 mii lei.

Modul de stingere a plăților în plus al căror termen de prescripţie a expirat a fost stabilit în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28.12.2012, în baza căruia, începînd cu anul 2013, Serviciul Vamal urma să stingă sumele respective. În acest context, Serviciul Vamal, prin scrisorile din 09.01.2013, 25.03.2013 și 15.04.2013, s-a adresat Ministerului Finanțelor privind concretizarea și definitivarea modului de stingere a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat.

Notă: Pe parcursul auditului, Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Finanțelor, au convenit asupra mecanismului de stingere a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat, fiind aprobate 18 decizii de stingere, pentru 5091 agenți economici, în sumă de 1,5 mil.lei, real transferîndu-se la buget 374,0 mii lei pentru 1186 agenți economici.

Concluzii:

La 31.12.2012 datoriile agenţilor economici constituiau suma de 257,6 mil. lei, fiind în creştere, faţă de anul precedent, cu 133,8 mil.lei, din care în sumă de 15,3 mil.lei, formate în anii 1995-2006, rămîn a fi problematice pentru încasare, acest fapt avînd un impact asupra volumului veniturilor administrate de organul vamal. Soldurile creditoare cumulative ale agenţilor economici privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de import/export la 31.12.2012, conform datelor Serviciului Vamal, constituiau 155,8 mil.lei, din care în sumă de 36,8 mil.lei - formate în anul 2012. S-a înregistrat un excedent din drepturile de import/export plătite în avans în sumă de 1000,6 mii lei cu termenul de prescripție expirat.


Yüklə 381,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin