Regulament de administrare a infrastructuriiYüklə 283.56 Kb.
səhifə3/7
tarix17.08.2018
ölçüsü283.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

36.2. Tichetul de parcare poate face dovada plăţii tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care reprezentanţii operatorului de parcare nu pot verifica (citi) informaţiile înscrise pe tichet vor considera parcarea ilegala (neplatita) şi vor acţiona în consecinţă ;

Art. 37. Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanţi ai operatorului care vor avea urmatoarele sarcini si atribuţii:

- reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipament distinct şi ecuson ;

- verificarea existenţei şi valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor si luarea măsurilor corespunzatoare în cazul în care există deficienţe sau abateri ;

- verificarea şi asigurarea bunei funcţionari a P&D-urilor ;

- verificarea modului de parcare a auvehiculelor ;

- verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor ;

- verificarea stării spaţiului de parcare în ceea ce priveşte salubrizarea după caz dezăpezirea, iluminarea ;

- verificarea stării tehnice şi a bunei funcţionări a barierelor de acces, acolo unde este cazul de montare a acestora ;- îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către aceştia ;

Art.38. Operatorul de parcare poate introduce, dacă consideră necesar, abonamente zilnice, lunare, trimestriale sau anuale valabile pentru parcările pe care le administrează. Tarifele pentru abonamente vor fi stabilite de către operator şi nu pot depăşi tarifele orare cumulate prestabilite. Abonamentele pot avea preţuri diferenţiate, pentru persoane fizice şi persoane juridice ;

Art.39. Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de către echipe de control ale operatorului, abilitat cu implementarea şi exploatarea sistemului,în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament operatorul va percepe taxă de penalizare.Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct şi cu ecuson ;
CAP. V.  DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALEArt.40. Mijloacele auto aparţinând serviciilor de intervenţie şi instituţii de interes public cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţii gaz metan, ACETI, jandarmerie, Ministerul Justiţiei, M.Ap.N, Ministerul Public, Prefectură, Consiliu Judeţean, Garda Financiară, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Poliţia Comunitară, gardieni publici vor fi scutite de plata tarifului orar, dacă sunt în timpul unei acţiuni de intervenţie ;

0.1. Sunt scutite de plata tarifului orar :

  1. vehiculele corpului diplomatic ;

  2. motorete, motociclete ;

Art.41. Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maxim autorizată nu depaşeşte 3,5 tone ;

Art.42. În zona de aplicare a sistemului de taxare se poate asigura închirierea unor locuri de staţionare sau parcare de către următoarele categorii de instituţii :

  1. Instituţiile Bancare ;

  2. Agenţi Economici ;

42.1. Închirierile în cadrul parcărilor nu pot depăşi 50% din spaţiul de parcare din locaţia respectivă ;

42.2. Preţul închirierii se va stabili în conformitate cu Hotărârilr Consiliului Local al Municipiului Slatina cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru fiecare an fiscal în parte ;

42.3. Marcarea locurilor închiriate se va face prin borne metalice, procurate şi montate pe cheltuiala beneficiarului ;

42.4. Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea, în perimetru sistemului de taxare ;

42.5. Este interzisă ocuparea locurilor de parcare din zona aplicare a sistemului de taxare cu diverse obiecte sau inscripţii ;

42.6. Operatorul sistemului de taxare este obligat să anunţe Primăria Municipiului Slatina privind autovehiculele abandonate în perimetru său de activitate ;

42.7. Prevederile prezentului regulament se aplică şi autoveviculelor destinate aprovizionării, transportului de marfă ;

Art.43. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, cu privire la activităţile de oprirea, staţionarea şi parcarea a vehiculelor;
SECŢIUNEA IV

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI ELIBERARE A AUTOVEVICULELOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR SAU ABANDONATE ÎN MUNICIPIUL SLATINA

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE.Art. 1. Activităţile de blocare, precum şi de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor oprite şi staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate în  municipiul Slatina, se face in conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.195/2003 privind circulaţia pe drumurile publice, şi a Hotărârii Guvernului României nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.195/2003 privind circulaţia pe drumurile publice precum şi cu cele din Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor considerate fără stăpân sau abandonate ;

Art. 2. Scopurile activitatilor de blocare/ridicare au ca obiect :

- eliberarea domeniului public de autoturismele abandonat


- fluidizarea traficului rutier;
- protejarea pietonilor pe trotuare, intersecţii şi la trecerea prin locurile marcate ;
- descongestionarea drumurilor publice ;
- facilitarea accesului la obiectivele de interes public, judeţene şi municipale;
- optimizarea transportului în comun;
- diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la destinaţie;
- asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări şi accidente de circulaţie;
- o mai buna gestionare a creantelor bugetare;

CAP. II CONDIŢII PENTRU BLOCAREA, RIDICAREA ŞI

DEPOZITAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR

Art. 3. Este considerata stationare neregulamentara oricare din situatiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2003 privind circulatia pe drumurile publice, in Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate precum si cele din normele juridice locale cu privire la stationare. In sensul prezentului regulament, stationarea unui vehicul abandonat este considerată staţionare neregulamentară.
Art. 4. Potrivit prevederilor H.G. nr.147/1992, autovehiculelor care sunt stationate sau parcate neregulamentar pe domeniul public ( spatii verzi, trotuare, carosabil – în locurile unde, prin prevederile legale în vigoare, se interzice oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor)  sau pe locul de parcare închiriat prin contract altei persoane, în urma reclamaţiei acesteia, li se va bloca roata, sau după caz vor fi ridicate, transportate şi depozitate în locuri special amenajate de către operator;

Art. 5.  Constatarea staţionării/ parcării neregulamentare a autovehiculelor se face de catre politiştii din cadrul Politiei rutiere a Municipiului Slatina sau de catre Primarul Municipiului Slatina, prin împuterniciţi, sau de către reprezentanţii operatorului de parcare, prin autosesizare, la sesizarea cetăţenilor municipiului, sau în urma reclamaţiilor persoanei care are închiriat prin contract locul de parcare de reşedinţă. În baza sesizărilor, făcute de către autorităţile şi persoanele fizice sau juridice, reprezentanţii societăţii de lifting, prin agenţii autorizaţi, denumiţi în continuare operatori, vor întocmi procese verbale de constatare şi vor proceda la blocarea roţilor autovehiculelor în cauză, sau după caz vor trece la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora;
    

CAP. III REGULI GENERALE PRIVIND RIDICAREA ŞI BLOCAREA

AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR OPRITE, STAŢIONATE,

PARCATE NEREGULAMENTAR ÎN MUNICIPIU SLATINA

 Art. 8. Activităţile de blocare/ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar, se desfăşoară în condiţiile legii, numai pe baza solicitărilor făcute de către agenţii constatatori;
 Art. 9. Autovehiculele oprite sau staţionate neregulamentar, vor fi blocate, iar proprietarii, sau dupa caz, posesorii legali ale acestora vor fi sancţionaţi conform normativelor în vigoare ;
 Art. 11. Agentul constatator dispune în scris măsura de blocare sau de ridicare a autovehiculelor   pe formulare tipizate “Dispoziţie de blocare”, “Dispoziţie de ridicare”, care se întocmesc în două exemplare, din care unul ramâne la agentul constatator şi al doilea la operator ;  
Art.13. Operatorul va completa formularul “Fişa autovehiculului staţionat neregulamentar" şi va percepe tarifele pentru operaţiunile de ridicare sau de blocare/deblocare ;

Art.14.   În cazul blocării, operatorul va afişa pe parbrizul autovehiculului sau pe geamul lateral o comunicare cu privire la tariful de blocare/deblocare şi la sancţiunea contravenţională.În cazul ridicării unui vehicul abandonat, Primaria Municipiului Slatina va lua măsuri pentru notificarea proprietarului, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 ;
Art. 15. Operatorul va efectua activitatea de blocare sau ridicare, dupa caz, chiar şi în cazul în care conducătorul autovehiculului se prezintă înainte de încheierea operaţiunilor de ridicare sau la prezentarea deţinătorului autovehiculului în timpul operaţiunii de ridicare ;
 Art. 16. Contravenientul va achita obligaţiile fiscale, stabilite prin acte normative, direct la reprezentantul autorizat al operatorului (pentru operativitate şi scăderea presiunii asupra conducătorului auto, acesta fiind obligat să se deplaseze la o altă locaţie), sau la casieriile autorizate ;

Art. 17. Pentru activitatea de blocare, ridicare, transport şi depozitare,  pentru activitatea de blocare a autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice societatea de lifting, trebuie să dispună de următoarele dotări principale:

    -sediul pentru desfăşurarea activităţii;

-spaţii de depozitare amenajate corespunzător pentru autovehiculele ridicate şi pentru bunurile din autoturisme;
     -dispozitive de blocare la roată;
   -autospeciale pentru ridicarea şi transportul autovehiculelor;
     -autoturism pentru transportul dispozitivelor de blocare;
     -mijloace mobile de comunicaţie;
    -tehnică de calcul pentru urmărirea evidenţei maşinilor ridicate sau blocate şi a deţinătorilor sancţionaţi contravenţional, aparate foto digitale, camere video şi aparat videorecorder;
     -formulare cu regim special, alte dotări;

 Art.18. Pentru autovehiculele depozitate de către operator în spaţiile special amenajate eliberarea se va face numai după ce acesta va solicita de la Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Slatina, informaţii cu privire la existenţa unor obligaţii de plată neachitate pentru respectivul autovehiculul;

 Art. 19. Eliberarea autovehiculelor blocate se va efectua numai după ce se va face dovada achitării de către contravenient a tarifelor stabilite pentru deblocarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar;
 Art. 20. Primarul Mmunicipiulu Slatina şi împuterniciţii acestuia, precum şi ofiţeri sau subofiţeri din cadrul Poliţiei rutiere pot dispune deblocarea urgentă a vehiculelor în cazuri deosebite ( catastrofe, stări de urgenţa etc. ) sau în urma unor  solicitări de la  Pompieri, Apărare Civilă, Ambulanţă, etc. În aceste cazuri speciale, recuperarea tarifelor de blocare/deblocare se va face conform prevederilor legale ; 
CAP. IV DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE BLOCARE

 Art. 21  Activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor sau remorcilor parcate neregulamentar presupune urmatoarele:


    a) Confecţionarea şi montarea de semne adiţionale, afişate în locuri vizibile, cadru necesare desfăşurării activităţii de blocare a roţilor, se va face pe propria cheltuială a operatorului ;
     b) La începerea activităţii, operatorul cu gestiune delegată, trebuie să deţină un număr de minim 25 bucăţi dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din care un număr de 5 bucăţi dispozitive de blocare pentru autovehicule sau remorci cu anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 x 20 ;     
     c) Dispozitivele de blocare a roţilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
 - prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate;
  - să asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării;

 - să aibă inscriptionate numele şi adresa operatorului ;d) Dispozitivele de blocare vor fi confecţionate conform standardelor;
e) Activităţile de blocare se vor aplica fără restricţie în toate zonele desemnate, în limita mijloacelor tehnice disponibile. Se interzice blocarea selectivă a autovehiculelor aflate într-o zona în care se desfăşoară această activitate;
      f) Operatorul va asigura blocarea autovehiculelor şi remorcilor, luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, în caz contrar revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamaţii ulterioare ;
  g) În cazul deteriorării din diverse motive a dispozitivelor de blocare, operatorul este obligat să le înlocuiască ;
   h)  Autovehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, protecţie civila, apa-canal etc. ), aflate în misiune, nu vor fi supuse activităţii de blocare ;

  i) După blocare, operatorul va completa în două exemplare un document, din care un exemplar se fixează sub ştergătorul de parbriz al autovehiculului  - într-o pungă de plastic impermeabilă - un exemplar ramâne la operator ;


j) Întocmirea documentului sus menţionat se va face de către personalul prestatorului anume desemnat. Acesta va deţine documentele necesare pentru încasarea contravalorii prestaţiei;

k) Înscrisurile din document vor evidenţia în mod obligatoriu următoarele :
     - data, locul şi ora unde este încheiat;
    - numele şi sediul operatorului;
    - descrierea faptei;
     - instituţia din care provine agentul constatator;
    - indicarea actului normativ încalcat, în temeiul căruia a fost sancţionat;
    - numarul de telefon al dispeceratului care gestioneaza activitatea de blocare a roţilor;
     - valoarea tarifului şi a procedurii de deblocare;
    - modul de contestare;
    l) Operatorul va fotografia sau va înregistra pe suport magnetic (video) autovehiculul înainte şi după aplicarea dispozitivului de blocare;
     m) Deblocarea se va face în maxium 60 de minute după ce contravenientul face dovada achitării contravalorii tarifelor de blocare – deblocare;

     o) În cazul nedeblocării în  termenul stabilit (după achitarea prestaţiei şi a amenzilor), utilizatorul se poate adresa Primariei Municipiului Slatina aceasta având obligativitatea de a aplica masurile legale;


     p) În cazul în care un autovehicul sau o remorca ramân imobilizate cu dispozitiv de blocare mai mult de 24 de ore, fără a se face dovada plăţii prestaţiei, operatorul va percepe suplimentar un tarif de staţionare de la blocare până la deblocare, stabilit de Consiliul local, pentru fiecare zi de întârziere ;
     r) În cazul în care contravenientul depune plângere la contravenţie, în termenul prevăzut de lege, acţiunea de blocare la roată se suspendă. Chiar dacă sancţiunea aplicată de instanţa de judecată prevede înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment, contravenientul va fi obligat la plata tarifelor de deblocare. In caz de neplată, operatorul poate declansa procedurile juridice pentru recuperarea prejudiciului creat prin neplata acestor tarife;
s) Tarife pentru blocarea/deblocarea roţilor :

  • 50 RON pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone ;

- 100 RON pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată mai mare de 3,5 tone ;

  • 70 RON pentru toate categoriile de remorci ; 


CAP. V  DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE RIDICARE

 Art. 22  Activitatea de ridicare cu mijloace speciale a autovehiculelor şi/sau remorcilor abandonate sau fără stăpân, se va face în temeiul Legii nr.421/2002 şi a Normelor de aplicare a acesteia, şi presupune următoarele:


     a) Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare, operatorul va trebui să deţină autovehicule specializate şi omologate, precum şi un spaţiu de depozitare proprietate sau închiriat;
    b) Ridicarea autovehiculelor şi remorcilor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de deteriorare;
     c) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic (video) a autovehiculelor sau remorcilor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;
     d) Transportul autovehiculelor şi remorcilor ridicate la locul de depozitare se va face fară a le deteriora;
     e) Depozitarea într-un spaţiu amenajat corespunzător care va asigurara integritatea autovehiculelor si pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de până la 1500 cmc inclusiv;remorcilor ridicate;
     f) Restituirea, la cerere, a autovehiculelor şi/sau remorcilor se va face după achitarea tuturor amenzilor, taxelor, impozitelor, respectiv tarifelor prevăzute de normele legale în vigoare;
     g) În cazul nerevendicării autovehiculelor sau remorcilor ridicate şi depozitate, se vor lua masurile legale privind valorificarea lor;

h) Tarife pentru ridicare, transport şi depozitarea vehiculelor ridicate :

- 100 RON pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de până la 1500 cmc inclusiv;

- 200 RON pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică între 1500 cmc şi 2500 cmc inclusiv;

- 300 RON pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de peste 2500 cmc inclusiv;i) Dacă proprietarul autovehiculului se prezintă înainte deridicarea autovehiculului, care nu va mai fi transportat,se va încasa jumătate din taxă, eliberându-se imediat chitanţă de către operator ;

j) Dacă autovehiculul va staţiona în parcul societăţii de lifting mai mult de 24 ore, va plăti o taxă de depozitare de 20 RON pe zi de staţionare ;
Art.23. În cazul existenţei unor autovehicule a căror gabarit sau caracteristici constructive nu permit acţionarea asupra lor prin blocare sau ridicare, operatorul are obligaţia de a anunţa de îndata organele de poliţie pentru a asigura descongestionarea cât mai urgentă a căilor de comunicaţie;

 
  

 CAP. VI SANCŢIUNI

Art. 24. Sancţiuni aplicabile operatorului :
    a) Nedeblocarea unui vehicul în termenul de 60 de minute prevăzut de prezentul Regulament la art.21. lit. j, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 200. RON ;.
    b) Blocarea sau ridicarea unui autovehicul, fără dispoziţia agentului constatator, constituie contravenţie şi se  sancţionează cu amendă de 1000. RON ;
    c) Deblocarea unui autoturism fără respectarea prevederilor prezentului Regulament, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2000 RON ;
    d) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către împuterniciţii Primarului Municipiului Slatina şi de către agenţi ai Poliţiei Comunitare ;
  

CAP. VII  DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALEArt.25. Eliberarea autovehiculului abandonat, ridicat şi depozitat se va face numai către proprietarul sau susţinatorul legal al acestuia ;
Art. 26. Operatorul răspunde de toate prejudiciile produse din vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra cărora sa acţionat. Primaria Municipiului Slatina şi Consiliul Local sunt exonerate de orice raspundere ;     
Art. 27. În cazul în care contravenientul sau oricare altă persoană încearcă să degradeze, să distrugă sau să sustragă dispozitivul de blocare aplicat, operatorul va anunţa organul de poliţie pentru recuperarea lui, şi va acţiona pe căile prevazute de lege pentru recuperarea prejudiciului cauzat ;
Art. 28. Programul zilnic de desfăşurare a activităţilor de blocare /ridicare, va fi stabilit de comun acord între prestator şi organul de poliţie, acesta putând fi modificat în funcţie de necesităţi;

Art. 29. Operatorul are obligaţia să sesiseze Primaria Municipiului Slatina, cu privire la toate degradările sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de parcări  neregulamentare, abandonări de autovehicule, caroserii şi remorci pe domeniul public sau despre orice alte degradări sau distrugeri ale mobilierului urban, pe care le constată în timpul desfăşurării activităţi ;

Art. 30. Eliberarea în teren a autovehiculelor ridicate se efectuează numai dacă proprietarul sau susţinătorul legal al acestuia se prezintă înainte de plecarea autospecialei cu autovehiculul ridicat şi solicită plata amenzii.Plata se efectuează pe loc în cuatumul stabilit de prevederile HCLnr.192/2005, în funcţie de categoria de autoturism ;

Art. 31. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, cu privire la specificul activităţilor de blocare, ridicare, transport, depozitare sau eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate în  municipiul Slatina ;


SECŢIUNEA II
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI REGULAT DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL SLATINA

Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE


Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de organizare, reglementare, control, monitorizare şi gestionare a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport în comun, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002 şi Hotărârii Guvernului României nr. 828/2003 pentru aplicarea O.G. nr. 86/2001.

1.1. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public local de călători are ca obiective:

a) asigurarea competiţiei între operatori şi o piaţă deschisă;

b) creşterea calităţii şi a eficientei serviciului;

c) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea tarifelor;

d) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului de transport public local de călători ;

1.2. Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de transport cu taximetre şi serviciile de transport de mărfuri ;

Art.2. Serviciul regulat de transport public local de persoane va fi denumit în continuare transport public local de călători şi are la bază următoarele principii :

a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor;

b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de confort;

c) protecţia mediului;

d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə