Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı


Aşagıdakılardan hansı diskret siqnallar qrupuna aiddirYüklə 0.83 Mb.
səhifə4/4
tarix25.05.2018
ölçüsü0.83 Mb.
1   2   3   4
Aşagıdakılardan hansı diskret siqnallar qrupuna aiddir.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


459. Aşağıdakılardan hansı kəsilməz siqnallar qrupuna aiddir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
460. Siqnalların göndərilməsində simsiz əlaqə hansıdır?

A) Wi-Fi əlaqə

B) diskret əlaqə

C) kəsilməz əlaqə

D) qarışıq əlaqə

E) kombinasiyalı əlaqə


461. Məsafədən siqnalların göndərilməsində istifadə olunan qurğu necə adlanır?

A) modulyator

B) komutator

C) verici

D) sensor

E) çevirici


462. Məsafədən siqnalların qəbul edilməsi üçün istifadə edilən qurğu_____

A) demodulyator

B) modulyator

C) verici

D) sensor

E) çevirici

463. Siqnalların modulyasiya edilməsində məqsəd___

A) ötürülmədə təhriflərin azaldılması

B) ötürülmədə təhriflərin araşdırılması

C) ötürülmədə xətaların azaldılması

D) ötürülmədə dəqiqliyin yüksəldilməsi

E) ötürülmədə dəqiqliyin azaldılması


464. Akustik siqnal nədir?

A) səs diapazonuna malik olan periodik və qeyri periodik siqnal

B) ifrat tezlik diapazonuna malik olan periodik və qeyri periodik siqnal

C) ifrat tezlik diapazonuna malik olan periodik siqnal

D) ifrat tezlik diapazonuna malik olan qeyri periodik siqnal

E) aşağı tezlik diapazonuna malik olan periodik siqnal

465. Aşağıdakı siqnalların hansını kompyuterdə emal etmək üçün analoq –kod çevricisi tələb edilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
466. Kəsilməz siqnalların kompyuterə daxil edilməsi zamanı istifadə edilən qurğu necə adlanır?

A) analoq-kod çeviricisi

B) kod -analoq çeviricisi

C) komporator

D) məntiq elementi

E) triqqer


467. Wi-Fi prinsipli siqnalların ötürülməsində hansı modulyasiya prinsipi istifadə olunur?

A) bir-birindən fərqlənən tezlik diapozonu

B) bir-birindən fərqlənən zaman diapozonu

C) bir-birindən fərqlənən amplitud diapozonu

D) bir-birindən fərqlənən məsafə diapozonu

E) bir-birindən fərqlənən siqnallar diapozonu


468. Siqnalın tezliyi hansı düsturla tapılır?

A) f = 1/t

B) T = 1/F

C) f = 1/t

D) f =10 /t

E) t = 1/f


469. Qrafikdəki siqnallar necə adlanır?

http://dee.karelia.ru/files/circuit/ps2.files/image016.gif

A) Kodlaşdırılmış və kəsilməz

B) periodik və q/periodik

C) kəsilməz və kvantlanmış

D) diskret və kəsilməz

E) tezlik xarakteristikalı siqnal

470. İnformasiyanın rəqəm formasında təsvirinə nə deyilir?

A) kodlar

B) modulyasiya

C) demodulyasiya

D) analiz

E) sintez


471. Diskret Furye çevrilməsi siqnalları necə emal edir?

A) analiz, çevrilmə və sintez

B) analiz, çevrilmə

C) diskretizasiya və analiz

D) sintez və diskretizasiya

E) çevrilmə və sintez

472. Furye çevrilməsi hansı siqnalları üçün istifadə edilir?

A) diskret

B) analoq

C) analoq - diskret

D) sinusoidal

E) bütün cavablar doğrudur

473. Əgər siqnalın ikinci parametri məsafədirsə, onda siqnal necə təyin olunmuş hesab olunur?

A) fəzada təyin olub

B) zaman oblastında

C) modulyasiya olub

D) modulyasiya olunmayıb

E) amplitut oblastında

474. Şəkildəki siqnal aşağıdakılardan hansıdır?

A) harmonik siqnal

B) sonlu siqnal

C) təsadüfi siqnal

D) düzbucaqlı rəqs

E) harmonal siqnal

475. Şəkildəki siqnal aşağıdakılardan hansıdır?

A) təsadüfi siqnal

B) düzbucaqlı rəqs

C) ücbucaqlı rəqs

D) sonlu siqnal

E) harmonik siqnal

476. Ehtimal funksiyasının cəmi neçəyə barabərdir?

A) 1


B) 10

C)

D) 0

E) 100


477. Kəsilməz siqnaldan rəqəmli siqnalın alınması prosesi necə adlanır?

A) diskretləşdirmə

B) kvantlama

C) dispersiya

D) modulyasiya

E) superpozisiya

478. Diskretləşdirmə teoremləri hansı alimlərin adı ilə bağlıdır?

A) Kotelnikov, Şenon, Naykvist

B) Kotelnikov, Kolmoqorov, Xartli

C) Şenon, Naykvist, Xartli

D) Şenon, Kotelnikov, Xartli

E) Vinner, Lyapunov, Kolmoqoro


479. Fasiləsiz siqnallar başqa cür necə adlandırılır?

 1. Müntəzəm siqnallar

 2. Diskret siqnallar

 3. Periodik siqnallar

 4. Kəsilən siqnallar

 5. Rəqəmli siqnallar

480. Rabitə kanalı üçün əsas şərt hansı olmalıdır? 1. Vk > Vs

 2. Vk < Vs

 3. Vk≥ Vs

 4. Vk ≤ Vs

 5. Vk = Vs

481. Tezliyin çevrilməsi necə prosesdir? 1. xətti proses

 2. qeyri – xətti prosess

 3. xətti-parametrik

 4. qeyri-xətti parametrik

 5. fiziki-kimyəvi proses

482. Bizim obyekt haqqındakı fikirlərimizin qeyri müəyyənliyini azaltmaq üçün hansı riyazi anlayışlardan istifadə edilir?

A) ehtimal və loqarifm

B) logarifm və toplamanın paylama qanunu

C) ehtimal və azaltma

D) logarifm və xəbər

E) bütün cavablar doğrudur
483. Şennon düsturunda Pi ....

A) N sayda xəbərdən ibarət yığımdan məhz i - ci xəbərin seçilməsi ehtimalıdır.

B) N sayda xəbərdən ibarət yığımdan mümkün eyni olmayan ehtimalıdır.

C) N sayda xəbərdən ibarət yığımın entropiyası

D) N sayda xəbərdən ibarət yığımın çevrilmə ehtimalı

E) doğru cavab yoxdur

483. 25,25 10 luq ədədinin 2-lik say sistemində düzgün yazılışını tapın.

A) 11001,01

B) 1101,10

C) 11010,01

D) 1101,01

E) 11010,11


484. Hesab edilir ki, 2-lik say sistemində riyaziyyatda ilk dəfə______ istifadə etmişdir.

A) Leybinist

B) Arximed

C) Pifaqor

D) Şennon

E) Hartli


485. Mövqeysiz say sisteminin əsas çatışmayan cəhəti____

A) sıfırın olmaması

B) 1 in olmaması

C) 10-ın olmaması

D) 0 və 1 dən istifadə

E) doğru cavab yoxdur


486. kodlaşdırılmalı olan AABCDAABC məlumatında Pi ehtimalları A-5; B-2; C-2; D-1 olarsa, kod uzunluğunu hesablayaraq Şennon kodlama üsulundan istifadə edərək məlumatı kodlaşdırıb kod kombinasiyalarını yazın.

A) L=10

00 10 110 111 00 10 110

B) L=10

00 10 101 110 111 00 10 110

C) L=5


00 10 110 111 00 10 110

D) L=5


00 10 101 110 111 00 10 110

E) L= 8

00 10 110 111 00 10 110
487. A= a,b,c,d,e,felementləri üçün uyğun ehtimallar Pi =0.10; 0.20;0.10; 0.10; 0.35; 0.15 olarsa, kod uzunluğunu hesablayaraq Şennon kodlama üsulundan istifadə edərək məlumatı kodlaşdırıb kod kombinasiyalarını yazın.

A) L=20


00 010 100 1011 1100 1110

B) L=20


00 010 100 1011 1100

C) L=18


00 010 100 1011 1100 1110

D) L=18


00 010 100 1011 1100 1110 11011
488. Rastr təsvirin ölçüsü 128x128 pikseldir və yaddaşda 4kb yer tutur. Rəsmin palitrasında rəngin mümkün maksimum sayını tapın.

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6
489. İnformatika imtahanından sonra qiymətlər elan edildi. İmtahan biletinin yarısını və hamısını öyrənən tələbələrin qiymətləri haqqındakı məlumatın daşıdığı informasiyanın miqdarını hesablayın.

A) I=1,75 bit

B) I=1,55 bit

C) I= 2 bit

D) I= 1,5 bit

E) I= 3 bit
490. İnformasiya miqdarının təyin olunmasının yığımdakı xəbərlərin mümükün eyni olmayan ehtimalını nəzərə alan Şennon düsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

491. İnformasiya nəzəriyyəsində bit –

A) iki bərabər ehtimallı xəbərin fərqləndirilməsi üçün zəruri olan informasiya miqdarıdı.

B) iki bərabər ehtimallı xəbərin cəmidir

C) iki bərabər ehtimallı xəbər fərqləndirilməsi üçün zəruri olan effektivlik əmsalıdı.

D) elə kiçik ölçü vahididir oraya yalnız ya “sıfır” və ya “1” yazmaq olar.

E) bütün cavablar doğrudur.


492. İnformasiyanın miqdarı hadisələrin sayından asılı olsa da, ötürülən faktdakı ______ləğv edilməsi ilə ölçülür.

A) naməlumluğun (qeyri-müəyyənliyin)

B) müəyyənliyin

C) ifrat çoxluğunu

D) səhvlərin

E)bütün cavablar doğrudur


493. Hər şeydən əvvəl, informasiyanın miqdarı hansı xassəyə malik olmalıdır.

A) additivlik

B) kütləvilik

C) nəticəvilik

D) diskretlik

E) aktuallıq


494. Metoddan, aparatdan, kanaldan asılı olmayaraq ötürülən simvolların sayı çox olduqca, alınan informasiyanın miqdarı da çox olmalıdır. Bu informasiya miqdarının hansı xassəsidir?

A) additivlik

B) kütləvilik

C) nəticəvilik

D) diskretlik

E) aktuallıq


495. R.Xartli fərz edir ki, simvollu əlifbadan hər birində element olan kombinasiyalar nəticəsində sayda xəbər düzəltmək olar. Yəni:

A)B)

C)

D)

E)
496. xəbərlərinin sayı xəbər elementlərinin sayından necə asılıdır?

A) eksponensial

B) asılı deyil

C) xətti


D) qeyri xətti

E) additiv


497. R.Xartli informasiyanın miqdarını ölçmək üçün aşağıdakı düsturu təklif etdi:

A)B)

C)

D)

E)
498. Hansı bərabərlik ödənildikdə Şennon düsturu Hartli düsturuna çevrilir.

A)B)

C)

D)E)
499. Ehtimal nəzəriyəsində deyilir ki sınağın iki eyni ehtimalı nəticəsindən ______mümükündür.

A) yalnız biri

B) hər ikisi

C) heç biri

D) birincisi

E) ikincisi


500. Qeyri-müəyyənlik çox olduqca, onun ləğvindən alınan _______ da çox olur.

A) informasiyanın miqdarı

B) ehtimalların sayı

C) entropiyaD) xəbərlərin sayı

E) simvolların sayı


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə